x
הרב גואל אלקריף

המכה הקשה מכולם - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע חלק משה רבנו כבוד לפרעה? מדוע האריכה התורה בתיאור של מכת ארבה לכל פרטיה? ומה מיוחד במכה זו יותר משאר המכות?