x
ערוץ הידברות

שבת אחים: פרק 9 - קהילת יוצאי תימן

ערוץ הידברות

השבוע ב"שבת אחים": קהילת יוצאי תימן.

על המנהגים, המורשת, הזיכרונות מבית אבא ועל כל מה שביניהם.
סביב שולחן השבת: הרב ד"ר רצון ארוסי, הרב ד"ר אהרון בן דוד, בועז גטקה והזמר ציון גולן
בהנחיית: הרב ראובן זכאים

תמלול ההרצאה

1
00:01:02,770 --> 00:01:03,760
.שלום לכם

2
00:01:03,900 --> 00:01:06,060
,"אנחנו בתוכניתנו "שבת אחים

3
00:01:06,140 --> 00:01:09,160
תוכנית שמהווה חלון הצצה וצוהר מרתק

4
00:01:09,510 --> 00:01:12,060
.לשולחן השבת בקהילות ישראל השונות

5
00:01:12,120 --> 00:01:14,740
והפעם אנחנו מתכבדים בזאת

6
00:01:14,750 --> 00:01:17,620
להסתופף לשולחן שבת ססגוני ומיוחד

7
00:01:17,970 --> 00:01:20,500
יחד עם אחת העדות השורשיות ביותר

8
00:01:20,820 --> 00:01:22,500
.והייחודיות ביותר בישראל

9
00:01:22,790 --> 00:01:26,620
אנו מארחים היום את העדה
,שהיא שונה ומיוחדת כמעט בכול

10
00:01:26,670 --> 00:01:31,540
,במבטא, בהגייה, בנוסח התפילה
.במנהגים, במנטאליות, במאכלים

11
00:01:31,880 --> 00:01:35,980
,ולא זו בלבד
העדה גם משמרת בקנאות ראויה לציון

12
00:01:36,290 --> 00:01:38,450
.כל בדל של מנהג, הלכה או פיוט

13
00:01:38,680 --> 00:01:42,530
אני שמח לשבת כאן לשולחן שבת
.עם בני העדה התימנית

14
00:01:42,950 --> 00:01:45,720
,יושבים לצידי הרב ד"ר רצון ארוסי הלוי

15
00:01:46,140 --> 00:01:49,410
,רב העיר קריית אונו
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

16
00:01:49,420 --> 00:01:51,860
."ויושב ראש ארגון "הליכות עם ישראל

17
00:01:52,120 --> 00:01:53,240
.שלום, כבוד הרב

18
00:01:53,440 --> 00:01:57,250
,לצידו יושב הרב ד"ר אהרון בן דוד

19
00:01:57,730 --> 00:01:59,650
,"יושב ראש עמותת "אהבת תימן

20
00:01:59,680 --> 00:02:02,640
,חוקר יהדות תימן
.מחבר ספרים רבים ומגוונים

21
00:02:02,960 --> 00:02:04,070
.שלום גם לך

22
00:02:04,450 --> 00:02:07,910
,לצידו יניב עומסי
,"מ"המטבח של סבתא רומיה

23
00:02:07,920 --> 00:02:12,640
.מי שאחראי על השולחן הנפלא שלידנו

24
00:02:13,270 --> 00:02:16,190
,בועז גדקה, האיש והחיוך

25
00:02:16,510 --> 00:02:19,570
.מי שמשדר ברדיו שבזי
.נשמע על זה

26
00:02:20,450 --> 00:02:22,750
,ציון גולן, בעל קול הזמיר

27
00:02:22,900 --> 00:02:27,010
.ושוהם שמחי, מנהל "החצר התימנית" וצורף

28
00:02:27,890 --> 00:02:31,240
ברוכים אתם כולכם
."בבואכם לתוכניתנו "שבת אחים

29
00:02:31,400 --> 00:02:35,210
אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית
,בשיר המפורסם של ציון

30
00:02:35,500 --> 00:02:37,000
."אחיי בני תימן"

31
00:02:37,210 --> 00:02:38,210
.ציון, בבקשה

32
00:03:05,680 --> 00:03:11,220
אחיי בני תימן, קראו לאל עליון"

33
00:03:11,990 --> 00:03:17,550
אחיי בני תימן, קראו לאל עליון"

34
00:03:18,210 --> 00:03:24,150
ישיב שבות ציון אל עיר מהוללה"

35
00:03:24,760 --> 00:03:32,300
ישיב שבות ציון אל עיר מהוללה"

36
00:03:32,600 --> 00:03:39,470
ישיב שבות ציון אל עיר מהוללה"

37
00:03:40,650 --> 00:03:46,380
אחיי בני תימן, קראו למלך רם"

38
00:03:47,030 --> 00:03:52,600
אחיי בני תימן, עושים רצון קונם"

39
00:03:53,200 --> 00:04:00,160
אחיי בני תימן, קראו לאל עליון"

40
00:04:12,280 --> 00:04:18,240
שירי אני אשא אל אל ורם נישא"

41
00:04:18,760 --> 00:04:24,540
שירי אני אשא אל אל ורם נישא"

42
00:04:25,040 --> 00:04:30,960
על עמך חוסה וגאל בני גולה"

43
00:04:31,440 --> 00:04:39,110
על עמך חוסה וגאל בני גולה"

44
00:04:39,430 --> 00:04:46,290
על עמך חוסה וגאל בני גולה"

45
00:04:47,450 --> 00:04:52,980
אחיי בני תימן, קראו למלך רם"

46
00:04:54,970 --> 00:04:59,610
אחיי בני תימן, עושים רצון קונם"

47
00:05:00,190 --> 00:05:07,150
אחיי בני תימן, קראו לאל עליון"

48
00:05:31,810 --> 00:05:38,210
צורי שמע קולם וגאל בני גולה"

49
00:05:38,270 --> 00:05:44,720
צורי שמע קולם וגאל בני גולה"

50
00:05:44,740 --> 00:05:50,900
על עמך חוסה וגאל בני גולה"

51
00:05:51,050 --> 00:05:58,450
על עמך חוסה וגאל בני גולה"

52
00:05:58,940 --> 00:06:06,040
על עמך חוסה וגאל בני גולה"

53
00:06:06,990 --> 00:06:12,550
אחיי בני תימן, קראו למלך רם"

54
00:06:13,360 --> 00:06:18,950
אחיי בני תימן, עושים רצון קונם"

55
00:06:19,720 --> 00:06:26,670
אחיי בני תימן, קראו לאל עליון"

56
00:06:27,640 --> 00:06:33,370
אחיי בני תימן, קראו למלך רם"

57
00:06:34,050 --> 00:06:39,590
אחיי בני תימן, עושים רצון קונם"

58
00:06:40,390 --> 00:06:51,230
."אחיי בני תימן, קראו לאל עליון"

59
00:06:51,590 --> 00:06:53,640
.כולכם ברוכים. תודה

60
00:06:55,850 --> 00:07:00,430
.אחיי בני תימן", ציון גולן"
.לא יכולנו לפתוח את התוכנית טוב יותר

61
00:07:00,620 --> 00:07:02,620
,אני רוצה להודות לך, ציון גולן
,על השיר

62
00:07:02,840 --> 00:07:04,640
,להודות ליוסי יוסף האורגניסט

63
00:07:04,810 --> 00:07:07,800
.ולגיטריסט שלנו, יוחאי ג'רפי

64
00:07:08,620 --> 00:07:13,800
אני מתכבד לפנות בשאלות
.לרב ד"ר רצון ערוסי, שיושב איתנו כאן

65
00:07:14,340 --> 00:07:17,290
כבוד הרב, אתה מנהל
."את "הליכות עם ישראל

66
00:07:17,300 --> 00:07:19,910
אם הרב יוכל קצת לתת
?כמה מילים על הפרויקט הזה

67
00:07:20,200 --> 00:07:26,040
זהו ארגון עולמי אשר תכליתו
להפיץ את ערכי היהדות הנאמנה

68
00:07:26,550 --> 00:07:29,770
.בדרך של הוויה וחוויה ובדרך של למידה

69
00:07:30,240 --> 00:07:33,010
,חוויה וחוויה, שבתות עיון, ירכי כלה

70
00:07:33,370 --> 00:07:35,650
כי אנחנו רואים שיש עוצמה מיוחדת

71
00:07:36,070 --> 00:07:37,530
,"ל"שבת אחים גם יחד

72
00:07:37,890 --> 00:07:39,880
.וכן בדרך של למידה, מכוני מחקר

73
00:07:40,420 --> 00:07:43,120
:ועיקר העיקרים, בזה אנחנו רוצים לסיים

74
00:07:43,450 --> 00:07:46,790
אנחנו רוצים לשמור על הצביון היהודי
של האומה היהודית

75
00:07:47,040 --> 00:07:48,880
.ועל הצביון היהודי של מדינת ישראל

76
00:07:49,230 --> 00:07:53,690
לכן לצד הפצת ערכי היהדות כדי לשמר
,את הצביון היהודי של האומה

77
00:07:53,960 --> 00:07:58,780
אנחנו דואגים למשפט העברי כדי לשמר
.את הצביון היהודי של מדינת ישראל

78
00:07:59,720 --> 00:08:04,820
כבוד הרב, אנחנו יודעים שכל עדה
,ומנהגיה, כל עדה והמסורת שלה

79
00:08:04,830 --> 00:08:07,870
אבל כבר הזכרנו שהעדה התימנית
.יש בה איזה משהו מיוחד מאוד

80
00:08:07,910 --> 00:08:13,320
,כלומר, זה מין, הייתי אומר
.עדה שיש לה דרך שהיא שונה לגמרי

81
00:08:13,460 --> 00:08:15,110
,זה לא ספרדים
,זה לא אשכנזים

82
00:08:15,710 --> 00:08:17,110
.זו פסיקה הלכתית שונה

83
00:08:17,270 --> 00:08:19,950
?הרב יוכל לתת כמה מילים על העניין הזה
.כן, בהחלט-

84
00:08:20,220 --> 00:08:22,220
רק ברשותך, כיוון שאנחנו

85
00:08:22,260 --> 00:08:24,200
,"נמצאים כאן ב"שבת אחים

86
00:08:24,930 --> 00:08:26,570
אז כאן מן הראוי לציין

87
00:08:27,040 --> 00:08:28,850
,שגדול משוררי יהודי תימן

88
00:08:28,870 --> 00:08:30,930
,מורי שלום שבזי, זכר צדיק לברכה

89
00:08:31,490 --> 00:08:34,820
,גדול בשירה, גדול בקבלה
.גדול בחוכמת התורה

90
00:08:35,550 --> 00:08:37,360
,הוא מצא את הייחוד של השבת

91
00:08:37,700 --> 00:08:39,850
."שבת מנוחה היא לבני סגולה"

92
00:08:40,330 --> 00:08:42,950
,ולא נתתו", ככה אנחנו מתפללים"

93
00:08:42,960 --> 00:08:44,880
.לא נתתו לגויי הארצות, רק לנו

94
00:08:45,380 --> 00:08:49,810
וכנראה שיהדות תימן הצליחה להקרין
גם מחוצה לה

95
00:08:50,210 --> 00:08:52,700
.את הייחודיות של השבת עם היהדות

96
00:08:53,000 --> 00:08:58,870
עד כדי כך שגוי מוסלמי כשראה יהודי
ביום שישי מאחר קצת

97
00:08:59,010 --> 00:09:02,160
מבחינת שביתת המלאכה
,כדי ללכת לשבת

98
00:09:02,440 --> 00:09:04,500
- "הוא אומר לו: "סיר אסבית יא יהודי

99
00:09:04,820 --> 00:09:06,220
.לך ותשבות יא יהודי

100
00:09:06,450 --> 00:09:10,800
,אואה. -עד כדי כך. זאת אומרת
.ממש הקרינו את הייחודיות של השבת

101
00:09:10,880 --> 00:09:15,280
"ועכשיו גם העניין הזה של "שבת אחים
."הפך להיות ל"שבת אחים

102
00:09:15,770 --> 00:09:17,410
,"לקראת שבת אצא בחיבה"

103
00:09:17,670 --> 00:09:20,980
,הבינו שהשבת היא עולם רוחני
.היא יום שבתון

104
00:09:21,270 --> 00:09:24,440
אפילו אדם עני הפך להיות
,עשיר ברוחו ביום השבת

105
00:09:24,720 --> 00:09:28,310
וישבו שבת אחים. לא הייתה בעיה
,שהמשפחות היו גדולות, ברוך השם

106
00:09:28,610 --> 00:09:31,220
,אלא גם ממש משפחות משפחות ישבו ביחד

107
00:09:31,500 --> 00:09:34,800
והייתה עוצמה גדולה מאוד
.לשבת הרוחנית מעין עולם הבא

108
00:09:34,950 --> 00:09:38,610
זה נכון שהתימנים אימצו להם
את שיטת הרמב"ם למעשה

109
00:09:38,620 --> 00:09:41,540
כקנון מחייב שאיתו הם הלכו
.לאורך כל הדרך

110
00:09:42,250 --> 00:09:43,500
,ככה, צריך לדייק

111
00:09:44,400 --> 00:09:48,660
יש שיטה האומרת, זו שיטתו של
,מהרי"ץ, מורי יחיא צאלח

112
00:09:49,020 --> 00:09:52,260
.שהוא גדול חכמי תימן במאה ה-18

113
00:09:52,750 --> 00:09:57,730
הוא אומר שבעצם המנהגים
של יהודי תימן הקדמונים

114
00:09:57,800 --> 00:10:01,290
,והמורשת הרוחנית שלהם
.נמצאו תואמים לשל הרמב"ם

115
00:10:01,420 --> 00:10:03,930
והראיה, שיש מנהגים קודמים

116
00:10:04,110 --> 00:10:06,460
.שלא תואמים את הרמב"ם ושימרנו אותם

117
00:10:06,830 --> 00:10:08,590
.אני אתן לך דוגמה, משהו נפלא מאוד

118
00:10:08,840 --> 00:10:12,610
יהודי תימן בבית הכנסת
,לא יושבים מול היכל הקודש

119
00:10:12,820 --> 00:10:13,840
.אלא בהיקף

120
00:10:14,270 --> 00:10:19,090
,וזה נמצא היום בחפירות הארכיאולוגיות
,בבתי כנסיות העתיקים

121
00:10:19,270 --> 00:10:21,560
שהישיבה הייתה ישיבה היקפית
.בניגוד לרמב"ם

122
00:10:21,970 --> 00:10:23,710
.ועוד הרבה מנהגים בניגוד לרמב"ם

123
00:10:23,980 --> 00:10:26,130
?זאת אומרת, הם שימרו. אלא מה

124
00:10:26,460 --> 00:10:28,390
,במאה ה-16

125
00:10:28,550 --> 00:10:31,410
,מאז שהשולחן ערוך והקבלה באו לתימן

126
00:10:31,480 --> 00:10:33,640
אין צל של ספק שחלקים גדולים מתימן

127
00:10:34,070 --> 00:10:36,250
.'אימצו לעצמם שולחן ערוך וכו

128
00:10:36,310 --> 00:10:41,440
אבל באופן עקרוני, הם באמת היו
.מתואמים הרבה מאוד עם שיטת הרמב"ם

