x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רוחניות וגשמיות

הרב הרצל חודר

מה הפלא הגדול שיש בירידת גשמים? מדוע הרוח לא מסיטה את הגשמים הצידה? הרב הרצל חודר במסר נפלא שניתן ללמוד מהרוח ומהגשם לעבודת המידות

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,941 --> 00:00:10,905
רגע של מוסר

2
00:00:11,765 --> 00:00:19,785
,הגמרא אומרת: כשיורד גשם, הו הו
.גשם בעולם מגיע ברוך השם

3
00:00:21,291 --> 00:00:25,606
הגמרא מגדירה את זה
יום כזה גדול יום הגשמים

4
00:00:25,607 --> 00:00:28,457
.כיום בריאת שמיים וארץ

5
00:00:30,307 --> 00:00:33,149
.יורד גשם, בריאת שמיים וארץ

6
00:00:33,702 --> 00:00:35,014
?מה הצורה הפשוטה

7
00:00:35,979 --> 00:00:41,308
,הגשם יורד משמיים אל הארץ, הוא מחבר
.חיבור בין האדמה לשמיים חלק אחד

8
00:00:41,309 --> 00:00:42,174
:עוד דבר

9
00:00:43,473 --> 00:00:47,862
.השם ברא את העולם
,שמה ראו כמה הוא גדול

10
00:00:47,863 --> 00:00:51,963
.כמה כוחו, כוח השם, קול השם בכוח

11
00:00:51,964 --> 00:00:54,900
,השם ברא את העולם
.ראו את הגבורות שלו

12
00:00:54,901 --> 00:01:01,465
רבותיי, אנו אומרים בתפילה
."משיב הרוח ומוריד הגשם"

13
00:01:02,774 --> 00:01:09,368
,מה הפירוש? יש רוח, חורף
.אתה מסתכל - העצים זזים שמאלה, ימינה

14
00:01:10,493 --> 00:01:18,507
,כל העולם רועד מהרוח החזקה ויורד גשם
.טיפה-טיפה לאט-לאט

15
00:01:18,987 --> 00:01:31,056
למה הרוח לא מסיטה את הגשם בצד? העץ עומד
.להיעקר מהרוח וכאן הגשם יורד באיטיות, בשלווה

16
00:01:31,057 --> 00:01:36,509
איזה כוח זה? לא שהקב"ה מראה לך
?"שכשאני רוצה - "משיב הרוח ומוריד הגשם

17
00:01:36,510 --> 00:01:46,466
,לא, תראה אותי את הכח שלי פה? תסתכל על הגשם
.כל גשם הוא טיפה-טיפה, אין אחת נוגעת בחברתה

18
00:01:46,467 --> 00:01:51,072
?מי יכול להסביר תופעת טבע מיוחדת
.אין טבע אצל הקב"ה

19
00:01:52,188 --> 00:01:57,545
כל טיפה! והגמרא אומרת
.אם שתי טיפות ביחד, העולם ילך

20
00:01:58,142 --> 00:02:06,750
קח, תיקח בלון גדול מלא מים, תעשה בו סיכה
,קטנה - הכל יורד בזעף פעם אחת. פה לא

21
00:02:06,775 --> 00:02:10,257
.כל טיפה וטיפה
?זה לא הכוח שלו, של הקב"ה

22
00:02:10,258 --> 00:02:15,406
:משיב הרוח ומוריד הגשם" - אומרים המפרשים"
.רוח זה רוחניות, גשם זה גשמיות

23
00:02:15,701 --> 00:02:22,838
,ברוחניות, במצוות - "משיב הרוח", תעלה למעלה
,"תוסיף עוד למעלה. בגשמיות - "ומוריד הגשם

24
00:02:22,839 --> 00:02:29,330
.תסתכל על מי שפחות ממך, למטה תסתכל
:אלו הן גבורותיו של הקב"ה ולכן אומרת הגמרא

25
00:02:29,331 --> 00:02:34,131
גדול יום הגשמים"
."כיום שנבראו בו שמיים וארץ

26
00:02:34,474 --> 00:02:42,625
תודה לא-ל
כתיבת כתוביות: חיים גלסורקר

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.7 (3 מדרגים)