x
הרב רונן חזיזה

הרב רונן חזיזה - תיקון חצות

הרב רונן חזיזה

כמעט 2,000 שנה שבית המקדש חרב, ואנו מצפים לבניינו. כיצד תיקון חצות יכול לקרב את הגאולה? מה הסוד הטמון בזמן של אמירת תיקון חצות? הרב רונן חזיזה מסביר 

תמלול ההרצאה

1
00:00:35,090 --> 00:00:39,620
ההלכה שנדבר עליה היום
.היא העניין של תיקון חצות

2
00:00:40,290 --> 00:00:46,980
כותב השולחן ערוך: "ראוי לכל ירא שמים
."שיהא מצר ודואג על חורבן בית המקדש

3
00:00:47,560 --> 00:00:52,010
כולנו יודעים שכבר כמעט אלפיים שנה
שבית המקדש חרב

4
00:00:52,610 --> 00:00:55,070
.ואנחנו מצפים ומחכים לבניינו

5
00:00:55,920 --> 00:01:03,390
מגלים רבותינו הקדושים שבכל לילה
.הקב"ה בוכה בעצמו על חורבן בית המקדש

6
00:01:03,910 --> 00:01:07,700
וכך הגמרא אומרת שהלילה מחולק
.לשלוש משמרות

7
00:01:08,230 --> 00:01:13,320
כל משמר הכוונה קבוצה של מלאכים
,שמתחלפים בשליש הלילה

8
00:01:13,760 --> 00:01:19,870
,ובכל פעם שיש תחלופה של מלאכים
הקב"ה בוכה על חורבן בית המקדש

9
00:01:20,370 --> 00:01:23,490
ומחכה לישראל
.לגאול את ישראל גאולה שלמה

10
00:01:24,050 --> 00:01:29,070
לכן כשאנחנו קמים בעולם הזה
,ואומרים תיקון חצות

11
00:01:29,330 --> 00:01:33,070
אנחנו בעצם בוכים יחד עם הקב"ה
.על בית המקדש

12
00:01:33,370 --> 00:01:35,750
.זה דבר שמקרב מאוד את הגאולה

13
00:01:36,610 --> 00:01:40,920
אנחנו קרובים כאן לרבי שמעון בר יוחאי
,שנמצא ממש במירון הסמוכה

14
00:01:41,510 --> 00:01:47,030
,והזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון
אין פרשה בזוהר שרבי שמעון לא מזכיר שם

15
00:01:47,220 --> 00:01:48,670
.את העניין של תיקון חצות

16
00:01:49,240 --> 00:01:51,350
.וצריך לדעת שיש כאן סוד גדול מאוד

17
00:01:51,780 --> 00:01:54,170
.הלילה מחולק לשני חלקים

18
00:01:54,770 --> 00:01:57,360
,בחלק הראשון יש מידת הדין בעולם

19
00:01:57,860 --> 00:02:00,320
,לכן רוב בני אדם הולכים לישון

20
00:02:00,800 --> 00:02:05,430
אבל מחצות הלילה והלאה
.מתעוררת מידת הרחמים

21
00:02:05,490 --> 00:02:11,230
יש מהפך. בנקודת החצות יש מהפך בשמים
.ומידת הרחמים מתעוררת

22
00:02:11,660 --> 00:02:17,880
,לכן כשאדם קם ואומר את תיקון החצות
.הוא זוכה לישועות גדולות ולדברים נשגבים

23
00:02:18,270 --> 00:02:23,120
עוד כתוב בזוהר הקדוש שהקב"ה
,יש לו רשימה מיוחדת של אנשים

24
00:02:23,670 --> 00:02:26,080
.של הקב"ה VIP-מה שנקרא, ה

25
00:02:26,720 --> 00:02:31,410
אלה שקמים בחצות הלילה הם מופיעים
,'ברשימה נפרדת אצל ה

26
00:02:31,790 --> 00:02:35,160
,וכשהם מבקשים בקשה
.הבקשה שלהם מתקבלת בשמים

27
00:02:35,700 --> 00:02:39,550
,לכן זו זכות עצומה
.ובימינו אפשר בקלות לעשות את זה

28
00:02:40,130 --> 00:02:44,620
,אנחנו מגיעים אחרי חצות הלילה
,נשארים מאוחר, חזרנו משמחה או ממשהו

29
00:02:44,910 --> 00:02:47,250
.פותחים את הסידור וקוראים תיקון חצות

30
00:02:47,290 --> 00:02:50,280
."אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

31
00:02:54,850 --> 00:03:00,280
על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים"
."כל היום וכל הלילה

32
00:03:01,360 --> 00:03:05,720
המזכירים לקב"ה לבנות את ירושלים

33
00:03:05,930 --> 00:03:09,260
אלה אותם אנשים שקמים בחצות הלילה

34
00:03:10,260 --> 00:03:15,130
:'ומבקשים מה
."אבא, ותחזינה עינינו בשובך לציון"

35
00:03:16,940 --> 00:03:24,130
ותחזינה עינינו בשובך לציון"

36
00:03:24,980 --> 00:03:32,260
בשובך לציון ברחמים"

37
00:03:32,340 --> 00:03:39,220
,גם אני רוצה להיות שם"
גם אני רוצה לראות

38
00:03:39,880 --> 00:03:45,470
בשוב ה', בשוב ה' ציון"

39
00:03:46,680 --> 00:03:53,650
ותחזינה עינינו בשובך לציון"

40
00:03:54,290 --> 00:04:01,250
בשובך לציון ברחמים"

41
00:04:01,260 --> 00:04:08,000
,גם אני רוצה להיות שם"
גם אני רוצה לראות

42
00:04:08,660 --> 00:04:14,040
בשוב ה', בשוב ה' ציון"

43
00:04:14,740 --> 00:04:28,030
מתי מתי, מתי מתי"
?שלא יפרידו עוד בינינו מעשיי

44
00:04:28,500 --> 00:04:41,490
?מתי מתי תשוב אליי"
ראה ה' את כל לבי וגעגועיי

45
00:04:41,760 --> 00:04:54,840
מתי מתי, מתי מתי"
?שלא יפרידו עוד בינינו מעשיי

46
00:04:55,020 --> 00:05:08,090
?מתי מתי תשוב אליי"
ראה ה' את כל לבי וגעגועיי

47
00:05:09,220 --> 00:05:15,720
ותחזינה עינינו בשובך לציון"

48
00:05:16,380 --> 00:05:22,450
בשובך לציון ברחמים"

49
00:05:22,860 --> 00:05:28,990
,גם אני רוצה להיות שם"
גם אני רוצה לראות

50
00:05:29,600 --> 00:05:35,020
בשוב ה', בשוב ה' ציון"

51
00:05:35,790 --> 00:05:41,650
ותחזינה עינינו בשובך לציון"

52
00:05:41,660 --> 00:05:48,710
אוי ה', בשובך לציון ברחמים"

53
00:05:49,100 --> 00:05:55,410
,גם אני רוצה להיות שם"
גם אני רוצה לראות

54
00:05:55,730 --> 00:06:00,990
בשוב ה', בשוב ה' ציון"

55
00:06:01,200 --> 00:06:13,620
מתי מתי, מתי מתי"
?שלא יפרידו עוד בינינו מעשיי

56
00:06:13,800 --> 00:06:25,930
?מתי מתי תשוב אליי"
ראה ה' את כל לבי וגעגועיי

57
00:06:26,240 --> 00:06:38,260
מתי מתי, מתי מתי"
?שלא יפרידו עוד בינינו מעשיי

58
00:06:38,510 --> 00:06:50,970
?מתי מתי תשוב אליי"
."ראה ה' את כל לבי וגעגועיי

59
00:06:51,580 --> 00:06:53,030
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (91 מדרגים)