x
הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - להיות צדיק כמשה רבנו

הרב רפאל אוחיון

האם אנו יכולים להיות צדיק כמו משה רבנו? הרב רפאל אוחיון בטיפ מחזק לכל מי שרוצה להתקדם בעבודת השם

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,120 --> 00:00:11,240
.שלום וברכה

2
00:00:11,770 --> 00:00:15,450
,רבי אלחנן וסרמן
,השם ייקום דמו וזכר צדיק וקדוש לברכה

3
00:00:15,530 --> 00:00:17,880
היה תלמידו המובהק
,של החפץ חיים הקדוש

4
00:00:18,270 --> 00:00:20,090
רבי ישראל מאיר
.הכהן מראדין

5
00:00:20,650 --> 00:00:22,600
בהספדים שהוא הספיד
את רבו

6
00:00:22,720 --> 00:00:24,890
,החפץ חיים
.הוא שאל שאלה גדולה

7
00:00:25,600 --> 00:00:28,510
:הוא שאל
,כתוב ברמב"ם, בהלכות תשובה

8
00:00:28,860 --> 00:00:35,680
שכל אדם יש בידו להיות
.או צדיק כמשה רבנו או רשע כירבעם בן נבט

9
00:00:36,270 --> 00:00:38,560
:שואל רבי אלחנן וסרמן

10
00:00:39,000 --> 00:00:40,780
?איך אפשר להיות צדיק כמשה רבנו

11
00:00:40,990 --> 00:00:45,400
הרי כתוב בתורה שלא קם נביא כמשה
,ולא יהיה נביא כמשה

12
00:00:45,480 --> 00:00:47,900
,"שכתוב "פה אל פה אדבר בו
."בכל ביתי נאמן הוא"

13
00:00:47,980 --> 00:00:49,550
.משה רבנו, אין כדוגמתו

14
00:00:49,660 --> 00:00:52,490
אם אנחנו היינו צריכים להספיד
,את אחד מגדולי הדור

15
00:00:52,590 --> 00:00:54,280
,בואו נגיד
,אם היינו צריכים להספיד את הרב שטיינמן

16
00:00:54,600 --> 00:00:57,310
ראו בחדשות
.את הצוואה שהוא כתב

17
00:00:57,440 --> 00:01:00,590
?איך אפשר לדבר בכלל על אדם כזה
.זו גדולה שאין כדוגמתה

18
00:01:00,810 --> 00:01:03,180
איך אפשר להספיד
?את האר"י הקדוש

19
00:01:03,370 --> 00:01:06,430
מישהו מבין בכלל? משיג מי זה
?האר"י הקדוש שהוא יכול להספיד אותו

20
00:01:06,520 --> 00:01:09,360
?את הרמב"ם הקדוש
?את רבי שמעון בר יוחאי

21
00:01:09,660 --> 00:01:11,200
.קל וחומר את משה רבנו

22
00:01:11,790 --> 00:01:15,440
הרי האדם ניכר מיהו היה באמת
.רק בשעת ההספדים שלו

23
00:01:15,870 --> 00:01:17,400
?איך אפשר להספיד את משה רבנו

24
00:01:17,950 --> 00:01:21,550
תשובה: הקב"ה הוא זה שהספיד
.את משה רבנו

25
00:01:21,770 --> 00:01:26,760
."'כתוב "וימות שם משה עבד ה

26
00:01:27,470 --> 00:01:29,980
?נו? איך זו תשובה בדיוק
.שימו לב טוב

27
00:01:30,440 --> 00:01:32,960
נכון, אני לא יכול להיות
.בדרגת משה רבנו

28
00:01:33,120 --> 00:01:35,070
?מה זאת אומרת לא יכול
.הרמב"ם אומר שאתה כן יכול

29
00:01:35,150 --> 00:01:36,590
.לא, אני לא יכול

30
00:01:36,810 --> 00:01:38,570
,אני לא חולק על הרמב"ם
.אבל נסביר

31
00:01:38,880 --> 00:01:41,160
זה כמו אותו עכבר
שרואה את הפיל מתרחץ בנהר

32
00:01:41,280 --> 00:01:42,570
.ואומר לו: פיל, צא החוצה

33
00:01:42,640 --> 00:01:43,900
:הפיל אומר לו
.תעזוב אותי, אני מתקלח

34
00:01:43,960 --> 00:01:45,960
!אומר לו: צא החוצה, פיל
!אתה חייב לצאת החוצה

35
00:01:46,090 --> 00:01:49,230
.אומר לו: עזוב אותי
.נו, מה? אתה השתגעת? אני מתקלח

36
00:01:49,370 --> 00:01:51,340
!אומר לו: צא החוצה
!אתה חייב! צא החוצה מיד

37
00:01:52,030 --> 00:01:53,960
.הפיל כבר דואג שקרה משהו

38
00:01:54,040 --> 00:01:56,720
.הוא יוצא החוצה
:העכבר מסתכל עליו, אומר לו

39
00:01:56,890 --> 00:01:58,860
.אה, לא, זה לא בגד הים שלי
.עזוב, אתה יכול לחזור

40
00:01:59,320 --> 00:02:02,590
!?בגד הים שלך
?איך הגעת בכלל? על מה אתה מסתכל

41
00:02:02,730 --> 00:02:05,660
?מה לך ולפיל
?מה לך ולמשה רבנו

42
00:02:06,200 --> 00:02:09,660
:אלא מה? התשובה היא
."'וימות שם משה עבד ה"

43
00:02:09,740 --> 00:02:11,280
?איך זו תשובה
.שימו לב טוב

44
00:02:11,530 --> 00:02:15,390
יש מדרש שמספר
שהיה פעם איזה אדם עשיר אחד

45
00:02:15,450 --> 00:02:17,520
,שהוא חי במדינת הים, בארצות הברית

46
00:02:18,090 --> 00:02:20,490
והוא היה עשיר גדול
,והיה לו בן בארץ ישראל

47
00:02:20,560 --> 00:02:24,410
שהבן הזה היה יושב פה בארץ ישראל
והיה עוסק בתורה והיה עוסק בגמילות חסדים

48
00:02:24,510 --> 00:02:26,620
.ואביו כל הזמן היה שולח לו כספים

49
00:02:27,080 --> 00:02:31,440
לאבא הזה היה לו עבד נאמן
,שהיה מלווה אותו כל הזמן שם, בארצות הברית

50
00:02:31,500 --> 00:02:33,160
.והולך אחריו לכל מקום

51
00:02:33,240 --> 00:02:37,760
בשלב מסוים האבא הזה כבר נהיה מבוגר מאוד
.והגיע למצב שהוא לפני המוות

52
00:02:38,090 --> 00:02:43,230
,הוא כתב את הצוואה שלו
.הביא אותה לעבד ונפטר לבית עולמו

53
00:02:43,390 --> 00:02:46,600
העבד לוקח את הצוואה לעורך דין
,ועורך הדין אומר לו: שמע

54
00:02:47,120 --> 00:02:54,670
בצוואה הזאת כתוב שכל הנכסים של אותו עשיר
,הוא השאיר אותם בירושה אליך, לעבד

55
00:02:55,120 --> 00:02:57,960
.חוץ מדבר אחד שהבן שלו יבחר

56
00:02:58,250 --> 00:03:01,500
,אז אתה תטוס לארץ ישראל
תיתן לו את אותו דבר אחד

57
00:03:01,580 --> 00:03:05,240
,שהבן רוצה
.וממילא כל שאר הדברים שייכים לך

58
00:03:05,630 --> 00:03:09,720
.העבד שמח מאוד
,ישר קנה כרטיס טיסה, טס לארץ ישראל

59
00:03:09,820 --> 00:03:12,860
,פגש את הבן
,אומר לו: שמע, ידידי היקר

60
00:03:12,940 --> 00:03:17,340
,אני הגעתי פה עכשיו מארצות הברית
,אני העבד של אבא שלך, זיכרונו לברכה

61
00:03:17,480 --> 00:03:21,400
.והבאתי לך את הצוואה
.תדע, כל הדברים של אבא שלך שייכים לי

62
00:03:21,630 --> 00:03:24,380
.הכול הוא הוריש אך ורק לי
.הנה, זה כתוב בצוואה

63
00:03:24,570 --> 00:03:27,100
,רק דבר אחד אתה יכול לבחור
.אז תבחר מה שאתה רוצה

64
00:03:27,200 --> 00:03:30,280
.אתה רוצה את הקאדילק? שלך
.אתה רוצה את הדירה? שלך

65
00:03:30,650 --> 00:03:32,880
.מה שאתה רוצה - דבר אחד בלבד

66
00:03:33,710 --> 00:03:35,000
.מיליונר

67
00:03:35,180 --> 00:03:37,740
.הבן ממש ממש נכנס לדיכאון

68
00:03:37,820 --> 00:03:40,120
?אמר: מה זה
?ככה אבא שלי עזב אותי לגמרי

69
00:03:40,240 --> 00:03:42,120
הוריש את הכול לעבד
?ולא השאיר לי כלום

70
00:03:42,250 --> 00:03:43,390
.אז הוא הלך ישר לרב

71
00:03:43,530 --> 00:03:46,330
?הוא שאל את הרב: הרב, מה אני עושה
.תראה מה הצוואה שאבא השאיר

72
00:03:46,670 --> 00:03:48,990
,הרב מסתכל על הצוואה
חושב מעט

73
00:03:49,280 --> 00:03:53,550
,ואומר לו: שתדע
.אבא שלך גאון עולם

74
00:03:53,800 --> 00:03:56,860
,אבא שלך עשה פה מהלך
.חבל לך על הזמן

75
00:03:57,020 --> 00:04:01,420
אתה תעלה עכשיו לבית הדין
,ואתה תגיד להם שאתה רוצה אך ורק דבר אחד

76
00:04:01,530 --> 00:04:05,950
.את מה? את העבד בעצמו
.הרי גם הוא שייך לאבא

77
00:04:06,320 --> 00:04:09,600
,תבקש את העבד
.ומה שקנה עבד - קנה רבו

78
00:04:09,770 --> 00:04:13,180
,ברגע שאתה קונה את העבד
.כל מה שיש לו שייך בחזרה אליך

79
00:04:13,310 --> 00:04:17,680
אבא שלך חכם כי הוא אמר
,אם הוא ייתן לך את הכול וישאיר לעבד רק קצת

80
00:04:17,840 --> 00:04:21,850
,העבד יחמוד את הכול
.יגנוב כל מה שהוא יכול ויברח

81
00:04:22,190 --> 00:04:24,520
אבל הוא נתן לו את ההרגשה
,כאילו הכול שלו

82
00:04:24,860 --> 00:04:26,840
.אז ממילא מה שקנה עבד קנה רבו

83
00:04:27,470 --> 00:04:32,570
:אומר המדרש יסוד עצום
.מה שקנה עבד קנה רבו

84
00:04:32,780 --> 00:04:36,160
."'וימות שם משה עבד ה"

85
00:04:36,280 --> 00:04:37,580
?"'מה זאת אומרת "עבד ה

86
00:04:37,740 --> 00:04:42,280
שכל מה שיש למשה רבנו
.שייך אך ורק לקב"ה

87
00:04:42,720 --> 00:04:46,280
ממילא ברגע שאני נהיה עבד של הקב"ה

88
00:04:46,560 --> 00:04:48,400
.אז הקב"ה נהיה אחראי עליי

89
00:04:48,670 --> 00:04:51,470
,הרי אם אני עובד אצלו
.הוא צריך לספק לי את תנאי העבודה

90
00:04:51,690 --> 00:04:56,780
כתוב במסכת אבות
."שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה"

91
00:04:56,960 --> 00:05:00,680
?"מה זה "שכר מצווה מצווה
,בפשטות, בפשטות המילים

92
00:05:01,160 --> 00:05:03,800
,כמו שאני אגיד לבן אדם: שמע
בוא, תשטוף לי את הבית

93
00:05:04,350 --> 00:05:06,839
וכשכר על העבודה שלך
בזה שאתה שוטף לי את הבית

94
00:05:06,848 --> 00:05:10,930
אני אתן לך גם את הרשות לשטוף לי
.גם את האוטו כשכר

95
00:05:11,480 --> 00:05:15,440
- מה זה? שכר מצווה
.אם תקיים את המצווה שלי, אני אתן לך עוד מצווה

96
00:05:15,630 --> 00:05:19,390
?מה? זה השכר
?לקיים עוד מצוות? לעבוד יותר

97
00:05:19,680 --> 00:05:21,370
?"מה זה "שכר מצווה מצווה

98
00:05:21,550 --> 00:05:22,940
.מסביר הרב דסלר: לא

99
00:05:23,390 --> 00:05:26,430
הרי בשביל שתוכל לקיים מצווה
,אתה צריך בריאות

100
00:05:26,540 --> 00:05:28,430
בשביל שתוכל להניח תפילין
,אתה צריך יד

101
00:05:28,920 --> 00:05:30,240
.צריך גם ראש במקרה

102
00:05:30,440 --> 00:05:32,600
כדי שתוכל לתת צדקה
.אתה צריך כסף

103
00:05:32,780 --> 00:05:35,390
,כדי שתוכל לשים מזוזה
.לקיים מצוות מזוזה - אתה צריך בית

104
00:05:36,280 --> 00:05:39,530
,כל מצווה ומצווה דורשת תנאים
.תנאי עבודה

105
00:05:39,770 --> 00:05:44,810
,את התנאים האלה אם אתה מקיים
,אם אתה נהיה עבד של הקב"ה כביכול

106
00:05:44,940 --> 00:05:49,180
,אז הוא חייב לסדר לך את כל התנאים
.כל תנאי העבודה

107
00:05:49,290 --> 00:05:52,670
,בן אדם הולך לעבוד במוסך
,אנחנו אומרים לו: שמע, תביא איתך מהבית מפתח ברגים

108
00:05:52,730 --> 00:05:54,240
...תביא איתך מקדחה, תביא איתך

109
00:05:54,400 --> 00:05:56,880
.מה פתאום
.כל זה זה העסק צריך לספק

110
00:05:57,000 --> 00:05:59,000
.אני צריך לבוא עם בגדים, זה הכול

111
00:05:59,130 --> 00:06:01,180
גם זה יכול להיות
.שהעסק מספק

112
00:06:01,310 --> 00:06:03,850
כלום. אני צריך לבוא אך ורק לתת
.את השירותים שלי

113
00:06:03,920 --> 00:06:07,000
.כל כלי העבודה תלויים בבעל הבית

114
00:06:07,340 --> 00:06:12,330
,אותו דבר אדם שמחליט לעבוד את הקב"ה
,להיות עם השם יתברך

115
00:06:12,460 --> 00:06:17,770
אז ממילא כל תנאי העבודה שלו
.תלויים בבעל הבית

116
00:06:17,950 --> 00:06:20,280
,האישה שתהיה לו
בעזרת השם שתהיה צדיקה

117
00:06:20,400 --> 00:06:23,930
ושתהיה ביניהם אהבה ואחווה
.בשביל שהוא יוכל להיות פנוי לעבודת השם

118
00:06:24,160 --> 00:06:25,470
.זה תלוי ביד השם

119
00:06:25,520 --> 00:06:29,660
,ילדים צדיקים, ילדים שהולכים בדרך השם
.ילדים עם חוכמה - תלוי ביד השם

120
00:06:29,720 --> 00:06:33,130
.בריאות - הוא צריך גם כן בריאות
אם אין בריאות הוא לא יוכל לעבוד את הקב"ה

121
00:06:33,280 --> 00:06:34,160
.אז ממילא הוא צריך גם בריאות

122
00:06:34,270 --> 00:06:36,410
.פרנסה - הוא צריך גם פרנסה
,אם יש לו קשיים בפרנסה

123
00:06:36,590 --> 00:06:39,690
,הוא צריך יותר מדי להתעסק עם הפרנסה
.אז ממילא הוא לא יכול לעבוד את הקב"ה כמו שצריך

124
00:06:39,880 --> 00:06:44,620
ממילא השטר הזה שאני אומר
"אני עבד של בורא עולם"

125
00:06:44,800 --> 00:06:50,060
זה מזכה אותי בלהיות בעצם
.שכל מה שיש לי תלוי אך ורק בו

126
00:06:51,160 --> 00:06:53,820
,יש מאירי, אחד מגדולי הראשונים

127
00:06:54,010 --> 00:06:57,150
הוא אומר על המשנה "כל המקבל על עצמו
עול תורה ועול מצוות

128
00:06:57,240 --> 00:06:59,560
."מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ"

129
00:06:59,690 --> 00:07:00,830
.והדבר פשוט

130
00:07:01,180 --> 00:07:04,600
ברגע שאני מקבל על עצמי
:עול תורה ועול מצוות, בעצם אני אומר לקב"ה

131
00:07:04,680 --> 00:07:06,300
.ריבונו של עולם, אני עובד שלך

132
00:07:06,570 --> 00:07:08,830
,אני צריך תנאי עבודה
...אני צריך כלי עבודה, אני צריך

133
00:07:08,940 --> 00:07:12,110
,סוף כל סוף אני לא מבקש משכורת
.אני מבקש כלי עבודה בעולם הזה

134
00:07:12,320 --> 00:07:14,830
.לא עולם הבא
.עולם הבא בוודאי שמור לו

135
00:07:15,020 --> 00:07:17,630
.בעולם הזה צריך כלי עבודה

136
00:07:17,900 --> 00:07:19,960
.זה הקב"ה מספק לו את הכול

137
00:07:20,120 --> 00:07:24,520
."'וימות שם משה עבד ה"

138
00:07:24,810 --> 00:07:27,580
.את המעלה הזאת כל אחד יכול לקנות
.זה מה שאומר הרמב"ם

139
00:07:27,870 --> 00:07:32,170
.יכול כל אדם להיות כמשה רבנו בצדקותו
?"מה זה "כמשה רבנו

140
00:07:32,270 --> 00:07:33,920
,ברמת ה"עבד ה'" שלו

141
00:07:34,030 --> 00:07:38,940
:ברמה הזאת שהוא יכול כביכול להגיד לו
.ריבונו של עולם, אני איתך. אני עושה מה שאתה אומר

142
00:07:39,040 --> 00:07:41,920
,צריך לדאוג לי לכל שאר הדברים
.אבל אני איתך

143
00:07:42,510 --> 00:07:45,710
.ויכול להיות כירבעם בן נבט ברשעתו

144
00:07:45,840 --> 00:07:47,820
?למה דווקא ירבעם
?מה, לא היו רשעים בעולם

145
00:07:47,900 --> 00:07:49,820
?מה עם פרעה
?מה עם המן? מה, הם לא רשעים

146
00:07:49,930 --> 00:07:53,200
הם, ברוך השם, יש להם תעודת זהות
.של רשע בן רשע בן בנו של רשע

147
00:07:53,420 --> 00:07:55,420
?איך זה יכול להיות שהוא לא בחר בהם
?דווקא ירבעם

148
00:07:55,630 --> 00:07:59,120
.דווקא ירבעם
,ירבעם המלך הוא רצה את הכבוד לעצמו

149
00:07:59,200 --> 00:08:00,860
.הוא רצה את המלכות לעצמו

150
00:08:00,970 --> 00:08:04,800
אז ממילא הוא בדיוק הפוך
.מדרגת העבד של משה רבנו

151
00:08:04,920 --> 00:08:07,420
מאוד משתלם לעבוד את הקב"ה

152
00:08:07,610 --> 00:08:10,200
.כי אז ממילא זה כמו תעודת ביטוח לחיים

153
00:08:10,330 --> 00:08:11,930
,אתה יודע בסופו של דבר, שמע

154
00:08:12,010 --> 00:08:14,350
,אני בא לעבוד אותו
אני עובד את מי שבסופו של דבר

155
00:08:14,460 --> 00:08:16,650
,הוא זה שדואג לבריאות שלי
,הוא זה שדואג לפרנסה שלי

156
00:08:16,730 --> 00:08:18,810
,הוא זה שדואג לשלום בית שלי
,הוא זה שדואג לילדים שלי

157
00:08:18,890 --> 00:08:20,880
,הוא דואג לכול
.בעצם זה הכול תלוי בו

158
00:08:21,000 --> 00:08:24,490
,עכשיו, בשביל שאני אוכל לעבוד אותו
.אני צריך את כל תנאי העבודה האלה

159
00:08:24,570 --> 00:08:28,840
ממילא זו הדרגה שדיבר עליה
רבי אלחנן וסרמן

160
00:08:28,960 --> 00:08:31,370
וככה הוא הספיד
את החפץ חיים הקדוש

161
00:08:31,450 --> 00:08:35,500
ואמר: "וימות שם
."'משה עבד ה

162
00:08:35,760 --> 00:08:40,780
שנזכה בעזרת השם לקבל את תעודת הביטוח הזו
.מבורא עולם, אמן כן יהי רצון. תודה רבה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 0 (0 מדרגים)