x
הרב אפרים אורשלימי

הרב אפרים אורשלימי - כח התפילה

הרב אפרים אורשלימי

אתם נותנים הוראות לילדים שוב ושוב, ומרגישים כאילו מדברים אל הקיר? הרב אפרים אורשלימי נותן עצה נהדרת שתגרום לילדכם להקשיב

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,101 --> 00:00:12,178
לא פעם קורה

2
00:00:12,540 --> 00:00:17,073
שאנחנו עומדים בפני הילדים שלנו
ונותנים להם הוראות

3
00:00:18,014 --> 00:00:18,865
וחוזרים ונותנים 

4
00:00:18,866 --> 00:00:19,531
להם הוראות

5
00:00:19,566 --> 00:00:20,567
וחוזרים ונותנים

6
00:00:20,568 --> 00:00:21,023
,להם הוראות

7
00:00:21,410 --> 00:00:22,405
ואנחנו מרגישים

8
00:00:22,406 --> 00:00:25,260
,שאנחנו מדברים עם קיר חסום

9
00:00:25,886 --> 00:00:26,626
.הם לא מבינים

10
00:00:27,194 --> 00:00:30,909
אתה חוזר על ההוראה
שוב ושוב ושוב ושוב

11
00:00:31,470 --> 00:00:32,915
,ואתה אומר לעצמך: למען השם

12
00:00:33,006 --> 00:00:34,880
?מה, אני מדבר לקיר

13
00:00:35,533 --> 00:00:39,240
,הקיר כבר הבין. הוא, הילד הזה
.עדיין לא הבין

14
00:00:39,546 --> 00:00:42,620
,הקיר כבר הבין מה אני מדבר איתו
.והוא עדיין לא הבין

