x
הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי - חכמת הגלגול

הרב יצחק בצרי

האם לחתולה יש נשמה? על אלו עבירות חוזרים בגלגול, ואיך מגיעים לתיקון? הרב יצחק בצרי בהרצאה מקיפה וחשובה על גלגול נשמות ביהדות

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,510 --> 00:00:13,150
.שלום וברכה לכם
.ברוכים הבאים

2
00:00:13,940 --> 00:00:15,810
אנחנו היום נעסוק
.בחוכמת הגלגול

3
00:00:16,790 --> 00:00:18,890
.זה אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות

4
00:00:19,430 --> 00:00:22,349
היהדות בנויה על המושגים האלה

5
00:00:22,350 --> 00:00:23,827
.שאדם חוזר בגלגול

6
00:00:24,740 --> 00:00:26,010
אנחנו יודעים שהיום גילו

7
00:00:26,480 --> 00:00:32,060
...שאם עושים לבן אדם
,מעבירים את המחשבות שלו אחורה

8
00:00:32,200 --> 00:00:33,290
.יש אנשים שיודעים לעשות את זה

9
00:00:33,800 --> 00:00:35,770
הם יודעים להחזיר את האדם
לגלגולים הקודמים שלו

10
00:00:36,200 --> 00:00:38,370
.ולדעת מה היו הגלגולים הקודמים שלו

11
00:00:38,870 --> 00:00:42,750
,היה לי סבא מקובל גדול
.קראו לו הרב יהודה פתיה

12
00:00:43,500 --> 00:00:45,680
,הוא היה רואה אדם
הוא היה אומר לו

13
00:00:46,600 --> 00:00:48,680
את כל הגלגולים שלו
.במשך כל השנים

14
00:00:49,470 --> 00:00:52,190
,כשהוא היה רואה בעל חי
,כשהוא היה רואה חתול

15
00:00:52,650 --> 00:00:54,840
,כשהוא היה רואה כלב
- כשהוא היה רואה פיל

16
00:00:55,120 --> 00:00:56,980
הוא היה יודע
.מי מגולגל בתוכו

17
00:00:57,270 --> 00:01:00,090
בבעלי החיים מגולגלים בני אדם
.על כל מיני עוונות

18
00:01:00,300 --> 00:01:01,760
.יש עוונות שאדם מתגלגל מהם

19
00:01:02,210 --> 00:01:05,150
- אדם מתגלגל בחמור
.אדם שבא על אשת איש

20
00:01:06,050 --> 00:01:11,020
אשת איש שחטאה
.מתגלגלת בכלב

21
00:01:11,860 --> 00:01:13,820
,הוא היה רואה את זה
.הוא היה מרחם על הנשמות האלו

22
00:01:14,330 --> 00:01:17,680
,כשאנחנו רואים בעל חי - חתולה, כלב
.אנחנו מרחמים כי זה בעל חי

23
00:01:17,970 --> 00:01:19,680
.אבל הוא היה גם רואה את זה כבן אדם

24
00:01:20,080 --> 00:01:22,850
.הוא היה רואה את הגלגולים בבעלי החיים

25
00:01:23,080 --> 00:01:24,420
.גם בבני אדם ודאי שיש גלגולים

26
00:01:24,440 --> 00:01:27,270
,אנחנו כולנו, כמעט רובנו
רוב רובנו

27
00:01:27,700 --> 00:01:28,880
.חזרנו בגלגול

28
00:01:29,440 --> 00:01:30,740
.באנו לתקן את המעשים שלנו

29
00:01:31,150 --> 00:01:33,940
בכלליות, עם ישראל
,חזר בגלגול

30
00:01:34,210 --> 00:01:37,600
כך כותב רבנו האר"י הקדוש
."בספר "שער הכוונות

31
00:01:38,100 --> 00:01:42,230
בדרוש של פסח הוא כותב
.שעם ישראל חזר בגלגול כמה וכמה פעמים

32
00:01:42,790 --> 00:01:46,900
אנחנו היינו בהתחלה
'גלגול דור המבול, דור סדום וכו

33
00:01:46,990 --> 00:01:50,690
עד שהגענו לדור של דור המדבר וחזרנו

34
00:01:50,810 --> 00:01:53,350
,וכל העניין הזה של לתקן
לתקן את התיקונים

35
00:01:53,380 --> 00:01:54,960
,של העוונות שלנו
.את המעשים שלנו

36
00:01:55,480 --> 00:01:58,390
וכל גלגול וגלגול
אדם מתקן עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת

37
00:01:58,890 --> 00:02:00,270
.עד שהאדם מגיע לשלמות

38
00:02:01,220 --> 00:02:04,440
.היה מקרה במונסי
,היה לו דג שהוא בא לחתוך אותו

39
00:02:04,930 --> 00:02:07,690
ומתוך הדג נשמע
."שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

40
00:02:07,800 --> 00:02:10,700
הוא נבהל. הוא ישר התקשר
.לישיבת המקובלים בירושלים

41
00:02:11,260 --> 00:02:12,270
?מה עושים עם הדג הזה

42
00:02:12,680 --> 00:02:15,450
?מה עושים עם הדג הזה
.בווינה לא ידעו מה לעשות עם דג כזה

43
00:02:15,860 --> 00:02:18,640
לקחו את הדג הזה
.ושמו אותו בתוך קבר

44
00:02:18,910 --> 00:02:20,860
."יש קבר: "הדג הקדוש

45
00:02:21,290 --> 00:02:22,880
,אמרו: התחיל לדבר
.לא הבינו מה לעשות

46
00:02:22,920 --> 00:02:23,770
קברו אותו, אמרו

47
00:02:25,060 --> 00:02:25,770
.דג קדוש

48
00:02:26,010 --> 00:02:30,420
,אז איך? מה עושים עם הדג
?הדג הקדוש הזה? מה עושים

49
00:02:31,020 --> 00:02:35,240
אז שאלו, הישיבה אמרו לקחת את זה
לטיש של אחד האדמו"רים הגדולים שמה

50
00:02:35,840 --> 00:02:38,740
.לחלק את זה לעניים
,לברך כולם בקול רם

51
00:02:38,820 --> 00:02:39,830
.כל אחד ואחד יברך

52
00:02:40,590 --> 00:02:42,710
,הסבא שלי המקובל
,הרב יהודה פתיה, שהזכרתי אותו

53
00:02:43,390 --> 00:02:44,800
.הוא היה הולך לחנויות בשוק

54
00:02:45,440 --> 00:02:48,800
,הוא לא היה קונה מהדוכנים
.הוא היה קונה מהסלים של האנשים

55
00:02:49,420 --> 00:02:51,910
אנשים היו אומרים: מה זה? אשתו
,הייתה אומרת לו, הרבנית צ'חלה, עליה השלום

56
00:02:52,370 --> 00:02:52,990
,צ'חלה רחל

57
00:02:53,400 --> 00:02:55,380
?הייתה אומרת לו: למה
?למה אתה קונה מהסלים

58
00:02:55,440 --> 00:02:56,340
.אני מתביישת

59
00:02:56,870 --> 00:03:00,190
:אבל הוא היה אומר לה
.תדעי לך שבסלים האלה צועקים נשמות

60
00:03:00,740 --> 00:03:07,790
הרי יש לנו תיקון שאנחנו רואים
.שיש גלגול בצומח ובבעלי חיים

61
00:03:08,120 --> 00:03:13,390
רבנו האר"י הקדוש כתב ספר שלם
."שנקרא "שער הגלגולים

62
00:03:13,800 --> 00:03:16,770
יש אנשים שיש להם לפעמים
,איזה מין פרדוקס מסוים

63
00:03:16,800 --> 00:03:18,260
,שמצד אחד הם רוצים להיות צדיקים

64
00:03:18,590 --> 00:03:20,000
?מצד אחד הם רשעים גדולים, ולמה

65
00:03:20,480 --> 00:03:21,820
.כי יש בהם עיבור של הנשמות

66
00:03:22,380 --> 00:03:24,130
"האר"י הקדוש כותב ב"שער הגלגולים

67
00:03:24,520 --> 00:03:26,750
.שארבע נשמות יכולות להיכנס לבן אדם

68
00:03:27,610 --> 00:03:30,900
וזה הכוח. וגם בכל בעל חי
.יש נשמות

69
00:03:31,250 --> 00:03:33,790
יש נשמות שאתה יודע איך לתקן אותן

70
00:03:33,810 --> 00:03:36,220
וברגע שאתה מתקן אותן
ואתה פועל בשבילן, אתה עוזר להן

71
00:03:36,530 --> 00:03:38,590
.ואתה מעלה את נשמתם למרומים

72
00:03:39,120 --> 00:03:42,830
וגם מאוד חשוב לנו לדעת
.איך מגיעים לתיקון באמת של כל הנשמות האלה

73
00:03:43,110 --> 00:03:44,140
?איך אנחנו מגיעים לתיקון הזה

74
00:03:44,450 --> 00:03:48,880
,היה אחד מגדולי המקובלים
,היה חברותא של סבי המקובל הרב יהודה פתיה

75
00:03:49,250 --> 00:03:51,640
.קראו לו הרב שמעון אגסי, עליו השלום

76
00:03:52,330 --> 00:03:56,740
הוא, היה לו בן צעיר
.שנפטר לפני החופה שלו

77
00:03:57,090 --> 00:04:00,000
הוא אירס אותו ועמד ללוות אותו לחופה
.והוא נפטר

78
00:04:00,730 --> 00:04:03,460
ורבי שמעון אגסי
.היה בצער גדול מאוד מאוד

79
00:04:04,090 --> 00:04:06,050
?מה? מה הסיבה שהוא נפטר
,זה הבן שלו

80
00:04:06,170 --> 00:04:08,800
בן יקר שהוא לא זכה
.להוביל אותו לחופה

81
00:04:09,630 --> 00:04:12,000
- וכמה שניסו לעודד אותו, לנחם אותו
.לא עזר כלום

82
00:04:12,640 --> 00:04:15,230
,הוא הגיע לבן איש חי הקדוש
.הרב שמעון אגסי ושאל אותו

83
00:04:15,840 --> 00:04:17,884
,הבן איש חי הקדוש

84
00:04:17,885 --> 00:04:19,649
,הסבא, רבי יוסף חיים

85
00:04:19,650 --> 00:04:20,621
:הבן איש חי הקדוש, אמר לו

86
00:04:21,010 --> 00:04:22,344
:כתוב בתהילים

87
00:04:22,345 --> 00:04:25,582
 - "קול רעמך בגלגל האירו"

88
00:04:26,100 --> 00:04:31,320
,כל הכעסים שלך
.על ידי חוכמת הגלגול - הכול יסתדר לך

89
00:04:31,640 --> 00:04:33,320
:הוא באמת התעניין בזה
?מה באמת עושים

90
00:04:34,230 --> 00:04:35,650
.והוא הלך אצל הרב יהודה פתיה

91
00:04:35,790 --> 00:04:37,330
:הרב יהודה פתיה אמר לו
.בוא איתי ביחד

92
00:04:37,800 --> 00:04:39,500
,ואז הוא לקח נר
,הרב יהודה פתיה

93
00:04:39,890 --> 00:04:41,350
.הדליק נר לעילוי נשמת הבן

94
00:04:41,620 --> 00:04:44,050
,הוא כתב פתק
,איזה קמע מסוגל מאוד

95
00:04:44,400 --> 00:04:46,950
.שם את זה על הקבר
.מתוך הקבר נשמע הקול של הבן

96
00:04:47,900 --> 00:04:49,610
:ושמה הבן אומר לאבא

97
00:04:49,700 --> 00:04:52,710
.אבא, אל תצטער
,אני גלגול של נדב ואביהוא

98
00:04:53,510 --> 00:04:55,830
.שהם נפטרו בגלל שהם לא התחתנו

99
00:04:56,570 --> 00:04:59,020
ולכן אני חזרתי שוב בגלגול

100
00:04:59,300 --> 00:05:01,910
כי אני הייתי נשמה גבוהה מאוד מאוד
.וזכית לכזה בן קדוש

101
00:05:02,620 --> 00:05:06,480
ואז שניהם התעסקו מאוד
.בחוכמת הגלגול כדי לתקן את הילד הזה

102
00:05:06,880 --> 00:05:11,850
ורבי שמעון אגסי כתב ספר מיוחד
."שנקרא "ספר בני אהרון

103
00:05:12,330 --> 00:05:16,940
על שם הבן שלו אהרון הוא כתב ביאור
.על כל "שער הגלגולים" של רבנו האר"י הקדוש

104
00:05:17,830 --> 00:05:19,510
אגב, ב"שבחי האר"י הקדוש מסופר

105
00:05:19,950 --> 00:05:23,480
שפעם הייתה אישה אחת שנפטרה
.והגיע כלב שחור

106
00:05:24,520 --> 00:05:27,150
בספר "שבחי האר"י" של האר"י הקדוש

107
00:05:27,530 --> 00:05:29,950
מסופר שפעם אחת הייתה אישה
שנפטרה באזור שלהם

108
00:05:30,270 --> 00:05:32,280
.והגיע כלב, ולא ידעו מה זה הכלב הזה

109
00:05:32,900 --> 00:05:35,730
,אבל יום אחד כשהשכנה פתחה את הדלת

110
00:05:36,290 --> 00:05:40,340
התפרץ הכלב לתוך הבית
.ונשך את האישה הזאת

111
00:05:41,280 --> 00:05:42,820
,הלכו לרבנו האר"י הקדוש
?אמרו: מה עושים

112
00:05:42,930 --> 00:05:44,070
.הכלב הזה גם מזיק
?מה עושים

113
00:05:44,760 --> 00:05:47,240
:אמר רבנו האר"י הקדוש
הכלב הזה גלגול של אותו אדם

114
00:05:47,300 --> 00:05:48,260
שחטא עם האישה הזאת

115
00:05:49,010 --> 00:05:51,050
והוא כעס עליה
על מה שהיא החטיאה אותו

116
00:05:51,510 --> 00:05:54,580
,ולכן הוא, כשהוא התגלגל בכלב
.הוא בא ונשך אותה כדי להעניש אותה

117
00:05:54,880 --> 00:05:56,080
.כך כותב רבנו האר"י הקדוש

118
00:05:56,660 --> 00:05:59,660
אז אנחנו צריכים לדעת
כמה הדבר הזה הוא

119
00:06:00,290 --> 00:06:01,890
,חוכמת הגלגול
כמה האדם צריך לדעת

120
00:06:01,910 --> 00:06:04,360
כמה הדבר הזה הוא אמיתי
.וכמה הדבר הזה חשוב

121
00:06:05,030 --> 00:06:07,110
,החתולות, מה שאנשים שואלים על חתולה

122
00:06:08,330 --> 00:06:09,240
?איזה גלגול

123
00:06:09,510 --> 00:06:13,000
יש נשמות, אנשים מרגישים
.שיש לחתולה משהו, נשמה

124
00:06:13,750 --> 00:06:19,670
חתולה - כתוב באר"י הקדוש
שאנשים שהם מכנים שם לחברו

125
00:06:20,270 --> 00:06:22,250
,למשל קוראים לחבר שלו משה

126
00:06:22,680 --> 00:06:25,520
,והוא קורא לו שם כינוי מבוזה

127
00:06:25,820 --> 00:06:28,160
במקום משה קורא לו
איזה "מורקי" או משהו כזה

128
00:06:28,760 --> 00:06:33,480
- והוא פוגע בו
.אותם האנשים נענשים שהם מתגלגלים בחתול

129
00:06:34,050 --> 00:06:37,220
אם אנחנו מגיעים לקברות צדיקים היום
שאחרי הרבה שנים

130
00:06:37,680 --> 00:06:38,780
,לא פקדו אותם אנשים

131
00:06:39,150 --> 00:06:41,910
,ואנחנו יודעים כל קבר וקבר של מי זה

132
00:06:42,250 --> 00:06:47,170
זה בגלל שהאר"י הקדוש היה מגיע לקבר
,והיה רואה את הנפש על הציון

133
00:06:47,410 --> 00:06:51,060
היה רואה את הנפש
.והיה יודע מיהו שקבור בתוכו

134
00:06:51,490 --> 00:06:52,320
.והיה יודע לפי זה

135
00:06:52,840 --> 00:06:56,230
אז זאת אומרת שהאר"י הקדוש היה יכול לראות
.והיה אומר כל דבר ודבר

136
00:06:56,250 --> 00:06:59,400
,"אגב, "הבא על הזכר
מי שבא על הזכר

137
00:06:59,700 --> 00:07:01,500
.מתגלגל בשפנים וארנבות

138
00:07:02,490 --> 00:07:05,440
,כל דבר ודבר
כל עבירה ועבירה

139
00:07:06,040 --> 00:07:07,990
יש לה את הסיבה
.שמתגלגל האדם

140
00:07:09,170 --> 00:07:12,870
אדם שמדבר דיבורים לא טובים
.ודיבורים אסורים - מתגלגל בדבורים

141
00:07:13,570 --> 00:07:16,280
והאדם שמדבר לשון הרע
.מתגלגל באבן

142
00:07:16,650 --> 00:07:21,670
זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת מזה
,כמה התפקיד שלנו לקבל באהבה ולתקן

143
00:07:22,030 --> 00:07:24,310
לתקן את הנשמות האלו
.ולהתפלל עליהן

144
00:07:24,660 --> 00:07:29,170
,ואנחנו בערב ראש חודש ניסן
כל שנה ושנה, עושים תיקון לנפטרים

145
00:07:29,200 --> 00:07:30,090
.בישיבת המקובלים

146
00:07:30,700 --> 00:07:33,940
אני גם כתבתי ספר מיוחד
,על כל חוכמת הגלגול

147
00:07:34,220 --> 00:07:36,370
,ספר עב כרס על כל חוכמת הגלגול

148
00:07:36,410 --> 00:07:38,130
,על כל התנאים והאמוראים, לוויים

149
00:07:38,690 --> 00:07:41,740
,על כל הנשמות שהיום חזרו בגלגולים
כמה פעמים חזרו בגלגולים

150
00:07:42,100 --> 00:07:44,170
.ומי חזר בגלגולים וכל התיקונים שלהם

151
00:07:44,570 --> 00:07:45,890
הבאתי את כל המקורות

152
00:07:46,220 --> 00:07:49,510
.וכל ספרי הקבלה
.כתבתי על זה ממש באריכות גדולה

153
00:07:49,710 --> 00:07:53,290
ואנחנו כל שנה ושנה בערב ראש חודש ניסן
עושים תיקון הנפטרים

154
00:07:53,350 --> 00:07:54,940
.וגם הולכים לעשות ברכת האילנות

155
00:07:55,430 --> 00:07:59,070
בברכת האילנות שאנו עושים
אנו מברכים את האילנות שיניבו פירות טובים

156
00:07:59,450 --> 00:08:01,680
.וגם אנחנו עושים שם בירורים לנשמות

157
00:08:01,710 --> 00:08:08,290
ולכן בכל בתי הכנסת
,מתחילת חודש ניסן במשך 12 יום הראשונים

158
00:08:08,350 --> 00:08:12,750
בכל יום ויום עושים תפילות מיוחדות
בכל בתי הכנסת

159
00:08:13,190 --> 00:08:16,160
על הנשמות האלה שמגולגלות
.בדומם, בצומח, בחי

160
00:08:16,570 --> 00:08:18,510
ומתפללים עליהן בכל בתי הכנסת
אחרי התפילה

161
00:08:18,870 --> 00:08:20,150
,שהנשמות האלה יתוקנו

162
00:08:20,580 --> 00:08:22,330
יגיעו למקומן העליון

163
00:08:22,331 --> 00:08:23,502
.במקום הקדוש ביותר

164
00:08:24,130 --> 00:08:25,303
שבורא עולם יזכה אותנו

165
00:08:25,304 --> 00:08:27,428
שנזכה בעזרת השם כולנו לשלמות

166
00:08:27,530 --> 00:08:30,340
ולתיקון אמיתי
.ולא ניכשל לעולם בשום חטא

167
00:08:30,950 --> 00:08:33,940
,שיהיו לכם חיים ארוכים וטובים
.אמן כן יהי רצון

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.9 (16 מדרגים)