x
הרב אליהו עמר

מי עיכב את המבול? - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

האם יש קשר בין המבול - לבנין בית המקדש השלישי? למה  למשיח יהיה חוש ריח מפותח? כיצד נח הוציא הבטחה מבורא עולם שלא יבוא מבול פעם נוספת?

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,160 --> 00:00:45,130
,טוב, רבותיי

2
00:00:45,660 --> 00:00:48,540
,אנחנו בעזרת השם פותחים בחורף

3
00:00:49,120 --> 00:00:51,520
.והחורף הזה מתחיל עם הרבה מאוד גשם

4
00:00:51,960 --> 00:00:53,000
פרשת נוח

5
00:00:53,390 --> 00:00:56,200
.זו פרשה שעוסקת במבול, חודש חשוון

6
00:00:56,540 --> 00:00:57,920
...בלשון התנ"ך

7
00:00:58,566 --> 00:01:00,364
הרי אתם יודעים שהשמות של החודשים

8
00:01:00,387 --> 00:01:02,286
?אלה לא שמות עבריים, כן

9
00:01:02,680 --> 00:01:04,229
,למשל, חודש אדר

10
00:01:04,510 --> 00:01:07,130
,אנחנו מוצאים אותו במגילת אסתר
זה שם פרסי

11
00:01:07,400 --> 00:01:09,800
.זה בכלל לא שם עברי

12
00:01:10,250 --> 00:01:12,080
,בתורה אין כמעט שמות

13
00:01:12,140 --> 00:01:13,640
...יש שמות

14
00:01:13,900 --> 00:01:17,340
,"מופיעים "החודש הראשון", "החודש השני
.יש מספרים לחודשים

15
00:01:17,980 --> 00:01:19,340
.אין שם לחודש

16
00:01:19,640 --> 00:01:21,820
ישנם שני חודשים

17
00:01:22,650 --> 00:01:26,570
,שמצאנו את השמות שלהם בתנ"ך
,ממש מופיע בספר התנ"ך

18
00:01:26,890 --> 00:01:30,670
,חוץ ממגילת אסתר, שזה חודש אדר
.כמובן זו תקופה מאוד מאוחרת

19
00:01:31,050 --> 00:01:33,400
,מדובר על התקופות הקדומות

20
00:01:33,760 --> 00:01:36,030
,חודש אחד זה חודש אייר

21
00:01:36,520 --> 00:01:38,030
.קוראים לו חודש זיו

22
00:01:38,720 --> 00:01:40,030
וחודש נוסף

23
00:01:40,350 --> 00:01:41,820
.זה חודש... למעשה שלושה

24
00:01:41,950 --> 00:01:43,120
וחודש נוסף

25
00:01:43,390 --> 00:01:44,910
,זה חודש חשוון

26
00:01:45,320 --> 00:01:48,970
,קוראים לו יֶרַח, יֶרַח הכוונה חודש כמובן

27
00:01:49,160 --> 00:01:50,760
,ירח בול

28
00:01:51,370 --> 00:01:54,250
."זה השם שלו - חודש חשוון קוראים לו "בול

29
00:01:55,200 --> 00:01:57,420
.זה מאוד מזכיר את המבול

30
00:01:57,580 --> 00:02:01,930
בול, כן. אולי יש קשר, אולי המבול
.התחיל בחודש חשוון

31
00:02:02,360 --> 00:02:03,470
?האם זה במקרה

32
00:02:03,710 --> 00:02:07,530
,וירח זה חודש, הכוונה ירח האיתנים

33
00:02:07,820 --> 00:02:10,400
,שזה, מה שנקרא בשפה שלנו, חודש תשרי

34
00:02:10,810 --> 00:02:12,010
.שזה החודש השביעי

35
00:02:12,440 --> 00:02:13,310
...מה, מה באמת

36
00:02:13,360 --> 00:02:17,850
אולי ננסה קצת להסביר את המהות, את העניין
,של החודש, ננסה קצת להיכנס איתו

37
00:02:18,330 --> 00:02:20,430
,למה בחודש הזה היה את המבול

38
00:02:20,810 --> 00:02:23,400
.ארבעים יום מים על הארץ

39
00:02:23,520 --> 00:02:26,110
"אם אתה תיקח את המילה "מבול

40
00:02:26,400 --> 00:02:27,820
:ותחלק אותה לשניים

41
00:02:28,120 --> 00:02:29,820
,מ' - זה ארבעים

42
00:02:30,170 --> 00:02:32,120
,בול - שמו של החודש

43
00:02:32,620 --> 00:02:34,990
.פתאום העניינים מתחילים קצת יותר להתבהר

44
00:02:35,020 --> 00:02:35,630
,מבול

45
00:02:36,160 --> 00:02:39,930
שזה היה מ' ימים
.בחודש בול, שהוא חודש חשוון

46
00:02:40,380 --> 00:02:43,870
בואו ניגע טיפה קצת יותר לעומק
.ונראה כמה דברים מאוד מעניינים

47
00:02:44,520 --> 00:02:46,360
...הפרשה שלנו היא די

48
00:02:46,670 --> 00:02:49,180
.מורכבת, ודי עמוסה וכך גם החודש

49
00:02:49,720 --> 00:02:55,080
בספר היצירה, שזה ספר
,שנכתב על ידי אברהם אבינו

50
00:02:55,260 --> 00:02:56,590
...מיוחס לאברהם אבינו

51
00:02:56,700 --> 00:02:59,150
.יש לנו כמה ספרים מאוד מאוד קדמוניים

52
00:02:59,390 --> 00:03:00,670
ספר רזיאל המלאך

53
00:03:01,200 --> 00:03:02,750
,היה ספר קבלה קדום מאוד

54
00:03:02,970 --> 00:03:05,850
על פי המקורות זה ספר שניתן לאדם הראשון

55
00:03:06,170 --> 00:03:07,850
.כאשר הוא יצא מגן עדן

56
00:03:08,590 --> 00:03:11,760
כתוב שאדם הראשון, כשהוא היה
בגן עדן היה לו ספר מיוחד

57
00:03:12,250 --> 00:03:14,330
.שממנו הוא למד הרבה מאוד חוכמות

58
00:03:15,100 --> 00:03:16,830
ברגע שהוא חטא

59
00:03:17,290 --> 00:03:21,560
הוא נאלץ... הוציאו אותו החוצה
וכשהוא יצא, הוא יצא ערטילאי, בלי כלום

60
00:03:22,040 --> 00:03:25,480
.והוא ישב בפתח שערי גן עדן
הוא לא יכול היה להיכנס בחזרה

61
00:03:25,500 --> 00:03:28,680
,בגלל, כמו שכתוב בתורה
להט החרב המתהפכת

62
00:03:29,100 --> 00:03:30,460
והוא ישב שם ובכה

63
00:03:30,890 --> 00:03:37,070
לא רק על האובדן שהוא נפל מגן עדן למסגרת
העולם הזה, שזה באמת דבר שכואב, אבל

64
00:03:37,480 --> 00:03:38,780
?צריך לתקן את זה, כן

65
00:03:39,230 --> 00:03:41,850
.בעיקר על זה שלא היה לו את הספר

66
00:03:42,000 --> 00:03:43,130
.הוא יצא בלי כלום

67
00:03:43,180 --> 00:03:46,400
.כל חוכמתו נותרה שמה מאחור

68
00:03:46,760 --> 00:03:48,120
ואז כתוב שהוא התפלל

69
00:03:48,190 --> 00:03:53,100
והמלאך רזיאל יצא והביא לו את
,"הספר - זה ספר "רזיאל המלאך

70
00:03:53,450 --> 00:03:57,200
שמקובל עד ימינו אנו, ספר
.העוסק בסודות הקבלה

71
00:03:57,720 --> 00:04:01,660
,ספר נוסף זה ספר מאוד מאוד עתיק יומין
."נקרא בשם "ספר היצירה

72
00:04:01,890 --> 00:04:04,940
יש לנו אותו, אגב, עד היום
.בארון הספרים היהודי

73
00:04:05,240 --> 00:04:07,420
,הספר הזה מיוחס לאברהם אבינו

74
00:04:07,720 --> 00:04:09,730
נערך כמשניות

75
00:04:10,370 --> 00:04:11,730
.על ידי רבי עקיבא

76
00:04:11,890 --> 00:04:16,120
:מה שיש לנו היום זה ממש כמו משניות
פרק א, פרק ב, משנה א, משנה ב

