הרב רונן חזיזה - סודה של פיטום הקטורת

הרב רונן חזיזה

מהי מעלת הקטורת? כיצד ביכולתה למנוע מגפות וחולי? הרב רונן חזיזה מסביר מתוך בית הכנסת של האר"י הקדוש

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,660 --> 00:00:03,220
בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת

2
00:00:03,300 --> 00:00:07,200
 קבעו משכנם גדולי הפוסקים והמקובלים
.של עם ישראל

3
00:00:07,550 --> 00:00:10,040
,שם בתוך אוויר ההרים הגלילי

4
00:00:10,290 --> 00:00:14,630
נכתב ספר ההלכה המרכזי
,שכל בית ישראל הולכים לאורו

5
00:00:14,870 --> 00:00:16,200
.השולחן הערוך

6
00:00:16,400 --> 00:00:19,150
הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך

7
00:00:19,420 --> 00:00:23,720
באורה של תורת הסוד
.ובניגוניה של עיר הקודש צפת

8
00:01:18,340 --> 00:01:23,290
כותב השולחן ערוך: "טוב לומר
."את פרשת סמני הקטורת ועשייתו

9
00:01:24,020 --> 00:01:31,330
 מעלת הקטורת גדולה מאוד וידועה כסגולה
.לפרנסה וכן למנוע מגפות וחולי

10
00:01:31,480 --> 00:01:35,340
,כדי להבין מהי הקטורת
.צריך לחזור קצת אחורה בהיסטוריה

11
00:01:36,000 --> 00:01:39,360
הקב"ה ציווה את בני ישראל
.לבנות משכן

12
00:01:39,860 --> 00:01:42,930
.בתוכו הוא ציווה לעשות שני מזבחות

13
00:01:43,520 --> 00:01:45,770
,מזבח אחד הוא מזבח הנחושת

14
00:01:46,350 --> 00:01:48,250
.ומזבח שני הוא מזבח הזהב

15
00:01:49,100 --> 00:01:53,860
,מזבח הנחושת היה בחוץ
.לכן הוא נקרא גם מזבח החיצון

16
00:01:54,320 --> 00:01:57,580
 ,עליו היו מקריבים קורבנות
,בהמות, בעלי חיים

17
00:01:57,920 --> 00:01:59,810
.ולכן הוא נקרא גם מזבח העולה

18
00:02:00,490 --> 00:02:03,970
 מזבח הזהב הוא היה
.בדרגה רוחנית גדולה יותר

19
00:02:04,430 --> 00:02:06,310
,הוא היה בפנים, בתוך ההיכל

20
00:02:06,840 --> 00:02:08,830
.ליד המנורה והשולחן

21
00:02:09,320 --> 00:02:12,150
.על המזבח הזה היו מקטירים את הקטורת

22
00:02:12,770 --> 00:02:18,590
קטורת היא בעצם תרכובת של צמחים
,שהיו לוקחים אותם לפי מידה מסוימת

23
00:02:18,970 --> 00:02:21,700
,מביאים גחלים מהמזבח החיצון

24
00:02:22,280 --> 00:02:25,350
שמים על מזבח הזהב
.ומניחים על זה את הקטורת

25
00:02:25,720 --> 00:02:30,500
העשן היה עולה. הריח המיוחד הזה
.היה מבטל דברים קשים

26
00:02:31,010 --> 00:02:32,300
:שואל הזוהר הקדוש

27
00:02:32,910 --> 00:02:36,640
?מזבח הזהב, למה הוא נקרא מזבח הזהב

28
00:02:37,180 --> 00:02:41,970
.הרי זביחה היא שחיטה
?מה שחטו על מזבח הזהב

29
00:02:42,830 --> 00:02:46,060
:אומר הזוהר הקדוש
.שחטו את יצר הרע

30
00:02:46,560 --> 00:02:52,820
,הקטורת היא כל כך חזקה, כל כך גדולה
,שהסגולה שלה לבטל כל מיני דברים רעים

31
00:02:53,130 --> 00:02:55,440
,כל גזרות קשות
.כל מיני חולאים

32
00:02:56,000 --> 00:03:00,440
:וכך מסופר בגמרא
,משה רבנו, כשעלה לשמיים להביא את התורה

33
00:03:00,840 --> 00:03:04,970
,המלאכים לא הסכימו בהתחלה
.ורצו למנוע ממנו לקחת את התורה

