הרב רונן חזיזה - פרשת הקרבנות

הרב רונן חזיזה

כיצד היו נמחלים העוונות בתקופת בית המקדש? מדוע השו"ע ממליץ לקרוא בכל יום את 'פרשת הקרבנות'? הרב רונן חזיזה מסביר את ההלכה, ומבקר במקום קבורתו של הבית יוסף, שחיבר את השולחן ערוך

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,620 --> 00:00:03,180
,בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת

2
00:00:03,250 --> 00:00:07,380
קבעו משכנם גדולי הפוסקים והמקובלים
.של עם ישראל

3
00:00:07,510 --> 00:00:10,030
,שם בתוך אוויר ההרים הגלילי

4
00:00:10,250 --> 00:00:14,600
נכתב ספר ההלכה המרכזי
,שכל בית ישראל הולכים לאורו

5
00:00:14,820 --> 00:00:16,170
.השולחן הערוך

6
00:00:16,350 --> 00:00:21,040
הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך
באורה של תורת הסוד

7
00:00:21,200 --> 00:00:23,730
.ובניגוניה של עיר הקודש צפת

8
00:00:43,000 --> 00:00:46,700
.אנחנו נמצאים בבית העלמין העתיק של צפת

9
00:00:47,430 --> 00:00:51,310
,קבורים פה, ככה לפי המסורת
.כפליים כיוצאי מצרים

10
00:00:52,100 --> 00:00:53,190
?כמה יצאו ממצרים

11
00:00:53,960 --> 00:00:56,760
.שש מאות אלף רק גברים
.מיליוני אנשים

12
00:00:57,140 --> 00:01:00,550
פה קבורים על ההר הזה פי שניים
,במשך כל הדורות

13
00:01:01,490 --> 00:01:05,610
,וביניהם צדיקים קדושים
,האר"י ז"ל, רבי יוסף קארו

14
00:01:06,760 --> 00:01:08,110
.נביאים גם כן יש כאן

15
00:01:08,520 --> 00:01:14,120
הושע הנביא ועוד גדולים
.שהם חיברו חיבורים יקרים לעם ישראל

16
00:01:15,630 --> 00:01:19,130
מסופר על האר"י הקדוש
,שפעם האר"י הלך עם תלמידיו

17
00:01:19,980 --> 00:01:24,770
ובאמצע הדרך, כשהגיע ליד מצבה אחת
,שהייתה בבית העלמין

18
00:01:25,450 --> 00:01:28,000
.הוא ביקש מהתלמיד שלו לשבור אותה

19
00:01:29,050 --> 00:01:31,710
.התלמיד התפלא
.לשבור מצבה? חס ושלום

20
00:01:32,140 --> 00:01:38,390
אמר לו האר"י הקדוש: "אני רואה בעיניי
:את אותו נפטר נמצא על הקבר ואומר

21
00:01:38,770 --> 00:01:40,050
"!תשברו את המצבה"

22
00:01:40,590 --> 00:01:45,790
מה הסיבה? בגלל שעל המצבה
.היו שבחים יותר מדי גדולים על הנפטר

23
00:01:53,010 --> 00:01:58,560
אנחנו נמצאים במקום קבורתו של הבית יוסף
.שחיבר את השולחן ערוך

24
00:01:59,300 --> 00:02:01,770
זכה הבית יוסף שהתגלה אליו מגיד משמיים

25
00:02:02,430 --> 00:02:03,830
.וגילה לו סודות התורה

26
00:02:04,360 --> 00:02:07,350
,זכות גדולה מאוד להגיע לכאן
.להתפלל על קברו

27
00:02:07,600 --> 00:02:09,710
.יהי רצון שזכותו תגן על כל ישראל, אמן

28
00:02:16,100 --> 00:02:19,710
?שלום, מה שלומכם
כאן ניסים בלאק ואני כאן בצפת

29
00:02:20,380 --> 00:02:25,000
.בבית הכנסת של האר"י הקדוש
.כל כך קדוש, כל כך קדוש, כאן בצפת

