הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - למה משתלם לחזור בתשובה?

הרב יוסף בן פורת

מהו הדבר היחיד בעולם שלא ניתן לשנותו? הרב יוסף בן פורת בשיעור מרתק מסביר מה עומד מאחורי המושג תשובה, ולמה היא חסד גמור של הקב"ה כלפי בני האדם

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,250 --> 00:00:18,730
מן הטובות אשר הטיב"
,השם יתברך עם ברואיו

2
00:00:20,780 --> 00:00:25,200
כי הכין להם הדרך"
לעלות מתוך פחת מעשיהם

3
00:00:28,300 --> 00:00:30,230
,ולנוס מפח פשעיהם"

4
00:00:32,380 --> 00:00:34,920
לחשוך נפשם מיני שחת"

5
00:00:36,700 --> 00:00:38,320
."ולהשיב מעליהם אפו"

6
00:00:40,180 --> 00:00:41,280
.קודם כול הגדרה

7
00:00:42,360 --> 00:00:47,600
,רבנו יונה לפני 750 שנה בספרד

8
00:00:48,850 --> 00:00:50,830
,מגדולי רבותינו הראשונים

9
00:00:52,670 --> 00:00:57,210
,בספר הזה, שהוא ספר קלאסי
,שנפוץ בכל העולם

10
00:00:58,900 --> 00:01:00,300
.נותן לנו כאן הגדרה

11
00:01:00,900 --> 00:01:03,330
"תשובה, תשובה, תשובה"
?מדברים, מדברים - מה זה

12
00:01:05,540 --> 00:01:08,150
.נותן לנו רבנו יונה הגדרה חדשה

13
00:01:09,490 --> 00:01:13,350
מן הטובות אשר הטיב"
."השם יתברך לברואיו

14
00:01:15,600 --> 00:01:20,900
כלומר, ההסתכלות הרגילה
.של בני אדם על תשובה - זרקו עליהם תיק

15
00:01:21,930 --> 00:01:25,440
.תיק. אלול, צריך לחזור בתשובה

16
00:01:26,370 --> 00:01:26,970
.עוד תיק

17
00:01:27,910 --> 00:01:32,190
,כמו שהוא יניח תפילין, ישים ציצית
.עכשיו הוא צריך לחזור בתשובה

18
00:01:34,160 --> 00:01:35,530
.עוד חובה, עוד נטל

19
00:01:36,430 --> 00:01:39,740
.אומר רבנו יונה: טעות יסודית

20
00:01:40,620 --> 00:01:41,470
.טעות יסודית

21
00:01:43,110 --> 00:01:45,050
"בהבנת המונח "תשובה

22
00:01:46,720 --> 00:01:51,300
,טמון חסד עליון
,שכפי שנראה בהמשך

23
00:01:53,180 --> 00:01:54,260
.הוא חסר תקדים

24
00:01:55,910 --> 00:01:57,320
:במילים פשוטות יותר

25
00:01:58,650 --> 00:02:03,450
החסד הגדול ביותר
שהקב"ה עשה עם הברואים

26
00:02:04,280 --> 00:02:07,630
שהוא יצר בריאה חדשה
.שקוראים לה תשובה

27
00:02:09,730 --> 00:02:12,940
מן הטובות אשר הטיב"
השם יתברך עם ברואיו

28
00:02:13,400 --> 00:02:16,780
כי הכין להם הדרך לעלות"
מתוך פחת מעשיהם

29
00:02:19,190 --> 00:02:20,820
,ולנוס מפח פשעיהם"

30
00:02:22,860 --> 00:02:26,070
לחשוך נפשם מיני שחת"
."ולהשיב מעליהם אפו

31
00:02:26,820 --> 00:02:28,290
.ונסביר את המושג

32
00:02:30,160 --> 00:02:34,010
,מוסכם על הכול
,על כל אנשי המדע

33
00:02:35,690 --> 00:02:38,160
שיש דבר אחד בטבע
.שהוא לא הפיך

34
00:02:40,180 --> 00:02:42,780
הרבה הרבה תהליכים בטבע
.הם הפיכים

35
00:02:43,880 --> 00:02:46,030
,אני יכול לקחת מים קרים - לחמם

36
00:02:46,680 --> 00:02:47,980
,מים חמים - לקרר

37
00:02:49,280 --> 00:02:51,220
.קרח - להפוך אותו לאדים

38
00:02:52,210 --> 00:02:57,230
,במערכת סגורה אני לוקח את אותם אדים
.מחזיר אותם לקרח וכדומה

39
00:02:57,860 --> 00:03:00,180
.הרבה תהליכים הם הפיכים

40
00:03:01,820 --> 00:03:04,340
?איך קוראים לזה בגמרא
."שינוי החוזר לברייתו"

41
00:03:04,800 --> 00:03:06,420
אני יכול להחזיר את זה
.למצב קודם

42
00:03:07,390 --> 00:03:10,440
,דבר אחד אי אפשר
.כמה שניסו

43
00:03:11,140 --> 00:03:15,330
אולי לפי התיאוריה האיינשטיינית
.זה קיים בצורה תיאורטית, רק תיאורטית

44
00:03:16,460 --> 00:03:17,730
.חץ הזמן" קוראים לזה"

45
00:03:18,840 --> 00:03:20,180
.חץ הזמן הוא לא הפיך

46
00:03:21,440 --> 00:03:26,040
.אתה לא יכול להחזיר את האתמול
.נקודה. נקודה

47
00:03:26,990 --> 00:03:28,380
.מה שהיה זהו זה

48
00:03:29,730 --> 00:03:32,900
,לא ניתן לשנות
.לא את הטוב ולא את הרע

49
00:03:33,720 --> 00:03:36,140
.מה שהיה היה
.חץ הזמן קוראים לזה

50
00:03:37,940 --> 00:03:42,780
,כאן, בתשובה, הקב"ה הטיב עם הברואים

51
00:03:44,350 --> 00:03:48,370
.הוא יצר מין מפלט, מפלט

52
00:03:50,150 --> 00:03:55,020
הכין להם הדרך לעלות"
,"מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם

53
00:03:57,370 --> 00:04:00,000
.כלומר להחזיר את הזמן אחורנית, רבותיי

54
00:04:01,950 --> 00:04:07,590
ולכן זה מוגד כאן
.שזו ברייה מיוחדת של הקב"ה

55
00:04:09,920 --> 00:04:14,530
.ובחז"ל במדרש מבואר שזה מנוגד לתבונה

56
00:04:15,490 --> 00:04:22,560
:שאלו את התורה
?מה יעשה בן אדם שחטא

57
00:04:22,770 --> 00:04:24,140
.אמרה התורה: יביא קורבן

58
00:04:25,540 --> 00:04:28,450
:שאלו את הנבואה
?מה יעשה אדם שחטא

59
00:04:29,610 --> 00:04:32,580
.אמרה: ימות
.החטא מחייב מוות

60
00:04:34,430 --> 00:04:38,330
.שאלו את החוכמה, שאלו את כל העולמות
.אף אחד לא ידע

61
00:04:39,470 --> 00:04:42,330
:עד ששאלו את הקב"ה
?מה יעשה החוטא

62
00:04:42,580 --> 00:04:43,630
.אמר: יחזור בתשובה

63
00:04:44,610 --> 00:04:46,250
?מה בא לסמל המדרש הזה

64
00:04:47,310 --> 00:04:52,880
,שאפילו לעולמות הגבוהים ביותר
,והגבוה שבכולם זה עולם התורה

65
00:04:53,380 --> 00:04:57,190
.אין הסבר למושג הזה של תשובה

66
00:04:57,490 --> 00:04:58,800
?ולמה אמרתי לכם

67
00:05:00,570 --> 00:05:06,150
,כי בעומק התשובה, אמרו חז"ל
,אדם שחוזר בתשובה מהירה

68
00:05:06,190 --> 00:05:09,520
:פתאום הוא תפס פחד
הלוא הקב"ה גדול

69
00:05:09,940 --> 00:05:12,470
.ויעניש אותו בעולם הזה, בעולם הבא

70
00:05:13,320 --> 00:05:16,880
הוא מצליח לשנות את העבר

71
00:05:18,040 --> 00:05:20,810
.ולהפוך זדונות לשגגות

72
00:05:22,520 --> 00:05:24,380
.הפחתה - נגיד 50 אחוז

73
00:05:26,090 --> 00:05:29,580
.אבל זה רטרואקטיבית, רטרואקטיבית

74
00:05:30,940 --> 00:05:37,030
,אם אדם חוזר בתשובה מאהבה
...לא הפחידו אותו, לא מפחד, אלא אה

75
00:05:37,750 --> 00:05:40,530
,אוהב את השם
,אוהב את האמת, אוהב את התורה

76
00:05:40,870 --> 00:05:43,540
- זה נקרא מתוך המציאות האמיתית שלו

77
00:05:44,300 --> 00:05:49,120
.זדונות נהפכים לזכויות רטרואקטיבית

78
00:05:50,330 --> 00:05:53,100
- כל מה שהוא עשה
- חטא ופשע וזדון

79
00:05:54,370 --> 00:05:56,050
.המינוס הופך לפלוס

80
00:05:57,290 --> 00:05:59,820
.כגודל המינוס גודל הפלוס

81
00:06:01,150 --> 00:06:04,470
,כמה שהחטא היה גדול יותר
- גרוע יותר, כבד יותר

82
00:06:05,050 --> 00:06:06,980
.הוא הופך למצווה גדולה יותר

83
00:06:07,160 --> 00:06:10,380
הערכים רק משתנים
.ממינוס לפלוס

84
00:06:11,290 --> 00:06:14,090
,ולכן אני זוכר פעם
,לפני עשרות, עשרות שנים

85
00:06:15,490 --> 00:06:16,860
היינו באיזו ברית מילה

86
00:06:18,340 --> 00:06:22,040
,והרב שך, זיכרונו לברכה
.ראש הישיבה, היה איתנו

87
00:06:23,220 --> 00:06:24,670
,ופתאום מגיע אורי זוהר

88
00:06:25,720 --> 00:06:27,880
אחרי שהוא חזר בתשובה
.זה עשרות, עשרות שנים

89
00:06:28,980 --> 00:06:31,170
והרב ש"ך אמר לנו
.שאנחנו צריכים לקום לקראתו

90
00:06:32,340 --> 00:06:35,120
למה? כי כל המיליוני מיליוני עבירות

91
00:06:36,690 --> 00:06:39,650
הגדולות והכבדות
הפכו לזכויות

92
00:06:40,730 --> 00:06:45,530
אז יש לו מיליוני מיליוני
.מצוות גדולות, ענקיות, כבדות

93
00:06:47,650 --> 00:06:49,830
ואת זה אף אחד לא יכול
להסביר איך זה קורה

94
00:06:51,170 --> 00:06:54,180
כי זה בניגוד לכל הבריאה
.שאלוקים ברא בשישה ימים

95
00:06:56,040 --> 00:06:58,460
.ולכן רק חוכמתו יתברך יודעת את זה

96
00:06:59,760 --> 00:07:01,340
.ומכאן שאין מלאך

97
00:07:02,330 --> 00:07:06,140
,יש מלאך שממונה על כל שתיל
,על כל ציפור

98
00:07:06,460 --> 00:07:09,000
,על כל רמש
.על כל כוכב

99
00:07:09,840 --> 00:07:12,010
מלאכים גדולים, קטנים וכדומה

100
00:07:13,650 --> 00:07:15,040
.שהם מפעילים את המערכת

101
00:07:16,000 --> 00:07:22,000
,מלאכים אלה כוחות רוחניים גדולים
.חזקים שמפעילים את המערכת

102
00:07:23,180 --> 00:07:26,620
?מה אתם חושבים
.שהשמש נוסעת לבד? מה פתאום

103
00:07:27,600 --> 00:07:30,170
.לבד היא הייתה נופלת
.יש מלאך

104
00:07:31,370 --> 00:07:34,570
,מה אתם חושבים
.שהגרביטציה זה לבד? זה לא לבד

105
00:07:34,590 --> 00:07:36,490
.יש מלאך הממונה על הגרביטציה

106
00:07:37,440 --> 00:07:39,710
.כלומר, כוחות שפועלים נון-סטופ

107
00:07:40,580 --> 00:07:42,620
.חוץ מלתשובה
.לתשובה אין מלאך

108
00:07:44,620 --> 00:07:49,190
כי אם היה מלאך, אז היו
מבינים את זה בעולמות העליונים

109
00:07:49,220 --> 00:07:50,330
.של נבואה, של תורה

110
00:07:50,640 --> 00:07:51,270
.אין מלאך

111
00:07:52,400 --> 00:07:57,100
:אלא אומר הפסוק
."שובו אליי ואשובה אליכם"

112
00:07:58,760 --> 00:08:01,430
והסביר את זה הרמב"ם באריכות
בהלכות תשובה

113
00:08:02,750 --> 00:08:05,410
שהתשובה של אדם
.היא רק מול הקב"ה

114
00:08:06,570 --> 00:08:08,930
,לכן, להבדיל אלף אלפי הבדלות

115
00:08:09,250 --> 00:08:13,440
,אין לנו כמו הנוצרים איזה כומר
,אתה הולך ומתוודה לפניו

116
00:08:13,460 --> 00:08:14,460
,הוא אומר לך: "בסדר

117
00:08:15,410 --> 00:08:17,790
"נמחק לך החטא"
.וכיוצא בדבר אצליהם

118
00:08:17,830 --> 00:08:18,830
.לא, אצלנו אין

119
00:08:19,700 --> 00:08:21,520
."לפני ה' אלוקיכם תטהרו"

120
00:08:22,690 --> 00:08:24,820
.אדם מתוודה רק לפני אלוקים

121
00:08:26,150 --> 00:08:28,280
.אדם מתפלל רק לפני אלוקים

122
00:08:29,340 --> 00:08:33,120
.מי שמכפר לו זה רק אלוקים
.אין אף אחד שיכול, שמסוגל

123
00:08:33,890 --> 00:08:34,860
.זה מה שהוא מסביר

124
00:08:35,560 --> 00:08:38,420
מן הטובות אשר הטיב"
."השם יתברך עם ברואיו

125
00:08:39,140 --> 00:08:40,420
?"מה זה נקרא "טובה

126
00:08:41,320 --> 00:08:43,010
.שבן אדם בא אליי ומבקש טובה

127
00:08:44,460 --> 00:08:47,950
,אם הוא עבד אצלי והוא בא לבקש כסף
.זה לא טובה

128
00:08:48,780 --> 00:08:52,760
.הוא עשה לי טובה שעבד אצלי
.זה תשלום, זה שכר

129
00:08:54,270 --> 00:08:55,840
.טובה" פירושה לא מגיע לך"

130
00:08:56,180 --> 00:08:59,480
...שמע, תעזור לי ככה וזה ומה ומו

131
00:08:59,570 --> 00:09:00,610
.בסדר, אני אתן לך טובה

132
00:09:01,350 --> 00:09:02,610
.טובה זה מה שלא מגיע לך

133
00:09:03,880 --> 00:09:06,460
אם כן, בכל כללי הבריאה
לא צריך את זה

134
00:09:07,000 --> 00:09:09,120
.כי זה לא קיים
.וזה הסבר מסילת ישרים

135
00:09:10,210 --> 00:09:14,760
מסילת ישרים אומר אם בן אדם
:יחתוך לשני את האצבע בטעות

136
00:09:15,920 --> 00:09:19,560
.אוי, סליחה, לא התכוונתי, באמת
.טוב, סלחתי לך-

137
00:09:19,950 --> 00:09:21,760
?תגדל לו האצבע בחזרה
.לא תגדל

138
00:09:23,070 --> 00:09:24,110
.ולא רק לזולת

139
00:09:24,940 --> 00:09:28,870
,בן אדם בטעות חתך לעצמו
.חתך לחם ונחתכה לו האצבע

140
00:09:29,360 --> 00:09:30,340
.וזה קורה לא פעם

141
00:09:32,530 --> 00:09:36,380
ולא רק אצבע, פעמים רבות
.בן אדם נושך את הלשון של עצמו

142
00:09:38,800 --> 00:09:41,470
- אז עכשיו, אם הוא מתחרט
- והוא בטח מתחרט

143
00:09:42,760 --> 00:09:44,730
?אז הדם יפסיק לנזול

144
00:09:46,770 --> 00:09:47,690
.לא, בטח שלא

145
00:09:48,380 --> 00:09:50,330
?אז הפצע ייעלם
.בטח שלא

146
00:09:51,130 --> 00:09:53,240
.למה? כי ציר הזמן הוא לא הפיך

147
00:09:54,440 --> 00:09:55,740
.מה שהיה נשאר

148
00:09:56,630 --> 00:10:02,630
מן הטובות אשר הטיב השם יתברך"
עם ברואיו כי הכין להם הדרך

149
00:10:03,150 --> 00:10:06,310
לעלות מתוך פחת מעשיהם"
,ולנוס מפח פשעיהם

150
00:10:08,730 --> 00:10:12,180
לחשוך נפשם מיני שחת"
."ולהשיב מעליהם אפו

151
00:10:13,570 --> 00:10:15,020
.אז קודם כול נתון

152
00:10:16,250 --> 00:10:20,360
,התשובה היא לא חובה
!היא לא נטל, היא טובה

153
00:10:22,430 --> 00:10:23,060
.היא טובה

154
00:10:23,660 --> 00:10:26,310
.למשל, אדם שנפל לבור
.נפל

155
00:10:27,090 --> 00:10:29,890
,אומרים לו: תשמע
.בצד יש כזה סולם שאתה יכול לצאת

156
00:10:30,570 --> 00:10:31,490
?אמר: אני חייב

157
00:10:31,530 --> 00:10:33,340
,אמרו לו: אתה לא חייב
.אתה יכול למות בפנים

158
00:10:35,840 --> 00:10:39,170
- אם אתה עדיין רוצה להמשיך לחיות
.כדאי שתתפס על הסולם

159
00:10:40,180 --> 00:10:42,430
הכינו לך מבעוד מועד
.סולם הצלה

160
00:10:44,650 --> 00:10:47,220
,זהו, הכינו
."מן הטובות"

161
00:10:48,260 --> 00:10:49,750
.מן הטובות" צריך לדעת את זה"

162
00:10:50,360 --> 00:10:53,300
לכן ה-א' ב' של בן אדם
צריך להודות לקב"ה

163
00:10:53,780 --> 00:10:56,550
שאתה מוכן לקבל אותי
.בחזרה בתשובה

164
00:10:57,680 --> 00:11:00,170
,כי זה לא כולל כמו בעולם הרגיל

165
00:11:01,060 --> 00:11:03,700
בעולם הרגיל
.שאומרים פושע להחזיר למוטב

166
00:11:04,380 --> 00:11:09,240
מי שיודע, בשירות בתי הסוהר
קיים מנגנון גדול, כבד

167
00:11:09,340 --> 00:11:13,210
,של אנשי מקצוע: קרימינולוגים
?פסיכולוגים, אני יודע מה

168
00:11:13,680 --> 00:11:18,200
,לטפל בבן אדם שיוצא מבית סוהר
,ועוד בתוך בית הסוהר מתחילים

169
00:11:18,730 --> 00:11:23,060
,שלא יחזור לעולם השפע
.שיחזור למה שקוראים למוטב

170
00:11:24,660 --> 00:11:28,280
לא נתייחס כרגע
.למידת אי-ההצלחה של הטיפול הזה

171
00:11:29,090 --> 00:11:32,190
,במונחים של המקצוע
- אם יש הצלחה שלושה אחוז

172
00:11:32,370 --> 00:11:33,270
.זו הצלחה גדולה

173
00:11:35,840 --> 00:11:36,580
?אבל מה

174
00:11:37,660 --> 00:11:41,210
- גם אותו אדם שחזר
,העבר לא נמחק

175
00:11:42,480 --> 00:11:45,250
.הוא קיים
.הוא קיים בנפש

176
00:11:46,170 --> 00:11:48,480
רק אנחנו מתרגלים אותו ומסבירים לו

177
00:11:48,640 --> 00:11:50,820
ומשכנעים אותו
.שלא כדאי לו לעשות את זה עוד פעם

178
00:11:51,630 --> 00:11:54,670
,עובדה - נתפסת
,עובדה - נאסרת

179
00:11:54,840 --> 00:11:57,080
,עובדה - נענשת
.עובדה - סבלת

180
00:11:57,100 --> 00:11:58,530
?היה שווה את המחיר
.לא כדאי

181
00:12:01,350 --> 00:12:02,330
.כאן זה לא ככה

182
00:12:03,970 --> 00:12:07,600
כאן זה "לחשוך נפשם מיני שחת
."ולהשיב מעליהם אפו

183
00:12:08,580 --> 00:12:10,640
.כלומר, התיקון נעשה בנפש

184
00:12:12,640 --> 00:12:13,290
.בנפש

185
00:12:14,620 --> 00:12:20,310
:ולכן אחרי החטא מתפלל דוד המלך
לב טהור ברא לי אלוקים"

186
00:12:21,560 --> 00:12:24,190
."ורוח נכון חדש בקרבי"

187
00:12:24,870 --> 00:12:25,520
?"מה זה "ברא

188
00:12:26,930 --> 00:12:32,080
,"תזכרו את הכלל: המילה "בריאה
- "בראשית 'ברא' אלוקים"

189
00:12:32,700 --> 00:12:34,080
.זה רק יש מאין

190
00:12:35,720 --> 00:12:37,490
.יצירה היא יש מיש

191
00:12:38,580 --> 00:12:41,230
עשייה היא יש מיש
.וכן הלאה

192
00:12:43,070 --> 00:12:48,180
יש מאין זה רק בריאה
.וזה רק אלוקים יכול לעשות

193
00:12:49,440 --> 00:12:54,260
- כל המדע עד ימינו
- ולא רק עד ימינו, לעולם ועד

194
00:12:55,060 --> 00:12:56,480
לא יוכל ליצור יש מאין

195
00:12:57,460 --> 00:13:00,500
.כי היום זה כבר כלל בפיזיקה
.פעם חשבו שזה יכול להיות

196
00:13:01,460 --> 00:13:05,570
ולכן המדע הקדום
.התייחס לכך שהעולם נברא מכלום

197
00:13:06,060 --> 00:13:07,740
.קוראים לזה בריאה ספונטנית

198
00:13:08,460 --> 00:13:10,430
.או שבעלי חיים נבראו לבד

199
00:13:11,480 --> 00:13:15,840
?איך נוצרת תולעת בתוך הפרי
.קראו לזה יצירה ספונטנית

200
00:13:16,650 --> 00:13:19,470
זה היה המאבק של פסטר
.מול כל עולם המדע

201
00:13:19,500 --> 00:13:20,720
.הוא אמר: אין מאפס

202
00:13:21,420 --> 00:13:25,700
יש כאן כנראה ביצה קטנה של איזה יצור
.שאנחנו לא רואים אותו בעיניים

203
00:13:26,060 --> 00:13:27,830
.וזהו, אין מכלום

204
00:13:29,520 --> 00:13:30,940
.אם כן, גם כאן אותו דבר

205
00:13:31,620 --> 00:13:33,710
."לב טהור ברא לי אלוקים"

206
00:13:34,580 --> 00:13:37,560
:דוד המלך מתפלל
.אני רוצה לב נקי, חדש

207
00:13:38,400 --> 00:13:41,410
,חדש, חדש לגמרי
.אורגינל, לא משומש

208
00:13:42,700 --> 00:13:47,780
,כשאתה הולך לתקן משהו
,מציעים לך: אתה יכול לקבל מנוע מתוקן

209
00:13:49,060 --> 00:13:52,590
.רדיו משופץ
.רדיו היה, תיקנו, הוא בסדר

210
00:13:52,720 --> 00:13:53,730
.ניתן לך אפילו אחריות

211
00:13:54,990 --> 00:13:57,710
אבל הוא עולה בדרך כלל
,חצי מחדש, אורגינל

212
00:13:58,680 --> 00:14:02,820
.אורגינל מבית החרושת, מהאריזה
.תחליט מה אתה רוצה

213
00:14:05,140 --> 00:14:09,520
לב טהור שלא יהיו בו
- שום צלקות, שום כלום

214
00:14:10,300 --> 00:14:12,880
.אין בכוח אדם ליצור כזה דבר

215
00:14:13,700 --> 00:14:15,920
,לכן גם אותו אדם שחוזר למוטב

216
00:14:16,950 --> 00:14:20,610
גם אותו מסומם
שעבר תהליך גמילה

217
00:14:20,630 --> 00:14:21,710
- וזהו זה, נקי

218
00:14:22,690 --> 00:14:25,160
הוא לא יהיה אף פעם
.אותו דבר כמו שהוא היה, אף פעם

219
00:14:26,130 --> 00:14:26,830
.לא יכול להיות

220
00:14:28,580 --> 00:14:33,750
כל מה שעברנו בחיים
.נמצא בנו - לטוב ולרע

221
00:14:35,380 --> 00:14:38,790
,האדם מלא צלקות
.צלקות קשות או קלות

222
00:14:40,600 --> 00:14:42,800
,החטא עושה את הצלקות
.לא המעשה

223
00:14:44,320 --> 00:14:47,520
,הצלקות הטבעיות
.נו, כולנו מלאים

224
00:14:47,760 --> 00:14:49,200
?כשהייתי ילד לא נפלתי

225
00:14:49,420 --> 00:14:52,920
,יש כאן חתך, כאן שריטה
.כאן צלקת גדולה, קטנה, זהו

226
00:14:53,280 --> 00:14:55,000
,אני לא מרגיש את זה
.לא מפריע לי

227
00:14:56,650 --> 00:14:58,890
.אבל צלקות בנפש לא נעלמות

228
00:15:00,480 --> 00:15:03,660
אנחנו רק מחלקים אותם
.למודע ותת-מודע. זה הכול

229
00:15:05,010 --> 00:15:07,980
רק בכוח הבורא יתברך
.ליצור עולם חדש

230
00:15:08,870 --> 00:15:10,360
וכתוב בספרי חסידות

231
00:15:12,270 --> 00:15:16,880
שהסימן שחטא נמחל לבן אדם
- לגמרי, לגמרי נמחק

232
00:15:16,890 --> 00:15:17,720
.שהוא לא זוכר אותו

233
00:15:19,500 --> 00:15:21,880
,כי אם הוא לא קיים במציאות
.הוא לא יכול להיות בזיכרון

234
00:15:22,740 --> 00:15:23,880
.הוא כאילו לא היה אף פעם

235
00:15:25,520 --> 00:15:27,320
,אם הוא כאילו לא היה אף פעם

236
00:15:27,450 --> 00:15:29,620
אז איך אתה יכול לזכור דבר
?שלא היה אף פעם

237
00:15:31,490 --> 00:15:32,130
.זה הפירוש

238
00:15:32,840 --> 00:15:36,100
.הקב"ה משנה את המציאות רטרואקטיבית

239
00:15:36,530 --> 00:15:38,220
:זה מה שמתפלל דוד המלך

240
00:15:39,060 --> 00:15:42,300
,"לב טהור ברא לי"
,"לא "תן לי

241
00:15:44,130 --> 00:15:46,480
.ברא, ברא יש מאין

242
00:15:47,110 --> 00:15:48,350
.זה החסד הגדול

243
00:15:49,490 --> 00:15:54,320
כשבן אדם חוזר בתשובה
.הוא צריך להודות לקב"ה 77 פעם

244
00:15:55,150 --> 00:15:58,560
,שמע, נתת לי מסלול
.בוא, תעזור לי לממש אותו

245
00:16:00,920 --> 00:16:05,770
ולימדם והזהירם לשוב אליו"
."כי יחטאו לו

246
00:16:06,370 --> 00:16:08,630
."למה? "לרוב טובו ויושרו

247
00:16:10,670 --> 00:16:13,550
.הוא לא שמר את זה בסוד
.נתן להם את הדרך

248
00:16:14,680 --> 00:16:16,550
.לרוב טובו" זה מחסד השם"

249
00:16:18,690 --> 00:16:21,790
,כי הוא ידע יצרם"
:שנאמר בתהילים

250
00:16:21,810 --> 00:16:25,750
'טוב וישר ה"
."על כן יורה חטאים בדרך

251
00:16:26,440 --> 00:16:31,290
כדרכו, לכל רעיון
שמשמיע רבנו יונה

252
00:16:31,400 --> 00:16:32,930
.הוא מביא הוכחה מהפסוקים

253
00:16:34,040 --> 00:16:37,440
- לא מהסברה - אין כאן סברות
.מהפסוקים

254
00:16:38,410 --> 00:16:41,970
:אומר תהילים
?מה שורש התשובה

255
00:16:43,490 --> 00:16:47,330
'טוב וישר ה"
."על כן יורה חטאים בדרך

256
00:16:48,530 --> 00:16:51,140
זאת אומרת, זה נובע משני כוחות
.של בורא עולם

257
00:16:52,690 --> 00:16:55,230
,אחד זה הטוב
,וזה הסברנו באריכות

258
00:16:56,160 --> 00:16:56,800
,באריכות

259
00:16:57,810 --> 00:17:01,130
שהטוב הזה של הקב"ה
שהוא ברא מציאות

260
00:17:01,160 --> 00:17:02,390
שהוא יכול לחזור אליו

261
00:17:03,280 --> 00:17:06,980
,והרמב"ם באריכות
,אולי נספיק לראות, בהלכות תשובה

262
00:17:08,240 --> 00:17:10,900
שהוא חוזר ממש במציאות אליו

263
00:17:13,380 --> 00:17:14,620
.כאילו לא היה כלום

264
00:17:15,400 --> 00:17:17,980
,ולא כאילו לא היה כלום
.יותר מאשר לפני כן

265
00:17:17,990 --> 00:17:22,470
ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים
.אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד

266
00:17:23,650 --> 00:17:27,180
.זה חסדו וגם יושרו

267
00:17:28,760 --> 00:17:29,600
.טוב וישר

268
00:17:30,900 --> 00:17:33,850
."לרוב טובו ויושרו"
?מה זה קשור ליושר

269
00:17:34,570 --> 00:17:35,050
.יושר

270
00:17:37,990 --> 00:17:40,820
.הקב"ה אמת וחותמו אמת

271
00:17:42,350 --> 00:17:42,960
.ורק הוא

272
00:17:44,960 --> 00:17:46,550
.ומכאן נובעת הישרות

273
00:17:47,970 --> 00:17:52,020
ישרות פירושה קו ללא זגזוגים
.וללא סטיות

274
00:17:52,810 --> 00:17:53,440
."'ישרות ה"

275
00:17:55,100 --> 00:17:57,810
הישרות של הקב"ה עם האדם אומרת

276
00:17:59,150 --> 00:18:02,730
:שברגע שבן אדם באמת אומר
?מה אני אעשה

277
00:18:02,860 --> 00:18:05,730
.עשית לי יצר הרע גדול

278
00:18:06,540 --> 00:18:08,990
?נפלתי. מה אני אשם

279
00:18:10,310 --> 00:18:10,830
?מה אני אשם

280
00:18:11,970 --> 00:18:15,100
.אתה בראת לי את היצר הרע, אתה

281
00:18:15,900 --> 00:18:17,110
?ואיפה אני גדלתי

282
00:18:18,050 --> 00:18:21,250
.גדלתי באיזו שכונת עוני
?מה אני אשם

283
00:18:21,890 --> 00:18:25,400
.כולם מסוממים, פושעים, רוצחים
?מה אני אשם שהייתי כמוהם

284
00:18:26,340 --> 00:18:29,900
,אני גדלתי באיזה בית חילוני
,לא ידעתי שיש אלוקים

285
00:18:29,910 --> 00:18:32,490
,לא ידעתי שיש טוב
,לא ידעתי שיש תורה

286
00:18:32,500 --> 00:18:33,330
?אז מה אני אשם

287
00:18:35,310 --> 00:18:41,150
,וכך לכל מציאות שבן אדם נפל בה
.הוא יכול לבוא אל הקב"ה בטענות

288
00:18:43,750 --> 00:18:49,620
אז יושרו של הקב"ה
.מחייב ליצור דרך רוורס

289
00:18:50,720 --> 00:18:51,400
.יושרו

290
00:18:52,340 --> 00:18:55,210
.אומר הקב"ה: אתה צודק
?אתה יודע מה

291
00:18:55,760 --> 00:18:59,420
?עכשיו אתה מבין
,בוא, תיקח רוורס

292
00:19:00,240 --> 00:19:02,020
,תיקח אחור, תחזור

293
00:19:02,160 --> 00:19:04,550
ואני מבטיח לך לסגור
.את כל התיקים

294
00:19:05,970 --> 00:19:06,680
.למחוק

295
00:19:08,100 --> 00:19:14,620
- "אם יאדימו חטאיכם כתולע"
- יהיו לכם חטאים דם, דם, אדום

296
00:19:15,590 --> 00:19:19,650
."כשלג ילבינו"
.אני עושה לכם עכשיו לבן בשיא

297
00:19:20,600 --> 00:19:22,860
הדבר הכי לבן בעולם
זה השלג

298
00:19:23,340 --> 00:19:26,680
.כי הוא נוצר עכשיו מהמים, מהאדים, נקי

299
00:19:27,170 --> 00:19:29,990
,לא שכב בחול
,לא התגלגל באדמה

300
00:19:30,200 --> 00:19:31,520
.לא בא עליו אבק

301
00:19:32,340 --> 00:19:34,560
כל הלבן הכי טוב
שאנחנו יכולים לעשות

302
00:19:34,580 --> 00:19:35,950
.הוא כבר עם אבק וכדומה

303
00:19:36,570 --> 00:19:38,480
.השלג, זה יושרו

304
00:19:40,090 --> 00:19:43,210
.הקב"ה אמר: אני רוצה אותך נקי, נקי

305
00:19:45,900 --> 00:19:48,260
:זה אומר הפסוק
'טוב וישר ה"

306
00:19:48,540 --> 00:19:50,260
."על כן יורה חטאים בדרך"

307
00:19:51,110 --> 00:19:57,320
ואם הרבו לפשוע ולמרוד"
."ובגד בוגדים בגדו

308
00:19:58,370 --> 00:20:01,950
.המילים הכי קשות שיש - פשע

309
00:20:02,680 --> 00:20:04,370
.חטא זה שוגג, תזכרו

310
00:20:05,410 --> 00:20:07,230
זה בא מלשון
.להחטיא את המטרה

311
00:20:09,180 --> 00:20:10,080
.חטא זה שוגג

312
00:20:11,860 --> 00:20:13,110
.פשע זה מזיד

313
00:20:15,140 --> 00:20:18,130
- ויש מילה יותר גרועה מפשע
.זה בגידה

314
00:20:19,690 --> 00:20:24,880
בגידה בכל מדינה
.זה בין מאסר עולם לבין מוות

315
00:20:26,000 --> 00:20:30,710
.בוגד. בוגד במולדת, בוגד במדינה
.בוגד זה מילה מאוד חמורה

316
00:20:35,670 --> 00:20:39,750
הרבו לפשוע ולמרוד"
."ובגד בוגדים בגדו

317
00:20:39,870 --> 00:20:44,940
:משתמשים בארבע מילים
.לבגוד, בגד, בוגדים, בגדו

318
00:20:46,870 --> 00:20:47,610
.כלומר שיא

319
00:20:48,970 --> 00:20:52,060
."לא סגר בעדם דלתי תשובה"

320
00:20:53,400 --> 00:20:59,380
:שנאמר בישעיה ל"א
."שובו לאשר העמיקו סרה"

321
00:21:00,520 --> 00:21:03,430
,כמה שבן אדם העמיק בחטא, בפשע

322
00:21:03,970 --> 00:21:05,720
- בכל דרגה אפשרית

323
00:21:06,850 --> 00:21:11,890
:עדיין אלוקים קורא לו
,שובו" - בוא, תחזור אליי"

324
00:21:14,260 --> 00:21:15,700
.אני אושיט לך יד

325
00:21:16,740 --> 00:21:18,130
.אני מושיט לך יד

326
00:21:18,950 --> 00:21:21,580
תאחוז ביד שלי
.ואני מעלה אותך אליי

327
00:21:22,190 --> 00:21:28,550
העמיקו" - המילה "העמיקו" מלמדת"
.שבן אדם שקוע עמוק עמוק בתוך הבוץ

328
00:21:30,370 --> 00:21:34,010
.עדיין מידת חסדו של השם יתברך איתו

329
00:21:36,960 --> 00:21:41,400
,ונאמר בירמיה: "שובו בנים שובבים
."ארפא משובותיכם

330
00:21:41,690 --> 00:21:46,180
,שוב, הכול בגוף ראשון, בלשון ראשון
.על ידי בורא עולם בכבודו ובעצמו

331
00:21:48,440 --> 00:21:52,960
וככה מסופר בתנ"ך
והרחיבו את הדיבור בתלמוד

332
00:21:54,700 --> 00:21:56,540
,על מנשה מלך יהודה

333
00:21:58,150 --> 00:22:00,340
.שהיה הרשע שבכל המלכים

334
00:22:02,200 --> 00:22:04,920
כתוב שאף אחד לא עשה
כל כך הרבה עבודה זרה

335
00:22:04,950 --> 00:22:06,940
ופשעים ומי יודע מה
.כמו מנשה

336
00:22:07,840 --> 00:22:08,280
.לא עשו

337
00:22:11,020 --> 00:22:14,970
.והוא מרד במלך בבל
.תקראו בספר מלכים

338
00:22:15,740 --> 00:22:18,740
מלך בבל לקח אותו לבבל
והעניש אותו

339
00:22:19,450 --> 00:22:22,160
בצורה מאוד קשה
.כי הוא מרד עליו

340
00:22:24,560 --> 00:22:30,030
והוא שם אותו בתוך דוד גדול
.עם נקבים קטנים מעל האש

341
00:22:31,670 --> 00:22:35,280
וכך האש צלתה אותו
.מילימטר אחרי מילימטר

342
00:22:36,350 --> 00:22:37,380
.ייסורים נוראים

343
00:22:38,740 --> 00:22:41,950
ומשמה הוא התחיל להתפלל
:לכל העבודות זרות שלו

344
00:22:42,210 --> 00:22:44,730
,עבודה זו תציל אותי
.עבודה זרה זו

345
00:22:44,780 --> 00:22:46,230
.כלום, אין קול ואין עונה

346
00:22:48,230 --> 00:22:51,180
כשהתייאש מכל העבודות זרות
והוא עדיין מעונה

347
00:22:51,890 --> 00:22:54,580
,בתוך הדוד ועדיין נצלה

348
00:22:55,060 --> 00:22:57,890
?הוא אמר: מי יודע
.אולי באמת יש אלוקים בעולם, אולי

349
00:22:57,990 --> 00:22:58,650
.בוא ננסה

350
00:22:59,770 --> 00:23:02,820
,הוא אמר: אם יש אלוקים
.נו, נראה אותך

351
00:23:03,710 --> 00:23:06,290
.אני רוצה לחזור בתשובה
.תציל אותי מתוך הדוד

352
00:23:07,620 --> 00:23:11,710
,פתאום בא שמה הממונה
.פתח לו את הדוד, הוציא אותו

353
00:23:13,520 --> 00:23:15,710
:אם כן, באים חז"ל ומראים
?אתה רואה

354
00:23:16,110 --> 00:23:19,280
כשבן אדם חוזר לא מרצון
...אלא בעונש, אחרי שזה

355
00:23:19,480 --> 00:23:21,210
.גם אלוקים פתח לו את היד

356
00:23:26,110 --> 00:23:29,570
ונאמר: "שובו בנים שובבים
."ארפא משובותיכם

357
00:23:31,460 --> 00:23:34,700
?"מה זה "שובבים
."זה מלשון "שוב

358
00:23:35,440 --> 00:23:38,230
אתה עושה שוב פשע
.ושוב פשע ושוב פשע

359
00:23:38,250 --> 00:23:39,130
.זו המילה שובה

360
00:23:39,400 --> 00:23:41,660
.כלום, לא לומד לקח

361
00:23:42,430 --> 00:23:46,100
,כמו שאומר משלי: "כלב שב על קיאו
."כסיל שונה באיוולתו

362
00:23:46,850 --> 00:23:51,100
?כלב אוכל, מקיא, ולמה
כי האוכל מקולקל

363
00:23:51,120 --> 00:23:54,190
.ולא מתאים לקיבה
,אבל אין לו מספיק דעת ותבונה

364
00:23:54,220 --> 00:23:56,500
,הוא אוכל אותו דבר, מקיא עוד פעם
.אוכל אותו דבר

365
00:23:57,300 --> 00:24:02,470
שובבים", כלומר גם בעומק החטא"
.ארפא משובותיכם

366
00:24:03,920 --> 00:24:06,070
.אני מציע לכם רפואה מוחלטת

367
00:24:07,780 --> 00:24:09,070
.זהו העניין של שובה

368
00:24:09,430 --> 00:24:12,310
,אז קודם כול
,כשאנחנו ניגשים לעניין של תשובה

369
00:24:13,260 --> 00:24:14,850
.צריך להבין מה זה העניין

370
00:24:16,320 --> 00:24:20,890
זה לא שאתה הולך
,עוד מעשה כפייתי לעשות

371
00:24:21,220 --> 00:24:22,500
,עוד תיק רובץ עליך

372
00:24:23,200 --> 00:24:27,970
אלא הפוך: כמו שאדם
הולך לרופא כי כואב לו

373
00:24:29,050 --> 00:24:31,840
והוא לרגע לא חושב
שהוא הולך לעשות טובה לרופא

374
00:24:31,860 --> 00:24:34,080
שיקבל עליו עוד קצת כסף
.בקופת חולים

375
00:24:35,130 --> 00:24:38,950
,הוא לא הולך לעשות טובה לרופא
הוא הולך לעשות טובה לעצמו

376
00:24:40,190 --> 00:24:44,590
כדי שאותו רופא
.אולי אולי יוכל לעזור לו

377
00:24:45,430 --> 00:24:48,910
.זה אולי אולי
,אם אתם תעשו משאל

378
00:24:48,930 --> 00:24:52,160
- אלה שיוצאים מקופת חולים
?הרופא, כמה הוא עזר

379
00:24:53,670 --> 00:24:55,580
:כל אחד מאיתנו יודע את הפרקטיקה

380
00:24:55,600 --> 00:24:58,840
הולך פעם אחת ועוד פעם
.ועוד פעם, נשים את התרופה הזאת ואולי

381
00:24:59,740 --> 00:25:01,740
?ומה בן אדם לא עושה בשביל האולי

382
00:25:02,650 --> 00:25:04,960
,כאן זה ודאי
.זה לא אולי

383
00:25:05,930 --> 00:25:06,960
.כאן זה ודאי

384
00:25:07,970 --> 00:25:10,330
:בורא עולם בכבודו ובעצמו הבטיח

385
00:25:11,460 --> 00:25:12,830
"ארפא משובותיכם"

386
00:25:14,910 --> 00:25:16,250
וכך פסוקים לרוב

387
00:25:17,380 --> 00:25:19,510
בתורה, בנביאים, בכתובים

388
00:25:20,630 --> 00:25:24,400
על זה שהקב"ה מבטיח
שמי שיבקש את עזרתו

389
00:25:26,290 --> 00:25:28,060
,לצאת מעומק החטא

390
00:25:29,340 --> 00:25:32,070
- אפילו מהחטא הכי כבד
.הוא יצא

391
00:25:34,560 --> 00:25:36,870
,ודברים גם, חוץ מאמונתנו

392
00:25:37,450 --> 00:25:41,200
הוערכו בזמן האחרון
.גם על ידי אנשי המקצוע

393
00:25:42,400 --> 00:25:45,710
,יש גמילה מסמים
.יש מפשע

394
00:25:46,930 --> 00:25:50,720
- ואמרתי לכם את ההצלחה
.בערך שלושה אחוז בכל העולם

395
00:25:52,430 --> 00:25:57,740
פתאום ראו שאנשים
שנגמלו על ידי לימוד תורה

396
00:25:57,780 --> 00:25:58,950
.לא חזרו אף פעם לסם

397
00:26:00,620 --> 00:26:03,280
.שמונים אחוז
.אין מאה אחוז בעולם, שמונים

398
00:26:04,640 --> 00:26:08,400
,אנשים שנגמלו בבית סוהר
היום בכל בית סוהר

399
00:26:09,020 --> 00:26:10,070
יש ישיבות

400
00:26:11,720 --> 00:26:14,520
,של כמה שעות ביום
.חצי יום, יום שלם

401
00:26:15,840 --> 00:26:19,480
.ואת כל הרבנים מממנים שירות בתי הסוהר

402
00:26:20,940 --> 00:26:24,260
,הם משלמים את המשכורת
,הם מביאים את הרבנים

403
00:26:24,380 --> 00:26:26,180
.מחזירים אותם, הכול
?למה

404
00:26:27,200 --> 00:26:30,180
למה? כי הם נכחו מתוך הפרקטיקה

405
00:26:30,470 --> 00:26:34,570
שמתוך כל אותם אנשים
 - שחזרו בתשובה אל אלוקים

406
00:26:37,060 --> 00:26:39,270
שבעים וחמישה אחוז
.לא חזרו לפשע

407
00:26:40,260 --> 00:26:43,540
,אין לזה תקדים, אח ורע
.בכל עולם הקרימינולוגיה

408
00:26:46,320 --> 00:26:51,500
,כי כאן מתרפאת הנשמה
,לא ההרגלים, לא הדחפים

409
00:26:52,170 --> 00:26:52,880
.זה כלום

410
00:26:55,800 --> 00:26:58,520
,אנחנו לא צריכים את ההוכחות שלהם
.ממש לא

411
00:26:59,350 --> 00:27:01,130
,אבל למרות זאת
,אני אומר לכם

412
00:27:01,970 --> 00:27:04,220
.להבין את המציאות
אני אומר לכם את זה

413
00:27:04,250 --> 00:27:05,450
.כדי שתבינו את המציאות

414
00:27:06,640 --> 00:27:10,780
כי המציאות היא שהקב"ה
,בונה לבן אדם מנגנון חדש

415
00:27:11,460 --> 00:27:12,700
,מוציא את המשומש

416
00:27:13,530 --> 00:27:15,800
.אבל זה תלוי בדרגות של התשובה

417
00:27:17,700 --> 00:27:21,200
.זהו תהליך
.זהו תהליך

418
00:27:22,550 --> 00:27:25,530
?ומי נקרא בעל תשובה
:אומר הרמב"ם

419
00:27:26,920 --> 00:27:29,880
מי שאומר
.אני רוצה לחזור בתשובה". נקודה"

420
00:27:30,800 --> 00:27:34,170
מרגע שהאדם מסובב את הפנים 180 מעלות

421
00:27:36,180 --> 00:27:38,760
,ומפנה את הפנים אל אלוקים

422
00:27:39,560 --> 00:27:42,970
."כמו שאומר הפסוק "שובו
.שובו" זה לחזור"

423
00:27:42,980 --> 00:27:45,480
לחזור זה להסתובב
.מאיפה שהלכת קודם

424
00:27:47,010 --> 00:27:50,830
מיד באותו רגע
."הוא מקבל את השם "בעל תשובה

425
00:27:52,040 --> 00:27:58,730
,מיד באותו רגע הקב"ה מתחיל לטהר אותו
להלבין את חטאיו, לחייך אליו

426
00:27:59,490 --> 00:28:00,070
.ולאהוב אותו

427
00:28:00,100 --> 00:28:01,140
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)