77
00:04:16,720 --> 00:04:19,320
ויש לנו ממש גמרות מפורשות

78
00:04:20,210 --> 00:04:22,880
שחכמי ישראל בתקופת התלמוד

79
00:04:23,170 --> 00:04:25,300
היו יושבים ועוסקים בספר הזה

80
00:04:25,640 --> 00:04:28,170
:והספר הזה כשמו כן הוא - יצירה

81
00:04:28,520 --> 00:04:30,400
.הוא יכול ליצור דברים, כפשוטו

82
00:04:30,620 --> 00:04:34,810
.שם מלמד ספר היצירה, כמובן למי שמבין

83
00:04:34,880 --> 00:04:37,130
,אפשר לקרוא את הספר
?לא יצא מזה שום דבר, כן

84
00:04:37,400 --> 00:04:42,500
אבל מי שלומד את הספר באמת
,על פי העומקים, הרבדים הפנימיים שלו

85
00:04:42,820 --> 00:04:45,595
,יכול ליצור אדם

86
00:04:46,240 --> 00:04:49,960
?גולם, כפשוטו, בלי נשמה, כן
,נשמה היא חלק אלוקה ממעל

87
00:04:50,240 --> 00:04:54,300
אבל גולם ממש, להקים מין בובת בוץ

88
00:04:54,780 --> 00:04:56,300
.ולעשות ממנה בן אדם

89
00:04:56,460 --> 00:05:01,970
יש לנו על זה גמרות מפורשות שחכמי
.ישראל יצרו גולם על פי ספר היצירה

90
00:05:02,060 --> 00:05:05,840
,אחד מהם זה גדול האמוראים
.מאוד מפורסם - רבא

91
00:05:06,180 --> 00:05:10,700
.רבא בר נחמני יצר גולם
,אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף סט

92
00:05:10,980 --> 00:05:13,980
.יצר גולם על פי ספר היצירה

93
00:05:14,140 --> 00:05:16,770
.אגב, כתוב שהגולם לא יכול לדבר

94
00:05:17,080 --> 00:05:20,610
,דיבור זה משהו שמגיע מהחלק של הנשמה

95
00:05:21,660 --> 00:05:23,690
.ונשמה היא רק חלק אלוקה ממעל

96
00:05:24,020 --> 00:05:26,060
,אתה יכול להקים אותו כמו נפש

97
00:05:26,560 --> 00:05:29,500
.תנועתיות, לזוז, כמו בהמה, להבדיל

98
00:05:29,810 --> 00:05:33,574
.אתה לא יכול לתת בו נשמה
.נשמה היא חלק רוחני

99
00:05:34,020 --> 00:05:38,400
אז הגולם לא מדבר, הוא יכול לעשות
.הכול אבל ברובד מאוד בסיסי

100
00:05:38,850 --> 00:05:41,280
אז כתוב שרבא יצר גולם

101
00:05:41,520 --> 00:05:42,610
ושלח אותו

102
00:05:43,000 --> 00:05:45,290
.לחבר שלו רבי זירא

103
00:05:46,180 --> 00:05:48,480
,כשהוא הגיע לרבי זירא
,רבי זירא ישב ולמד

104
00:05:49,100 --> 00:05:51,400
.פתאום הוא רואה איזו דמות כזו עומדת לידו

105
00:05:51,900 --> 00:05:52,800
?אמר לו: מה אתה רוצה

106
00:05:53,720 --> 00:05:56,010
.הוא לא מגיב, עומד. הוא גולם

107
00:05:56,410 --> 00:05:58,480
?אומר לו: מה אתה רוצה
.הוא לא מגיב

108
00:05:58,850 --> 00:06:00,690
,אמר לו: הבנתי

109
00:06:01,180 --> 00:06:05,460
אתה מאלה שהחברים שלי
מייצרים אותם. כן, אתה

110
00:06:05,610 --> 00:06:07,920
.נוצרת מספר היצירה
.הוא גם ידע

111
00:06:08,370 --> 00:06:10,020
אז כתוב שהוא אמר שם

112
00:06:10,450 --> 00:06:12,700
.וביטל אותו, הפך אותו לערימת בוץ

113
00:06:12,970 --> 00:06:14,740
.זהו, לא נותר מזה כלום

114
00:06:14,780 --> 00:06:16,960
.אלו גמרות, אגב, מפורשות. יש לנו עוד

115
00:06:17,010 --> 00:06:19,580
כמובן יש את הגולם המפורסם
.של המהר"ל מפראג

116
00:06:19,880 --> 00:06:22,650
,אם כן יצר אותו
,או לא יצר אותו זו מחלוקת

117
00:06:23,090 --> 00:06:25,610
,אבל בכל אופן, ודאי שלמהר"ל

118
00:06:25,780 --> 00:06:30,320
מי שקצת קורא בספרים שלו, היה לו
.יד ורגל בכל מה שקשור לתורת הסוד