30
00:02:25,020 --> 00:02:26,190
.אני בא לצפת לעתים קרובות

31
00:02:26,210 --> 00:02:30,190
אני גר בירושלים, אבל אני בא
.לצפת לעתים קרובות להתבודדות

32
00:02:30,300 --> 00:02:33,100
זהו מקום שבו אתה יכול לקבל
.יישוב הדעת אמיתי

33
00:02:33,480 --> 00:02:37,940
יש את מקווה האר"י, יש גם את הקבר
.היפה של רבי יוסף קארו

34
00:02:38,370 --> 00:02:41,050
.יש קברי צדיקים בכל מקום

35
00:02:41,070 --> 00:02:44,790
זה מחשמל כשבאים למקום הזה
.רק להריח את האוויר

36
00:02:45,140 --> 00:02:47,420
אומרים על צפת שיש בה את האוויר
.הנקי ביותר

37
00:02:47,460 --> 00:02:52,300
באים לכאן בשביל לנשום
.והאוויר הזה נותן לאדם יישוב הדעת

38
00:02:52,670 --> 00:02:54,900
,'זמן להתבודדות, זמן לדבר לה

39
00:02:55,270 --> 00:02:59,170
,זמן לשמוע, להיות כאן, לומר תהילים
,לומר תיקונים שונים

40
00:02:59,180 --> 00:03:01,230
.להיות כאן בבית כנסת האר"י

41
00:03:01,580 --> 00:03:03,800
.הרגע ערכו לי סיור של המקום הנפלא הזה

42
00:03:03,870 --> 00:03:06,880
יש כאן חדר שבו האר"י הקדוש
,היה לומד עם אליהו הנביא

43
00:03:07,660 --> 00:03:09,150
.מקום של קדושה

44
00:03:09,790 --> 00:03:14,780
.זה מה שאני יכול לומר
.זו הפרסומת שלי לעיר הקודש צפת

45
00:03:14,800 --> 00:03:22,680
'אתם גם מוזמנים לבוא ולהתחזק כאן בעבודת ה
.ולצמוח לגבהים חדשים, לגבהים חדשים

46
00:03:37,120 --> 00:03:38,490
:כותב השולחן ערוך

47
00:03:39,370 --> 00:03:45,290
,טוב לומר בכל יום פרשת עולה
.מנחה, חטאת ואשם ושלמים

48
00:03:46,220 --> 00:03:50,100
כאן השולחן ערוך מדבר
.על פרשת הקורבנות

49
00:03:51,230 --> 00:03:53,150
.קורבנות היו בזמן בית המקדש

50
00:03:53,780 --> 00:03:57,950
,קורבן הוא מלשון התקרבות
.להתקרב לבורא עולם

51
00:03:58,550 --> 00:04:01,670
בית המקדש היה המקום
.שבו השכינה הייתה שורה

52
00:04:02,240 --> 00:04:07,220
,כשיהודי היה רוצה להתחבר לקב"ה
.'היה מגיע ומקריב קורבן לה

53
00:04:07,950 --> 00:04:11,460
.הקורבנות, בזכותם היה יורד שפע לכל העולם

54
00:04:11,910 --> 00:04:15,030
.כל העולם היה מתקיים בזכות הקורבנות

55
00:04:15,460 --> 00:04:19,460
:כמו שכתוב בפרקי אבות
:על שלושה דברים העולם עומד"

56
00:04:19,800 --> 00:04:23,370
."על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"

57
00:04:23,850 --> 00:04:28,490
?מהי עבודה
.עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות

58
00:04:29,050 --> 00:04:34,840
,שפע היה יורד לעולם, ולא רק זה
.אלא העוונות היו נמחלים לאדם

