x
הרב ברוך רוזנבלום

האדם והחורבן - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איזו נהמה שמע רב אסי כשהסתכן ונכנס לחורבה? מה קורה בשלושת המשמרות הלילה? עד כמה היה נבוכדנצר אכזרי ומה עושה הקדוש ברוך הוא ביום תשעה באב?