x
הרב גואל אלקריף

המתנה שבאמונה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה הביא ה' מבול לעולם ולא המית את החוטאים בדרכים אחרות? מה קרה לכלה מצרפת שהחתן שלה ביטל את השידוך 3 שבועות קודם החתונה? מה קרה ליהודיה שהאמינה לרבנים יותר מלרופאים? ומה המסר של היונה לנח?