59
00:04:35,040 --> 00:04:37,770
,'אדם שהיה מתרחק מה
,עושה עברה

60
00:04:38,170 --> 00:04:41,110
.'עברה היא מלשון: עבר-ה

61
00:04:41,510 --> 00:04:46,580
אדם מתרחק מה', אבל כשהוא מביא קורבן
.הוא שוב מתקרב לבורא עולם

62
00:04:46,850 --> 00:04:51,540
,וככה המדרש אומר
.בירושלים אנשים היו ישנים ללא עוונות

63
00:04:51,920 --> 00:04:56,640
למה? כי הקורבן של הבוקר
,היה מכפר על העברות של הלילה

64
00:04:56,980 --> 00:05:01,260
,והקורבן של אחר הצהריים, בין הערביים
.היה מכפר על העברות של היום

65
00:05:01,680 --> 00:05:05,520
.וכך עם ישראל היו במצב רוחני גדול ומיוחד

66
00:05:06,330 --> 00:05:10,690
והנה מסופר במדרש שאברהם אבינו
:שאל את הקב"ה

67
00:05:10,720 --> 00:05:15,960
ריבונו של עולם, אני חושש
.שבניי יחטאו לך ואתה תעזוב אותם

68
00:05:16,470 --> 00:05:19,590
יש איזה משהו שיכול להבטיח
?את הקשר ביניכם

69
00:05:20,190 --> 00:05:25,040
,אמר לו הקב"ה: כשמקריבים לי קורבנות
.אני אהיה קרוב אליהם

70
00:05:25,570 --> 00:05:28,300
:אמר לו אברהם אבינו
,זה כשיש בית מקדש

71
00:05:28,640 --> 00:05:30,690
?אבל כשאין בית המקדש, מה יהיה

72
00:05:31,150 --> 00:05:35,500
:אמר לו הקב"ה
,כשיגידו לפניי את פרשת הקורבנות

73
00:05:35,840 --> 00:05:38,400
על-ידי זה אני אחשיב להם
.כאילו הקריבו קורבן

74
00:05:38,890 --> 00:05:43,070
לכן השולחן ערוך ממליץ לקרוא בכל יום
.את פרשת הקורבנות

75
00:05:43,240 --> 00:05:47,950
,ואכן מי שיפתח את סידור התפילה
.יראה את קריאת פרשת הקורבנות

76
00:05:48,590 --> 00:05:52,240
.כמובן לא מדובר על דקלום בלבד של המילים

77
00:05:52,650 --> 00:05:57,570
,אם ה' יתברך היה רוצה מישהו שידקלם
היה בורא מלאך שלא יתעייף אף פעם

78
00:05:57,600 --> 00:05:59,840
.וידקלם את הפרשיות האלה שוב ושוב

79
00:06:00,300 --> 00:06:03,410
.לא. מדובר על הבנה של הדברים

80
00:06:03,420 --> 00:06:07,310
,כשאדם קורא את הדברים
,נחשף אליהם, מבין מה היו עושים

81
00:06:07,380 --> 00:06:09,830
?איך משיגים את ההבנה הזאת
.על-ידי לימוד

82
00:06:10,000 --> 00:06:12,730
.צריך לפחות פעם בחיים ללמוד את הדברים

83
00:06:12,760 --> 00:06:16,130
,יש סידורים שיש בהם הסבר לתפילה

84
00:06:16,460 --> 00:06:20,290
ואפשר פעם אחת לקרוא את זה
.ולהבין את קריאת הקורבנות

85
00:06:21,270 --> 00:06:23,920
.והנה צריכים לעבור לתורת הקבלה

86
00:06:24,060 --> 00:06:26,070
,אנחנו נמצאים בבית הכנסת של האר"י הקדוש

87
00:06:26,550 --> 00:06:29,440
.ונוכל להבין מהם הקורבנות לפי הקבלה

88
00:06:30,320 --> 00:06:33,780
.ובכן, התפילה שלנו היא בנויה כעין סולם

89
00:06:34,300 --> 00:06:39,190
אדם מטפס שלב אחרי שלב
.כדי להגיע לפגישה עם בורא עולם