119
00:06:30,740 --> 00:06:34,570
,אנחנו ניגע בספר היצירה
...אבל במובן מאוד

120
00:06:34,610 --> 00:06:38,580
במשהו שנוגע אלינו, כמובן לא ברבדים
?הפנימיים. לא שאני יודע, כן

121
00:06:38,850 --> 00:06:41,410
אבל תדעו שהרבה מאוד מהראשונים
.כתבו על זה פירושים

122
00:06:41,500 --> 00:06:44,460
יש פירוש הראב"ד לספר היצירה
,ועוד מפרשים

123
00:06:44,610 --> 00:06:46,850
.יש ביאור לגאון מוילנה על ספר היצירה

124
00:06:47,060 --> 00:06:52,220
ספר מאוד מאוד, מבחינת המשקל הקבלי
.והסגולי שלו, הוא משקל מאוד כבד

125
00:06:52,620 --> 00:06:54,730
,בקיצור, שם כתוב, בספר היצירה

126
00:06:55,410 --> 00:06:56,860
,דיברנו על זה כמה פעמים

127
00:06:57,300 --> 00:06:59,260
.שיש לנו את 12 החודשים

128
00:07:00,690 --> 00:07:03,720
?לכל חודש יש כנגדו את מה

129
00:07:03,980 --> 00:07:06,010
.שנים עשר השבטים

130
00:07:06,700 --> 00:07:11,420
כנגד כל ה-12 חודשים ו-12 השבטים
,יש את 12 המזלות

131
00:07:11,840 --> 00:07:14,290
,שזה מאוד מפורסם וידוע, יודעים על המזלות

132
00:07:14,930 --> 00:07:18,220
ובנוסף לזה, יש כאן עוד כמה מעגלים

133
00:07:18,440 --> 00:07:20,660
.קצת יותר רחבים

134
00:07:21,020 --> 00:07:22,480
.יש לנו 12 אותיות

135
00:07:22,530 --> 00:07:26,000
,למעשה, יש לנו 22 אותיות
:אבל אנחנו מחלקים אותן ל-3 מחלקות

136
00:07:26,380 --> 00:07:28,930
,מחלקה אחת שמורכבת מ-12 אותיות

137
00:07:29,290 --> 00:07:31,960
,'האותיות, מתחיל מהאות ה

138
00:07:32,090 --> 00:07:34,460
:נגיד במהירות את מספרי האותיות

139
00:07:34,780 --> 00:07:39,090
,'או"ז : א' - ו' - ז
,'או"ז חט"י: ח' - ט' - י

140
00:07:39,440 --> 00:07:41,090
.לנ"ס עצ"ק

141
00:07:41,480 --> 00:07:43,720
...אלה הם למעשה השמות שנמצאים

142
00:07:43,780 --> 00:07:49,200
...שתים עשרה האותיות שנמצאות תחת ה
.כל אות מכוונת כנגד כל חודש

143
00:07:49,420 --> 00:07:51,340
,לצורך העניין, למשל

144
00:07:52,720 --> 00:07:54,280
,חודש תשרי

145
00:07:54,850 --> 00:08:00,210
,חשוון, כסלו - שאנחנו נמצאים בו
,זה כנגד האותיות ל-נ-ס

146
00:08:00,360 --> 00:08:03,400
,ל' - זה חודש תשרי

147
00:08:03,720 --> 00:08:07,320
,'האות נ' - עכשיו, חודש חשוון, זו האות נ

148
00:08:07,560 --> 00:08:09,320
.'והאות הבאה שלנו זו האות ס

149
00:08:09,640 --> 00:08:11,260
,אני סתם אתן לכם ככה

150
00:08:11,960 --> 00:08:13,620
?איך אומרים
.פרפרת נחמדה

151
00:08:13,860 --> 00:08:16,220
אתה יכולים לבדוק את הדברים
.שאני אומר כרגע

152
00:08:17,760 --> 00:08:18,460
כל אדם

153
00:08:19,050 --> 00:08:20,920
שהשם הפרטי שלו

154
00:08:21,320 --> 00:08:22,780
,'מסתיים עם האות ל

155
00:08:23,460 --> 00:08:25,260
,כמו למשל, אייל

156
00:08:25,860 --> 00:08:26,680
,יעל

157
00:08:28,020 --> 00:08:30,490
,תיקחו עוד שמות: מיכל, מיכאל

158
00:08:30,580 --> 00:08:34,730
,'כל מי שהשם הפרטי שלו מסתיים באות ל

159
00:08:35,960 --> 00:08:38,460
,הם אנשים מאוד חכמים
,מאוד חכמים

160
00:08:38,740 --> 00:08:40,610
.אבל קשה להם מאוד לקבל החלטות

161
00:08:41,170 --> 00:08:43,010
,זאת אומרת, מגיעה נקודת ההחלטה

162
00:08:43,170 --> 00:08:46,080
"?אוקיי נו, רד לתכלס, אז תגיד, כן או לא"

163
00:08:46,400 --> 00:08:49,620
,בנקודת ההחלטה הוא מגיע לאיזשהו שלב

164
00:08:50,010 --> 00:08:51,380
.הוא לא יודע מה להחליט

165
00:08:51,530 --> 00:08:54,820
הכול נראה לו "כן מדי" וגם
.לא מדי", הכול במידה שווה"

166
00:08:55,200 --> 00:08:57,440
ההבנה המעמיקה שיש לו

167
00:08:57,690 --> 00:09:01,090
למה זה כדאי וההבנה המעמיקה
,שיש לו למה זה לא כדאי

168
00:09:01,560 --> 00:09:03,760
שתי ההבנות הנפלאות האלו
.פשוט תוקעות אותו

169
00:09:03,960 --> 00:09:05,540
?אז מה עושים
.אז לא עושים כלום

170
00:09:05,690 --> 00:09:06,810
זה מבצע

171
00:09:07,220 --> 00:09:11,720
,או שהמוכר מנסה לדחוף לי עכשיו את הסחורה
.סוף עונה - הוא מנסה להיפטר מהמלאי

172
00:09:12,360 --> 00:09:16,570
הוא מתלבט אם זה מבצע או לא מבצע. עד
?שהוא מחליט אם זה כן או לא, מה קורה

173
00:09:16,850 --> 00:09:17,780
.המבצע נגמר

174
00:09:18,050 --> 00:09:20,600
?בדרך כלל יש להם את הפספוסים האלו, למה

175
00:09:20,980 --> 00:09:21,360
?למה

176
00:09:21,700 --> 00:09:23,130
'כיוון שהאות ל

177
00:09:23,740 --> 00:09:26,960
.היא מכוונת בסדר החודשים כנגד חודש תשרי

178
00:09:28,080 --> 00:09:30,060
,חודש תשרי זה מזל מאזניים

179
00:09:30,520 --> 00:09:32,520
,מאזניים הם מסמלים על המשקל

180
00:09:32,880 --> 00:09:34,920
.מסמלים על האיזון

181
00:09:35,380 --> 00:09:40,410
הם מצליחים להגיע לאיזון כל-כך מוצלח
,בין הטוב לרע, בין ה-כן ל-לא

182
00:09:40,680 --> 00:09:43,850
עד שהם לא מצליחים להגיע להחלטה
,מה באמת, לאיפה זה ייטה

183
00:09:44,180 --> 00:09:45,240
.לכאן או לכאן

184
00:09:45,400 --> 00:09:46,410
:דוגמא קטנה

185
00:09:46,620 --> 00:09:48,980
,למשל, החודש הזה שאנחנו נמצאים בו

186
00:09:49,180 --> 00:09:50,040
,'האות נ

187
00:09:50,680 --> 00:09:56,250
חנן, נתן - כל השמות שמסתיימים
,עם האות נ' - נ' רגילה או נ' סופית

188
00:09:56,960 --> 00:09:58,380
,הם אנשים מאוד מאוד רגישים

189
00:09:59,570 --> 00:10:00,380
,מאוד רגישים

190
00:10:01,200 --> 00:10:02,380
מאוד פגיעים

191
00:10:03,760 --> 00:10:07,160
והם אנשים שיש להם זיכרון
.פנומנאלי, חבל על הזמן

192
00:10:07,760 --> 00:10:11,250
זאת אומרת, אם אמרת להם
,איזה משפט או איזה משהו

193
00:10:11,450 --> 00:10:13,370
.הם יזכרו לך אותו גם בעוד שנתיים

194
00:10:13,490 --> 00:10:17,600
איפה זה היה, מה אמרת ועם
איזה צליל הדברים נאמרו

195
00:10:18,060 --> 00:10:19,050
.וקשה להם לסלוח

196
00:10:19,490 --> 00:10:22,610
,האות נ' היא אות שמסמלת את החודש שלנו

197
00:10:22,800 --> 00:10:28,440
חודש חשוון, שורשו יושב במזל עקרב, שאלה
,הדברים שקשורים קצת לעניין של סליחה

198
00:10:28,680 --> 00:10:29,490
,נקמה

199
00:10:30,140 --> 00:10:31,860
,נ' זה מסמל על נפילה

200
00:10:32,040 --> 00:10:34,160
.נ' זה מסמל על נשמה

201
00:10:34,560 --> 00:10:37,050
:האות נ' מסמלת את שני מרכיבי הבחירה

202
00:10:37,480 --> 00:10:42,500
,או מצד אחד לנקום, לא לסלוח, ליפול
.או מצד שני, הנשמה ולהתעלות

203
00:10:43,040 --> 00:10:45,020
,'האות הבאה שלנו זו האות ס

204
00:10:45,650 --> 00:10:49,680
,שהיא למעשה מסמלת את חודש כסלו
.שבעזרת השם יבוא

205
00:10:50,240 --> 00:10:55,170
,'כל מי שהשם שלו נמצא תחת האות ס
מסתיים באות ס', כמו עמוס

206
00:10:55,730 --> 00:10:56,580
...או

207
00:10:57,650 --> 00:10:59,730
,שמות נוספים כרגע לא עולים לי בראש

208
00:10:59,760 --> 00:11:02,250
,'אבל שמות נוספים שמסתיימים עם האות ס

209
00:11:02,860 --> 00:11:03,640
הם אנשים

210
00:11:04,000 --> 00:11:06,020
שקצת מאופקים

211
00:11:06,280 --> 00:11:07,880
.מבחינת יכולת התגובה שלהם

212
00:11:08,380 --> 00:11:11,740
זאת אומרת, קשה להם מאוד
,להביע את הרגשות הפנימיים שלהם

213
00:11:11,780 --> 00:11:15,650
עצורים, עצורים - מה שנקרא בשפה
,שלנו, בן אדם קצת יותר עצור

214
00:11:15,850 --> 00:11:17,440
.זה מסמל את חודש כסלו

215
00:11:17,490 --> 00:11:21,940
אנחנו בעזרת השם בחודש כסלו קצת נבאר
,אולי, אם ירצה השם, מה הקשר

216
00:11:21,970 --> 00:11:23,780
.למה זה נוצר ככה על חודש כסלו

217
00:11:24,140 --> 00:11:25,780
:עכשיו תראו דבר מאוד מעניין

218
00:11:26,640 --> 00:11:29,210
,לפי מה שהסברנו עכשיו
- שלושת החודשים האלו

219
00:11:29,740 --> 00:11:31,970
,תשרי, חשוון וכסלו

220
00:11:32,250 --> 00:11:35,260
.הם נקראים שלושת חודשי המלוכה

221
00:11:35,620 --> 00:11:38,090
?"מה זאת אומרת "שלושת חודשי המלוכה

222
00:11:39,240 --> 00:11:40,650
חודש חשוון

223
00:11:40,960 --> 00:11:46,090
זה החודש שבו שלמה המלך סיים
.את בניין בית המקדש הראשון

224
00:11:46,780 --> 00:11:49,610
.גמר אותו בירח בול - שבע שנות עבודה

225
00:11:49,920 --> 00:11:51,420
,הוא התחיל בחודש אייר

226
00:11:51,930 --> 00:11:54,170
,שבע שנים חלפו

227
00:11:54,340 --> 00:11:56,020
,אגב, הוא לא הפסיק ליום אחד

228
00:11:56,330 --> 00:11:59,020
הם עבדו רק ביום, בלילה אסור
,לבנות את בית המקדש

229
00:11:59,210 --> 00:12:00,640
העבודות היו רק ביום

230
00:12:01,010 --> 00:12:03,060
ושבע שנים ברציפות

231
00:12:03,300 --> 00:12:08,000
,ששלמה המלך בנה את בית המקדש
,זה יוצא שבע וכמה חודשים, ושבעה חודשים

232
00:12:08,180 --> 00:12:09,410
.שהוא בנה את בית המקדש

233
00:12:09,460 --> 00:12:11,970
.הוא סיים אותו בחודש חשוון

234
00:12:12,840 --> 00:12:14,930
.אז הסתיים העניין של בית המקדש

235
00:12:15,360 --> 00:12:18,970
,אומר המדרש בילקוט שמעוני
,ותכף ננסה להבין גם למה

236
00:12:19,250 --> 00:12:21,500
,ברגע שהוא סיים את בית המקדש

237
00:12:21,860 --> 00:12:23,220
,עד אותה שנה

238
00:12:23,730 --> 00:12:26,360
,כל שנה שהיה מגיע חודש חשוון

239
00:12:26,680 --> 00:12:29,800
.היה הרושם של המבול בעולם

240
00:12:30,440 --> 00:12:33,800
,לא יודע מה בדיוק הביטוי
,אולי רעידות אדמה

241
00:12:34,000 --> 00:12:38,360
,אולי גשמים קצת לא סטנדרטיים
קצת שיטפוניים

242
00:12:38,690 --> 00:12:40,360
,כי הקב"ה אמר שלא יהיה מבול

243
00:12:40,730 --> 00:12:44,240
אבל היה משהו, כל שנה היו מרגישים בעולם

244
00:12:44,560 --> 00:12:47,320
.את רושם המבול
.כן, זה החודש של המבול

245
00:12:47,720 --> 00:12:52,680
,ברגע ששלמה המלך חנך את בית המקדש
,ילקוטו שמעוני, מיד שם בספר מלכים

246
00:12:52,980 --> 00:12:56,370
גם מדרש תנחומא
,על פרשת השבוע - פרשת נוח

247
00:12:56,780 --> 00:13:00,520
ברגע ששלמה המלך גמר לבנות
את בית המקדש בירח

248
00:13:01,050 --> 00:13:01,770
,בול

249
00:13:02,330 --> 00:13:04,380
...הפסיקו כל ה

250
00:13:04,740 --> 00:13:07,290
.הדברים שסימלו את העניין של המבול

251
00:13:07,660 --> 00:13:09,580
,לא הפעילו עדיין את בית המקדש

252
00:13:09,740 --> 00:13:11,420
,השערים נותרו סגורים

253
00:13:11,600 --> 00:13:12,450
?כמה זמן

254
00:13:12,520 --> 00:13:14,360
,המתינו 11 חודש

255
00:13:14,570 --> 00:13:18,880
,עד שהגיע ראש-השנה
.שזה למעשה תחילת שנה חדשה

256
00:13:19,140 --> 00:13:23,477
חודש תשרי - שנה לאחר מכן
.חנכו את בית המקדש

257
00:13:23,810 --> 00:13:24,890
?מה באמת העניין

258
00:13:25,240 --> 00:13:27,400
?למה דווקא בחודש הזה הוא כיוון

259
00:13:27,740 --> 00:13:28,720
,דבר נוסף

260
00:13:29,200 --> 00:13:30,540
,בית המקדש השני

261
00:13:30,760 --> 00:13:32,330
?באיזה חודש חנכו אותו

262
00:13:32,770 --> 00:13:33,880
.בחודש כסלו

263
00:13:34,570 --> 00:13:38,580
ובית המקדש השלישי בעזרת השם
,שייבנה במהרה בימינו

264
00:13:38,860 --> 00:13:40,370
,הוא ייבנה בחודש הזה

265
00:13:40,720 --> 00:13:41,700
.בחודש הנוכחי

266
00:13:42,010 --> 00:13:42,700
,לסיכום

267
00:13:43,000 --> 00:13:47,280
,בתשרי חנכו את בית המקדש הראשון
למרות שהוא הסתיים בחשוון, אבל

268
00:13:47,620 --> 00:13:50,250
.לא חנכו אותו בחשוון, נבאר למה

269
00:13:50,400 --> 00:13:53,800
,בתשרי נחנך בית המקדש הראשון

270
00:13:54,240 --> 00:13:57,660
,בחשוון ייבנה בית המקדש השלישי

271
00:13:57,840 --> 00:14:00,740
...ובחודש כסלו, לעתיד לבוא
,תשרי, חשוון, כסלו

272
00:14:00,890 --> 00:14:04,810
.בחודש כסלו נבנה בית המקדש השני

273
00:14:05,120 --> 00:14:08,080
,שימו לב עכשיו לפסוק הבא
.ולפי זה נבין את הדברים

