x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת דברים מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

כיצד מזל החודש משפיע על כל החודש? למה רצו משמים לפגוע בישעיהו הנביא?

חידוש מדהים מהספר זרע שמשון  לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO