x
הרב ברוך רוזנבלום

לזכות לניסים בראש השנה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כולנו יודעים שראש השנה הוא יום הדין, אך מאיפה לומדים זאת? מה אנחנו עושים כדי להשתיק את המקטרג ביום הדין? למה מכסים את השופר בשעת התקיעות ומי זוכה לניסים בראש השנה?