15
00:00:43,173 --> 00:00:45,240
ואנחנו מחפשים בכל מחיר

16
00:00:45,681 --> 00:00:47,315
את המפתח הנכון

17
00:00:47,773 --> 00:00:50,517
שיכול להיכנס ללב של הילד

18
00:00:50,727 --> 00:00:52,170
או ללב של הילדה

19
00:00:53,240 --> 00:00:55,930
ושיפתח את הלב שלהם בצורה נכונה

20
00:00:56,156 --> 00:00:58,420
כדי שאנחנו נוכל להכניס פנימה

21
00:00:58,679 --> 00:01:00,880
,את המילים שאנחנו רוצים לומר להם

22
00:01:01,332 --> 00:01:02,742
שנוכל להכניס פנימה

23
00:01:02,920 --> 00:01:06,517
את ההוראות החינוכיות
,שאנחנו רוצים לומר להם

24
00:01:06,818 --> 00:01:09,260
כי בסופו של דבר אנחנו כהורים

25
00:01:09,780 --> 00:01:11,231
.תמיד רוצים לעזור לילדים

26
00:01:11,959 --> 00:01:15,250
.המשקפיים שלנו הם לא המשקפיים שלהם

27
00:01:15,930 --> 00:01:18,359
,כהורים שעברו מסלול דרך בחיים

28
00:01:18,794 --> 00:01:21,581
אנחנו יודעים מה המסלול הנכון ביותר

29
00:01:21,910 --> 00:01:24,734
.כדי להגיע לפסגה של ההצלחה

30
00:01:25,436 --> 00:01:26,251
?איך עושים את זה

31
00:01:26,961 --> 00:01:31,538
מה עושים כדי שנוכל לפתוח
את סגור ליבם

32
00:01:31,743 --> 00:01:33,447
ולהיכנס אליהם פנימה

33
00:01:33,637 --> 00:01:35,588
?כדי שיוכלו לשמוע אותנו

34
00:01:35,813 --> 00:01:38,590
?מה המפתח השבדי הזה
?איפה קונים אותו

35
00:01:38,813 --> 00:01:40,759
איפה אנחנו יכולים לקנות את המפתח הזה

36
00:01:40,792 --> 00:01:41,975
ולפתוח את הלב שלהם

37
00:01:42,217 --> 00:01:44,487
,כדי שהם ייכנסו ללב שלנו

38
00:01:44,723 --> 00:01:47,386
,כדי שאנחנו נוכל לדבר על אותו גל

39
00:01:47,689 --> 00:01:48,403
?מה עושים

40
00:01:48,474 --> 00:01:50,344
?ולמה בכלל צריך להתפלל

41
00:01:51,012 --> 00:01:51,864
מה העניין

42
00:01:52,295 --> 00:01:55,116
?שאנחנו מתפללים כל הזמן על הילדים

43
00:01:55,333 --> 00:01:56,480
...מתפללים שיצליחו, מתפללים

44
00:01:56,896 --> 00:01:59,893
,אגב, לא רק אצל הילדים בחינוך הילדים

45
00:02:00,228 --> 00:02:01,962
גם בדברים מסוימים בחיים

46
00:02:02,550 --> 00:02:04,803
,אנחנו נדרשים כל הזמן להתפלל

47
00:02:04,991 --> 00:02:05,988
.להתפלל, להתפלל

48
00:02:06,238 --> 00:02:08,124
,להתפלל שנצליח בפרנסה

49
00:02:08,208 --> 00:02:11,075
,להתפלל שנצליח בחינוך הילדים
.להתפלל על הבריאות

50
00:02:11,480 --> 00:02:12,022
?מה העניין

51
00:02:12,498 --> 00:02:14,080
?למה צריך את התפילה

52
00:02:14,240 --> 00:02:15,373
?בשביל מה צריך תפילה

53
00:02:15,391 --> 00:02:16,599
?למה צריך תפילה בכלל

54
00:02:17,380 --> 00:02:19,525
אז קודם כול, עלינו לדעת

55
00:02:20,040 --> 00:02:24,565
שבשמיים יש צינורות של שפע
.שיורדים לעולם

56
00:02:25,293 --> 00:02:26,766
,ממש כמו המוביל הארצי

57
00:02:27,038 --> 00:02:31,180
צינורות של שפע
.שיורדים מלמעלה עד למטה

58
00:02:31,603 --> 00:02:35,570
,לצינור, יש לו איזשהו מכסה מסוים

59
00:02:35,588 --> 00:02:36,565
.ששמה הוא סגור

60
00:02:37,211 --> 00:02:42,898
התפילה היא המפתח
.שאנחנו פותחים בעצם את אותו צינור

61
00:02:43,101 --> 00:02:45,890
.השפע הוא קיים. השפע קיים

62
00:02:46,247 --> 00:02:49,506
,אבל התפילה
?מה המטרה של התפילה

63
00:02:49,700 --> 00:02:51,310
.התפילה היא כמו מפתח

64
00:02:51,339 --> 00:02:55,680
כשאנחנו מתפללים, אנחנו בעצם פותחים

65
00:02:55,986 --> 00:02:57,280
,את המחסום

66
00:02:57,358 --> 00:02:59,570
.פותחים את המחסום וזה כמו חניה

67
00:02:59,778 --> 00:03:03,237
יש מחסום, ואנחנו פותחים את הדלת
?עם מה

68
00:03:03,365 --> 00:03:06,018
.עם מפתח, ואז אנחנו יכולים להיכנס פנימה

69
00:03:06,359 --> 00:03:08,746
ככה גם, אנחנו יש לנו צינורות של שפע

70
00:03:09,041 --> 00:03:10,465
שהקב"ה שופך עלינו

71
00:03:10,494 --> 00:03:13,421
,הרבה הרבה הרבה דברים טובים
.הרבה דברים טובים

72
00:03:13,851 --> 00:03:16,072
אבל לפעמים אנחנו מרגישים שזה חסום

73
00:03:16,117 --> 00:03:18,528
,ואנחנו מדברים אל הילדים
מדברים, מדברים, מדברים, מדברים

74
00:03:18,589 --> 00:03:19,856
.ואנחנו מרגישים קיר חסום

75
00:03:20,325 --> 00:03:21,860
?מה עושה התפילה

76
00:03:22,375 --> 00:03:25,501
התפילה היא בעצם המפתח

77
00:03:25,750 --> 00:03:28,388
,שפותחת לנו את הדלתות של הישועות

78
00:03:28,413 --> 00:03:30,450
.את הצינורות של השפע

79
00:03:30,556 --> 00:03:33,084
אבל כולנו יודעים שהרבה פעמים

80
00:03:33,399 --> 00:03:37,691
אנחנו מתפללים ושוב מתפללים
,ומתפללים ומתפללים

81
00:03:37,790 --> 00:03:39,307
.וזה לא פותח את הדלת

82
00:03:39,466 --> 00:03:42,426
,אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין מדברים לקיר

83
00:03:42,494 --> 00:03:44,880
אנחנו מרגישים שעדיין הילדים לא הולכים

84
00:03:44,900 --> 00:03:46,602
בדיוק בצורה שאנחנו רוצים
.שהם ילכו

85
00:03:46,805 --> 00:03:50,656
אנחנו מרגישים
,שעדיין הפרנסה לא איי איי איי

86
00:03:50,764 --> 00:03:52,839
,מנהל הבנק עדיין לא מחייך לנו

87
00:03:53,123 --> 00:03:54,900
:הוא עדיין לא מתקשר אלינו כל יום

88
00:03:54,930 --> 00:03:57,793
,שמע, יש לך סכום כזה בבנק
.בוא נשב על השקעות

89
00:03:57,804 --> 00:03:58,736
?מה עושים

90
00:03:59,185 --> 00:04:01,391
?מה עושים
אנחנו מתפללים ומתפללים ומתפללים

91
00:04:01,445 --> 00:04:03,100
.וזה עדיין... זה עדיין לא עוזר

92
00:04:03,497 --> 00:04:04,450
?מה עושים

93
00:04:04,493 --> 00:04:07,480
מה צריכים לעשות כדי שבאמת באמת

94
00:04:08,076 --> 00:04:11,138
הצינור של השפע ייפתח לנו

95
00:04:11,516 --> 00:04:14,050
ויישפכו לנו הרבה דברים טובים

96
00:04:14,063 --> 00:04:16,600
?שמאוד מאוד היינו רוצים אותם

97
00:04:17,200 --> 00:04:22,020
כדי שנבין איך אנחנו יכולים באמת
,לפתוח את הצינורות של השפע

98
00:04:22,338 --> 00:04:25,019
:בואו נלך שנייה אחת לתקופת התנ"ך

99
00:04:25,274 --> 00:04:27,745
.חזקיה וישעיה

100
00:04:27,951 --> 00:04:31,340
.חזקיה היה מלך, ישעיה היה נביא

101
00:04:32,351 --> 00:04:35,960
יום אחד חזקיה יושב בבית

102
00:04:36,007 --> 00:04:39,000
.והנה מגיע אליו ישעיה הנביא

103
00:04:39,680 --> 00:04:42,031
:ישעיה הנביא מגיע אליו ואומר לו

104
00:04:42,476 --> 00:04:44,920
,חזקיה, תכין צוואה

105
00:04:44,967 --> 00:04:45,821
.אתה הולך למות

106
00:04:46,300 --> 00:04:49,918
?למות?! למה למות? מה עשיתי

107
00:04:49,979 --> 00:04:52,228
.וישעיה היה נביא, לא איזשהו סתם אדם

108
00:04:52,407 --> 00:04:54,200
ישעיה היה נביא, הוא קיבל נבואה

109
00:04:54,240 --> 00:04:55,557
לומר לחזקיה

110
00:04:55,683 --> 00:04:57,800
.שחזקיה הולך למות

111
00:04:58,277 --> 00:05:00,731
?אומר לו: אני לא מבין. למה למות

112
00:05:00,770 --> 00:05:01,626
?מה עשיתי

113
00:05:02,066 --> 00:05:04,993
.אומר לו: "צו לביתך כי מת אתה

114
00:05:05,551 --> 00:05:06,747
."מת ולא תחייה"

115
00:05:07,480 --> 00:05:09,490
אתם יודעים שבזמן חזקיה

116
00:05:10,740 --> 00:05:13,320
אפילו ילדים קטנים בגיל שלוש

117
00:05:13,782 --> 00:05:16,290
.היו בקיאים בהלכות הקשות ביותר

118
00:05:16,736 --> 00:05:19,240
חזקיה נעץ חרב בבית המדרש

119
00:05:19,720 --> 00:05:25,666
,ואמר: מי שלא לומד תורה
.חרב זו תינעץ בגופו

120
00:05:25,797 --> 00:05:28,617
.מי שלא ילמד תורה, חרב זו תינעץ בגופו

121
00:05:28,978 --> 00:05:29,789
מיד אני מבין

122
00:05:29,804 --> 00:05:31,224
:שכולכם עכשיו שואלים

123
00:05:31,310 --> 00:05:34,022
?רגע, מה זה פה? כפייה דתית
?מה הולך פה

124
00:05:34,078 --> 00:05:35,026
,הוא שם פה חרב

125
00:05:35,090 --> 00:05:37,080
?מי שלא לומד תורה, חרב זו תינעץ בגופו

126
00:05:37,153 --> 00:05:38,250
.מה זה, זו כפייה דתית

127
00:05:38,809 --> 00:05:41,040
.לא, לא, לא. זו לא כפייה דתית

128
00:05:41,192 --> 00:05:45,071
חזקיה שם דוגמה של חרב בבית המדרש

129
00:05:45,551 --> 00:05:47,680
,ואמר להם: תראו, יהודים יקרים

130
00:05:48,148 --> 00:05:55,346
התורה והסיף ירדו כרוכים מהשמיים
.אחד כרוך לשני

131
00:05:56,102 --> 00:05:57,730
,אומר להם חזקיה: תראו

132
00:05:58,199 --> 00:05:59,060
,אנחנו נמצאים פה

133
00:05:59,501 --> 00:06:03,348
מסביבנו כל כך הרבה אנשים
.שרוצים לכלות אותנו

134
00:06:03,663 --> 00:06:04,373
אם אנחנו רוצים

135
00:06:04,424 --> 00:06:06,528
,שהם לא ייכלו אותנו ולא יגמרו אותנו

136
00:06:06,803 --> 00:06:09,389
?אנחנו צריכים לדעת להשתמש במה
.בתורה

137
00:06:09,955 --> 00:06:12,190
,אם אנחנו נשב ונלמד תורה

138
00:06:12,839 --> 00:06:14,790
.לא תהיה עלינו חרב

139
00:06:14,995 --> 00:06:17,523
.זה הסמל של החרב שהוא שם בבית המדרש

140
00:06:17,680 --> 00:06:18,920
,הוא שם חרב, אמר

141
00:06:19,069 --> 00:06:21,580
לא שמי שלא ילמד תורה
,החרב הזו באמת תינעץ בגופו

142
00:06:21,797 --> 00:06:23,149
אלא בסך הכול הוא התכוון לומר

143
00:06:23,346 --> 00:06:26,772
שאם אנחנו לא נקפיד
,ונלמד הרבה הרבה תורה

144
00:06:26,853 --> 00:06:29,960
אז יהיו לנו כל הזמן מלחמות
,וכל הזמן אנחנו צריכים לעשות התגוננויות

145
00:06:30,039 --> 00:06:33,000
.וחבל. תורה והסיף כרוכים ביחד

146
00:06:33,259 --> 00:06:36,174
,אם נלמד תורה
.לא יהיה לנו את העניין הזה של הסיף

147
00:06:36,545 --> 00:06:39,291
אז אם כן, בזמנו של חזקיה המלך

148
00:06:39,877 --> 00:06:42,140
ילדים קטנים, ילדים קטנים

149
00:06:42,306 --> 00:06:44,620
.היו בקיאים בהלכות הקשות ביותר

150
00:06:45,270 --> 00:06:46,234
אז איך ייתכן

151
00:06:47,064 --> 00:06:49,529
שישעיה אומר לחזקיה

152
00:06:49,720 --> 00:06:52,440
?"צו לביתך כי מת אתה"

