x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת וישלח מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

איך מתקנים את העבירות על ידי חידושי תורה ומאיפה הגיעו הגרים לעולם?  חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO