x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויגש - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

אלו אותיות כתובות בתורה בכתב גדול ומדוע? למה קרא יעקב אבינו קריאת שמע בפגישתו עם יוסף? חידוש עמוק מספר זרע שמשון