153
00:06:52,528 --> 00:06:55,758
קיבלתי נבואה
?שעכשיו מה הולך להיות איתך

154
00:06:55,847 --> 00:06:56,840
.אתה הולך למות

155
00:06:56,924 --> 00:06:59,370
?למה? מה הוא עשה

156
00:06:59,413 --> 00:07:01,904
,מה עשה חזקיה המלך? להפך

157
00:07:02,150 --> 00:07:06,935
דווקא בזמנו הייתה הרבה הרבה
.תורה בעם ישראל

158
00:07:07,213 --> 00:07:09,665
אז מדוע הגענו למצב כזה

159
00:07:09,804 --> 00:07:13,573
שישעיה אומר לחזקיה
?"חביבי, אתה הולך עכשיו למות"

160
00:07:13,746 --> 00:07:14,900
?מה הוא עשה, מסכן

161
00:07:15,425 --> 00:07:16,213
?אומר לו: למה

162
00:07:16,814 --> 00:07:19,090
:ואז אומר ישעיה לחזקיה

163
00:07:19,637 --> 00:07:22,280
.חזקיה המלך, בוא תקשיב טוב

164
00:07:22,373 --> 00:07:24,247
.אתה עברת על אחת ממצוות התורה

165
00:07:24,370 --> 00:07:25,570
?עברתי אל אחת? איזו מצווה

166
00:07:26,152 --> 00:07:26,820
,אומר לו: תקשיב

167
00:07:27,116 --> 00:07:29,233
,אתה לא קיימת מצוות פריה ורביה

168
00:07:29,694 --> 00:07:32,290
,לא התחתנת, לא הבאת ילדים לעולם

169
00:07:32,338 --> 00:07:34,460
,עברת על הציווי של הבורא יתברך

170
00:07:35,313 --> 00:07:36,730
- עברת על מצווה אחת

171
00:07:36,783 --> 00:07:39,450
גמרנו, אתה עכשיו צריך למות
.כי לא קיימת את מצוות התורה

172
00:07:40,355 --> 00:07:43,804
.אומר ישעיה לחזקיה: אתה הולך למות

173
00:07:44,039 --> 00:07:46,139
:אומר לו חזקיה
.רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה

174
00:07:46,749 --> 00:07:49,276
אני לא קיימתי את המצווה של פריה ורביה

175
00:07:49,339 --> 00:07:50,940
ולא התחתנתי ולא הבאתי ילדים

176
00:07:51,296 --> 00:07:53,343
כי ראיתי ברוח הקודש שלי

177
00:07:53,506 --> 00:07:55,875
שאם אני אתחתן ואביא ילדים לעולם

178
00:07:56,219 --> 00:07:57,620
,יהיה לי בן רשע

179
00:07:57,763 --> 00:07:59,095
,אז לכן לא התחתנתי

180
00:07:59,286 --> 00:08:00,422
.בשביל זה לא התחתנתי

181
00:08:00,552 --> 00:08:02,810
,ראיתי שאם יהיו לי ילדים
.יהיו לי ילדים רשעים

182
00:08:03,661 --> 00:08:05,470
:אומר ישעיה לחזקיה

183
00:08:06,163 --> 00:08:09,140
,תקשיב, חביבי
?מה אתה נכנס לחשבונות שמיים

184
00:08:09,572 --> 00:08:11,880
?מה אתה נכנס לחשבונות של הקב"ה

185
00:08:12,433 --> 00:08:15,850
.בהדי דכבשא רחמנא למה לך?" זה הלשון"

186
00:08:16,094 --> 00:08:18,240
?למה אתה נכנס בחשבונות של הקב"ה

187
00:08:18,414 --> 00:08:20,165
,הקב"ה אמר לך להתחתן

188
00:08:20,533 --> 00:08:21,455
?תביא ילדים לעולם

189
00:08:21,456 --> 00:08:22,813
.תביא ילדים לעולם

190
00:08:23,075 --> 00:08:23,704
מה אתה עכשיו

191
00:08:23,705 --> 00:08:24,874
:עושה לי חשבונות

192
00:08:25,410 --> 00:08:26,401
אם הייתי מתחתן

193
00:08:26,402 --> 00:08:27,515
,ומביא ילדים לעולם

194
00:08:27,665 --> 00:08:28,560
.היו לי ילדים רשעים

195
00:08:28,606 --> 00:08:31,930
לא. מישהו ביקש ממך
?להיכנס לחשבונות שמיים

196
00:08:32,093 --> 00:08:33,760
אף אחד לא ביקש ממך
.להיכנס לחשבונות שמיים

197
00:08:33,923 --> 00:08:35,499
- השם אמר לך: תתחתן, תביא ילדים

198
00:08:35,534 --> 00:08:36,794
.תתחתן תביא ילדים

199
00:08:36,900 --> 00:08:38,330
?מה אתה נכנס לחשבונות שמיים

200
00:08:39,475 --> 00:08:41,590
,טוב, חזקיה שומע את זה

201
00:08:41,808 --> 00:08:43,040
:הוא שואל את ישעיה

202
00:08:43,216 --> 00:08:44,780
?תגיד, יש מה לדבר

203
00:08:44,839 --> 00:08:45,830
?יש מה לעשות

204
00:08:46,533 --> 00:08:49,819
?זה סגור? זה חתום
?יש מה לעשות בעניין

205
00:08:50,186 --> 00:08:52,540
.אומר לו: תקשיב, הכול סגור, הכול חתום

206
00:08:52,785 --> 00:08:53,947
?אתם מכירים את המשפט הזה מקודם

207
00:08:54,011 --> 00:08:57,240
.הכול סגור, הכול חתום, אין מה לעשות

208
00:08:57,477 --> 00:09:01,080
,ואז חזקיה מיישיר את מבטו

209
00:09:01,402 --> 00:09:03,340
מסתכל לישעיה הנביא

210
00:09:03,719 --> 00:09:05,900
.ואומר לו: בן אמוץ

211
00:09:05,959 --> 00:09:07,610
.אבא של ישעיה קראו לו אמוץ

212
00:09:07,826 --> 00:09:11,010
.בן אמוץ, כלה נבואתך וצא

213
00:09:11,309 --> 00:09:13,640
:כך מקובלני מבית אבי אבא

214
00:09:13,754 --> 00:09:16,840
אפילו חרב חדה מונחת
,על צווארו של אדם

215
00:09:17,495 --> 00:09:19,546
.אל ימנע עצמו מן הרחמים

216
00:09:20,401 --> 00:09:24,370
.בואו נתבונן מה אמר פה חזקיה לישעיה

217
00:09:24,420 --> 00:09:27,062
,הוא אמר לו: תקשיב
?מה אתה עכשיו פה מאיים עליי

218
00:09:27,421 --> 00:09:28,740
?מה אתה אומר לי שאני הולך למות

219
00:09:29,099 --> 00:09:31,480
.בן אמוץ, שמענו את הדברים שלך

220
00:09:31,629 --> 00:09:34,883
.תצא בבקשה החוצה
.אני, יש לי אמרה מבית אבי אבא

221
00:09:35,038 --> 00:09:36,010
?אתה יודע מה אמר לי

222
00:09:36,431 --> 00:09:39,960
אפילו חרב חדה מונחת
,על צווארו של אדם

223
00:09:40,591 --> 00:09:41,900
.אל ימנע עצמו מן הרחמים

224
00:09:42,050 --> 00:09:43,423
אתה אומר לי עכשיו שאני הולך למות

225
00:09:43,466 --> 00:09:44,580
.כאילו עשיתי אחת, שתיים, שלוש

226
00:09:44,861 --> 00:09:46,613
רגע, רגע, רגע, אני, יש לי מפתח

227
00:09:46,647 --> 00:09:47,838
,שאני יכול לפתור את הבעיות

228
00:09:47,897 --> 00:09:50,320
.יש מפתח שוודי שפותר את כל הבעיות

229
00:09:50,366 --> 00:09:52,626
.המפתח הזה נקרא - תפילה

230
00:09:53,060 --> 00:09:54,634
,אז לכן תצא בבקשה החוצה

231
00:09:54,779 --> 00:09:55,525
.אין לך עם מי לדבר

232
00:09:55,914 --> 00:09:57,317
.אנחנו לא מדברים באותו גל

233
00:09:57,363 --> 00:09:58,260
.תצא בבקשה החוצה

234
00:09:59,378 --> 00:10:01,410
?מה זה מה שהוא אמר לו
?מה הוא אמר לו

235
00:10:01,482 --> 00:10:04,770
אפילו חרב חדה מונחת
,על צווארו של אדם

236
00:10:05,272 --> 00:10:06,740
.אל ימנע עצמו מן הרחמים

237
00:10:07,389 --> 00:10:09,704
אני רוצה שבואו קצת נתבונן במילים האלה

238
00:10:09,888 --> 00:10:11,203
ובואו תראו כמה המילים האלה

239
00:10:11,540 --> 00:10:14,219
,יכולות לעזור לנו בחיים
,בחיי היום-יום שלנו

240
00:10:14,264 --> 00:10:15,793
- כל אחד במקום שבו הוא נמצא

241
00:10:15,828 --> 00:10:17,477
.בעבודה, בחיים, בבית

242
00:10:17,923 --> 00:10:18,826
.בואו נראה מה הוא אמר לו

243
00:10:19,216 --> 00:10:23,791
אפילו חרב חדה מונחת
,על צווארו של אדם

244
00:10:24,091 --> 00:10:25,557
.אל ימנע עצמו מן הרחמים

245
00:10:26,247 --> 00:10:27,573
בואו נדמיין לעצמנו עכשיו

246
00:10:27,674 --> 00:10:31,006
איזה אדם שהוא עשה פעולה

247
00:10:31,226 --> 00:10:32,794
שעל פי חוקי המלכות

248
00:10:32,939 --> 00:10:35,806
.מקבלים על זה גזר דין מוות

249
00:10:36,422 --> 00:10:37,620
.גרדום, מעלים אותו לגרדום

250
00:10:37,674 --> 00:10:38,686
,יורדת איזושהי חרב

251
00:10:38,738 --> 00:10:39,860
.חותכת לו את הראש, לא עלינו

252
00:10:40,960 --> 00:10:43,218
עשה כזו פעולה
.במדינה מסוימת שככה עושים

253
00:10:44,247 --> 00:10:45,596
,תפסו את הבן אדם הזה המשטרה

254
00:10:46,083 --> 00:10:47,419
.הביאו אותו לבית המשפט

255
00:10:47,771 --> 00:10:49,391
בית המשפט דן בתיק שלו

256
00:10:50,491 --> 00:10:52,945
.וקבעו - הבן אדם הזה, אין מה לעשות

257
00:10:53,153 --> 00:10:55,633
,זה חותכים לו את הראש
.נגמר, זה גזר דין מוות

258
00:10:55,910 --> 00:10:56,662
.גזר דין מוות

259
00:10:57,010 --> 00:10:59,118
.והנה, אותו אדם היה לו קצת כסף

260
00:10:59,538 --> 00:11:02,584
.הוא החליט לערער לבית המשפט העליון

261
00:11:03,404 --> 00:11:05,080
.ערער לבית המשפט העליון

262
00:11:05,467 --> 00:11:07,938
,בית המשפט העליון דן בתיקו

263
00:11:08,238 --> 00:11:11,093
.החליט: אין מה לעשות, גזר דין מוות

264
00:11:11,207 --> 00:11:12,115
.אין עם מי לדבר

265
00:11:12,760 --> 00:11:13,972
.וואו, איזו אכזבה

266
00:11:14,061 --> 00:11:15,387
.הוא כבר עבר את בית המשפט העליון

267
00:11:15,892 --> 00:11:18,500
:ואז הוא אמר
.טוב, יש לי כסף

268
00:11:18,567 --> 00:11:21,082
.אני בכסף שלי אנסה לשחד פה ושם

269
00:11:21,501 --> 00:11:23,110
.אולי אני אפנה לנשיא

270
00:11:23,538 --> 00:11:26,647
לנשיא, אולי הוא יעניק לי
.איזושהי חנינה אולי

271
00:11:27,177 --> 00:11:29,735
,לקח כמה זמן
.בזבז הרבה כסף

272
00:11:29,985 --> 00:11:31,847
.הפנה בקשה ללשכתו של הנשיא

273
00:11:32,098 --> 00:11:34,837
,הנשיא מסתכל בדינו
:חורץ את גורלו

274
00:11:35,060 --> 00:11:35,873
.גזר דין מוות

275
00:11:37,013 --> 00:11:38,277
.משוכה שלישית כבר עבר

276
00:11:38,870 --> 00:11:39,985
.אבל היה לו כסף

277
00:11:40,386 --> 00:11:42,420
אתם יודעים שהכסף יענה את הכול
.וישביע את הכול

278
00:11:42,900 --> 00:11:45,328
אז הוא אמר: מה, בין כה וכה
.אני הולך למות

279
00:11:45,365 --> 00:11:47,380
אני אקח את הכסף שלי
ואנסה להשקיע

280
00:11:47,700 --> 00:11:51,136
קצת איזו פגישה של חצי דקה
.עם המלך

281
00:11:51,484 --> 00:11:53,130
?אולי המלך יכול לעזור לי

282
00:11:54,080 --> 00:11:54,714
.אולי

283
00:11:55,752 --> 00:11:58,359
,השקיע הרבה כסף
הגיע להיכן שהגיע

284
00:11:58,504 --> 00:12:00,893
.והצליח להגיע לחדרו של המלך

285
00:12:01,287 --> 00:12:02,890
המלך שומע את עניינו

286
00:12:02,974 --> 00:12:05,514
:דקה-דקותיים, חורץ את גורלו

287
00:12:05,622 --> 00:12:07,473
.תקשיב, חביבי, אין מה לעשות

288
00:12:07,726 --> 00:12:09,986
.גזר דין מוות
.אתה עברת על אחד מחוקי המדינה

289
00:12:10,059 --> 00:12:12,539
.אין עם מי לדבר
.אין עם מי לדבר. גזר דין מוות

290
00:12:12,593 --> 00:12:13,434
.אין לך עם מי לדבר

291
00:12:14,692 --> 00:12:15,929
,ולא רק זה, אומר המלך

292
00:12:16,135 --> 00:12:19,546
אני גם פוסק שבשבוע הבא
ביום שלישי בשעה שתיים בצוהריים

293
00:12:20,700 --> 00:12:23,209
,ייקחו אותך לכיכר העיר
ושם במעמד של אלפים

294
00:12:23,486 --> 00:12:24,770
.יעשו לך את גזר הדין הזה

295
00:12:25,795 --> 00:12:28,684
טוב, אותו בן אדם
.כבר אין לו מה לעשות

296
00:12:28,954 --> 00:12:30,701
בית המשפט המקומי
,גזר גזר דין מוות

297
00:12:30,958 --> 00:12:32,700
בית המשפט העליון
.גזר גזר דין מוות

298
00:12:32,876 --> 00:12:34,286
,הנשיא - גזר דין מוות

299
00:12:34,377 --> 00:12:35,592
.המלך - גזר דין מוות

300
00:12:35,613 --> 00:12:38,978
ולא רק זה, אלא כבר קבעו לו
.מתי הוא הולך לקבל גזר דין מוות

301
00:12:39,056 --> 00:12:40,710
.נגמר הסיפור, נחתך העניין

302
00:12:41,681 --> 00:12:42,734
.יום שלישי הגיע

303
00:12:43,879 --> 00:12:49,194
באחת בצוהריים הוא כבר נפרד
,מאשתו, מילדיו, כולו בכיות

304
00:12:49,339 --> 00:12:52,664
...כולו אדום, כולו
,הוא יודע שעוד שעה - בשעה שתיים

305
00:12:53,226 --> 00:12:58,014
הוא שם את הראש, יורדת חרב
.ושולחת אותו למעלה, נגמר הסיפור

306
00:12:59,125 --> 00:13:02,904
ברבע לשתיים כיכר העיר
.מלאה באלפי אנשים

307
00:13:04,230 --> 00:13:05,652
,הוא כבר נמצא על הבמה

308
00:13:06,299 --> 00:13:09,968
,נמצאים שם כל ראשי השלטון, כולם
,למען ישמעו וייראו

309
00:13:10,003 --> 00:13:12,788
מה שנקרא, שכולם יראו
.את כל התהליך הזה

310
00:13:13,393 --> 00:13:16,714
,והנה הוא נפרד מאשתו
.הוא נפרד מילדיו, הוא כולו בוכה

311
00:13:17,313 --> 00:13:21,058
,חמישה לשתיים
,ארבע דקות לשתיים, שלוש דקות לשתיים

312
00:13:21,360 --> 00:13:22,476
דקה לשתיים

313
00:13:22,831 --> 00:13:26,407
והראש שלו כבר
מונח שם על הגרדום ככה

314
00:13:26,755 --> 00:13:29,568
ויש איזו חרב חדה
.שיורדת מלמעלה

315
00:13:29,668 --> 00:13:32,788
,וזו לא סתם חרב
.זו חרב חדה

316
00:13:33,376 --> 00:13:34,262
.חדה, חדה

317
00:13:34,844 --> 00:13:39,229
,והחרב יורדת, יורדת, יורדת
,נשארו עשר שניות לשתיים

318
00:13:39,506 --> 00:13:42,254
.וכל הקהל בשקט מוחלט

319
00:13:42,943 --> 00:13:43,970
.איזו דרמה

320
00:13:44,483 --> 00:13:46,978
,החרב יורדת ויורדת ויורדת ויורדת

321
00:13:47,246 --> 00:13:50,236
.והיא כבר מונחת על הצוואר שלו

322
00:13:51,198 --> 00:13:54,305
,רבותיי, בואו נפיג את המתח שנייה אחת

323
00:13:54,701 --> 00:13:56,167
,נצא שנייה אחת מהקופסה

324
00:13:56,366 --> 00:13:57,307
.ואני רוצה לשאול שאלה

325
00:13:58,398 --> 00:14:02,163
,האם גם ברגע הזה שהחרב
,ולא סתם חרב

326
00:14:02,295 --> 00:14:06,238
,חדה. ולא סתם חרב חדה
.היא כבר מונחת על הצוואר של הבן אדם

327
00:14:06,567 --> 00:14:09,333
:האם גם אז יש עניין להגיד

328
00:14:09,393 --> 00:14:11,784
!ריבונו של עולם, תעזור לי בבקשה

329
00:14:11,812 --> 00:14:13,780
!אני חייב שתעזור לי, ריבונו של עולם

330
00:14:13,795 --> 00:14:14,240
?יש עניין

331
00:14:15,131 --> 00:14:18,496
אנחנו חושבים שלא
,כי הוא עבר את בית המשפט

332
00:14:18,777 --> 00:14:20,442
,הוא עבר את בית המשפט העליון

333
00:14:20,558 --> 00:14:22,796
,הוא כבר היה אצל המלך
,הוא כבר היה אצל הנשיא

334
00:14:22,971 --> 00:14:25,720
,הנה, כולם בכיכר העיר
,הוא לבוש בגדים אדומים

335
00:14:25,743 --> 00:14:27,596
,כולם מסתכלים עליו
,השעה שתיים

336
00:14:27,735 --> 00:14:29,853
,החרב היא חרב חדה
,ולא סתם חרב חדה

337
00:14:29,985 --> 00:14:32,132
.והיא מונחת על הצוואר שלו
?מה יש להתפלל

338
00:14:32,228 --> 00:14:34,870
?מה? מה
?על מה ולמה להתפלל

339
00:14:35,386 --> 00:14:38,178
,אבל חכמינו, זיכרונם לברכה
.מגלים לנו שלא

340
00:14:39,233 --> 00:14:40,556
:גם אם אתה רואה שהכול חסום

341
00:14:40,593 --> 00:14:42,422
,אין מה לעשות עם הילד הזה
.זהו, נגמר

342
00:14:42,459 --> 00:14:43,588
.זה הטבע שלו, אין מה לעשות

343
00:14:43,871 --> 00:14:45,973
.אין, אין לי פרנסה
.אני ביש מזל, אין

344
00:14:46,026 --> 00:14:49,523
?הבריאות - איזו בריאות
.זהו, הרופא אומר שנשארו לו יומיים לחיות

345
00:14:49,568 --> 00:14:53,216
,אין עם מי לדבר. זהו, המחלה כבר
.מה שנקרא, הרסה לו את כל התאים בגוף

346
00:14:53,551 --> 00:14:54,941
.אין עם מי לדבר

347
00:14:55,004 --> 00:14:58,044
.גמרנו, סגור, חתום
.אין עם מי לדבר

348
00:14:58,695 --> 00:14:59,776
.לא, אנחנו יודעים שלא

349
00:14:59,841 --> 00:15:04,465
- אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם
.אל ימנע עצמו מן הרחמים

350
00:15:04,699 --> 00:15:06,716
,זה בדיוק מה שעשה חזקיה

351
00:15:06,907 --> 00:15:09,906
?הוא אמר לישעיה: מה
,אתה אומר לי הכול סגור, הכול חתום

352
00:15:10,156 --> 00:15:12,379
?אין עם מי לדבר
.חביבי, צא החוצה בבקשה

353
00:15:12,422 --> 00:15:14,029
.זו הדלת. לך מכאן

354
00:15:14,208 --> 00:15:17,440
:אני יש לי כלל
,אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם

355
00:15:17,467 --> 00:15:19,397
.אל ימנע עצמו מן הרחמים
.אני יש לי כלל

356
00:15:20,297 --> 00:15:24,502
:מסופר בנביא שחזקיה
."ויסב פניו אל הקיר"

357
00:15:25,220 --> 00:15:27,986
יש גמרא במסכת ברכות שאומרת
?"מה זה "ויסב פניו אל הקיר

358
00:15:28,468 --> 00:15:30,976
.התפלל מקירות ליבו

359
00:15:31,449 --> 00:15:35,505
אתם יודעים, יש תפילה
.ויש תפילה מקירות הלב של האדם

360
00:15:37,047 --> 00:15:38,956
!מכל הלב
!התפלל מכל הלב

361
00:15:38,989 --> 00:15:41,253
...ריבונו של עולם
?מכל הלב. אתם יודעים מה זה מכל הלב

362
00:15:41,521 --> 00:15:44,396
זה כמו איזה ילד קטן
.שרוצה שאימא תקנה לו צעצוע

363
00:15:44,755 --> 00:15:47,906
.קטנצ'יק
"?אז "אימא, את יכולה לקנות לי צעצוע

364
00:15:47,968 --> 00:15:49,929
.האימא אומרת: לא
?מה עושה אותו ילד

365
00:15:50,533 --> 00:15:54,037
,הוא מושך לך בשמלה
:או אם זה אתה - הוא מושך לך בחולצה

366
00:15:54,055 --> 00:15:57,834
!אבל אבא! אבל אימא
!אבל אימא, בבקשה, תיקני לי

367
00:15:58,165 --> 00:16:01,787
אה, אה... הילד הזה
,הוא אומר את זה ככה מכל הלב

368
00:16:01,821 --> 00:16:04,701
,הוא רוצה את הצעצוע
,הוא רוצה את הממתק, הוא רוצה את המשחק

369
00:16:04,770 --> 00:16:06,223
הפליימוביל הזה
.או את הרכבת הזאת

370
00:16:06,485 --> 00:16:09,549
,אז הוא אומר מכל הלב: אבל אבא
!אבל אימא, בבקשה

371
00:16:09,583 --> 00:16:12,007
!בבקשה, אני רוצה
!אני אהיה ילד טוב

372
00:16:12,113 --> 00:16:14,677
ככה בדיוק אנחנו צריכים להתנהג
.כלפי בורא עולם

373
00:16:15,192 --> 00:16:19,248
אנחנו רואים את הילד שלנו או את הילדה שלנו
שלא הולכים בדרך שאנחנו רוצים ללכת

374
00:16:19,572 --> 00:16:23,678
ודיברנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו
.ודיברנו ודיברנו... וזהו

375
00:16:24,182 --> 00:16:26,347
,הכול קיר, נראה קיר
.אין עם מי לדבר

376
00:16:27,296 --> 00:16:28,046
.יש עם מי לדבר

377
00:16:28,643 --> 00:16:32,558
יש בורא עולם, שאם אתה תדע
לדבר אליו בצורה הנכונה

378
00:16:32,785 --> 00:16:36,213
- ובמנגינה הנכונה מקירות הלב

379
00:16:36,613 --> 00:16:39,854
הו... אתה תראה שאתה תצליח
דרך התפילה הזאת

380
00:16:40,150 --> 00:16:42,973
לפתוח עם המפתח השוודי הזה

381
00:16:43,240 --> 00:16:44,215
.את הלב של הילד

382
00:16:44,494 --> 00:16:48,305
עם המנגינה הזאת
תצליח לפתוח

383
00:16:48,390 --> 00:16:50,792
גם לרופאים פתאום את הראש
,ופתאום הרופא יגיד: רגע

384
00:16:50,831 --> 00:16:53,737
אולי נעשה איזה ניסיון
אצל החולה הזה והזה

385
00:16:53,782 --> 00:16:56,080
,ונראה. פתאום פק, רואים ישועות

386
00:16:56,150 --> 00:16:58,133
,פתאום רואים ברכה
- פתאום רואים הצלחה

387
00:16:58,197 --> 00:17:01,205
,מה שלא היה לנו לפני רגע
,היה נראה שלא, זה הכול חסום

388
00:17:01,278 --> 00:17:02,314
.הכול, אין עם מי לדבר

389
00:17:02,554 --> 00:17:03,399
:אבל צריכים לדעת

390
00:17:03,754 --> 00:17:08,372
כל זה רק בתנאי
.שאנחנו נאמין במה שאנחנו עושים

391
00:17:08,695 --> 00:17:11,079
,אם אנחנו עושים את התפילה על הדרך

392
00:17:11,412 --> 00:17:13,070
,כן, גם להתפלל כזה

393
00:17:13,237 --> 00:17:16,373
?אומר בורא עולם: אה, זה על הדרך
.טוב, אז אני אתנהג איתך בצורה הטבעית

394
00:17:16,446 --> 00:17:18,734
בצורה הטבעית אין סיכוי
,לחולה הזה לחיות

395
00:17:18,753 --> 00:17:20,666
,בצורה הטבעית זה הילד
.אין עם מי לדבר

396
00:17:20,846 --> 00:17:21,564
.בצורה הטבעית

397
00:17:21,784 --> 00:17:22,361
אבל אם אנחנו 

398
00:17:22,362 --> 00:17:23,362
,נצא מהקופסה

399
00:17:23,901 --> 00:17:24,886
ניקח את המפתח הנכון

400
00:17:24,887 --> 00:17:26,193
ונפתח את המקום הנכון

401
00:17:26,303 --> 00:17:27,231
,שצריך עכשיו להיפתח

402
00:17:27,585 --> 00:17:30,457
.אז אנחנו נראה ישועות גדולות
.בהצלחה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (94 מדרגים)