90
00:06:39,690 --> 00:06:44,990
,שיא הפגישה, שיא התפילה
,זוהי תפילת שמונה עשרה, תפילת העמידה

91
00:06:45,610 --> 00:06:48,490
,'שהיא נמצאת בעולם שנקרא 'עולם האצילות

92
00:06:48,900 --> 00:06:50,100
.שהוא העולם הכי גבוה

93
00:06:50,530 --> 00:06:54,590
אבל כדי להגיע לשם, אי אפשר
.לדלג ולקפוץ למדרגה העליונה

94
00:06:54,890 --> 00:06:56,960
.צריכים לטפס שלב אחרי שלב

95
00:06:57,490 --> 00:07:04,420
הקורבנות הם המדרגה הראשונה שאנחנו
.עולים כדי להגיע לתפילה שנמצאת למעלה

96
00:07:04,610 --> 00:07:06,720
.הקורבנות נמצאים בעולם העשייה

97
00:07:07,070 --> 00:07:11,650
,כשאדם קורא את פרשת הקורבנות
,הוא מחבר את נשמתו לעולם העשייה

98
00:07:11,660 --> 00:07:14,590
.שהוא השלב הראשון בעלייה לעולמות רוחניים

99
00:07:15,400 --> 00:07:17,910
,אחר כך הוא מתקדם לפסוקי דזמרא

100
00:07:17,940 --> 00:07:22,100
ששם הזמירות הן השלב
.העליון יותר של עולם היצירה

101
00:07:22,470 --> 00:07:25,200
,הוא עולה בקריאת שמע לעולם הבריאה

102
00:07:25,330 --> 00:07:27,300
.עד שהוא מגיע לעולם האצילות

103
00:07:27,870 --> 00:07:29,890
,לכן השלב הזה הוא מאוד חשוב

104
00:07:30,160 --> 00:07:33,440
וכדאי לכל אחד להקדיש זמן
לקרוא את הקורבנות

105
00:07:33,710 --> 00:07:35,420
.לפני שהוא מתפלל את תפילת שחרית

106
00:07:35,930 --> 00:07:41,600
מה שנותר לנו זה לבקש מה' יתברך שיבנה
.את בית המקדש ונקריב לו קורבנות בשמחה

107
00:07:43,050 --> 00:07:44,728
,מרוב מעלתה של הקטורת

108
00:07:45,566 --> 00:07:50,899
:'דוד המלך ביקש מה
."תיכון תפילתי קטורת לפניך"

109
00:07:52,197 --> 00:08:06,796
תיכון תפילתי קטורת לפניך"

110
00:08:07,994 --> 00:08:15,973
משאת כפיי מנחת ערב"

111
00:08:16,662 --> 00:08:29,664
הקשיבה, הקשיבה לקול שוועי מלכי ואלוהיי"

112
00:08:30,133 --> 00:08:36,674
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

113
00:08:37,053 --> 00:08:43,843
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

114
00:08:43,883 --> 00:08:50,314
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

115
00:08:50,704 --> 00:08:58,103
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

116
00:08:59,601 --> 00:09:13,371
תיכון תפילתי קטורת לפניך"

117
00:09:14,609 --> 00:09:22,568
משאת כפיי מנחת ערב"

118
00:09:22,758 --> 00:09:35,140
הקשיבה, הקשיבה לקול שוועי מלכי ואלוהיי"

119
00:09:35,510 --> 00:09:41,641
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

120
00:09:42,070 --> 00:09:48,591
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

121
00:09:48,611 --> 00:09:54,712
כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

122
00:09:55,162 --> 00:10:03,300
."כי אליך, כי אליך, כי אליך אתפלל"

123
00:10:03,320 --> 00:10:05,207
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה