x
הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - כל ישראל ערבים זה לזה

הרב אבנר קוואס

כיצד התורה והמצוות נועדו לשפר אותנו? הרב אבנר קוואס בהרצאה קצרה ומרתקת על המשמעות של אחדות בדורנו, ומציע פתרון נפלא לשלום בית וזוגיות בריאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,150 --> 00:00:14,810
.הימים האלה ימי ספירת העומר

2
00:00:15,300 --> 00:00:19,800
תלמידי רבי עקיבא נפטרו 24,000
,מפסח ועד פרוס עצרת

3
00:00:20,200 --> 00:00:21,450
.והיה העולם שמם

4
00:00:22,250 --> 00:00:23,970
?אומרת הגמרא: מה הייתה הסיבה

5
00:00:24,340 --> 00:00:26,380
.על שלא נהגו כבוד זה בזה

6
00:00:27,310 --> 00:00:29,140
זאת אומרת בין אדם לחברו

7
00:00:29,170 --> 00:00:30,950
.מאוד קובע בשמיים

8
00:00:31,610 --> 00:00:33,010
האחדות של עם ישראל

9
00:00:33,090 --> 00:00:34,520
.מאוד קובעת בשמיים

10
00:00:35,240 --> 00:00:36,810
.כשיש אחדות יש הכול

11
00:00:36,840 --> 00:00:42,080
אמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך
."זה כלל גדול בתורה

12
00:00:42,640 --> 00:00:45,620
אחד הכללים הכי גדולים
."זה "ואהבת לרעך כמוך

13
00:00:45,970 --> 00:00:48,830
והגמרא במסכת שבת
.מספרת לנו סיפור

14
00:00:49,530 --> 00:00:51,630
,"מעשה בנוכרי"
,נוכרי זה גוי

15
00:00:52,250 --> 00:00:53,650
."שבא אצל שמאי הזקן"

16
00:00:53,840 --> 00:00:57,090
...שמאי היה
,חוץ מזה שהיה גדול בתורה

17
00:00:57,400 --> 00:01:00,160
.הוא גם היה בונה גדרות, בניינים
.מזה הוא היה מתפרנס

18
00:01:00,980 --> 00:01:04,500
והנה שמאי, באמצע
,שהוא מטייח את הקיר ובונה את הבלוק

19
00:01:05,010 --> 00:01:06,480
:בא אליו הגוי, אומר לו

20
00:01:07,270 --> 00:01:10,230
?כבוד הרב, אתה הרב של היהודים
.אמר לו: כן

21
00:01:10,590 --> 00:01:13,200
אמר: שמע, אני גוי
.ואני יש לי תנאי איתך

22
00:01:13,690 --> 00:01:17,960
אני מוכן להתגייר בתנאי
שאני מרים רגל אחת

23
00:01:18,070 --> 00:01:20,140
ואתה מלמד אותי
.את כל התורה כולה

24
00:01:21,180 --> 00:01:22,290
.הוא גם עושה תנאים

25
00:01:22,340 --> 00:01:24,720
,לא צריך שתתגייר
,אל תעשה לנו טובות

26
00:01:25,670 --> 00:01:27,180
וגם אתה עושה איתי תנאים

27
00:01:27,620 --> 00:01:29,510
.ועוד אומר בקשה בלתי אפשרית

28
00:01:29,800 --> 00:01:30,410
מישהו יכול ללמוד

29
00:01:30,420 --> 00:01:31,510
?את כל התורה כולה על רגל אחת

30
00:01:32,390 --> 00:01:33,810
.שמע אותו שמאי הזקן

31
00:01:34,430 --> 00:01:35,770
.אומרת הגמרא: הוא לא ענה לו

32
00:01:35,960 --> 00:01:38,160
.דחהו באמת הבניין שבידו

33
00:01:38,180 --> 00:01:39,610
.הייתה לו אמה, היה לו את הפלס

34
00:01:39,640 --> 00:01:42,760
,אמר לו: אל תפריע לי
.אל תפריע לי. שלום

35
00:01:44,260 --> 00:01:47,760
.הגוי הזה היה עקשן, לא ויתר
,הלך להלל הזקן

36
00:01:48,350 --> 00:01:50,600
?אמר לו: אתה הרב של היהודים
.אמר לו: כן

37
00:01:50,990 --> 00:01:54,830
,אמר לו: תגיד לי
,אני גוי, אני רוצה להתגייר

38
00:01:54,960 --> 00:01:59,440
אבל בתנאי שאני עומד על רגל אחת
.ואתה מעביר לי את כל התורה