34
00:03:05,400 --> 00:03:09,620
עד שהוא החזיק בכיסא כבודו של הקב"ה
.ונתן להם תשובה

35
00:03:09,930 --> 00:03:13,830
ואז המלאכים התיידדו עם משה רבנו
.ואף העניקו לו מתנות

36
00:03:14,370 --> 00:03:18,680
 לא רק המלאכים שאנחנו אוהבים אותם
,כמו מיכאל וגבריאל נתנו לו מתנות

37
00:03:19,070 --> 00:03:21,010
.אפילו השטן בעצמו נתן לו מתנה

38
00:03:21,610 --> 00:03:23,900
?מה המתנה
.הוא גילה לו סוד גדול

39
00:03:23,910 --> 00:03:30,030
אמר לו: דע לך, אם תראה שיש בעולם חולי
או חלילה דברים של מגפות וצרות 

40
00:03:30,380 --> 00:03:32,140
,שהוא השטן אחראי עליהם

41
00:03:32,590 --> 00:03:34,420
.אני אלמד אותך איך עוצרים אותי

42
00:03:35,050 --> 00:03:39,760
,תיקח קטורת, תקטיר את הקטורת
.ואני מיד אהיה מחויב לעצור

43
00:03:40,100 --> 00:03:42,790
.וכך קרה
,הייתה מגפה גדולה בישראל

44
00:03:43,070 --> 00:03:46,240
:ומשה אמר לאהרון אחיו
קח את המחתה עם הקטורת

45
00:03:46,520 --> 00:03:47,810
.ותעצור את המגפה

46
00:03:48,220 --> 00:03:52,430
אהרון עמד בין החיים ובין המתים
.והמגפה נעצרה

47
00:03:52,850 --> 00:03:55,040
.כל כך גדול הכוח של הקטורת

48
00:03:55,170 --> 00:03:59,550
היום אין לנו בית מקדש ולא מזבח הזהב
.כדי להקטיר עליו קטורת 

49
00:04:00,050 --> 00:04:05,680
אבל כשאנחנו אומרים בשפתיים את פרשת הקטורת
,מתוך הבנה מה היה שם 

50
00:04:06,110 --> 00:04:09,590
הקב"ה מחשיב לנו את זה
.כאילו הקטרנו קטורת

51
00:04:10,090 --> 00:04:15,780
 ואמר רבי שמעון בר יוחאי: אם היו בני אדם
,יודעים כמה גדולה היא פרשת הקטורת

52
00:04:16,130 --> 00:04:21,160
היו לוקחים כל מילה ומילה ממנה
.ושמים לה כתר של זהב על ראשה

53
00:04:21,790 --> 00:04:27,040
 נו? אחרי שלמדנו את כל זה, מובן למה
השולחן ערוך ממליץ לכל אחד מאיתנו

54
00:04:27,240 --> 00:04:29,640
.לקרוא בכל יום את פרשת הקטורת

55
00:04:29,700 --> 00:04:35,960
 ואכן כשפותחים את הסידור, רואים שמופיעה
,פרשת הקטורת לפני תפילת שחרית

56
00:04:36,380 --> 00:04:39,490
.אחרי תפילת שחרית, וגם לפני תפילת מנחה

57
00:04:39,890 --> 00:04:43,650
 שלוש פעמים אנחנו קוראים ביום
.את פרשת הקטורת

58
00:04:44,350 --> 00:04:47,030
:ויש שאלה גדולה
?למה שלוש פעמים

59
00:04:47,640 --> 00:04:50,340
:הרי הקטורת הייתה מוקטרת בפעמיים

60
00:04:50,830 --> 00:04:54,610
מחצית ממנה בבוקר
.ומחצית ממנה בין הערביים

61
00:04:55,190 --> 00:04:59,440
 לכן לא מובן למה קוראים פעם שלישית
.אחרי תפילת שחרית

62
00:04:59,600 --> 00:05:01,080
:וכאן נשאלת שאלה גדולה

63
00:05:01,360 --> 00:05:04,970
 מדוע אנחנו קוראים את פרשת הקטורת
?שלוש פעמים בכל יום

64
00:05:05,380 --> 00:05:08,160
.הרי הקטורת הייתה מוקטרת פעמיים ביום

65
00:05:08,460 --> 00:05:12,020
,מחצית מהכמות בבוקר
.ומחצית בין הערביים

66
00:05:12,340 --> 00:05:15,910
אז זה מתאים לפני תפילת שחרית
.ולפני תפילת מנחה

67
00:05:16,130 --> 00:05:19,770
למה קוראים שוב את הקטורת
?פעם שלישית אחרי תפילת שחרית

68
00:05:20,250 --> 00:05:22,250
.כאן יש סוד מתוק מדבש

69
00:05:22,470 --> 00:05:27,610
ראיתם פעם את הרכב של הברינקס
?שסוחב איתו כסף, הרבה הרבה כסף

70
00:05:28,130 --> 00:05:30,650
.יש שם אנשים עם נשק דרוך

71
00:05:31,450 --> 00:05:32,920
?למה הם מחזיקים נשק ביד

72
00:05:33,270 --> 00:05:35,750
.כדי לא לתת לגנבים לבוא ולקחת

73
00:05:36,050 --> 00:05:38,390
.כשיש שפע גדול, רוצים לקחת אותו

74
00:05:38,960 --> 00:05:43,460
 ,אחרי תפילת שחרית שאדם ביקר את הקב"ה
,דיבר עם בורא עולם

75
00:05:43,620 --> 00:05:45,000
.הוא יורד עם שפע גדול

76
00:05:45,290 --> 00:05:49,740
השפע הזה יכול ללכת לאיבוד
,על-ידי הכוחות של הטומאה

77
00:05:50,150 --> 00:05:51,800
.לכן קוראים את פרשת הקטורת

78
00:05:52,090 --> 00:05:57,220
הקטורת היא מעין נשק רוחני
.שמגן על השפע שיורד בזמן התפילה

79
00:05:57,640 --> 00:06:00,170
.אז הנה לנו כמה גדולה מעלת הקטורת

80
00:06:00,350 --> 00:06:04,510
.יהי רצון שתיכון תפילתנו קטורת לפני הקב"ה

81
00:06:06,580 --> 00:06:15,820
רחם, רחם נא ה' אלוקינו, רחם"

82
00:06:17,460 --> 00:06:23,030
על ישראל עמך רחם"

83
00:06:24,120 --> 00:06:33,350
ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם"

84
00:06:34,220 --> 00:06:43,090
רחם, רחם נא ה' אלוקינו, רחם"

85
00:06:44,690 --> 00:06:50,160
על ישראל עמך רחם"

86
00:06:51,230 --> 00:07:00,400
ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם"

87
00:07:01,500 --> 00:07:07,260
על ציון משכן כבודך"

88
00:07:08,310 --> 00:07:13,870
ועל מלכות בית דוד משיחך"

89
00:07:14,950 --> 00:07:20,610
ועל הבית הגדול והקדוש"

90
00:07:21,070 --> 00:07:25,620
רחם, רחם, רחם"

91
00:07:28,060 --> 00:07:32,760
על ציון משכן כבודך"

92
00:07:34,680 --> 00:07:40,090
ועל מלכות בית דוד משיחך"

93
00:07:41,220 --> 00:07:46,680
,ועל הבית הגדול והקדוש"

94
00:07:47,200 --> 00:07:52,920
רחם, רחם, רחם"

95
00:07:54,060 --> 00:08:02,980
רחם, רחם נא ה' אלוקינו, רחם"

96
00:08:04,190 --> 00:08:09,850
על ישראל עמך רחם"

97
00:08:10,580 --> 00:08:19,100
ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם"

98
00:08:20,230 --> 00:08:24,740
על ציון משכן כבודך"

99
00:08:26,750 --> 00:08:32,130
ועל מלכות בית דוד משיחך"

100
00:08:33,220 --> 00:08:38,480
ועל הבית הגדול והקדוש"

101
00:08:39,190 --> 00:08:44,090
רחם, רחם, רחם"

102
00:08:45,920 --> 00:08:50,550
על ציון משכן כבודך"

103
00:08:52,090 --> 00:08:56,810
ועל מלכות בית דוד משיחך"

104
00:08:58,790 --> 00:09:03,990
ועל הבית הגדול והקדוש"

105
00:09:04,640 --> 00:09:10,670
."רחם, רחם, רחם"

106
00:09:10,710 --> 00:09:12,670
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה