x
הרב יובל הכהן אשרוב

עין הבדולח: אחריות - פרק 1

הרב יובל הכהן אשרוב

אדם מתרגם את המציאות על פי מה שהוא בפנים. הרב יובל הכהן אשרוב מפרט מהי שיטת עין הבדולח, ומסביר איך אפשר להשתמש בשיטה זו על מנת לקבל ראייה בריאה ומאוזנת על החיים. 

לפרטים נוספים על  שיטת 'עין הבדולח', הדרך מהמקורות לשנות את המציאות סביבנו להפוך את העולם הפנימי שלנו, לפרטים על השיטה לחץ כאן או צלצל ל:072-3201000.   לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים**

על שיטת עין הבדולח של הרב אשרוב לחץ כאן או צלצל 072-3201000. לשיעורים מרתקים נוספים של הרב יובל הכהן אשרוב כנסו לאתר בסוד הדברים

תמלול ההרצאה

1
00:00:11,360 --> 00:00:12,690
.תשמע, יש הרבה חדש

2
00:00:12,810 --> 00:00:15,630
אני שמעתי על שיטה חדשה
.'שנקראת 'עין הבדולח

3
00:00:15,640 --> 00:00:18,180
?עוד פעם שיטה חדשה
?כל יום יש שיטה חדשה, תגידי לי

4
00:00:18,360 --> 00:00:19,510
?את תביאי כל יום שיטות חדשות

5
00:00:19,530 --> 00:00:21,850
.לא, זה משהו מיוחד
?לא נרגעת עם השיטות החדשות-

6
00:00:21,850 --> 00:00:23,420
?אי-אפשר לחיות סתם ככה בלי איזו שיטה

7
00:00:23,440 --> 00:00:24,960
,לא, אבל אז לא נתקדם, לא נזוז

8
00:00:24,970 --> 00:00:26,310
.ניתקע במקום. זה לא טוב

9
00:00:26,490 --> 00:00:27,330
,אז זו שיטה עכשיו

10
00:00:27,340 --> 00:00:29,230
?שעוד פעם צריך להתחיל עכשיו לעשות דברים

11
00:00:29,240 --> 00:00:30,420
?ללכת להתפלל 5 פעמים ביום

12
00:00:30,430 --> 00:00:32,530
.מה עושים בשיטה הזו? -להתפלל, זה לא

13
00:00:32,680 --> 00:00:34,880
?זה כבר אנחנו בתוך זה. -אז מה השיטה

14
00:00:34,980 --> 00:00:36,220
.'היא נקראת 'עין הבדולח

15
00:00:36,260 --> 00:00:38,790
עין הבדולח'. -כן, ויש כאן את'
,הרב יובל הכוהן אשארוב

16
00:00:38,800 --> 00:00:40,670
.'והוא יענה לך בדיוק מה זה 'עין הבדולח

17
00:00:40,710 --> 00:00:42,820
...מה זה... צירוף מקרים גדול

18
00:00:43,300 --> 00:00:44,790
.כבוד הרב, שלום לך
?מה שלומך

19
00:00:44,800 --> 00:00:45,890
.שלום וברכה. ברוך השם

20
00:00:45,900 --> 00:00:49,800
?'באמת מה זה 'עין הבדולח
.כולם מדברים איתי על זה, ורק אני לא יודע

21
00:00:50,140 --> 00:00:53,820
.זו לא שיטה חדשה, זה ישן ישן ישן

22
00:00:53,940 --> 00:00:55,430
,כל הנביאים עבדו עם זה

23
00:00:55,440 --> 00:00:56,970
,בעלי רוח הקודש עבדו עם זה

24
00:00:56,980 --> 00:00:59,290
.זה מבוסס על תורת הבעל שם טוב

25
00:01:00,000 --> 00:01:01,480
.מאמר המראות', זה נקרא'

26
00:01:01,940 --> 00:01:05,230
,הוא אמר שאם אתה רואה לכלוך על הראי

27
00:01:05,390 --> 00:01:07,970
- אתה קם בבוקר, הולך לראי, רואה לכלוך
,אל תנקה את הראי

28
00:01:08,290 --> 00:01:10,140
.שטוף את הפנים, זה יתנקה לבד

29
00:01:10,530 --> 00:01:13,200
,כלומר, אם אתה רואה לכלוך בחוץ
?מה זה לכלוך בחוץ

30
00:01:13,220 --> 00:01:14,690
,רואה שמישהו לא בסדר

31
00:01:15,170 --> 00:01:18,810
- או יש איזו בעיה בחוץ
.דע שיש אצלך שמץ מינהו

32
00:01:19,340 --> 00:01:22,870
יש אצלך... אתה רואה את זה
.כי זה נמצא אצלך, זה לא בחוץ

33
00:01:23,520 --> 00:01:27,950
מראים לך את זה כדי שתבין
.שיש את זה בפנים ותנקה את זה

34
00:01:28,210 --> 00:01:33,780
זאת אומרת, שאם אני נוסעת באוטו
,ומישהו ממש נהג בפראות

35
00:01:34,180 --> 00:01:35,940
.אתה אומר שזו בכלל אני ולא הוא

36
00:01:36,930 --> 00:01:38,230
.תלוי איזה רגש עלה לך

37
00:01:38,300 --> 00:01:40,810
- אם היה לך רגש של כעס
.יש בך כעס

38
00:01:41,220 --> 00:01:44,580
אז הקב"ה יודע, בשביל לעורר לך
.את הכעס, צריך שמישהו יעקוף אותך

39
00:01:44,590 --> 00:01:47,970
למישהו אחר יעשו לו פרצוף לא יפה
.או יגידו לו משהו

40
00:01:48,010 --> 00:01:51,670
,כל אחד לפי הרפרטואר שלו
.אבל העניין הוא, איזה רגש עולה לך

41
00:01:52,280 --> 00:01:56,420
?כי מה בסיס השיטה
.שאנחנו כלים לאור של הקב"ה

42
00:01:56,430 --> 00:01:58,570
.והרגשות האלה עוצרים את השפע

43
00:01:58,880 --> 00:02:02,110
?הרגשות השליליים
,בוודאי, רגשות שליליים עוצרים את השפע-

44
00:02:02,210 --> 00:02:03,500
.כל המידות הרעות

45
00:02:03,510 --> 00:02:05,780
,הרי תמיד אנחנו עובדים על מידות
.תיקון המידות

46
00:02:05,790 --> 00:02:08,960
הגר"א אמר שזה עיקר תיקון הבן אדם
.לתקן את המידות

47
00:02:10,000 --> 00:02:14,340
המילה 'עין בדולח' מוזכרת פעם ראשונה
.בפרשת המן, אני יודע. -נכון

48
00:02:14,460 --> 00:02:17,770
.כתוב שהמן נראה כמו עין הבדולח

49
00:02:17,790 --> 00:02:20,060
.כל אחד טעם אותו וקיבל טעם אחר

50
00:02:20,070 --> 00:02:22,430
.אדם רצה לאכול חומוס - קיבל חומוס

51
00:02:22,450 --> 00:02:25,080
.גם כתוב שהמראה שלו כעין הבדולח

52
00:02:25,100 --> 00:02:28,300
?'מה זה 'עין בדולח
.אבן טובה שמשנה גוונים

53
00:02:28,310 --> 00:02:31,830
.כך אומר רש"י
.קריסטל בלועזית. ככה הוא אומר, קריסטל

54
00:02:32,440 --> 00:02:37,060
אז כלומר, בסיס השיטה הוא
.להסתכל על המציאות אחרת

55
00:02:37,150 --> 00:02:39,790
,על ידי שאני מבין שכל מה שקורה לי בחוץ

56
00:02:40,150 --> 00:02:43,500
,בעיות שקורות בחוץ
- בעצם המקור זה פה בפנים

57
00:02:43,960 --> 00:02:46,790
,אם אני משנה משהו פה בפנים
.מיד בחוץ זה משתנה

58
00:02:46,810 --> 00:02:51,650
כלומר, הדרך הרגילה שלנו לפתור בעיות
.זה להאשים מישהו אחר שהוא היה לא בסדר

59
00:02:52,050 --> 00:02:54,140
.השיטה הזאת אומרת: תפסיקו להאשים

60
00:02:54,430 --> 00:02:56,440
.תיקון אדם וחוה
.בדיוק-

61
00:02:56,940 --> 00:02:59,720
:אדם הראשון, שאל אותו הקב"ה
?"אכלת"

62
00:02:59,920 --> 00:03:02,560
:הוא לא אמר "כן", הוא אמר
."האישה אשר נתת עמדי"

63
00:03:02,580 --> 00:03:05,220
,והוא שאל את האישה
."היא אמרה "הנחש

64
00:03:05,540 --> 00:03:08,270
כלומר, כל אחד זרק
.את האחריות על מישהו אחר

65
00:03:08,560 --> 00:03:10,940
.בסיס השיטה הזאת: קח אחריות

66
00:03:11,320 --> 00:03:14,000
?אחריות על מה
,על כל מה שקורה בעולם שלך

67
00:03:14,040 --> 00:03:17,180
,העולם שאתה רואה, העולם שאתה שומע
.העולם שאתה מרגיש

68
00:03:17,620 --> 00:03:20,860
- ואז ברגע שתתקן בתוכך
.זה מיתקן בחוץ

69
00:03:20,880 --> 00:03:23,360
כלומר, אני לא מאשים
,מישהו אחר בבעיה שלי

70
00:03:23,830 --> 00:03:28,130
אלא אני עושה פעולה מודעת
.שבבסיס שלה זה שינוי ראייה

71
00:03:28,890 --> 00:03:33,570
כלומר, אני מבין שמה שאני רואה בחוץ
,זה המראה, והלכלוך שאני רואה שם

72
00:03:33,580 --> 00:03:36,090
.בעצם שמץ מינהו נמצא אצלי

73
00:03:36,120 --> 00:03:39,460
,למשל, אם אני רואה גנב
?מה זה אומר אם אני רואה גנב

74
00:03:39,490 --> 00:03:41,490
.יש בי איזה שמץ מינהו של גנב

75
00:03:41,510 --> 00:03:44,430
.זה לא חייב להיות בפיזי
?אבל אם בחיים לא גנבתי מסטיק-

76
00:03:44,440 --> 00:03:47,280
איך אני יכולה...? -מה? אם בחיים אפילו
?לא גנבתי מסטיק? -אז גנבת אולי רעיון

77
00:03:47,290 --> 00:03:48,720
.אני שואל אותך שאלה
.אה אה-

78
00:03:48,900 --> 00:03:50,520
.רגע, רגע, אני שואל אותך שאלה

79
00:03:50,530 --> 00:03:52,740
,את רואה מישהו מעביר משהו מפה החוצה

80
00:03:52,750 --> 00:03:54,060
,לוקח משהו מפה החוצה

81
00:03:54,670 --> 00:03:55,960
?מה את אומרת
."אה, הוא גונב"

82
00:03:56,280 --> 00:03:58,000
,"אם את אומרת "הוא גונב
.יש בך גנב

83
00:03:58,020 --> 00:04:01,070
.אם לא, היית אומרת: "מה, הוא צדיק
- "בטח מישהו ביקש ממנו לקחת משהו

84
00:04:01,080 --> 00:04:03,240
.היית מתרגמת את מה שאת רואה אחרת

85
00:04:03,690 --> 00:04:06,220
אדם מתרגם את המציאות
.לפי מה שהוא בפנים

86
00:04:06,550 --> 00:04:09,410
,"אם הוא אומר "האיש הזה גנב
.יש בו שמץ מינהו

87
00:04:09,430 --> 00:04:12,590
,זה לא אומר שהוא גנב אי פעם בחייו
אבל יש בו

88
00:04:12,880 --> 00:04:15,430
.את אותה תכונה לקחת מאחרים מה שלא שלו

89
00:04:15,440 --> 00:04:19,760
זה לא חייב להיות מסטיק, זה יכול להיות
,רעיון, יכול להיות גנבת דעת

90
00:04:19,770 --> 00:04:21,500
.יכול להיות מלא דברים
?אבל מה

91
00:04:21,740 --> 00:04:25,150
,הבורא אומר: עד שלא תנקה את זה
,אתה לא נקי

92
00:04:25,300 --> 00:04:27,660
.האור לא נכנס פנימה
.תתחיל לנקות

93
00:04:27,670 --> 00:04:30,680
.זה בסיס השיטה
.וככה עבדו כל החסידים

94
00:04:31,190 --> 00:04:33,300
?אני אגיד לך למה זה מאוד נכון

95
00:04:33,560 --> 00:04:35,570
כי אני זוכר שאנחנו תמיד
,מופיעים הופעות ביחד

96
00:04:35,770 --> 00:04:38,680
,אחרי ההופעה
,כל אחד אומר משהו נפלא אחר

97
00:04:38,700 --> 00:04:40,280
.אבל בכיוון אחר לגמרי

98
00:04:40,480 --> 00:04:43,820
.אתה אומר: "מה זה? הייתה הופעה אחת
."לא עשינו פה 70 הופעות

99
00:04:43,890 --> 00:04:47,680
,הייתה הופעה וכל אחד לקח משהו אחר לגמרי

100
00:04:47,890 --> 00:04:51,450
באותה הופעה בדיוק שאנחנו בטוחים
.שהיא אותה הופעה כבר כל הזמן

101
00:04:51,740 --> 00:04:55,160
,לכן כשהוא אמר את זה
,התחברתי לזה שתמיד אנשים רואים הצגה

102
00:04:55,180 --> 00:04:58,450
,או רואים איזה... כל אחד קרוב אצל עצמו
,איזה שידור

103
00:04:58,720 --> 00:05:03,610
,כל אחד בכלל הבין משהו אחר
,ולקח לעצמו להתרגש ממקום אחר

104
00:05:03,630 --> 00:05:05,330
,וצחק ממקום אחר

105
00:05:05,650 --> 00:05:08,810
,כי כל אחד זה האיר לו
.הוא תרגם את זה אחרת

106
00:05:08,820 --> 00:05:12,650
:זה פשוט, חז"ל אמרו
...הפוסל - במומו פוסל". הוא לא"

107
00:05:13,150 --> 00:05:18,020
אם אתה פוסל משהו בחוץ, משמע, המום
.הזה נמצא אצלך, אחרת לא תראה את זה

108
00:05:18,030 --> 00:05:19,620
.פשוט זה לא יהיה בעולם שלך

109
00:05:19,960 --> 00:05:23,940
,אם אתה מקטרג על מישהו שהוא צועק
- שהוא מתנהג לא יפה

110
00:05:23,980 --> 00:05:25,600
.אתה מקטרג על עצמך

111
00:05:25,860 --> 00:05:28,440
אמרו גם: "כמים הפנים לפנים 
"...כן לב האדם

112
00:05:28,460 --> 00:05:30,730
.כלומר, הכול זה מראה

113
00:05:30,850 --> 00:05:34,950
.תחשוב על תוכנת מחשב
.יש בתוך המחשב סרט ויש אותו על המסך

114
00:05:35,320 --> 00:05:38,210
,אז אנחנו רואים אותו על המסך
.אבל אנחנו יודעים שעל המסך זה אשליה

115
00:05:38,220 --> 00:05:41,600
...בעצם איפה שזה נמצא
.זה בהארד דיסק למטה. -בדיוק-

116
00:05:41,960 --> 00:05:44,120
,אז אם אתה מנסה לעשות שינויים במסך

117
00:05:44,340 --> 00:05:48,760
יש לך בעיה עם הילד, אז אתה
.מתחיל לטפל בילד, מטפל באשתך - זה לא ילך

118
00:05:49,400 --> 00:05:51,130
...אני לא מדבר עליכם. אני מדבר

119
00:05:51,150 --> 00:05:52,900
.לא, אצלנו גם זה לא הולך

120
00:05:52,930 --> 00:05:55,930
,אלא מה? להיכנס לתוך התוכן בפנים

121
00:05:56,150 --> 00:06:00,000
איפה זה? פה בתת-מודע שלנו
מונחים מלא מלא זיכרונות

122
00:06:00,510 --> 00:06:03,970
שגורמים לנו לרגשות השליליים
.כלפי מה שקורה בחוץ

123
00:06:03,990 --> 00:06:05,850
?וכל אחד יש בתוכו הכול

124
00:06:06,920 --> 00:06:09,080
.לא. בכל אחד יש את העולם שלו

125
00:06:09,760 --> 00:06:11,380
.העולם שלך זה לא העולם שלי

126
00:06:11,400 --> 00:06:13,220
.אתה רואה אנשים אחרים, מקרים אחרים

127
00:06:13,390 --> 00:06:15,670
.אני רואה דברים אחרים
,זאת אומרת, שני אנשים יכולים ללכת ברחוב-

128
00:06:15,680 --> 00:06:19,370
לראות את אותה סיטואציה
.והתרגום הרגשי יהיה שונה

129
00:06:19,390 --> 00:06:20,590
.בפירוש

130
00:06:21,090 --> 00:06:23,450
.לפי מה? לפי הזיכרונות

131
00:06:23,880 --> 00:06:27,170
...למשל, אם אני הולך
,אולי הדוגמה לא כל כך יפה

132
00:06:27,180 --> 00:06:28,320
.אבל אני אגיד אותה
.זה מה שעולה לי בראש

133
00:06:28,330 --> 00:06:31,890
,אני הולך בדיזינגוף ככה אדם חרדי
,רואה אותי אדם לא שומר תורה ומצוות

134
00:06:32,460 --> 00:06:34,500
?עולה לו איזה רגש כלפיי, נכון

135
00:06:34,820 --> 00:06:37,510
...אהבה" כזאת בלתי מוסברת"

136
00:06:37,680 --> 00:06:40,090
למה? מאיפה בא לו רגש מסוים

137
00:06:40,520 --> 00:06:43,860
,כלפי דמות כזאת שהוא לא מכיר אותה
?לא דיבר איתי שנייה אחת

138
00:06:44,000 --> 00:06:46,980
,זיכרון. -זה בא מזיכרונות
,הוא ראה תוכניות טלוויזיה

139
00:06:47,000 --> 00:06:49,500
הוא קרא בעיתונים
.שזה ככה וזה ככה וזה ככה

140
00:06:49,520 --> 00:06:52,160
.לגבי כל דבר יש לנו זיכרונות

141
00:06:52,600 --> 00:06:55,200
.הזיכרונות מייצרים רגשות

142
00:06:55,280 --> 00:06:58,410
הרגשות מתבטאים
.באינטראקציה שלנו עם הסביבה

143
00:06:58,800 --> 00:07:03,210
,אז אם אנחנו נלמד איך, וזה עיקר השיטה
,ללכת פנימה לזיכרונות

144
00:07:03,220 --> 00:07:09,770
היא שיטה מאוד פשוטה. למחוק שם את הזיכרון
.שקשור לרגש השלילי באינטראקציה הזאת

145
00:07:09,860 --> 00:07:11,510
.מחקת את זה - הרגש משתנה

146
00:07:11,690 --> 00:07:14,180
?למחוק שזה נעלם
.למחוק שזה נעלם-

147
00:07:14,530 --> 00:07:16,930
?...או
.נעלם לגמרי-

148
00:07:17,040 --> 00:07:19,780
 ,Erase יש כזה כפתור
,נכון? אמרו לי במחשב

149
00:07:19,800 --> 00:07:20,700
 ...Erase אתה עושה

150
00:07:20,810 --> 00:07:23,570
 .בעין הבדולח Erase יש גם
.תכף נגיע אליו

151
00:07:24,290 --> 00:07:25,570
.Erase אנחנו נשמע איך עושים

152
00:07:25,760 --> 00:07:27,040
.לא, זה אנחנו לא נשמע

153
00:07:27,160 --> 00:07:32,230
.אבל אתה מדבר עדיין על המקור
.עדיין גם בקבלה יש את המקור

154
00:07:32,240 --> 00:07:34,840
נכון? יש לנו בחסידות
.המקור של עין הבדולח

155
00:07:34,850 --> 00:07:36,660
.החסידות היא קבלה, אז מדברים על שניהם

156
00:07:36,670 --> 00:07:42,270
,למשל, בעל הסולם אומר שבעצם
,מה שהפיזיקה המודרנית אומרת היום

157
00:07:42,380 --> 00:07:47,230
הוא הוציא לפני הרבה שנים, שכל התפיסה
.שלנו החיצונית היא בעצם תפיסה פנימית

158
00:07:47,250 --> 00:07:49,090
?כשאתה רואה אותי עכשיו, מה אתה רואה

159
00:07:49,100 --> 00:07:52,460
.אלה גלי אור שמתורגמים אצלך במוח לתמונה

160
00:07:52,720 --> 00:07:56,260
אז אפילו התפיסה החושית של דברים
.היא תפיסה פנימית

161
00:07:56,270 --> 00:07:58,170
...אני לא תופס
.אין שום דבר בחוץ

162
00:07:58,840 --> 00:08:02,310
.אלה גירויים שאני מרגיש את זה
.אלה עצבים שמתורגמים במוח

163
00:08:02,330 --> 00:08:04,090
.אם לא היו פה עצבים, לא הייתי מרגיש כלום

164
00:08:04,460 --> 00:08:06,370
.אם לא היה אור פה, לא הייתי רואה כלום

165
00:08:06,880 --> 00:08:08,800
,ואם לא היה אוויר בינינו
.לא היית שומע אותי

166
00:08:08,810 --> 00:08:10,460
.היית יכול לצרוח, ולא הייתי שומע

167
00:08:10,830 --> 00:08:13,860
כי הכול הוא תרגום
.של מערכת העצבים בתוך המוח

168
00:08:13,870 --> 00:08:16,290
.למעשה, הכול בתוך המוח שלי

169
00:08:17,040 --> 00:08:18,370
.כל המציאות היא פנימית

170
00:08:18,380 --> 00:08:22,310
,אז אם אני רוצה לשנות משהו בחוץ
.תשנה ב... איך קראת לזה? הארד דיסק

171
00:08:22,410 --> 00:08:23,290
.תשנה שם

172
00:08:23,500 --> 00:08:28,760
,אם אני משנה בפנים, אז אשתי כבר אחרת
,הילדים אחרת, העולם אחרת

173
00:08:28,780 --> 00:08:30,850
,אפילו דונלד טראמפ יהיה אחרת
.כולם יהיו אחרת

174
00:08:31,150 --> 00:08:34,060
אז אני רוצה לסכם מה שהבנתי
.עד כה, כי אני פה התלמיד החדש

175
00:08:34,470 --> 00:08:37,540
ש'עין הבדולח' זה כבר
,תורה שקיימת אלפי שנים

176
00:08:37,550 --> 00:08:39,830
זה לא איזה משהו, איזו מנטרה
,שמישהו המציא אתמול בבוקר

177
00:08:41,000 --> 00:08:45,320
וזה קיים. אנחנו מכירים את זה עוד
.מהבעל שם טוב, מתורת המראות

178
00:08:45,690 --> 00:08:49,070
.מאות בשנים
,אפילו מהמן, שקיבלנו את המן מהשמיים

179
00:08:49,580 --> 00:08:54,400
בפרשת המן הזכירו את המילה
.עין הבדולח', כך שהכול קיים'

180
00:08:54,420 --> 00:08:57,660
.אנחנו מגלים את זה עכשיו
כן, שלא יאשימו את הרב-

181
00:08:57,680 --> 00:09:01,530
שהמציא איזה משהו חדש... -בדיוק. הוא רק
.מספר על מה שכבר קיים אלפי שנים

182
00:09:01,840 --> 00:09:03,150
,תודה רבה לך, כבוד הרב

183
00:09:03,240 --> 00:09:07,270
שהיית איתנו. -ורק נספר לצופים שאם הם
...'רוצים לשמוע עוד פרטים בנושא 'עין הבדולח

184
00:09:07,280 --> 00:09:10,190
!אני רוצה! אני רוצה
,'אז כנסו לאתר 'בסוד הדברים-

185
00:09:10,200 --> 00:09:13,250
'יש שם באנר על 'עין הבדולח
.ואז אתם יכולים ללמוד עוד

186
00:09:13,260 --> 00:09:16,320
.ואנחנו נמשיך כאן
...אנחנו נחזור לכאן בקרוב-

187
00:09:16,410 --> 00:09:20,730
כן -ונמשיך לפתח ולהבין לעומק יותר
.איך משתמשים בזה ביום-יום

188
00:09:21,160 --> 00:09:21,840
.תהיו עמנו

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.6 (109 מדרגים)