129
00:10:41,600 --> 00:10:42,480
:ידוע שגם היו אומרים

130
00:10:42,500 --> 00:10:45,500
בחייכון וביומיכן"
."ובחיי רבנא משה בן מימון

131
00:10:45,530 --> 00:10:47,480
,הייתה תקופה, זה בגלל הרמב"ם

132
00:10:47,750 --> 00:10:50,590
שהיה להם באמת
.עמוד האש שהלך לפניהם

133
00:10:51,060 --> 00:10:54,170
.אני רוצה לפנות לרב ד"ר אהרון בן דוד

134
00:10:54,600 --> 00:10:58,940
אתה חוקר שנים רבות
.את המורשת ואת היהדות התימנית

135
00:10:59,970 --> 00:11:04,490
,תאמר לי בבקשה
?לאיזה שבט מיוחסים התימנים

136
00:11:06,510 --> 00:11:14,750
.יש אומרים שיהודי תימן שייכים לשבט יהודה

137
00:11:16,190 --> 00:11:25,400
,ובעזרת השם, כשיבוא המשיח
.יבוא מתימן משבט יהודה

138
00:11:26,500 --> 00:11:36,880
ובעזרת השם, שכל עם ישראל
ילכו בדרך שהמשיח ייתן לפנינו

139
00:11:37,210 --> 00:11:39,910
את הדרך ויטווה את הדרך

140
00:11:40,730 --> 00:11:43,540
.הראויה כמו שכתוב בתורה

141
00:11:44,540 --> 00:11:46,980
,זה בכללי, כיוון שאני לוי

142
00:11:47,320 --> 00:11:49,300
.אחרת יידחק מעמדי מבית המקדש

143
00:11:50,870 --> 00:11:55,800
,מתברר שיהודי תימן באים גם מכל השבטים

144
00:11:56,640 --> 00:12:00,300
,ולכן יש כוהנים, לוויים, ישראלים

145
00:12:00,850 --> 00:12:02,230
.וגם נספחים

146
00:12:03,100 --> 00:12:05,520
...אז ברוך השם

147
00:12:05,750 --> 00:12:08,400
:אתה מסתמך על הפסוק
."אלוה מתימן יבוא"

148
00:12:09,240 --> 00:12:11,830
,אני לא מסתמך על זה
.זה אומרים

149
00:12:12,230 --> 00:12:13,580
.טוב
.לא חייב להיות-

150
00:12:13,630 --> 00:12:17,740
,הלוואי שנזכה, בעזרת השם, לגאולה
.ואז נראה את הדברים בעינינו

151
00:12:18,720 --> 00:12:22,900
יהדות תימן מחולקת לארבע
.חטיבות עיקריות, מרכזיות

152
00:12:23,590 --> 00:12:24,980
.תפרט לנו קצת. -כן

153
00:12:26,480 --> 00:12:36,370
אני צריך להגיד קודם כול שיהודי תימן
,הגיעו לתימן לפני כ-2,000 שנה

154
00:12:37,450 --> 00:12:46,330
והיו מפוזרים בערך
.ב-2,000 מקומות יישוב

155
00:12:46,820 --> 00:12:51,180
אני רגיל לחלק את יהודי תימן
:על פי האזורים

156
00:12:53,210 --> 00:12:56,800
,מרכז תימן - שזה צנעא ובנותיה

157
00:12:58,130 --> 00:13:01,650
,הצפון- שזה חידאן וסעדה

158
00:13:02,630 --> 00:13:07,070
,דרום תימן - ביניהם שרעב וחבאן

159
00:13:07,770 --> 00:13:11,410
.וחטיבה מיוחדת היא עדן

160
00:13:13,860 --> 00:13:20,450
הצפון עצמו, אנחנו רגילים
:לחלק אותו לארבעה אזורים

161
00:13:21,730 --> 00:13:28,620
,דהיינו, צעדה הבירה
.חידאן וברט זה אזור מיוחד ונג'ראן

162
00:13:29,530 --> 00:13:39,120
והצד השווה לכל האזורים
.שהם מקיימים סגירות בתוך סגירות

163
00:13:39,640 --> 00:13:44,670
,כלומר, תימן עצמה הייתה סגורה לחוץ

164
00:13:45,410 --> 00:13:52,110
.וכל אזור ואזור סגור בהשוואה לשני

165
00:13:53,200 --> 00:14:04,970
ואני אומר את זה מפני שהסופר חיים הזז
.ראה בתימנים מקשה אחת

166
00:14:05,580 --> 00:14:14,580
אני רוצה לצטט את דבריו
."מהספר היפה מאוד "היושבת בגנים

167
00:14:15,450 --> 00:14:20,970
:אומר הזז
.אולם ברורים שבכולם אלו התימנים"

168
00:14:21,750 --> 00:14:24,220
,ניכרים יפה ומצוינים נאה"

169
00:14:24,400 --> 00:14:29,000
ולעולם אי אתה מחליף אותם"
.באחת ממשפחות האדמה

170
00:14:29,650 --> 00:14:32,170
,הללו זריזים הם וחריפים"

171
00:14:32,370 --> 00:14:34,000
,ממולחים ומפולפלים"

172
00:14:34,520 --> 00:14:39,050
כל עצמם הם גידים ועצמות"
.ובשר אין עליהם

173
00:14:39,610 --> 00:14:44,850
כביכול ביטלו את הטפילה"
.ולא קיימו את העיקר

174
00:14:45,020 --> 00:14:48,130
ופניהם פני אדם בשנת בצורת"

175
00:14:48,600 --> 00:14:51,550
.ואיבריהם דחוקים וקומתם מועטת"

176
00:14:51,960 --> 00:14:55,140
לא ראשם במקום אחד"
,וגופם במקום אחד

177
00:14:55,230 --> 00:14:57,880
,אלא כאן ראשם וכאן גופם"

178
00:14:58,180 --> 00:15:02,920
,כאן פרק של לחי"
וכאן פיקה של גולגלת

179
00:15:03,300 --> 00:15:09,670
ואין בין... אלא דבר"
."של מה בכך ושיעור כל שהוא

180
00:15:09,690 --> 00:15:19,640
אני הבאתי את הקטע הזה לומר שהזז לא עשה
.עבודה יפה בתיאור של יהודי תימן

181
00:15:20,210 --> 00:15:27,880
זה אחד. למשל היהודים בצפון תימן
,היו שונים לגמרי

182
00:15:28,520 --> 00:15:30,690
.היהודים בחבאן שונים לגמרי

183
00:15:31,440 --> 00:15:35,800
,אולי התכוון, גם לא מדויק
.ליהודי צנעא

184
00:15:36,630 --> 00:15:38,810
.ראה ראייה חלקית לגמרי

185
00:15:39,290 --> 00:15:40,990
.ראה ראייה שהיא לא מושלמת

186
00:15:41,070 --> 00:15:45,450
.אני מודה לך
.עוד נחזור אליך, הרב ד"ר בן דוד

187
00:15:45,750 --> 00:15:49,620
לצידך יושב יניב עומסי
,"מ"המטבח של סבתא רומיה

188
00:15:50,000 --> 00:15:52,110
.ומעשי ידיך מפארים את שולחן השבת

189
00:15:53,190 --> 00:15:59,060
,אתה יודע, אומרים שאצל יהודי תימן
,יש בליל שבת, יש בשבת בבוקר

190
00:15:59,770 --> 00:16:02,520
:פותחים עם הפיוט
,לקראת שבת אצא בחיבה"

191
00:16:02,910 --> 00:16:05,540
,מיום שני זקן ושיבה"
.ששוני קרב" -מיום שישי

192
00:16:06,140 --> 00:16:08,900
,יגוני נחבא"
."ואען ואומר ברוך הבא

193
00:16:10,980 --> 00:16:14,650
את זה שר היהודי התימני
.כשמגיע לשבת

194
00:16:14,770 --> 00:16:17,280
.כפי שאמרתי, יש בזה אולי חילוקי מנהגים
.אני רואה את זה גם כן כאן

195
00:16:17,610 --> 00:16:20,740
בכל אופן, ספר לנו קצת
.על המאכלים המיוחדים של העדה

196
00:16:21,980 --> 00:16:27,120
.יש הרבה מאכלים
,אומנם הכול עשוי מקמח ומים

197
00:16:27,750 --> 00:16:32,650
אבל הקמח והמים האלה, אנחנו עושים איתם
.למעשה הרבה הרבה הרבה סוגים של מאפים

198
00:16:33,580 --> 00:16:36,690
,יש את הפיתות התימניות
,זה הסלוף

199
00:16:37,500 --> 00:16:41,370
,שזה למעשה העיקר של השבת
.זה הפיתות והלחוח

200
00:16:41,870 --> 00:16:44,030
.אני מבין שאופים אותן בטבון מיוחד

201
00:16:44,040 --> 00:16:47,760
?הפיתות הן בתוך תנורים, כן
.והלחוח זה על מחבת

202
00:16:47,930 --> 00:16:50,870
זה עם חורים. יש איזה מכשיר
.מיוחד שעושה את החורים האלה

203
00:16:51,870 --> 00:16:54,840
?...זה נובע ממה? שהייתה עניות? ש

204
00:16:55,190 --> 00:16:57,070
?למה באמת הכול מורכב מקמח ומים

205
00:16:57,380 --> 00:17:01,500
כלומר, זה שזו אומנות לעשות מזה
.כל כך הרבה וריאציות, זה ייחודי לתימנים

206
00:17:02,040 --> 00:17:07,610
.קודם כול, ידוע שבתימן הייתה עניות
לא היה הרבה אוכל, לא היה הרבה כסף

207
00:17:09,070 --> 00:17:10,890
.והיו אוכלים את מה שיש

208
00:17:10,910 --> 00:17:14,070
.פשוט יוצרים יש מאין
.הפוך, אני אומר את זה לחיוב גדול

209
00:17:14,110 --> 00:17:15,780
?איך יהודים מצליחים ליצור

210
00:17:16,160 --> 00:17:18,410
כן. לא כל המאכלים
.גם היו בכל המקומות

211
00:17:18,460 --> 00:17:21,250
,למשל, הג'חנון שאוכלים
.לא היה את זה בכל המקומות

212
00:17:21,300 --> 00:17:23,700
...היה את זה בכפרים, ב
.מה זה ג'חנון? רק תסביר-

213
00:17:23,710 --> 00:17:26,160
...אה, אלו ה
.זה המאכל הלאומי של ישראל-

214
00:17:26,690 --> 00:17:30,430
דרך אגב, גם אני שמעתי
,על הלחוח המחורר

215
00:17:31,170 --> 00:17:33,230
.רק היהודים היו אוכלים את זה

216
00:17:33,520 --> 00:17:37,930
ואפילו פעם אחת היה איזה גוי
שעבר על יד בית של יהודייה ואמר לה

217
00:17:38,220 --> 00:17:39,320
.שתכין לו משהו לאכול

218
00:17:39,330 --> 00:17:41,190
,אז היא אמרה משהו זריז
.היא תכין לו לחוח

219
00:17:41,640 --> 00:17:44,060
,אז אחר כך הוא כל כך הרגיש טוב מזה

220
00:17:44,280 --> 00:17:47,700
,אז הוא הביא לה גרש, שקל אחד

221
00:17:48,030 --> 00:17:50,540
,אמר לה: "זה שקל על הפיתות שהכנת לי

222
00:17:50,860 --> 00:17:53,520
והשקל השני על החורים"
."שישבת לעשות

223
00:17:57,480 --> 00:18:00,770
."זה מופיע בספר "המעשים

224
00:18:01,000 --> 00:18:04,180
...אה, יפה. הנה יש
.הנה יש מקור-

225
00:18:04,960 --> 00:18:07,000
.הספר המיוחד הזה
.יפה

226
00:18:07,500 --> 00:18:11,290
.כן, מאכלים ייחודיים
?אגב, מה זה הגבוה

227
00:18:11,390 --> 00:18:15,020
זה הקובנה שאוכלים את זה
.בעיקר בשבת בבוקר

228
00:18:15,040 --> 00:18:17,350
.נראה את זה במצלמה
.אנחנו אוכלים את זה בעיקר בבוקר, כן

229
00:18:17,810 --> 00:18:21,810
...יש נלווה לזה, זה הקובניות, זה ה
.זה כבר ההייטק

230
00:18:21,830 --> 00:18:24,660
...בדיוק, זה ההייטק של הקובנה, זה
.זה האפליקציה-

231
00:18:26,460 --> 00:18:30,250
,יש מאכל ייחודי בצפון תימן

232
00:18:30,750 --> 00:18:32,080
.זה לחוח, אבל לא זה

233
00:18:32,430 --> 00:18:34,440
.זה עשוי מדורה
.כן-

234
00:18:34,490 --> 00:18:41,180
האדום. -ולא יכולה להיות שבת קדושה
.בלי לאכול את הלחוח

235
00:18:41,340 --> 00:18:44,650
.האדום
.האדום מדורה-

236
00:18:44,970 --> 00:18:49,400
.יש אצל יהודי ברט עוד כל מיני סוגים
.כל אזור והטעמים שמיוחדים לו-

237
00:18:49,410 --> 00:18:53,270
...אני לא יכול
בהקשר הזה יש לציין-

238
00:18:53,920 --> 00:18:57,960
שבדרום תימן לא היה דגן בנמצא

239
00:18:58,680 --> 00:19:00,260
.וגם לא יין

240
00:19:00,880 --> 00:19:06,250
ואז כבר בזמן בנו של הרמב"ם
?פנו אליו בשאלה, מה יעשו עם ברכת המזון

241
00:19:06,910 --> 00:19:11,630
והם סברו שמא אולי
,מאחר שזה מזונם והם טענו

242
00:19:11,650 --> 00:19:15,640
הנה, בזמן המדבר משה תיקן להם
.את ברכת המזון, לפחות את הברכה הראשונה

243
00:19:16,140 --> 00:19:19,610
.משמע שאפילו למן
,אומר להם: בשום פנים ואופן

244
00:19:19,920 --> 00:19:21,230
.לא לברך בשום פנים ואופן

245
00:19:21,500 --> 00:19:25,330
וכאמור, אבל לפסח, היו הולכים
מביאים מעדן ומכל מיני מקומות

246
00:19:25,630 --> 00:19:27,500
.שתהיה מצה. ממש מצה ויין

247
00:19:27,960 --> 00:19:30,330
,אבל לא היה להם לא מצה ולא זה
.אבל עשו מדורה

248
00:19:31,150 --> 00:19:33,850
,ודורה הייתה פתרון גדול מאוד לפסח

249
00:19:34,630 --> 00:19:35,910
.כי זה לא מחמיץ
.נכון-

250
00:19:37,170 --> 00:19:39,360
."וברכתו "שהכול
.שהכול", נכון"-

251
00:19:39,740 --> 00:19:43,050
בועז, אני רואה אותך
.עם חיוך רחב מתחילת התוכנית

252
00:19:43,430 --> 00:19:46,280
תמיד. -מה שמלמד
,על כרטיס הביקור שלך

253
00:19:46,290 --> 00:19:47,970
.אתה גם זמר וגם בדרן

254
00:19:48,160 --> 00:19:55,030
.אני גם משתמש בכל הדברים
.בוא נגיד, אני חי את יהדות תימן

255
00:19:55,420 --> 00:20:00,970
יהדות תימן, המבוגרים שבה
.היו חיים הרבה בחיוך

256
00:20:00,980 --> 00:20:05,070
אם אתה רואה, תמיד מלווה
.השירה, הריקוד, השמחה

257
00:20:06,150 --> 00:20:10,280
וכל זה בגלל... ודאי שהוא מלווה
,בהרבה יראת אלוקים

258
00:20:10,310 --> 00:20:15,180
,כי השמחה - הלוואי שנגיע
- זה בשאיפות, בוא נגיד ככה

259
00:20:16,940 --> 00:20:18,170
.היא מגיעה מתוך אמונה

260
00:20:18,840 --> 00:20:23,770
אם אתה רואה את זקני תימן איך שהם כל הזמן
חיו, כמו שאתה אומר, הם חיו בעניות

261
00:20:24,080 --> 00:20:25,570
...ובגלל זה הם התמודדו
,מבחינה חומרית-

262
00:20:25,620 --> 00:20:28,630
מינימליסטי לגמרי, אבל אתה אומר מה
שמילא אותם... -אבל זה מה שנתן להם

263
00:20:28,670 --> 00:20:30,540
,את החיבור הישיר לבורא עולם
.זה הרוח והשמחה-

264
00:20:30,550 --> 00:20:33,780
כי הבינו שהוא זה שנותן להם
.את האוכל לדקה הבאה

265
00:20:34,580 --> 00:20:37,650
,דיברת על שמחה, אז יכול להיות
.אתה יודע, יש את ההומור שמיוחד לכם

266
00:20:37,680 --> 00:20:39,650
.תן לנו איזה משהו ככה מהפולקלור שלכם

267
00:20:40,670 --> 00:20:43,710
.מהפולקלור שלנו? יש הרבה דברים
.בשלוף-

268
00:20:43,730 --> 00:20:48,290
בשלוף? -אם תסתכל על אחד
.המאכלים, אני בטוח שיש לך ארסנל

269
00:20:48,420 --> 00:20:51,380
,דרך אגב, בלי קשר
,כשאנחנו מסתכלים על המאכלים

270
00:20:51,420 --> 00:20:52,740
.יש רמז לכל דבר

271
00:20:53,060 --> 00:20:58,790
יש את הקובנה, שבאמת לא כותבים אותה
,כמו שהיום כותבים אותה עם ק-ו-ב-נ-ה

272
00:20:59,130 --> 00:21:02,100
.אלא כותבים אותה כ-ב-א-נ-ה

273
00:21:02,160 --> 00:21:05,590
:יש לזה רמז בפסוק
."כי בכל אלה נטמאו הגויים"

274
00:21:06,550 --> 00:21:08,400
.אני אשלים את דבריך, ברשותך

275
00:21:08,880 --> 00:21:11,840
,הקובנה הייתה כל כך טעימה, מרתקת

276
00:21:12,370 --> 00:21:13,570
.ציפו לה בכיליון עיניים

277
00:21:14,060 --> 00:21:16,800
מיד אחרי תפילת שחרית
,ולפני קריאת התורה

278
00:21:17,070 --> 00:21:18,940
,היו כאלה שהסתננו לבית

279
00:21:19,210 --> 00:21:20,460
.הלכו ואכלו קובנה

280
00:21:20,920 --> 00:21:24,590
,והיה צריך להיות קידוש
.ואסור לאכול כביצה לפני

281
00:21:24,620 --> 00:21:25,910
.רק עד כביצה ולא יותר

282
00:21:26,300 --> 00:21:28,700
על זה דרשו הרבנים
:בתוכחה שלהם

283
00:21:29,070 --> 00:21:31,690
,"כי בכל אלה נטמאו הגויים"
.כבאנה

284
00:21:32,070 --> 00:21:34,470
.איזה יופי
:ויש את הלחוח שזה ראשי תיבות-

285
00:21:34,770 --> 00:21:38,250
ונתתי לכם לב חדש"
."ורוח חדשה אתן בקרבכם

286
00:21:38,530 --> 00:21:39,940
עכשיו, יש כאלה שרוצים להגיד

287
00:21:40,280 --> 00:21:42,330
.שיעקב אבינו גם היה לו צד תימני

288
00:21:42,860 --> 00:21:45,390
,בגלל זה כשהוא התפלל לאלוקים
:אז הוא אמר לו

289
00:21:45,400 --> 00:21:47,470
."ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש"

290
00:21:47,840 --> 00:21:50,160
:לחם, ראשי תיבות
.לחוח, חילבה, מרק

291
00:21:50,720 --> 00:21:51,830
.זה מה שהוא רצה

292
00:21:53,780 --> 00:21:57,590
כוחך בפיך, אבל יש לך גם ידיים
.שאיתן אתה מתופף

293
00:21:57,830 --> 00:22:02,800
,אני, בוא נגיד ככה
.קודם כול אני שר עם פח

294
00:22:03,030 --> 00:22:07,230
הרבה ינקנו קודם כול
.מכל המעוואלים והמבוגרים

295
00:22:07,260 --> 00:22:10,420
,יש לנו גם את ציון גולן
.שגדלתי, מה שנקרא, על ברכיו

296
00:22:10,690 --> 00:22:12,320
,ברעיון, אתה יודע
.בקלטות

297
00:22:12,350 --> 00:22:16,750
מאז שנולדתי הקלטות הראשונות
,שנשמעו בבית הן היו של ציון

298
00:22:16,800 --> 00:22:18,480
.שגדלנו עליו

299
00:22:18,800 --> 00:22:23,490
.ואת כל החיבור הזה, האבא גם היה שר
.ודאי שהיה שר עם הפח

300
00:22:24,660 --> 00:22:28,130
,למשל, אצל יהודי צנעא
.גם הפח לא היה נשמע

301
00:22:28,510 --> 00:22:33,660
"בתימן זה היה או "בום בום בום בום
,עם הפה או בידיים מחיאות כפיים

302
00:22:33,670 --> 00:22:34,770
.שזה גם לא תמיד

303
00:22:35,030 --> 00:22:40,330
לא כי לא היה פח, אלא פשוט
,יהודי תימן בגלל האבלות על החורבן

304
00:22:40,580 --> 00:22:42,720
לא יישמע כלי זמר
.בשום פנים ואופן

305
00:22:43,300 --> 00:22:45,920
ושם התירו כי
."עת לעשות לה' הפירו תורתך"

306
00:22:45,940 --> 00:22:48,390
.בשביל לשמור על הקצב, כן
דרך אגב, רק לנשים-

307
00:22:48,740 --> 00:22:52,820
.התירו לנקוש במגש, לא יותר

308
00:22:52,980 --> 00:22:55,720
.תראה לנו איזה ביצוע
?איך אתה עושה את זה עם הפח

309
00:22:55,860 --> 00:22:57,120
.יחד עם ציון שלידך

310
00:22:57,300 --> 00:22:59,420
?אז אולי נצטרף באמת לשיר

311
00:22:59,820 --> 00:23:04,850
.אז הנה, ציון יתחיל. -משהו שמתאים גם לשבת
.שיר שמתאים לכלי הייחודי שלך-

312
00:23:04,870 --> 00:23:08,420
."יש את השיר "אדון הכול
,קודם כול הכלי הזה הוא כמו תוף

313
00:23:08,430 --> 00:23:09,920
.הוא מתאים לכל שיר

314
00:23:10,280 --> 00:23:12,810
אבל יש את השיר
,"אדון הכול מחיה כל נשמה"

315
00:23:12,820 --> 00:23:14,900
,שכמו שהרב הזכיר את רבי שלום שבזי

316
00:23:15,320 --> 00:23:17,570
:האקרוסטיכון של השיר זה

317
00:23:17,590 --> 00:23:21,320
.אלשבזי ש"צ -ש"צ ראשי תיבות שמרו צורו

318
00:23:22,680 --> 00:23:24,820
"והשיר "אדון הכול מחיה כל נשמה

319
00:23:25,100 --> 00:23:31,140
זה שיר ערגה שמדבר שם
.על הנשמה היתרה שבן אדם מקבל בשבת

320
00:23:31,570 --> 00:23:34,710
.אז בואו אולי נתחיל עם ציון שנמצא כאן
,טוב, נתת לנו חשק-

321
00:23:34,730 --> 00:23:36,910
.אז ציון גולן ובועז גדקה

322
00:23:36,930 --> 00:23:54,230
אדון הכול מחיה כל נשמה"

323
00:23:54,250 --> 00:24:13,860
יצו חסדו לבת נדיב חוכמה"

324
00:24:14,160 --> 00:24:29,970
לבושה מענן תואר יקרו"

325
00:24:30,090 --> 00:24:50,260
ומשפעת עלי כל האדמה"

326
00:24:50,510 --> 00:24:58,140
שאון גלי גבול ימים תעורר"

327
00:24:58,230 --> 00:25:05,850
שאון גלי גבול ימים תעורר"

328
00:25:05,860 --> 00:25:13,280
ועם דודה בצילו נעלמה"

329
00:25:13,320 --> 00:25:20,230
בחן בעלה שבטינו תנהל"

330
00:25:20,280 --> 00:25:29,810
."ומעלתה מהודרת ורמה"

331
00:25:29,860 --> 00:25:31,390
!כולכם ברוכים

332
00:25:32,880 --> 00:25:35,200
."אדון הכול מחיה כל נשמה"
אני רוצה להגיד-

333
00:25:35,260 --> 00:25:38,800
שבצפון תימן היה כלי נגינה מיוחד

334
00:25:39,490 --> 00:25:41,010
."ושמו "פשט

335
00:25:41,710 --> 00:25:49,010
זה מין מגש כזה מנחושת
.ומשמיע קול ערב

336
00:25:50,410 --> 00:25:50,980
.כן

337
00:25:51,410 --> 00:25:54,940
הנה איתנו נמצא מישהו
.עם כלים קצת שונים

338
00:25:55,380 --> 00:25:58,060
,"שוהם שמחי, אתה מנהל "החצר התימנית

339
00:25:58,070 --> 00:26:04,260
ואנחנו רואים פה ממש מול עינינו
.כלים מכסף, עבודת יד, ממש ייחודיים

340
00:26:04,840 --> 00:26:10,060
?מה אתה יכול לשתף אותנו בעבודה שלך
.זו צורפות, אני מבין, אותנטית

341
00:26:10,520 --> 00:26:12,570
.הבאת איתך, אני רואה, אפילו חומרי גלם

342
00:26:12,830 --> 00:26:14,570
.כמו שדיברנו מקודם... כן

343
00:26:15,200 --> 00:26:19,620
כמו שדיברנו מקודם, כל הדברים שקשורים
.לקהילה התימנית הם דברים מאוד מיוחדים

344
00:26:20,510 --> 00:26:23,810
,דיברנו למשל על המאכלים
שמדברים מאוד פשוטים

345
00:26:24,260 --> 00:26:27,570
עושים דברים... מגיעים להרבה

346
00:26:27,590 --> 00:26:28,680
.וריאציות של דברים

347
00:26:28,690 --> 00:26:30,880
.אותו דבר ממש הצורפות התימנית

348
00:26:30,900 --> 00:26:36,380
הצורפות התימנית מבוססת
.על חוט כסף מאוד דק שייצרו אותו בתימן

349
00:26:37,320 --> 00:26:42,540
,ועם חוט הכסף הזה... אתה תעזור לי
.כי בתימן גם שרו וגם עבדו

350
00:26:42,560 --> 00:26:43,610
.נלמד עוד משהו
.כן-

351
00:26:43,890 --> 00:26:47,700
...את חוט הכסף הזה
,אנחנו מחזיקים פה ממש כלים

352
00:26:47,740 --> 00:26:49,410
.ציוד של צורפים ממש מתימן

353
00:26:49,420 --> 00:26:50,570
.אפשר לראות את זה כאן

354
00:26:52,310 --> 00:26:54,390
ישבו ולקחו חוט כסף דק

355
00:26:55,340 --> 00:27:00,070
.ושזרו אותו, ליפפו אותו אחד עם השני

356
00:27:00,560 --> 00:27:03,880
ובעצם אחרי שייצרנו
,את הדבר הזה שנקרא חוט שזור

357
00:27:04,820 --> 00:27:08,630
.יצרנו רשתות של דוגמאות מכסף

358
00:27:09,190 --> 00:27:12,220
?איך אומרים
."תפוחי זהב במשכיות כסף"

359
00:27:12,290 --> 00:27:14,530
.מסבירים שם שמדובר בעבודת הפיליגרן

360
00:27:15,050 --> 00:27:19,380
עבודת הפיליגרן היא רשתות
,שעשויות מתבניות כסף דקות

361
00:27:19,390 --> 00:27:21,080
שאנחנו מלפפים כל מיני צורות

362
00:27:21,570 --> 00:27:24,640
ובעצם יוצרים רשתות מרשימות
.של כל מיני דוגמאות

363
00:27:24,710 --> 00:27:27,170
,פה אנחנו רואים דוגמאות שאני מייצר כאן

364
00:27:27,450 --> 00:27:30,360
אבל יש גם דוגמאות
.שהבאתי מקוריות שייצרו בתימן

365
00:27:30,560 --> 00:27:32,270
?מה זה
?ראובן, מה זה

366
00:27:32,450 --> 00:27:34,640
,זה... הו, יפה
.אז בוא ניכנס לזה

367
00:27:34,660 --> 00:27:37,870
,"החצר התימנית"
.המקום שבעצם יזמתי

368
00:27:37,920 --> 00:27:42,220
כצורף תימני ראיתי לנכון לשמר
.את כל מה שקשור לצורפות התימנית

369
00:27:42,800 --> 00:27:45,100
אז בשביל זה הייתי צריך לתחקר
הרבה זקנים

370
00:27:45,560 --> 00:27:47,700
.והרבה אנשים שעסקו בצורפות בתימן

371
00:27:47,720 --> 00:27:51,850
זה לא קל לגרום לזקן תימני
,לספר על העבודה שלו

372
00:27:51,880 --> 00:27:52,870
.כי זה סוד כמוס

373
00:27:52,910 --> 00:27:56,200
אצלם בתימן לא גילו
.אחד לשני את הסודות

374
00:27:56,410 --> 00:27:58,390
אני זוכר, אחת התמונות שצרובה בתודעתי

375
00:27:58,420 --> 00:28:00,560
היא התמונה של הזקן התימני החינני הזה

376
00:28:01,030 --> 00:28:03,010
.עם הסימנים. -כן, מארי יוסף צאלח
.צורף-

377
00:28:04,180 --> 00:28:05,830
אתה אומר שזו הייתה ממש אחת המלאכות

378
00:28:05,850 --> 00:28:08,420
.הכי מועדפות על היהודים
.זו הייתה המלאכה בתימן-

379
00:28:08,660 --> 00:28:11,980
.המלאכה בתימן
.לא היה שני לה

380
00:28:12,020 --> 00:28:16,390
תעשיית הצורפות בתימן
,במשך מאות השנים האחרונות

381
00:28:16,400 --> 00:28:18,750
,זה דבר שעד היום נמכרים בשוק של צנעא

382
00:28:18,760 --> 00:28:22,110
עד היום נמכרים מוצרים
.שיהודים ייצרו במשך מאות שנים

383
00:28:22,450 --> 00:28:26,110
זה השוק הכי פופולארי בתימן. -זו הייתה
?...עבודה שהיא מיוחדת ליהודים או

384
00:28:26,890 --> 00:28:28,240
.צורפות היא עבודה של יהודים

385
00:28:28,760 --> 00:28:30,160
.צורפות היא עבודה של יהודים

386
00:28:30,860 --> 00:28:33,480
ברור. -הם יודעים לצרף
.את הצרופים הנכונים. -אנחנו הולכים קדימה

387
00:28:33,490 --> 00:28:37,610
אנחנו מתחילים, אתה יודע, יש לנו
.יסודות מספר שמות כבר של הצורפות

388
00:28:38,010 --> 00:28:40,920
?אז בקיצור, מה זה בידך
.ברוח הפסוק

389
00:28:41,060 --> 00:28:46,360
יפה. הצורפים בתימן ייצרו בעיקר
תכשיטים לנשים שלהם

390
00:28:46,950 --> 00:28:49,010
."ואת הדבר הזה שנקרא "ג'מביה

391
00:28:49,620 --> 00:28:54,820
ג'מביה זה בעצם מה שקוראים לו היום
הערבים "שבריה". זו חרב

392
00:28:55,160 --> 00:28:56,940
.שהיו הולכים איתה הגברים המוסלמים

393
00:28:57,390 --> 00:28:59,250
.זו בעיקר הייתה העבודה של הצורפים

394
00:28:59,270 --> 00:29:01,790
.מזה הם התעשרו ומזה הם עשו כסף

395
00:29:02,880 --> 00:29:06,000
בארץ, למשל, אנחנו לא מייצרים
.ג'מביות כי אין להן ביקוש

396
00:29:06,350 --> 00:29:11,150
,אנחנו מייצרים חנוכיות
.קופות צדקה, בתי מזוזה

397
00:29:11,460 --> 00:29:14,660
,והקליינטורה הגדולה של המוצרים
,של האומנות התימנית

398
00:29:15,620 --> 00:29:17,760
,יסלחו לי החברים פה
.זה לא תימנים

399
00:29:18,300 --> 00:29:22,910
הקליינטים האמיתיים שלנו
,הם התיירים מרחבי העולם

400
00:29:23,070 --> 00:29:26,460
שאנחנו משווקים בעצם לשם
את רוב המוצרים

401
00:29:26,720 --> 00:29:31,670
לגלריות ברחבי העולם. יש שם
.ביקוש מאוד גדול לעבודה התימנית

402
00:29:32,020 --> 00:29:35,510
."לזה אתה קורא "החצר התימנית
,החצר התימנית", בעצם מה שעשיתי-"

403
00:29:35,570 --> 00:29:37,390
פתחתי את בית המלאכה למבקרים

404
00:29:37,950 --> 00:29:40,010
ושם אני מספר להם על הצורפות התימנית

405
00:29:40,040 --> 00:29:43,420
,"ועושה להם ממש הדגמות "לייב
.כמו שהראנו פה עם ציון

406
00:29:43,440 --> 00:29:44,920
.ואנחנו גם מדברים על המורשת

407
00:29:45,480 --> 00:29:50,370
,וברגע שהעדה המפרגנת ביותר
,העדה התימנית, שמעה שהקמתי את המקום הזה

408
00:29:50,920 --> 00:29:53,330
.אז קיבלתי טלפונים מרחבי הארץ

409
00:29:53,960 --> 00:29:57,390
ואחד מהאנשים זה גם הוא
.שבא לשמח כשעשינו פתיחה

410
00:29:57,650 --> 00:30:00,900
.אנשים תרמו למקום מוצרי אומנות מתימן

411
00:30:01,410 --> 00:30:02,930
.דברים מדהימים יש לי שם

412
00:30:02,970 --> 00:30:05,620
.עשרות פריטים
?רגע, אני רואה שמה גביע של קידוש-

413
00:30:06,010 --> 00:30:07,910
,זה כן. -הוא לא מקורי
.זה מה שאתה ייצרת

414
00:30:07,930 --> 00:30:11,710
.אלה דברים שאני ייצרתי
,בתימן לא היה דבר כזה גביע מכסף לקידוש

415
00:30:12,180 --> 00:30:15,110
.לא היה בית מזוזה מכסף
?רגע, אז עבור מי היו מייצרים-

416
00:30:15,190 --> 00:30:19,100
,אמרת ש... -אז אני אומר
את הג'מביות היו מייצרים לגברים המוסלמים

417
00:30:20,290 --> 00:30:22,480
.ואת התכשיטים היו מייצרים לנשים שלהם

418
00:30:23,420 --> 00:30:29,790
והיו גם רמות של צורפות. שם זה היה
.כמו היום במשטרה, עם דרגות

419
00:30:29,820 --> 00:30:32,630
.היו דרגות של צורפים
,זאת אומרת, שהיו יושבים לעבוד

420
00:30:33,180 --> 00:30:35,960
היו 300 צורפים
.בשוק של צנעא שהיו עובדים

421
00:30:36,400 --> 00:30:41,060
היה יושב ראש החבורה, שהוא היה
,בדרך כלל צורף, זה גם הלך עם תלמיד חכם

422
00:30:41,780 --> 00:30:42,620
,זה היה ביחד

423
00:30:42,910 --> 00:30:46,310
,ראש החבורה, הצורף האומן
.אלאוסטא" היו קוראים לזה בתימן"

424
00:30:46,340 --> 00:30:49,560
.היה יושב בראש השולחן
,סביבו מתלמדים

425
00:30:49,730 --> 00:30:51,230
.בדרך כלל אלה בני משפחה שלו

426
00:30:51,800 --> 00:30:55,770
.ובזמן העבודה כל אחד עובד
,"זו עבודת "המולקט

427
00:30:55,800 --> 00:30:59,680
היא נקראת עבודת המולקט
על שם הפינצטה

428
00:31:00,050 --> 00:31:03,600
שאיתה עבדו ואיתה עשו
.סלסולים מאוד מיוחדים מהכסף

429
00:31:03,960 --> 00:31:06,780
.ותוך כדי זה היו לומדים, היו שרים
...תוך כדי זה היו שומעים-

430
00:31:07,280 --> 00:31:10,940
,אני תמיד אומר לקבוצות שמגיעות אליי
,שכשהם היו עובדים הם לא היו שומעים גלגל"צ

431
00:31:11,040 --> 00:31:13,810
הם היו בדרך כלל יושבים
,ולומדים תורה

432
00:31:14,370 --> 00:31:18,500
.לומדים משניות
.כל אחד לפי רמת הידיעה שלו

433
00:31:18,650 --> 00:31:19,460
.איזה יופי

434
00:31:19,920 --> 00:31:30,100
יש תיעוד לצורפים ועוד מלאכות
."בצפון תימן בספר "בית האבן

435
00:31:31,920 --> 00:31:37,090
.תיעוד מדויק של כל הצורפות ושאר מלאכות

436
00:31:37,100 --> 00:31:43,410
אני יכול להוסיף על מה שהוא אמר
.שהייתה ייחודיות לכל אזור בתימן

437
00:31:43,450 --> 00:31:49,010
.ידעו מי אלה צורפים של צנעא
,הם היו משהו מיוחד

438
00:31:49,020 --> 00:31:51,070
שהיו מגיעים מכל תימן
.לראות את הצורפים של צנעא

439
00:31:51,410 --> 00:31:54,600
לאזור צפון תימן היה את הסגנון
,של העבודה שלו שאפשר לזהות אותו

440
00:31:54,950 --> 00:31:56,820
.ולדרום תימן ולחבאן

441
00:31:57,090 --> 00:31:59,630
.החבאנים היו צורפים מעולים
.ועדן-

442
00:32:00,580 --> 00:32:04,010
כן, ברחבי תימן היו שם צורפים
,באמת מיוחדים. -בקיצור

443
00:32:04,460 --> 00:32:08,220
.אומנות מיוחדת, אומנות מרשימה מאוד

444
00:32:08,660 --> 00:32:12,080
אבל אתה יודע שכוחם
.של אחינו התימנים גם בקולם

445
00:32:12,120 --> 00:32:12,660
...אז אני

446
00:32:13,190 --> 00:32:15,230
.בעיקר
.יושב לידך ציון-

447
00:32:15,250 --> 00:32:19,230
אתה אמרת שהיו מלווים את העבודה שלהם
.גם עם לימוד, גם עם שירה. -בשירה ובלימוד, בטח

448
00:32:19,240 --> 00:32:22,420
ציון, מאיזה גיל אתה הבנת
?שהייעוד שלך זה לשיר

449
00:32:22,430 --> 00:32:26,350
אבל לא רק לשיר, זה גם לשמור
.על המסורת של התימנים

450
00:32:27,270 --> 00:32:29,650
האמת היא, מאז שאני זוכר את עצמי

451
00:32:30,730 --> 00:32:34,550
.התחלתי לשיר בכל מיני במות מזדמנות

452
00:32:35,120 --> 00:32:38,000
.הלכתי ללמוד מקצוע
,אבא שלי אומר: קודם כול תלמד מקצוע

453
00:32:38,020 --> 00:32:40,430
.והשירה, בעזרת השם, מה שייתן הקב"ה

454
00:32:40,620 --> 00:32:42,040
,אז מה, למדת צורפות? -למדתי מקצוע

455
00:32:42,050 --> 00:32:43,350
.אני חשמלאי מוסמך

456
00:32:43,740 --> 00:32:45,480
.אם יש פה איזו בעיה, אני יכול לתקן

457
00:32:45,500 --> 00:32:48,210
.התימני הראשון שעזב את הצורפות

458
00:32:48,370 --> 00:32:49,600
,בעל המלאכה מלך

459
00:32:49,610 --> 00:32:51,560
.זה פתגם מאוד ידוע ומאוד חשוב

460
00:32:51,610 --> 00:32:53,590
,כשאישה הייתה מתחתנת בתימן

461
00:32:53,810 --> 00:32:56,150
:לא היו אומרים לה
.הוא רב, הוא למד בישיבה. לא

462
00:32:56,590 --> 00:32:59,170
:היו אומרים לה
.הוא בעל מלאכה, הוא אומן

463
00:32:59,440 --> 00:33:01,610
.תורה כולם לומדים
.אין פה שאלה בכלל

464
00:33:01,930 --> 00:33:03,620
.בעל מלאכה זה היה דבר מאוד חשוב

465
00:33:04,310 --> 00:33:07,900
,בקיצור, אני מחזיק בתעודת חשמלאי מוסמך

466
00:33:07,960 --> 00:33:13,000
.והקב"ה רצה שאני אהיה זמר

467
00:33:13,030 --> 00:33:17,420
,וברוך השם, נכנסתי לשירה התימנית
.שזה מאוד מאוד נוגע לליבי

468
00:33:17,440 --> 00:33:20,320
.אני אוהב את זה, אני נושם את זה
:אני שר הכול בהופעות

469
00:33:20,700 --> 00:33:23,410
.חסידית, מזרחית
- אבל כשאני שר תימנית

470
00:33:24,220 --> 00:33:27,910
?זה כאילו יוצא, איך אומרים
,באופן טבעי וקל וצלול

471
00:33:27,930 --> 00:33:28,590
.וברוך השם

472
00:33:28,810 --> 00:33:31,410
?נו, אז מה תרצה לשיר לנו עכשיו, ציון

473
00:33:32,370 --> 00:33:35,080
?מהרפרטואר הבלתי נדלה של התימנים

474
00:33:35,580 --> 00:33:37,840
."תבחר. -"בך אבטח
.בך אבטח", לפי בקשת הרבנים-"

475
00:33:38,050 --> 00:33:38,920
."בך אבטח"

476
00:33:39,490 --> 00:33:41,030
.ציון גולן, בכבוד

477
00:34:20,890 --> 00:34:28,820
בך אבטח תיישר את דרכיי"

478
00:34:29,410 --> 00:34:36,600
ותענני ותיטבה לחסדי"

479
00:34:37,360 --> 00:34:44,980
דבריי תשמע אדון למענך"

480
00:34:45,820 --> 00:34:52,750
ותצליח לעבדך הנדודי"

481
00:34:53,120 --> 00:34:58,790
חון וסלח והסר את כאבי"

482
00:34:59,940 --> 00:35:06,960
ויהיה נרך דולק לנגדי"

483
00:35:07,630 --> 00:35:15,050
חון וסלח והסר את כאבי"

484
00:35:16,260 --> 00:35:23,940
ויהיה נרך דולק לנגדי"

485
00:35:28,170 --> 00:35:35,950
חטאיי כפרה אדון למענך"

486
00:35:36,380 --> 00:35:44,060
ורחמה על עבד יחידי"

487
00:35:44,350 --> 00:35:52,270
'יחידה הללי את שם ה"

488
00:35:52,790 --> 00:36:00,190
ובטחי בו שהוא מלכי וסודי"

489
00:36:00,740 --> 00:36:08,670
'יחידה הללי את שם ה"

490
00:36:09,210 --> 00:36:17,680
ובטחי בו שהוא מלכי וסודי"

491
00:36:34,360 --> 00:36:41,770
בך אבטח תיישר את דרכיי"

492
00:36:42,810 --> 00:36:49,740
ותענני ותיטיבה לחסדי"

493
00:36:50,730 --> 00:36:58,410
דבריי תשמעה אדון למענך"

494
00:36:59,250 --> 00:37:06,400
ותצליח לעבדך הנדודי"

495
00:37:06,900 --> 00:37:12,080
חון וסלח והסר את כאבי"

496
00:37:13,350 --> 00:37:20,240
ויהיה נרך דולק לנגדי"

497
00:37:21,040 --> 00:37:28,110
חון וסלח והסר את כאבי"

498
00:37:29,780 --> 00:37:37,210
ויהיה נרך דולק לנגדי"

499
00:37:41,600 --> 00:37:49,110
דבריי תשמעה אדון למענך"

500
00:37:49,800 --> 00:37:57,330
ורחמה עלי עבד יחידי"

501
00:37:57,750 --> 00:38:05,670
'יחידה הללי את שם ה"

502
00:38:06,240 --> 00:38:13,390
ובטחי בו שהוא מלכי וסודי"

503
00:38:14,120 --> 00:38:22,140
'יחידה הללי את שם ה"

504
00:38:22,640 --> 00:38:29,920
ובטחי בו שהוא מלכי וסודי"

505
00:38:30,820 --> 00:38:38,810
ובטחי בו שהוא מלכי וסודי"

506
00:38:39,570 --> 00:38:52,380
."בך אבטח תיישר את דרכיי"

507
00:38:54,550 --> 00:38:59,620
.איזה רגש, איזו מתיקות
.תודה רבה, ציון גולן

508
00:38:59,730 --> 00:39:01,870
."בך אבטח תיישר את דרכיי"

509
00:39:02,760 --> 00:39:06,590
אומר לכם את האמת, היה לי חבר חדר
.בישיבה שהיה בן לעדה התימנית

510
00:39:06,820 --> 00:39:10,100
,כשהיה רוצה באמת לעשות לי מצב רוח
.היה משמיע לי את השירים שלכם

511
00:39:10,980 --> 00:39:15,480
,אז אחרי ששמענו אותך, ציון
אני רוצה לחזור ברשותכם לכבוד הרב

512
00:39:16,080 --> 00:39:19,420
ולדבר איתו קצת על המנהגים
.שהיו מאוד מאוד מיוחדים לעדה

513
00:39:19,440 --> 00:39:21,250
.למשל מנהגי חתונה

514
00:39:21,990 --> 00:39:29,170
שוהם דיבר על תכשיטים. זכורני שאצל התימנים
.שימרו את המנהג העתיק של 24 קישוטי כלה

515
00:39:29,500 --> 00:39:30,720
?אכן
.אכן כן-

516
00:39:31,190 --> 00:39:33,840
אבל ברשותך קודם כול
.נתחיל עם השירה הזו

517
00:39:34,140 --> 00:39:39,510
,שמתם לב שזו שירה תכנית
?עשירה, עמוקה, קדושה

518
00:39:39,830 --> 00:39:42,160
.יש הרבה מעשה מרכבה בתוכה

519
00:39:43,220 --> 00:39:46,300
זו אינה תואמת את השירה
.שאנחנו מכירים אותה היום

520
00:39:46,320 --> 00:39:50,740
היא מקורית. -שלוקחים פסוקים
.וחוזרים ומשלשים ורוקדים. לא

521
00:39:51,320 --> 00:39:53,380
.זוהי שירה של יישוב הדעת

522
00:39:53,810 --> 00:39:59,820
.כולם יישובים מסביב
.יד לא תיגע באוכל כי סקול ייסקל

523
00:40:00,550 --> 00:40:03,070
רק עד שהמורי מתחיל ומברך

524
00:40:03,510 --> 00:40:06,360
ואומרים אמן
,וכולם עונים אמן

525
00:40:06,690 --> 00:40:09,910
,וככה אחד אחד
.בגדול החל ובקטון כילה

526
00:40:10,520 --> 00:40:12,540
,ורק המורי מתחיל בשירה

527
00:40:12,690 --> 00:40:13,800
.ומישהו עונה לו

528
00:40:14,120 --> 00:40:15,330
.וכולם קשובים

529
00:40:15,400 --> 00:40:20,740
,ובשעת השירה יד על יד
.כי כולם קשובים לשמוע את התוכן

530
00:40:21,060 --> 00:40:22,010
.מדובר בתוכן

531
00:40:22,320 --> 00:40:27,650
,והיו מזקני תימן ומחכמיהם
,בשעה שהיו שרים את שירת הקודש הזו

532
00:40:28,070 --> 00:40:30,620
.דמעות זולגות מעיניהם
.עד כדי כך

533
00:40:30,990 --> 00:40:32,730
.ומכאן, למשל, לחתונה

534
00:40:33,190 --> 00:40:39,150
,באמת בחתונה
.קודם כול היה מדובר בארבעה שבועות

535
00:40:39,510 --> 00:40:42,150
,כפי שהגמרא במסכת כתובות אומרת
.ארבע שבתות

536
00:40:42,380 --> 00:40:45,840
,שבת לפני החתונה
,שלוש שבתות לאחר החתונה

537
00:40:46,220 --> 00:40:50,280
.כשכל יום שבעת ימי משתה
.כל יום שבעת ימי משתה

538
00:40:50,680 --> 00:40:53,540
,לא במושגים של היום
,"עושים שבע ברכות"

539
00:40:54,150 --> 00:40:58,370
,אלא לפי ההלכה
כל כשאתה נמצא בבית חתנים

540
00:40:58,930 --> 00:41:01,960
ואם יש שם פנים חדשות
ואתה סועד שם

541
00:41:02,190 --> 00:41:04,440
- ויש שם עשרה מישראל
,אתה מברך שבע ברכות

542
00:41:04,770 --> 00:41:06,060
.בין בוקר, בין צוהריים

543
00:41:06,320 --> 00:41:10,490
והיו שושבינים שיושבים עם החתן
.כל הזמן ומלווים אותו

544
00:41:10,630 --> 00:41:13,180
.ממש הוא כמו מלך
.החתן הוא כמו מלך

545
00:41:13,520 --> 00:41:17,800
.הוא מתחיל, דרך אגב
,אם בדרך כלל במסיבות המורי מתחיל בברכות

546
00:41:18,130 --> 00:41:20,510
.כאן הוא מלך
.מתחיל ראשון בקדושה

547
00:41:20,740 --> 00:41:24,510
.הוא המברך ראשון
.גם הצניעות הייתה מאוד מאוד אופיינית-

548
00:41:24,550 --> 00:41:31,070
היו גברים לבד, נשים לבד, ילדות מגיל
.ארבע היו הולכות עם כיסוי ראש בתימן

549
00:41:31,190 --> 00:41:35,190
הרב זכאים, תהיה לך הזכות לשמוע
.מהי צניעות בתימן

550
00:41:35,300 --> 00:41:38,950
,לא בגיל ארבע
.מאיך שנולדה היא כבר עם כיסוי ראש

551
00:41:38,980 --> 00:41:43,590
...הו, זה כבר
.ועד ערוב ימיה היא עם כיסוי ראש-

552
00:41:43,740 --> 00:41:45,140
.אין דבר כזה בלי כיסוי ראש

553
00:41:45,240 --> 00:41:48,530
עכשיו, הייתה הפרדה לחלוטין
.בין גברים לנשים

554
00:41:48,820 --> 00:41:51,640
,הנשים, היה להן את הביתן שלהן

555
00:41:52,230 --> 00:41:55,280
.וכאמור, הן היו מנגנות. מנגנות טוב
,דרך אגב

556
00:41:55,590 --> 00:41:59,840
לא לחשוב שהנשים התימניות
.בגלל שלא למדו שם אז הן פרימיטיביות

557
00:42:00,130 --> 00:42:02,120
.הייתה להן חוכמת חיים אדירה

558
00:42:02,650 --> 00:42:04,690
,אז בשירה שלהן יש תכנים מעניינים

559
00:42:05,160 --> 00:42:08,930
.בקינות שלהן
.ממש כמו זמן המשנה, היו מקוננות-

560
00:42:08,940 --> 00:42:13,720
.מקוננות, בקינות שלהן
,אני שמעתי רבנים גדולים שהאזינו

561
00:42:13,760 --> 00:42:15,790
,כי חדר לנשים
,חדר לגברים

562
00:42:16,270 --> 00:42:20,150
וממש זלגו דמעות רק מהתוכן
.המחודד והחריף. -המילולי

563
00:42:20,930 --> 00:42:23,840
אז כאמור, הן היו בחדר
.ואנחנו היינו בחדר

564
00:42:23,930 --> 00:42:27,860
.הגברים היו בחדר
.ואז היו מתחילים קודם כול בברכות

565
00:42:27,980 --> 00:42:30,370
,קודם כול בברכות ועושים אתנחתה קלה

566
00:42:30,590 --> 00:42:34,540
ואחר כך שיר שמתחיל
.בעל אופי של שגב ותפילה

567
00:42:34,830 --> 00:42:38,870
,עדיין לא קצבי
.אלא שיר לקב"ה

568
00:42:39,230 --> 00:42:43,730
לאחר מכן עוברים לשיר קצבי
.בלי ריקודים

569
00:42:43,750 --> 00:42:45,900
.במעמד של המסיבה בלי ריקודים

570
00:42:46,270 --> 00:42:49,020
,אולי רק לאחר תום הסעודה

571
00:42:49,410 --> 00:42:51,520
,דהיינו כשכבר בירכו ברכת המזון

572
00:42:51,780 --> 00:42:54,070
.אז לאחר מכן פונים לרקוד
,אז אם נרצה לסכם-

573
00:42:54,080 --> 00:42:57,580
אני חושב שהמוטו של הכול
,זה יישוב הדעת. -יישוב הדעת

574
00:42:57,630 --> 00:42:59,680
.בדיוק
הכול היה מתוכנן, הכול היה-

575
00:43:00,060 --> 00:43:03,750
...ממש כמו תוכנית
.ממש יישוב הדעת. -מסודרת-

576
00:43:03,840 --> 00:43:06,120
,ומכאן, משמחות לשמחות

577
00:43:06,500 --> 00:43:11,250
,ראיתי אצל ידידי
.הרב ד"ר אהרון בן דוד, על מג'ברי

578
00:43:11,760 --> 00:43:13,540
.מג'ברי בתימן זה הבראה

579
00:43:13,910 --> 00:43:15,320
.מה פירוש? לסעוד

580
00:43:16,010 --> 00:43:18,830
,מאחר שהייתה עניות
.ודיברתם על עניות רבותיי

581
00:43:19,140 --> 00:43:25,910
בית דין בצנעא תיקן שחובה ללכת
.להברות את האבלים כל שבעת הימים

582
00:43:26,280 --> 00:43:29,950
,כי הייתה עניות, כי אם אתה לא עובד
.אין לך מה לאכול

583
00:43:30,280 --> 00:43:33,980
ואז משפחות משפחות
,באות עם כמויות של אוכל

584
00:43:34,340 --> 00:43:38,430
ומצטברות בבית האבלים
.כמויות אדירות של אוכל

585
00:43:38,800 --> 00:43:42,500
,ואיך יושבים? לא יושבים ומפטפטים
.בשום פנים ואופן

586
00:43:42,870 --> 00:43:45,330
.אלא אני עד היום מסריט את המנהג הזה

587
00:43:45,440 --> 00:43:48,810
."אתם יכולים להיכנס לאתר "קהילות נצח ישראל
?יושבים עטופים, נכון-

588
00:43:48,850 --> 00:43:51,820
.כמו שהרמב"ם כותב
.כל האבלים עטופים בטלית-

589
00:43:52,090 --> 00:43:54,250
."שנאמר: "ועל שפם יעטה

590
00:43:54,580 --> 00:43:58,200
,ככה. הטלית על כאן
.ורק בזמן האוכל מסירים אותה

591
00:43:58,210 --> 00:43:59,770
,לא היום, היום אנחנו כבר שוחקים

592
00:44:00,190 --> 00:44:01,340
.אבל עטופים בטליתות

593
00:44:01,780 --> 00:44:07,350
,ואז יושבים, המורי מתחיל בברכות
,כולם עונים, וככה בברכות

594
00:44:07,620 --> 00:44:11,400
לאחר מכן המורי אומר דבר תורה קצר
.מעניין מוות וחיים

595
00:44:11,710 --> 00:44:15,210
,לוקח את הכוס
,"מברך "ברוך אתה ה' בורא פרי הגפן

596
00:44:15,240 --> 00:44:17,110
:כולם עונים אמן, לוגם, אומרים

597
00:44:17,410 --> 00:44:19,260
."אלוהים מנחם אבלים"

598
00:44:19,400 --> 00:44:21,410
."כולם אומרים: "אלוהים מנחם אבלים

599
00:44:21,460 --> 00:44:23,730
."בבחינת "תנו שכר לעובד
.נכון, בדיוק-

600
00:44:23,770 --> 00:44:24,920
."ויין למרי נפש"

601
00:44:24,930 --> 00:44:27,940
.נותנים שכר לעובד
:הגמרא במסכת כתובות אומרת

602
00:44:27,980 --> 00:44:31,790
:עשר כוסות. אני אומר להם היום
.מספיק לכם עשר לגימות

603
00:44:32,200 --> 00:44:37,440
והם לוגמים ואומרים: "בעל הגמול
."ישלם לכם גמול טוב

604
00:44:37,680 --> 00:44:40,880
."וכולנו עונים: "ה' ינחמך בנחמה שלמה

605
00:44:41,120 --> 00:44:45,370
זה היה תכני. גם השמחות וגם
.השמחות האלה, הכול תוכן עשיר מאוד

606
00:44:45,570 --> 00:44:46,880
.ייחודי, עשיר מאוד

607
00:44:47,050 --> 00:44:50,060
.אה, אשריהם ישראל, באמת
.כדברי הפתיח שלך-

608
00:44:50,930 --> 00:44:53,020
...כפי שאמרתי לראות את הדברים האלה

609
00:44:53,130 --> 00:44:56,000
.יהי רצון שתמיד בעיתות שמחה נראה זאת

610
00:44:56,010 --> 00:44:59,470
.אני חוזר שוב לד"ר הרב אהרון בן דוד

611
00:44:59,500 --> 00:45:03,890
אתה כתבת עבודת דוקטורט
על החינוך בתימן

612
00:45:03,920 --> 00:45:08,770
שהוא ממש מהווה בבואה
.לחינוך המקורי במשנה ובתלמוד

613
00:45:08,820 --> 00:45:10,460
?אתה יכול להרחיב לנו על העניין הזה

614
00:45:11,040 --> 00:45:13,520
החינוך בתימן

615
00:45:15,150 --> 00:45:23,840
,מתחיל כבר מגיל צעיר
,בדרך כלל שנתיים-שלוש

616
00:45:23,940 --> 00:45:26,830
,אומנם לא בבית הספר

617
00:45:27,320 --> 00:45:38,080
אבל כבר עושים את ההכנות
.לקראת החינוך והלימוד בבית הספר

618
00:45:40,310 --> 00:45:46,910
 - כל התכנים של החינוך וכל הלימודים
.רק דברי קודש

619
00:45:47,740 --> 00:46:00,930
להוציא בזמן האחרון בצנעא שעשו גם דברים
,אחרים, גם שירה וגם... לא מוזיקה, אבל שירה

620
00:46:01,670 --> 00:46:05,920
.אבל כל התכנים של קודש

621
00:46:06,080 --> 00:46:13,360
.דהיינו מקרא, משנה, הלכה, הגדה
.אלה התכנים של החינוך

622
00:46:16,140 --> 00:46:29,360
היו עושים מאמצים שהילד יסיים
.את הקריאה, הכתיבה ומימרות בעל-פה

623
00:46:30,020 --> 00:46:42,950
ובגיל יותר גדול לומדים הלכות שחיטה
,וכל הקשור להתגדל בתורה

624
00:46:43,330 --> 00:46:49,980
,עד שהוא הופך להיות, אם הוא מסוגל
.לרב גדול ובקהילה שלו

625
00:46:52,030 --> 00:47:03,240
המורים - מבחינים בין המורים של הילדים הקטנים
.לבין המורים הגדולים לגדולים

626
00:47:05,870 --> 00:47:18,130
אפשר להגיד שהתוצר של החינוך הזה
,היה קודם כול מי שמסוגל להיות תלמיד חכם

627
00:47:18,840 --> 00:47:24,910
.אם לא, לפחות ידע בסיסי בתורה ובהלכה

628
00:47:25,730 --> 00:47:31,290
והוא הולך לעסוק במלאכה
.והכול על טהרת הקודש

629
00:47:32,220 --> 00:47:34,680
.זה החינוך בתימן

630
00:47:35,260 --> 00:47:39,130
,ואין בהם עיקש ונפטר

631
00:47:39,400 --> 00:47:47,780
אלא אפשר להגיד שקיום היהדות
,הבסיס של בית הספר

632
00:47:48,230 --> 00:47:51,830
.ובהמשך - בית הכנסת ובית המדרש

633
00:47:51,930 --> 00:47:55,970
היו, בקיצור, מעניקים
מעטפת רוחנית של ידע

634
00:47:56,440 --> 00:47:59,250
,לכל ילד באשר הוא
וזה מה ששמר עליהם

635
00:47:59,700 --> 00:48:04,050
גם בתקופות שלא היו טובות
.או מסבירות פנים ליהודים בתימן

636
00:48:04,290 --> 00:48:06,120
,היו תקופות של גזרות קשות

637
00:48:06,740 --> 00:48:16,130
רדיפות. -עוד משהו, שהרחוב ובית הכנסת
.ובית המדרש והבית היו משלימים זה את זה

638
00:48:16,230 --> 00:48:22,920
.לא הייתה התנגשות
,למשל, כשעלינו לארץ ישראל

639
00:48:23,320 --> 00:48:25,480
,אני הייתי עד גיל 9

640
00:48:26,220 --> 00:48:36,280
והסבא שלי, זיכרונו לברכה, כבר ראה
.שיש הבדל גדול בין הרחוב לבין הבית

641
00:48:37,030 --> 00:48:43,410
,בין בית הספר, גם הממלכתי-דתי
.הוא שונה בתימן

642
00:48:43,940 --> 00:48:47,500
.הכול היה בשלמות אחת

643
00:48:47,890 --> 00:48:53,270
בארץ ישראל לא התקיימה השלמות הזאת
.שהייתה בתימן

644
00:48:54,640 --> 00:48:57,970
,היה דבר ייחודי, דרך אגב
,אצל יהודי צפון תימן

645
00:48:58,230 --> 00:49:00,710
.של העניין של המימרות בעל-פה

646
00:49:01,120 --> 00:49:04,050
...אני הייתי לא מזמן
,מה זה מימרות? כאילו קטעי גמרא

647
00:49:04,070 --> 00:49:06,820
.ולפעמים הם ארוכים
.אני מדבר איתך, סיפורים של אגדות

648
00:49:07,240 --> 00:49:10,470
אני הייתי לפני שבועיים
,בשבת בקריית עקרון

649
00:49:10,960 --> 00:49:14,520
,ושמה אחד החבר'ה הצעירים, בני 40

650
00:49:14,960 --> 00:49:18,950
,אומר לי שבזמנו בשביל כלה

651
00:49:19,180 --> 00:49:21,580
,היו אומרים לה: הוא יודע חמש מימרות

652
00:49:21,760 --> 00:49:24,140
...שבע מימרות
...זה היה המדד ל-

653
00:49:24,190 --> 00:49:26,160
...זה היה לפי הכמות
,ברוך השם, ברוך השם-

654
00:49:26,180 --> 00:49:29,760
צריכים לציין באמת בשמחה
שלמרות השבר

655
00:49:29,920 --> 00:49:32,150
.שאירע פה בעלייה ארצה
לפני הרבה שנים-

656
00:49:32,210 --> 00:49:34,340
,הגיע אלינו אורח לקריית אונו

657
00:49:35,150 --> 00:49:37,810
ואני עדיין הייתי
.בתחילת רבנותי בקריית אונו

658
00:49:38,410 --> 00:49:42,670
ובסעודה שלישית הלכנו לבית שמחה

659
00:49:43,290 --> 00:49:44,410
.והוא דרש

660
00:49:45,270 --> 00:49:48,740
ואני שם לב שהוא אומר
.את התלמוד בעל פה

661
00:49:48,750 --> 00:49:51,040
.בהתחלה חשבתי שזו ציטטה

662
00:49:51,460 --> 00:49:54,180
,הוא אומר את כל התלמוד
כל הסוגיה בעל פה

663
00:49:54,200 --> 00:49:56,950
,בפיסוק בעל פה
.ממש בעל פה

664
00:49:57,250 --> 00:49:58,930
.זה התוצר שעליו הוא מדבר

665
00:49:59,110 --> 00:50:04,940
אני מבקש כדי לשמר
,את המורשת של יהודי תימן

666
00:50:05,030 --> 00:50:06,570
,בעיקר של צפון תימן

667
00:50:07,440 --> 00:50:13,040
,בין עשרת הספרים שכתבתי
."ספר אחד שנקרא "ספר קישורים

668
00:50:13,690 --> 00:50:22,600
וזה מתחיל מקישור של שבע תיבות
.ומסתיים בקישור של 2,000 תיבות

669
00:50:23,170 --> 00:50:29,720
ומכוון שגם ילד קטן
וכל רם גדול יותר

670
00:50:30,360 --> 00:50:33,660
.היו לומדים על פי הקישורים האלה
.אלו היו הסימנים-

671
00:50:33,670 --> 00:50:36,340
.לא, הקישורים הם קטעי גמרא

672
00:50:36,360 --> 00:50:38,760
.הם קטעים של דברי תורה
.קישורים, תסביר את זה לצעירים-

673
00:50:38,780 --> 00:50:42,140
קישורים הם קטעי תורה, דברי תורה

674
00:50:42,350 --> 00:50:46,050
שאומרים אותם לפני ברכת המזון
.או משהו כזה. -אה

675
00:50:46,090 --> 00:50:48,570
מחברים. -היו אומרים
שכשלפני שמברכים

676
00:50:48,590 --> 00:50:50,150
.פונים לרב: תן קישור
.'קישור עם ק-

677
00:50:50,510 --> 00:50:52,850
תן קישור", כי זה מה שמקשר"
,בין ה... -לא לרב

678
00:50:52,870 --> 00:50:54,930
.אלא בצפון תימן לילד

679
00:50:55,110 --> 00:50:57,800
,בצפון תימן לילד
.בצנעא למורי. -כן

680
00:50:57,820 --> 00:51:00,590
.זה משהו שמקשר בין הגשמיות לרוח
,אני התחלתי לומר שברוך השם-

681
00:51:00,710 --> 00:51:02,390
,תורה מחזרת על אכסניא שלה

682
00:51:02,420 --> 00:51:06,130
למרות השבר שאירע
להרבה הרבה מבני תימן

683
00:51:06,420 --> 00:51:07,330
.שהגיעו ארצה

684
00:51:07,340 --> 00:51:10,950
אני שמח לשמוע בהרבה מקומות
.שאני מגיע, שזה חוזר

685
00:51:11,020 --> 00:51:14,240
...יש מורי ויש
אולי זה הרבה יותר ידידותי

686
00:51:14,280 --> 00:51:15,220
.ויש ממתקים

687
00:51:16,120 --> 00:51:17,860
 ,אני רואה אותך, גדקה

688
00:51:17,880 --> 00:51:21,720
עם ה"סימונים", שהם כל כך
.סמל הסטטוס של התימנים

689
00:51:21,740 --> 00:51:24,480
אתה יודע מה המקור
?לעניין של ה"סימונים

690
00:51:25,100 --> 00:51:27,530
,הסימנים, האמת
,הם לא רק היו בתימן

691
00:51:27,540 --> 00:51:30,690
זה היה בכל המקומות
.שהיה חיבור

692
00:51:30,710 --> 00:51:33,120
אתה רואה את זה
,גם בספר של הבן איש חי

693
00:51:33,140 --> 00:51:34,110
,הוא גם כותב על זה

694
00:51:35,630 --> 00:51:40,180
שההבדל בין היהודי לגוי

695
00:51:40,550 --> 00:51:42,820
?זה היה, איך אומרים
."אנא יהודי ואנא שהידי"

696
00:51:42,830 --> 00:51:44,360
.סימנים. -הם העדים

697
00:51:44,640 --> 00:51:47,370
סימנים. -אצל התימנים
."קוראים לזה "סימונים

698
00:51:47,730 --> 00:51:51,010
...זה כאילו ההבדל בין ה
.תגיד לי, דיברת על הבן איש חי-

699
00:51:51,030 --> 00:51:52,880
אני יודע שהוא אומר
שהיו אפילו נשבעים

700
00:51:53,010 --> 00:51:57,440
.כדין נשבע בחפץ של מצווה
,נכון, היה פעם באיזה שהן בחירות-

701
00:51:57,470 --> 00:51:58,660
,שחבר שלי סיפר לי

702
00:51:58,980 --> 00:52:01,410
.שהיה איזה אחד שהתמודד לבחירות

703
00:52:01,550 --> 00:52:02,880
,והוא ראה אותו בתור ילד

704
00:52:02,890 --> 00:52:05,120
ראה שהייתה פאה אחת
שהיא לא הייתה מסודרת

705
00:52:05,140 --> 00:52:06,270
.ופאה אחת מסודרת

706
00:52:06,620 --> 00:52:09,060
:ואז הוא שאל את אימא שלו
למה פאה אחת לא מסודרת

707
00:52:09,080 --> 00:52:09,890
?ופאה אחת מסודרת

708
00:52:10,110 --> 00:52:12,490
:אז היא אמרה
.כנראה הוא החליף בסימן

709
00:52:12,720 --> 00:52:14,880
,הוא היה כל פעם נשבע בפאה

710
00:52:15,000 --> 00:52:17,220
,אז הוא היה מפרק אותה
:היה אומר כאילו

711
00:52:17,240 --> 00:52:18,280
...אני נשבע בזה

712
00:52:18,530 --> 00:52:21,970
הרב קרליץ, יהודי תימני זקן
.הגיע אליו לדין תורה

713
00:52:22,430 --> 00:52:26,500
אז בשלב מסוים הוא מאוד כעס
.שכאילו אומרים דבר שקר

714
00:52:26,780 --> 00:52:29,520
...הוא החזיק בזקן שלו ואמר לו

715
00:52:30,080 --> 00:52:31,850
:אז הוא אומר
.תוציאו אותו מעליי

716
00:52:33,000 --> 00:52:34,590
.הוא פחד מאוד מאוד מהשבועה

717
00:52:34,600 --> 00:52:37,810
,בכלל הרב... -והסימנים
מורי אברהם קורח אמר

718
00:52:37,820 --> 00:52:40,670
.שזה כאילו מגזרת העטרות
.אז התחילו לגדל סימנים

719
00:52:41,010 --> 00:52:43,110
הרב קאפח, שהוא היה
גדול מאוד מאוד בתורה

720
00:52:43,130 --> 00:52:47,130
,והיה גם צורף
,כי התפרנסו רק מאומנותם

721
00:52:47,440 --> 00:52:51,940
הביא מקור מן התלמוד
שכבר בזמן המקדש

722
00:52:52,190 --> 00:52:53,990
,היו להם פאות ארוכות מאוד

723
00:52:54,250 --> 00:52:55,800
,והכוהן כשהיה נכנס

724
00:52:56,080 --> 00:52:59,950
הייתה לפעמים הפאה משתלשלת בפנים
.ופאה אחת בחוץ מרוב אורכן

725
00:53:00,180 --> 00:53:01,350
.אואה, טוב

726
00:53:01,380 --> 00:53:05,910
אני בן תימן"
יש עליי סימן

727
00:53:06,050 --> 00:53:12,140
פאותיי הן שתיים"
.על הלחיים". -טוב

728
00:53:12,160 --> 00:53:19,880
אגב, באזורים השונים
,ההבדל בין הפאות שלהם

729
00:53:19,950 --> 00:53:22,750
למשל בצפון תימן

730
00:53:23,310 --> 00:53:29,010
...היו יהודים שלא
לא גידלו. -לא פאה אחת-

731
00:53:29,840 --> 00:53:33,310
בכל צד, אלא שתי פאות
,ועוד שתי פאות

732
00:53:33,360 --> 00:53:35,630
.לפעמים שלוש ולפעמים ארבע

733
00:53:36,090 --> 00:53:42,190
.מגדלים שיער בזה וראו בזה כבוד
כל זה כאמור לציין בגאווה-

734
00:53:42,200 --> 00:53:46,210
את עובדת היותם יהודים
.שורשיים ושמחים

735
00:53:46,550 --> 00:53:50,320
,ונעבור אליך, יניב
."מ"המטבח של סבתא רומיה

736
00:53:50,340 --> 00:53:53,310
הצופים שלנו רואים את התקרובת
,על השולחן

737
00:53:53,320 --> 00:53:56,780
ואני בטוח שהם היו שמחים
אם היית משתף אותם

738
00:53:56,790 --> 00:53:58,910
.באיזה מתכון מהיר למאכל תימני

739
00:54:00,100 --> 00:54:02,600
.קודם כול זה סודות
...קצת קשה

740
00:54:02,640 --> 00:54:04,820
.סודות המקצוע
.בשביל זה התכנסנו, אתה יודע-

741
00:54:04,840 --> 00:54:09,280
,אבל כמו בכל הזה
.יש פה קמח, מים, מלח וסוכר

742
00:54:09,300 --> 00:54:13,860
,אנחנו ניקח את הזלביה למשל

743
00:54:14,650 --> 00:54:16,080
,יש שמה שני סוגים למעשה

744
00:54:16,090 --> 00:54:18,540
שאחד זה נקרא זלביה
.ואחד זה נקרא גלוב

745
00:54:19,690 --> 00:54:22,740
...למעשה הגלוב זה ה
?הבהיר יותר-

746
00:54:22,820 --> 00:54:25,170
.הבהיר יותר, כן
.יותר בריא גם-

747
00:54:25,560 --> 00:54:26,950
.זה הזלביה. -וזה הגלוב
.זה הגלוב-

748
00:54:27,050 --> 00:54:30,300
,הגלוב למעשה זה הבצק של הפיתה
,אותו בצק בדיוק

749
00:54:30,890 --> 00:54:33,770
,רק עושים, הוא לא מתוק
.הוא עם פחות סוכר

750
00:54:35,650 --> 00:54:38,970
,אם אתם רוצים, אני אגיד לכם
...לקילו סוכר יש פה

751
00:54:39,310 --> 00:54:45,950
סליחה, לקילו קמח
אנחנו לוקחים חצי כף של סוכר

752
00:54:46,020 --> 00:54:47,830
,וכף של מלח

753
00:54:48,730 --> 00:54:51,000
,קצת אבקת אפייה, טיפה שמן

754
00:54:52,370 --> 00:54:57,320
,מים בערך 750 מיליליטר לקילו

755
00:54:57,890 --> 00:54:59,010
.וזה יוצא אחלה פיתות

756
00:54:59,040 --> 00:55:01,510
,מי שרוצה ללמוד לעבוד
,שיבוא לעבוד אצלי

757
00:55:01,530 --> 00:55:03,180
.אין לי בעיה
.אנחנו מחפשים עובדים

758
00:55:05,340 --> 00:55:06,390
.זה הבצק של הפיתות

759
00:55:06,400 --> 00:55:10,360
.הזלביה זה הרבה יותר סוכר
.זה חמש כפות על כל קילו

760
00:55:10,380 --> 00:55:14,190
חמש כפות סוכר לכל קילו
.וכף ממש מחוקה של מלח

761
00:55:15,430 --> 00:55:18,740
,ושמרים כמובן לפי הצורך
,אם זה חורף קיץ

762
00:55:18,900 --> 00:55:19,670
.כמה שצריך

763
00:55:20,780 --> 00:55:23,050
.אלה המתכונים
אבל ההבדל הוא

764
00:55:23,070 --> 00:55:27,340
שיש הרבה הרבה פחות שמן
.בבצק של הפיתה

765
00:55:27,430 --> 00:55:30,800
...קוראים לזה "גלוב" כי היו
.איגלב", היו הופכים אותו"

766
00:55:30,910 --> 00:55:32,340
.היו הופכים
.קראו לזה גלוב

767
00:55:33,450 --> 00:55:37,600
,טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים
.אני רוצה שאלה קצרה לכולם

768
00:55:38,400 --> 00:55:41,340
,מה אתם זוכרים מבית ההורים
?הסבא והסבתא

769
00:55:41,350 --> 00:55:43,930
.איזה פתגם, איזו אמרת שפר

770
00:55:44,460 --> 00:55:46,690
תוכלו לומר אותה אפילו
.בשפה המקורית ולתרגם

771
00:55:47,310 --> 00:55:48,200
.משהו לחיים

772
00:55:49,820 --> 00:55:52,390
יש... אני מצטער
,שאני זה שמתפרץ

773
00:55:52,400 --> 00:55:59,180
...אבל יש המון פתגמים שהם
,איך אומרים? היו כחוכמת חיים

774
00:55:59,890 --> 00:56:02,920
וזה הרב יכול להגיד לנו
,כל מיני רעיונות של פתגמים

775
00:56:02,930 --> 00:56:03,850
...אבל יש למשל

776
00:56:07,900 --> 00:56:09,460
.בוא, תתרגם, תתרגם

777
00:56:09,640 --> 00:56:12,360
...אם חברך דבש

778
00:56:12,390 --> 00:56:14,360
.דבש מצאת, אכול דייך

779
00:56:16,360 --> 00:56:19,470
.יש עוד המון פתגמים
.זה הרב יכול... -בכבוד

780
00:56:20,770 --> 00:56:26,600
...פתגם אחד ששגור מבית אבא בערבית

781
00:56:37,900 --> 00:56:41,990
?מתי הזמן הטוב ביותר בחיים שלך

782
00:56:42,890 --> 00:56:43,550
?מתי

783
00:56:46,460 --> 00:56:50,030
.כל זמן שמקבלים את דבריך

784
00:56:50,770 --> 00:56:52,100
.וואו, איזה יופי

785
00:56:53,360 --> 00:56:55,230
.אבא שלי היה אומר
.כבוד הרב, כבוד הרב-

786
00:56:55,310 --> 00:56:57,100
.כבוד הרב, כמעיין המתגבר

787
00:56:57,220 --> 00:57:01,620
אני נבהל מלהגיד פתגם
שהוא אמון על יהודי צנעא

788
00:57:01,630 --> 00:57:02,890
.שהיו קצת גבהי לב

789
00:57:05,020 --> 00:57:07,320
,מי שרוקד אז הוא חסר בישותו

790
00:57:07,620 --> 00:57:10,520
,כי שמה עודדו יותר את האצילות
.את יישוב הדעת

791
00:57:10,770 --> 00:57:12,450
.אז זה כבר גובל בזחיחות הדעת

792
00:57:12,460 --> 00:57:15,460
כן. אבל זה תמיד מעניין
,איך במדינה אחת, בארץ אחת

793
00:57:15,480 --> 00:57:18,770
.היו... -הבדלים
.סוגים כאלה, סוגים כאלה-

794
00:57:18,980 --> 00:57:21,670
,נכון. -ודרך אגב
,בגלל זה, גם בעידודו של הרב, יש לנו

795
00:57:21,690 --> 00:57:23,910
,אנחנו הקמנו, אני וחבר

796
00:57:23,940 --> 00:57:27,100
,שגם ציון נשיא של הרדיו

797
00:57:27,110 --> 00:57:28,540
."הקמנו את רדיו "שבזי

798
00:57:29,130 --> 00:57:33,050
שהיום לצאת בגלי האתר
,זה הרבה כספים וכל הדברים האלה

799
00:57:33,410 --> 00:57:36,900
.אבל באינטרנט הקמנו אתר ובאפליקציה

800
00:57:36,920 --> 00:57:40,760
,"יש לנו אפליקציה של רדיו "שבזי
בשביל להנגיש לדור הצעיר

801
00:57:41,310 --> 00:57:44,570
,את כל הדברים האלה
,את כל המנהגים היפים האלה

802
00:57:44,860 --> 00:57:49,010
,כי יש, בואו נגיד
.יש המון מנהגים בכל המקומות

803
00:57:49,230 --> 00:57:52,580
.תימן הייתה מחולקת להמון מחוזות

804
00:57:52,800 --> 00:57:54,240
,היו את המחוזות המרכזיים

805
00:57:55,390 --> 00:57:58,280
אבל היו מלא כפרים
...שכל אחד

806
00:57:58,390 --> 00:58:01,350
:אי אפשר גם להגיד
.מנהג תימן 100 אחוז

807
00:58:01,750 --> 00:58:04,360
...כי פה זה היה קצת ימינה, פה קצת
.שינויים פה ושם-

808
00:58:04,390 --> 00:58:05,650
...שמאלה, פה
שוהם, אני רואה-

809
00:58:05,690 --> 00:58:07,420
שיש לך איזה פתגם אולי
,מעולם האומנות

810
00:58:07,440 --> 00:58:09,880
.הצורפות? -מהזקנות התימניות
הרב אמר

811
00:58:09,900 --> 00:58:11,360
.שהייתה להן הרבה חוכמת חיים

812
00:58:11,380 --> 00:58:15,300
,כשהן היו רואות מישהו שלא מזדרז
,נער שלא מזדרז לתפילה

813
00:58:15,780 --> 00:58:16,710
...הן היו אומרות לו

814
00:58:20,970 --> 00:58:23,250
?תרגום, תרגום
.זה הרב יכול להסביר, הרב-

815
00:58:23,770 --> 00:58:26,010
לא, אבל אני יכול לתת
.משהו אחר, מכיוון אחר

816
00:58:26,430 --> 00:58:29,710
הנשים בתימן הן היו
.אימהיות ומחנכות מאוד מאוד

817
00:58:30,160 --> 00:58:31,710
.ואז הן מעירות את הילדים

818
00:58:31,930 --> 00:58:35,090
ההורים היו קמים
בשעה 02:30 ללמוד בלילה

819
00:58:35,420 --> 00:58:38,480
מסיבה פשוטה: שם לא הייתה ישיבה
,של תורתו אומנותו

820
00:58:38,770 --> 00:58:42,630
שם היו מקדישים מסות
של לימוד בלילה וביום שבת

821
00:58:42,740 --> 00:58:46,230
וכל יום. -אין אדם קונה חוכמתו
.אלא בלילה. -כן

822
00:58:46,260 --> 00:58:48,850
אז האימהות הן מעירות
.את הילדים לתפילה

823
00:58:49,220 --> 00:58:51,550
.אז יש, בכל זאת, ילדים עצלנים

824
00:58:51,660 --> 00:58:52,170
...אז היא אומרת

825
00:58:56,760 --> 00:58:59,550
- כלומר: תלך ותקום להתפלל
.לא רוצה

826
00:58:59,770 --> 00:59:00,280
...אבל תלך

827
00:59:01,260 --> 00:59:04,370
,שיש ג'חנון וקובנה וזלביה

828
00:59:04,410 --> 00:59:07,470
...בכבוד. -כלומר ידעו איך לפתות אותו ב

829
00:59:07,950 --> 00:59:09,360
.אני חושב שזה לא השתנה

830
00:59:09,380 --> 00:59:11,830
גם פה בארץ אנחנו כך מעירים
.את הילדים שלנו

831
00:59:12,130 --> 00:59:14,800
מה? -אני חושב עוד משפט
שיכול באמת לסכם

832
00:59:14,860 --> 00:59:16,420
,מתוך רבי שלום שבזי

833
00:59:16,620 --> 00:59:18,170
,שהיו משתמשים בו גם לחיים

834
00:59:18,460 --> 00:59:19,610
:"בשיר "אמלל שיר

835
00:59:26,540 --> 00:59:29,500
,כל עוד שהבן אדם חי
.תחשוב על החיים

836
00:59:29,780 --> 00:59:32,590
...אחרי שהוא כבר הולך אין
.אין טעם-

837
00:59:32,750 --> 00:59:35,390
...אין טעם, אין לך מה
.אין לך שינוי, מה שנקרא

838
00:59:35,400 --> 00:59:38,260
.איזה מסר עמוק
?ציון, יש לך משהו

839
00:59:38,290 --> 00:59:40,620
?איזה פתגם
,אולי קטע משיר

840
00:59:40,670 --> 00:59:42,620
...שבשבילך זה כמו
מה שאמר הרב-

841
00:59:42,650 --> 00:59:44,960
על אנשים ששרו שירה

842
00:59:46,870 --> 00:59:47,850
."שנקרא "מרנה

843
00:59:47,980 --> 00:59:49,370
יש הרבה שלא מבינים את המילים

844
00:59:49,390 --> 00:59:51,980
אז הם חושבים שאלה שירים
.של שירי עגבים

845
00:59:53,970 --> 00:59:54,890
...למשל הדוגמה

846
01:00:12,720 --> 01:00:15,230
."אפתח בהתחלה בשם השם"

847
01:00:18,480 --> 01:00:22,020
."זה שיצר את הלילה והיום"

848
01:00:22,510 --> 01:00:25,110
,כל פעם שהיו פותחים באיזה שיר
.זה היה בשם השם

849
01:00:25,230 --> 01:00:25,990
.המון אמונה

850
01:00:30,510 --> 01:00:34,200
.לעיתות ערב יש שדים ורוחות, שטנים
.תיזהר מהם

851
01:00:35,110 --> 01:00:37,440
,המון אמונה, המון רגש
.המון עומק

852
01:00:39,000 --> 01:00:43,780
,אם מזכירים הנשים פעמיים או שלוש

853
01:00:45,380 --> 01:00:52,990
אני צריך להגיד ששני אנשים חשובים
העידו על הנשים

854
01:00:53,690 --> 01:01:00,230
שהן בעלות תרבות נשיית טבעית
.גבוהה למדי

855
01:01:00,900 --> 01:01:06,960
,אחד מהם, אוהב התימנים
,פרופסור שלמה דב גויטיין

856
01:01:07,560 --> 01:01:14,510
,והשני, בן העדה
,בעל פרס ישראל, הוא ואשתו

857
01:01:14,860 --> 01:01:16,230
.מורי יוסף קאפח

858
01:01:16,660 --> 01:01:19,910
.שניהם אומרים בערך בסגנון הזה

859
01:01:21,180 --> 01:01:28,650
,אמת היא שהנשים בתימן
,עירונית ככפרית

860
01:01:30,040 --> 01:01:37,760
,הייתה אנאלפביתית
אבל בעלת תרבות נשיית טבעית

861
01:01:38,020 --> 01:01:42,110
גבוהה למדי, והיא המחנכת בבית
.ולא הגבר

862
01:01:42,510 --> 01:01:46,010
,הגבר מלמד תורה
.אבל היא המחנכת. -אואה

863
01:01:46,090 --> 01:01:50,700
דרך אגב, כיוון שבתימן
,לא היה מצוי הרבה אוכל

864
01:01:51,000 --> 01:01:54,190
,אלא כפי שאמר ידידנו
,'מים וקמח וכו

865
01:01:54,560 --> 01:01:57,010
.יום-יום אכלו בשר
,ואנחנו נמצאים בימי בין המצרים

866
01:01:57,140 --> 01:01:59,800
והם אכלו בשר
?עד ערב תשעה באב, כן

867
01:02:00,030 --> 01:02:02,230
.פסק הרמב"ם
.כן, הם אכלו בשר-

868
01:02:02,520 --> 01:02:06,340
,אז עכשיו, נשים בתימן
,לא כולן

869
01:02:06,370 --> 01:02:08,050
.הייתה להן סמיכה לשחיטה

870
01:02:08,740 --> 01:02:10,520
,כי הרי אתה צריך לשחוט עוף

871
01:02:10,810 --> 01:02:13,220
מה, אתה תחפש את השוחט
?'איפה הוא נמצא וכו

872
01:02:13,360 --> 01:02:16,660
,היא שוחטת. -כן, ידוע
.ידוע שזה נידון הלכתי, נכון

873
01:02:16,680 --> 01:02:18,740
.מעיקר הדין אישה כשרה לשחוט. -נכון

874
01:02:18,780 --> 01:02:20,000
.יניב, אולי נסיים איתך

875
01:02:20,020 --> 01:02:22,320
,יש לך איזה פתגם
?איזה מאמר שהולך עם אוכל

876
01:02:22,670 --> 01:02:25,750
אני, תשמע... -איך האימהות
היו מזרזות את הילד שלהן לאכול

877
01:02:25,770 --> 01:02:28,890
?...עוד ג'חנון, עוד
,דווקא אני לא אגיע לתחום של האוכל-

878
01:02:28,920 --> 01:02:32,920
...דווקא מה שאני זוכר מבית אבא זה

879
01:02:32,930 --> 01:02:35,530
יש פה כרישי תימנית פה
.שמדברים בתימנים

880
01:02:35,540 --> 01:02:37,040
,אז אני לא זוכר את זה כל כך בתימנית

881
01:02:37,050 --> 01:02:41,260
,אבל כשאני הייתי ילד
היינו בבית כנסת איזה 60-50 ילדים

882
01:02:41,940 --> 01:02:46,060
והיינו מגיעים לקרוא תרגום
פעם בשנה, פעם בשנה וחצי

883
01:02:46,070 --> 01:02:49,020
.היינו מגיעים לקרוא את התרגום
.כשהגיע תורך, אתה מתכוון. -כן-

884
01:02:49,130 --> 01:02:51,350
.אז אנחנו לא היינו רוצים ללמוד
.לא אוהבים

885
01:02:51,370 --> 01:02:53,500
,שמע, אני לא קם
?בשביל מה אני אלמד? בשביל מה

886
01:02:53,520 --> 01:02:55,790
:אבא שלי היה אומר
,אתה תלמד בשביל לדעת

887
01:02:55,830 --> 01:02:56,620
.לא בשביל לקום

888
01:02:57,110 --> 01:02:58,490
...יש את זה בתימנית

889
01:02:58,590 --> 01:03:00,210
.הנה, תדגים

890
01:03:00,690 --> 01:03:05,510
"וידבר ה' אל משה לאמור"

891
01:03:05,560 --> 01:03:09,450
"ומליל ה' עם משה למימר"

892
01:03:09,480 --> 01:03:12,350
שימו לב, עכשיו, הוא עבר עבירה

893
01:03:12,670 --> 01:03:15,300
.שאמר דבר שבכתב בעל פה

894
01:03:16,030 --> 01:03:19,360
,והוא קיים מצווה
.שהתרגום הוא נקרא תורה שבעל פה

895
01:03:19,380 --> 01:03:21,600
.ואז זה כמו פירוש לתורה שבכתב
בדרום תימן-

896
01:03:21,660 --> 01:03:24,280
,מורי שלום שבזי

897
01:03:24,530 --> 01:03:26,840
,עדיין תרגמו את התרגום בעל פה

898
01:03:26,890 --> 01:03:29,720
כי דברים שבעל פה
.אי אתה רשאי לאומרם בכתב

899
01:03:30,140 --> 01:03:32,520
אז ממש אסור לומר
.את התרגום בעל פה

900
01:03:32,600 --> 01:03:36,500
טוב, הנה גם קיבלנו דוגמה חיה
.לצורה של הלימוד והתרגום

901
01:03:36,710 --> 01:03:41,030
,מאוד מאוד חשוב, רבותיי
,כי סוברות שאר העדות

902
01:03:41,110 --> 01:03:43,840
,והרי אנחנו באנו לארץ
,למדנו בישיבות

903
01:03:44,180 --> 01:03:46,630
,ואני יודע מה זה ראש ישיבה
,עוקר הרים

904
01:03:47,140 --> 01:03:50,270
כי סבורים אצלנו
.שאין גדולים בתימן. לא

905
01:03:50,680 --> 01:03:52,950
הם גדולים בענווה
.וגדולים מאוד מאוד בתורה

906
01:03:53,330 --> 01:03:54,600
,הרב שלי רפד היה

907
01:03:55,040 --> 01:03:57,210
,אבל יודע ש"ס
,כמו שהוא אמר, הרב

908
01:03:57,630 --> 01:03:59,770
,כל המקרא בעל פה
,כל המשנה בעל פה

909
01:04:00,060 --> 01:04:02,850
כל התלמוד, הוא מקיף אותו
.'ואת ההלכות וכו

910
01:04:03,100 --> 01:04:08,020
עכשיו, שימו לב, באמת תראו
.מהי יהדות תימן שהיא שימרה

911
01:04:08,490 --> 01:04:11,360
,רק כשגילו אותם האשכנזים
.אז הם שימרו אותם

912
01:04:11,380 --> 01:04:13,220
.למשל, לא היה דפוס בתימן

913
01:04:13,450 --> 01:04:14,720
.רבי שלמה עדני. -כן

914
01:04:14,830 --> 01:04:17,370
.לא היה דפוס בתימן
.מאבותינו לא היה דפוס

915
01:04:17,770 --> 01:04:20,820
מורי יחיא סאלח מריץ

916
01:04:21,810 --> 01:04:24,650
,נאלץ לכתוב את שאלות ותשובות פה לצדיק

917
01:04:24,910 --> 01:04:27,170
.לשלוח את זה להודו כדי להדפיס

918
01:04:27,490 --> 01:04:29,990
,והוא מתנצל למה הוא בכלל מדפיס

919
01:04:30,030 --> 01:04:33,160
?כי מה פתאום להדפיס דברים כאלה
.כי זו ענווה

920
01:04:33,430 --> 01:04:35,410
.הם לא כתבו דברים שבעל פה

921
01:04:35,980 --> 01:04:40,400
,תורה שבעל פה ניתנה רק לתחייה
.לא הותרה, לא הותרה

922
01:04:40,730 --> 01:04:44,420
,אבל מדרשים לבית אבל
.לשמחות זה צורך

923
01:04:44,470 --> 01:04:45,490
.שחיטה זה צורך

924
01:04:45,530 --> 01:04:49,340
ויש המון המון מסות של חיבורים
.על שחיטה, על הלכה למעשה

925
01:04:49,360 --> 01:04:50,060
.זה מסות

926
01:04:50,380 --> 01:04:54,220
אבל בדברים האלה אתה תראה
,את גדלות תימן כשנאלצו לכתוב

927
01:04:54,650 --> 01:04:59,140
ואתה רואה את הפסיקה שלהם
.ברמת דיני ממונות, ברמת דיני אישות

928
01:04:59,260 --> 01:05:01,950
אתה רואה את הפסיקה שלהם
,ברמה גבוהה מאוד מאוד

929
01:05:02,350 --> 01:05:07,040
והם שימרו לעם ישראל
.דברים מאוד מאוד מקוריים

930
01:05:07,080 --> 01:05:10,800
.המדרש הגדול לא יסולא בפז
.במאה ה-13 התחבר

931
01:05:11,080 --> 01:05:13,990
,יש שמה... הדרש
.מי שאבדה מכל העולם

932
01:05:14,290 --> 01:05:16,350
,המון המון גרסאות
,תלמוד ירושלמי

933
01:05:16,380 --> 01:05:18,580
תלמוד בבלי. -כן, ידוע גם
,על הגרסאות של הרמב"ם המדויקות

934
01:05:18,590 --> 01:05:20,200
.שהייתה להן עדנה

935
01:05:20,470 --> 01:05:23,400
אני קורא ליהודי תימן
."הפריזר של העם היהודי"

936
01:05:23,960 --> 01:05:27,650
פשוט שמה הקפיאו בהקפאה
כל מיני מנהגים

937
01:05:27,750 --> 01:05:30,410
וגם לימוד תורה מנהגי-שורשי

938
01:05:30,450 --> 01:05:32,910
.וגם גרסאות
,אבל, ברוך השם, כמו שכבר אמרנו-

939
01:05:33,460 --> 01:05:36,290
.אתם יוצאים לאור ומפיצים את התורה

940
01:05:36,640 --> 01:05:39,920
,הגענו לסיומה של התוכנית
.המרתקת, צריך לומר

941
01:05:40,210 --> 01:05:44,080
אני רוצה להודות מאוד
,לרב ד"ר רצון ארוסי הלוי

942
01:05:44,470 --> 01:05:46,320
,לרב ד"ר אהרון בן דוד

943
01:05:46,640 --> 01:05:47,900
,ליניב עומסי

944
01:05:48,140 --> 01:05:50,520
,לבועז גדקה
לציון גולן

945
01:05:50,730 --> 01:05:51,790
.ולשוהם שמחי

946
01:05:52,080 --> 01:05:55,790
תודה מיוחדת ליוסי יוסף
.וליוחאי ג'רפי, שעל התזמורת

947
01:05:55,920 --> 01:05:59,960
אני רוצה להודות גם למי
,שדאג למטעמים המיוחדים שעל השולחן

948
01:06:00,680 --> 01:06:02,600
.יניב עומסי, שכבר הזכרנו

949
01:06:03,260 --> 01:06:06,440
אני רוצה להודות גם לקובי כרמל
"מ"קסם החינה

950
01:06:06,470 --> 01:06:08,390
,על התפאורה המיוחדת באולפן

951
01:06:08,570 --> 01:06:12,450
,"לאבירם ג'רפי מ"איי-גי' מיוזיק
,שסייע בהקפת התוכנית

952
01:06:12,880 --> 01:06:14,820
,ותודה גם לכם, הצופים בבית

953
01:06:14,830 --> 01:06:18,530
שהייתם שותפים איתנו בשעה
.של קורת הרוח עם העדה התימנית

954
01:06:18,790 --> 01:06:21,560
.שתהיה לכולנו שבת של שלום

955
01:06:21,840 --> 01:06:24,500
ואני רוצה להזמין לסיום
את ציון גולן

956
01:06:24,760 --> 01:06:31,210
,והתזמורת, יחד עם בועז
,לשיר שניקח אותו איתנו הביתה

957
01:06:31,250 --> 01:06:36,010
שיר שגם הוא לקוח מהרפרטואר המיוחד
.של העדה התימנית

958
01:06:36,200 --> 01:06:37,360
.ציון, בבקשה

959
01:06:38,460 --> 01:06:45,800
יגדל אלוהים חי וישתבח"

960
01:06:46,210 --> 01:06:53,240
נמצא ואין עת אל מציאותו"

961
01:06:53,550 --> 01:07:00,420
אחד ואין יחיד כייחודו"

962
01:07:00,760 --> 01:07:07,710
נעלם וגם אין סוף לאחדותו"

963
01:07:08,140 --> 01:07:14,850
אין לו דמות הגוף ואינו גוף"

964
01:07:15,200 --> 01:07:21,930
לא נערוך אליו קדושתו"

965
01:07:22,330 --> 01:07:28,800
קדמון לכל דבר אשר נברא"

966
01:07:29,180 --> 01:07:36,060
ראשון ואין ראשית לראשיתו"

967
01:07:36,240 --> 01:07:42,810
הינו אדון עולם לכל נוצר"

968
01:07:43,150 --> 01:07:49,720
יורה גדולתו ומלכותו"

969
01:07:50,090 --> 01:07:56,860
שפע נבואתו נתנו אל"

970
01:07:56,930 --> 01:08:03,410
אנשי סגולתו ותפארתו"

971
01:08:03,780 --> 01:08:10,400
לא קם בישראל כמשה עוד"

972
01:08:10,580 --> 01:08:15,850
."נביא ומביט את תמונתו"

973
01:08:15,860 --> 01:08:19,640
,כידוע שאחד מגדולי המשוררים
,אולי הגדול שבהם

974
01:08:19,840 --> 01:08:21,890
.הוא רבי שלום שבזי

975
01:08:22,140 --> 01:08:23,740
ואני רוצה לכבד את ציון

976
01:08:24,120 --> 01:08:27,350
,עם השיר המיוחד שהוא כתב
."אבא שמעון"

977
01:08:27,540 --> 01:08:28,590
.ציון, בכבוד

978
01:08:56,580 --> 01:09:01,930
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך עינני

979
01:09:02,600 --> 01:09:08,780
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך עינני

980
01:09:08,810 --> 01:09:14,130
לא דעיתך נוץ באל-ליל"
נינני בילבאכרי

981
01:09:14,940 --> 01:09:20,910
לא דעיתך נוץ באל-ליל"
עינני בילבאכרי

982
01:09:21,150 --> 01:09:27,250
לא דעיתך נוץ באל-ליל"
עינני בילבאכרי

983
01:09:27,270 --> 01:09:33,530
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך פי זמאני

984
01:09:33,940 --> 01:09:36,100
אבא שמעון"

985
01:09:36,620 --> 01:09:43,010
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך פי זמאני

986
01:09:43,040 --> 01:09:45,750
אבא שמעון"

987
01:09:58,330 --> 01:10:03,990
אבא שמעון לא דעיתך"
פי סואד אל-ליליה

988
01:10:04,540 --> 01:10:09,760
אבא שמעון לא דעיתך"
פי סואד אל-ליליה

989
01:10:10,540 --> 01:10:16,370
אסאלך באללה בקולי"
עאד תג'י בילעאפיה

990
01:10:16,770 --> 01:10:22,760
אסאלך באללה בקולי"
עאד תג'י בילעאפיה

991
01:10:23,090 --> 01:10:28,580
אסאלך באללה בקולי"
עאד תג'י בילעאפיה

992
01:10:29,310 --> 01:10:35,480
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך פי זמאני

993
01:10:35,730 --> 01:10:38,070
אבא שמעון"

994
01:10:38,450 --> 01:10:44,810
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך פי זמאני

995
01:10:45,030 --> 01:10:47,370
אבא שמעון"

996
01:11:12,610 --> 01:11:17,910
אבא שמעון יא צ'ניני"
וין מא אסיר עינני

997
01:11:18,710 --> 01:11:24,570
אבא שמעון יא צ'ניני"
וין מא אסיר עינני

998
01:11:25,100 --> 01:11:30,360
עינני וארחם לחאלי"
חין תסלי כאטרי

999
01:11:31,290 --> 01:11:36,920
עינני וארחם לחאלי"
חין תסלי כאטרי

1000
01:11:37,520 --> 01:11:43,410
עינני וארחם לחאלי"
חין תסלי כאטרי

1001
01:11:56,040 --> 01:12:01,840
אבא שמעון כון בעוני"
לא דעיתך עינני