x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - ישראל בני מלכים

הרב הרצל חודר

אתם ניצבים היום "אתם" אותיות "אמת", מה בא לרמז? מה הכוונה ב"היום הרת עולם"? ע"י מה ממליכים את ה'? "זוכרנו לחיים" - על איזה חיים מבקשים? מהו הזמן הכי טוב לבקש על עצמך? הרב הרצל חודר בהרצאה נפלאה לפרשת ניצבים