x
הרב ברוך רוזנבלום

להכיר את ההסטוריה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

באיזה תאריך עלה יוסף לגדולה? מיהו הקורבן הראשון שהוקרב תמורת אדם? מה היה תפקידו של יצחק אבינו בגלות יוון ואיך קשורה מכירת יוסף לעגל?