39
00:02:00,380 --> 00:02:02,690
.הלל לא התבלבל
.אמר לו: תרים רגל. הרים

40
00:02:03,430 --> 00:02:07,720
- אמר לו: תחזור אחריי
."מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"

41
00:02:08,430 --> 00:02:12,360
:אז הגוי עומד
."מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"

42
00:02:12,370 --> 00:02:14,740
,אמר לו: יפה, תוריד את הרגל
.תטבול, אתה יהודי

43
00:02:15,070 --> 00:02:15,600
.אתה מתגייר

44
00:02:16,700 --> 00:02:18,250
:אמר לו הגוי
,כבוד הרב

45
00:02:18,860 --> 00:02:23,020
,אני רואה אתכם בישיבות
.בסטנדרים שואגים שנים

46
00:02:23,910 --> 00:02:26,230
?זו כל התורה של היהודים
.אמר לו: כן

47
00:02:26,860 --> 00:02:31,730
"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"
,זה כל התורה

48
00:02:32,070 --> 00:02:35,200
.ומה שלומדים זה הפירוש של זה
.לך תלמד

49
00:02:36,290 --> 00:02:37,620
?תגידו, הלל הזקן עבד עליו

50
00:02:38,770 --> 00:02:41,450
?מה, הוא חלילה וחס עבד עליו
.הלל הזקן אדם רציני

51
00:02:42,160 --> 00:02:45,530
?מה הוא אומר לו
,מה ששנוא עליך", אני לא מבין"

52
00:02:45,640 --> 00:02:47,620
?זה כל התורה כולה
.אומר הלל: כן

53
00:02:48,270 --> 00:02:51,630
,כל התורה, כל המצוות
,כדי שתהיה אחדות בעם ישראל

54
00:02:51,970 --> 00:02:52,750
.בין אדם לחברו

55
00:02:54,200 --> 00:02:55,830
,אני מניח תפילין
?אתם יודעים למה

56
00:02:56,260 --> 00:02:59,090
כדי לעדן את היד והמחשבה
.שאני אסתדר עם החבר שלי

57
00:03:00,590 --> 00:03:02,070
?אני שומר שבת, למה

58
00:03:02,480 --> 00:03:03,220
?אתם יודעים למה

59
00:03:04,080 --> 00:03:05,850
,חוץ מזה שהשם יתברך אמר לנו

60
00:03:06,150 --> 00:03:09,110
.אני נמנע: אל תדליק, אל תעשה

61
00:03:09,380 --> 00:03:11,770
.אתה מפתח ברקסים, כן

62
00:03:11,940 --> 00:03:15,200
,הכול משחק של אסור, מותר
.מותר ואסור

63
00:03:15,410 --> 00:03:17,390
,יש דברים שמותר
.יש דברים שאסור

64
00:03:17,860 --> 00:03:21,470
,זה משפר את האדם שבי
,זה מעדן אותי

65
00:03:21,850 --> 00:03:23,580
,זה שובר לי את הדחפים

66
00:03:24,740 --> 00:03:27,650
,מוציא... עושה לי מוטיבציה

67
00:03:28,040 --> 00:03:29,460
.מרחיק דברים רעים

68
00:03:29,530 --> 00:03:32,370
- הפכתי להיות אדם טוב
.השני נהנה ממני

69
00:03:33,030 --> 00:03:33,940
?כל התורה כולה

70
00:03:34,120 --> 00:03:36,900
,"לא ניתנו התורה והמצוות"
,אומרים חכמים

71
00:03:36,920 --> 00:03:39,090
."אלא כדי לצרף בהם את הבריות"

72
00:03:41,050 --> 00:03:44,870
:רבי חנניה בן עקשיא אומר"
."רצה הקב"ה לזכות את ישראל

73
00:03:45,920 --> 00:03:48,350
?מה זה לזכות
.לזכך

74
00:03:48,820 --> 00:03:52,420
?איך אתה מזכך אותם
?איך הם יהיו בני אדם

75
00:03:52,660 --> 00:03:55,700
."לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"

76
00:03:56,590 --> 00:03:59,320
המטרה של התורה והמצוות
לזכך את עם ישראל

77
00:03:59,790 --> 00:04:02,160
?ואז מה
.אחד נהיה חבר של השני

78
00:04:02,370 --> 00:04:03,360
.זה מה שהלל אמר לו

79
00:04:03,480 --> 00:04:05,540
,הלל לא אמר לו בלוף
.הוא אמר את האמת

80
00:04:06,710 --> 00:04:09,080
"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"

81
00:04:09,440 --> 00:04:12,700
,זה כל התורה כולה
.והשאר פירוש של זה. לך תלמד

82
00:04:15,460 --> 00:04:17,870
לצערנו הרב, הנה, מדברים
.על תלמידי רבי עקיבא

83
00:04:17,890 --> 00:04:19,090
,אמרנו, בדורנו צריך אחדות

84
00:04:19,450 --> 00:04:20,560
,בימים האלה צריך אחדות

85
00:04:20,840 --> 00:04:22,270
.כל שכן בימי ספירת העומר

86
00:04:22,760 --> 00:04:24,000
רק בשנה האחרונה

87
00:04:24,400 --> 00:04:26,020
התגרשו במדינת ישראל

88
00:04:26,040 --> 00:04:27,890
.למעלה מ-12,000 זוגות

89
00:04:29,340 --> 00:04:31,100
.שנים עשר אלף בשנה האחרונה רק

90
00:04:31,680 --> 00:04:33,970
.וכל שנה אחורה מספרים דומים

91
00:04:34,900 --> 00:04:39,610
,בשנה אחת 12,000
.זאת אומרת 24,000 גרושים וגרושות

92
00:04:40,300 --> 00:04:43,170
,עשרים וארבעה אלף
?מזכיר לכם המספר הזה משהו

93
00:04:43,950 --> 00:04:45,140
.גרושים וגרושות

94
00:04:45,850 --> 00:04:48,520
כמה תלמידים היו
.לרבי עקיבא? 24,000

95
00:04:49,200 --> 00:04:52,440
כל שנה מתגרשים
.למעלה מ-24,000 גרושים וגרושות

96
00:04:52,740 --> 00:04:55,090
זאת אומרת 12,000 זוגות
.זה אמרתי בעגול

97
00:04:55,280 --> 00:04:57,390
.זה היה בשנה שעברה יותר מ-12,000 זוגות

98
00:04:58,290 --> 00:05:01,490
זאת אומרת למעלה
.מ-35,000 ילדים לחד-הוריים

99
00:05:01,520 --> 00:05:04,340
?איך אפשר לעצור את המגפה הזאת
?איך אפשר

100
00:05:05,060 --> 00:05:06,440
?ציבור יקר, אתם יודעים איך אפשר

101
00:05:07,080 --> 00:05:09,580
.ללמוד זוגיות ושלום בית

102
00:05:10,580 --> 00:05:12,750
.ללמוד זוגיות ושלום בית

103
00:05:14,500 --> 00:05:15,970
.להשתדרג וללמוד

104
00:05:16,570 --> 00:05:18,350
.שנים רבות פנו אליי הרבה אנשים

105
00:05:18,580 --> 00:05:21,010
,אמרו לי: כבוד הרב
...איפה אני יכול

106
00:05:21,020 --> 00:05:24,050
,אני מרגיש שיש לי את זה

107
00:05:24,250 --> 00:05:25,400
,אני יודע לדבר עם אנשים

108
00:05:25,420 --> 00:05:26,160
.הם מקשיבים לי

109
00:05:26,300 --> 00:05:27,410
.אני יכול לכוון אותם

110
00:05:27,640 --> 00:05:29,450
האם אני יכול ללמוד באיזה בית ספר

111
00:05:29,690 --> 00:05:32,310
?שלום בית וזוגיות? יש מצב כזה

112
00:05:32,840 --> 00:05:35,670
,אני רוצה להשתדרג
,גם אני, גם אשתי

113
00:05:35,890 --> 00:05:38,400
,ללמוד את זה
,לא רק בשביל עצמנו, הזוגיות

114
00:05:39,120 --> 00:05:41,910
,לשבת עם זוגות
.לעזור להם ולייעץ להם

115
00:05:42,690 --> 00:05:43,670
שנים פנו אליי

116
00:05:44,000 --> 00:05:45,920
אבל מה? אני הרמתי
.בסופו של יום את הכפפה

117
00:05:46,450 --> 00:05:49,230
,החלטתי שאני פותח
בעזרת השם, בית ספר כזה

118
00:05:49,520 --> 00:05:51,700
- שייקרא "ביתנו החדש
."חינוך לחיי משפחה

119
00:05:51,790 --> 00:05:52,660
.זה שם בית הספר

120
00:05:53,180 --> 00:05:59,220
ובעזרת השם, שנה שלמה
,מרצים מדופלמים, ביניהם דוקטורים

121
00:05:59,760 --> 00:06:02,970
ייתנו לציבור היקר
שרוצים ללמוד להיות

122
00:06:03,050 --> 00:06:04,960
,יועצי נישואין
מדריכי חתנים וכלות

123
00:06:04,980 --> 00:06:06,070
- או מדריכי נישואין

124
00:06:06,830 --> 00:06:10,770
שנה שלמה ישבו וילמדו
,בקורס אחד של שנה

125
00:06:10,820 --> 00:06:13,200
.לא שלוש שנים מריחה, לא כלום

126
00:06:13,210 --> 00:06:15,460
בסופו של דבר מקבלים ממני תעודה

127
00:06:15,820 --> 00:06:18,570
וגם מהדוקטורים שם
.שלימדו אתכם

128
00:06:18,820 --> 00:06:20,960
,תקבלו תעודה
,תוכלו לצאת לשטח

129
00:06:21,370 --> 00:06:22,560
,תוכלו להדריך

130
00:06:23,240 --> 00:06:26,880
תוכלו לייעץ לאנשים מה לעשות
.כדי לא להתפרק

131
00:06:27,190 --> 00:06:28,270
.זו חובת השעה

132
00:06:28,670 --> 00:06:31,810
גם אני בקורס הזה של השנה
אתן לכם הרצאות מאלפות

133
00:06:32,160 --> 00:06:35,400
בנושא טקטיקה בזוגיות, בשלום בית

134
00:06:35,490 --> 00:06:39,930
,וגם בנושא ששמו ייעוץ לחיי נישואין
.ייעוץ אמיתי

135
00:06:40,390 --> 00:06:43,010
.כן? אז לבוא לשם, ללמוד

136
00:06:43,170 --> 00:06:46,050
,אנחנו נלמד שמה נושאים
,לא רק נושאים רגילים

137
00:06:46,490 --> 00:06:48,800
,כל הנושאים שבתי ספר אחרים לא נותנים

138
00:06:49,060 --> 00:06:50,620
,ניכנס לכל הפינות והנישות

139
00:06:50,640 --> 00:06:53,470
,והייחודיות שזה תוך שנה
כולל פרקטיקה, מקבלים את הכול

140
00:06:54,140 --> 00:06:58,640
בעזרת השם, בבית ספר הזה
."בבחינת "כל ישראל ערבים זה בזה

141
00:06:58,880 --> 00:07:06,090
?איפה נרשמים
בטלפון 0544-85-84-89

142
00:07:06,420 --> 00:07:10,890
0544-85-84-89

143
00:07:12,120 --> 00:07:14,280
ובעזרת השם נקלוט אתכם

144
00:07:14,300 --> 00:07:16,020
.ונתחיל להריץ שנה שלמה

145
00:07:16,330 --> 00:07:20,020
בסוף השנה הבאה יצאו מנחים ומנחות

146
00:07:20,210 --> 00:07:21,790
בנושאים של ייעוץ נישואין

147
00:07:21,810 --> 00:07:22,700
וגם מדרכי חתנים

148
00:07:22,720 --> 00:07:24,920
.וגם מדריכות לכלות מדופלמים

149
00:07:25,250 --> 00:07:27,120
.יש לנו כל כך הרבה עומס של פניות

150
00:07:27,830 --> 00:07:30,010
.תעזרו לנו לעזור לעם ישראל

151
00:07:30,510 --> 00:07:32,320
.זה בחינת רבי עקיבא ותלמידיו

152
00:07:32,900 --> 00:07:37,430
?לכן מה אמר רבי עקיבא
."ואהבת לרעך כמוך"

153
00:07:37,760 --> 00:07:40,120
- זה שהשכן שלי מתגרש
,אכפת לי

154
00:07:40,850 --> 00:07:43,990
- זה שגיסתי לא מסתדרת עם בעלה
.אכפת לי

155
00:07:44,430 --> 00:07:47,410
אני חייב להיכנס פה לעובי הקורה
.ולעשות להם שלום בית

156
00:07:47,880 --> 00:07:50,080
:יכול אדם להגיד
.עזוב, אני חי עם אשתי טוב

157
00:07:50,120 --> 00:07:52,880
,הכול נושם
.הכול זורם, הכול מחייך

158
00:07:53,440 --> 00:07:56,040
...אין לי
,זורם, יאללה

159
00:07:56,620 --> 00:07:58,690
.שכל העולם יתפוצץ
.לא

160
00:07:59,000 --> 00:08:00,710
?"מה זה "כל ישראל ערבים זה לזה

161
00:08:01,140 --> 00:08:04,670
,"ולא רק "זה לזה
."יש נוסחה שאומרת "זה בזה

162
00:08:05,290 --> 00:08:08,740
.זאת אומרת אנחנו אחד בתוך השני

163
00:08:09,110 --> 00:08:11,440
,גוף של אדם
- כואבת לו האצבע הקטנה

164
00:08:11,480 --> 00:08:12,240
.הוא משותק

165
00:08:13,300 --> 00:08:15,970
,איי, אני לא יכול ללכת
.לא יכול לעמוד, לא יכול לשבת

166
00:08:15,990 --> 00:08:17,400
?מה קרה
.מה, זו אצבע קטנה

167
00:08:17,420 --> 00:08:18,600
.תוריד אותה, הכול בסדר

168
00:08:18,850 --> 00:08:21,410
.לא, לא, לא
.זו הציפורן של האצבע הקטנה

169
00:08:21,750 --> 00:08:23,750
.לא, אל תיגע
!אל תתקרבו אליי

170
00:08:23,820 --> 00:08:26,900
אה, למה? האצבע הקטנה
.היא חלק מכל הגוף

171
00:08:27,600 --> 00:08:30,060
כל יהודי הוא חלק מהגוף
.שנקרא כלל ישראל

172
00:08:30,580 --> 00:08:34,730
בוא נדאג להם, בוא נדאג
.שעם ישראל יהיו בשלום בית

173
00:08:35,460 --> 00:08:38,580
היועצים שלי כבר קורסים
מעומס של עבודה

174
00:08:38,870 --> 00:08:43,420
כתוצאה מזה שהם לא עומדים
:בכמות הפניות שיש

175
00:08:43,680 --> 00:08:45,630
,תנו לנו עזרה
.תנו לנו ללמוד

176
00:08:46,420 --> 00:08:49,140
,אז בעזרת השם
,בית הספר החדש הזה

177
00:08:49,270 --> 00:08:51,430
,בעזרת השם, שאני פותח אותו

178
00:08:51,980 --> 00:08:54,480
,הצטרפו אלינו, יועצים ויועצות

179
00:08:54,490 --> 00:08:57,030
.ללמוד לייעוץ נישואין במשך שנה שלמה

180
00:08:57,380 --> 00:09:01,030
0544-85-84-89

181
00:09:01,410 --> 00:09:03,240
.ובעזרת השם, אני אפגוש אתכם שם

182
00:09:04,100 --> 00:09:05,300
ואני רוצה לומר לכם

183
00:09:05,850 --> 00:09:09,700
שמי שמרים את הכפפה
,ועוזר לעם ישראל

184
00:09:09,750 --> 00:09:12,360
נעשה שותף לקב"ה

185
00:09:13,690 --> 00:09:16,970
.במעשה בראשית ובבניית הבית היהודי

186
00:09:17,300 --> 00:09:21,950
כי חז"ל אמרו: "איש ואישה שזכו
."שכינה שורה ביניהם

187
00:09:22,480 --> 00:09:25,820
?איך משרים את הקב"ה אצלנו בעולם

188
00:09:25,910 --> 00:09:28,840
שיהיה שלום בין אדם לחברו
.ובין איש לאשתו

189
00:09:29,080 --> 00:09:32,340
,ויותר מזה, אמרו חז"ל
:אומרת המשנה בפאה

190
00:09:32,680 --> 00:09:36,860
אלו דברים שאדם עושה אותם"
אוכל מפירותיהם בעולם הזה

191
00:09:36,890 --> 00:09:39,440
.והקרן קיימת לו לעולם הבא"

192
00:09:39,460 --> 00:09:41,650
,ואלו הם: כיבוד אב ואם"
,'גמילות חסדים" וכו

193
00:09:42,050 --> 00:09:45,500
והבאת שלום בין אדם לחברו"
."ובין איש לאשתו

194
00:09:46,390 --> 00:09:48,010
?"מה זה "אוכל מפירותיהם

195
00:09:48,090 --> 00:09:51,530
מהעולם העליון
,משלמים לך מפרעות פה

196
00:09:52,230 --> 00:09:53,690
.אבל לא את כל המפרעה

197
00:09:53,970 --> 00:09:58,220
,הפירות שם, הקרן שם
אבל חלק מהפירות, מפירותיהם

198
00:09:58,480 --> 00:09:59,300
.אתה מקבל פה

199
00:09:59,560 --> 00:10:02,290
,אם זה בחינוך ילדים
,אם זה בשלום בית שלי עם אשתי

200
00:10:02,560 --> 00:10:03,830
,אנחנו יודעים להסתדר ביחד

201
00:10:04,340 --> 00:10:05,770
.אם זו השקפת חיים

202
00:10:05,920 --> 00:10:07,890
.זה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה

203
00:10:08,150 --> 00:10:12,690
וחוץ מזה שהקב"ה משפיע עליו
.ברכה והצלחה ושערי אורה

204
00:10:13,130 --> 00:10:17,940
,לכן צו השעה של הימים האלה
בספירת העומר בעיקר

205
00:10:18,100 --> 00:10:19,870
,ובכל השנה בכלל

206
00:10:20,360 --> 00:10:24,040
,אחדות עם ישראל
.לאחד את השורות

207
00:10:24,410 --> 00:10:27,030
ובעזרת השם, בזכות האחדות הזו שלנו

208
00:10:27,380 --> 00:10:28,730
הקב"ה יראה אותנו

209
00:10:28,970 --> 00:10:31,010
.ויגיד: את אלה אני חיפשתי

210
00:10:31,330 --> 00:10:35,240
."עליכם אני אומר: "ישראל אשר בך אתפאר

211
00:10:35,790 --> 00:10:36,530
.בהצלחה

212
00:10:36,680 --> 00:10:38,730
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)