274
00:14:08,960 --> 00:14:11,320
:אומר דוד המלך בספר תהילים, בפרק פ

275
00:14:12,610 --> 00:14:17,553
לפני אפרים, בנימין ומנשה"

276
00:14:18,060 --> 00:14:19,840
,"עוררה את גבורתך"

277
00:14:20,330 --> 00:14:22,900
.שיתעוררו גבורות
.גבורות תמיד מסמלות על דין

278
00:14:23,400 --> 00:14:24,900
עוררה את גבורתך"

279
00:14:25,130 --> 00:14:26,970
."ולכה לישועתה לנו"

280
00:14:27,000 --> 00:14:28,970
.בוא תושיע אותנו, ריבונו של עולם

281
00:14:29,570 --> 00:14:31,580
.אפרים, בנימין ומנשה

282
00:14:31,660 --> 00:14:32,770
?זה במקרה השמות

283
00:14:33,020 --> 00:14:35,760
שימו לב, בא ספר היצירה
,ואומר לך: תשמע

284
00:14:36,130 --> 00:14:37,760
שלושת השמות הללו

285
00:14:38,130 --> 00:14:40,050
.נמצאים במסגרת החודשים

286
00:14:40,330 --> 00:14:44,330
,חודש תשרי כנגד אפרים
,בית המקדש הראשון שנחנך

287
00:14:45,000 --> 00:14:47,540
,חודש כסלו כנגד בנימין

288
00:14:47,890 --> 00:14:50,780
,והחודש שאנחנו מחכים לו - חודש חשוון

289
00:14:50,940 --> 00:14:53,010
,זה כנגד מנשה

290
00:14:53,100 --> 00:14:56,880
,"שמנשה זה אותיות "נשמה
,אם אנחנו הופכים את האותיות

291
00:14:57,130 --> 00:14:58,880
,שזה למעשה בית המקדש השלישי

292
00:14:59,160 --> 00:15:01,450
.שבעזרת השם ייבנה במהרה בימינו

293
00:15:01,890 --> 00:15:05,880
.אז כל המערכת הזו נמצאת במסגרת החודשים הללו

294
00:15:06,220 --> 00:15:08,520
:על פי זה נבין דבר מאוד מעניין

295
00:15:08,860 --> 00:15:12,400
,קורח בא וחלק על משה רבנו
.באה האדמה, בלעה אותו בפנים

296
00:15:12,770 --> 00:15:16,460
."כתוב: "ויהיו בני קורח לנס

297
00:15:17,180 --> 00:15:17,840
:לנס

298
00:15:18,050 --> 00:15:20,280
,ל - נ - ס

299
00:15:20,640 --> 00:15:23,080
,ל' - זה חודש תשרי

300
00:15:23,400 --> 00:15:25,080
,נ' - זה חודש חשוון

301
00:15:25,370 --> 00:15:26,930
.ס' - זה חודש כסלו

302
00:15:27,170 --> 00:15:28,660
?"למה "ויהיו לנס

303
00:15:28,960 --> 00:15:30,810
:אומר האר"י ז"ל דבר מדהים

304
00:15:31,000 --> 00:15:33,040
.תדע לך, קורח בעיקרון צדק

305
00:15:33,480 --> 00:15:34,560
?מה קורח רצה

306
00:15:34,800 --> 00:15:38,380
,הוא אמר: למה אתם שמים את המלוכה
?את הכהונה אצל אהרון

307
00:15:38,580 --> 00:15:40,300
.הכהונה צריכה להיות אצל לוי

308
00:15:40,370 --> 00:15:42,620
.הוא היה לוי
.הוא רצה להיות הוא הכוהן הגדול

309
00:15:42,940 --> 00:15:45,760
,הלוויים מסמלים את העניין של הדין

310
00:15:46,160 --> 00:15:48,600
.אהרון מסמל את עניין הרחמים

311
00:15:48,720 --> 00:15:50,600
...הווי מתלמידיו של"

312
00:15:50,890 --> 00:15:52,800
."אהרון, אוהב שלום ורודף שלום"

313
00:15:53,200 --> 00:15:55,820
.לוי תמיד מסמל את הדין
?למה לוי מסמל את הדין

314
00:15:56,360 --> 00:15:59,850
כי הלוויים הם היו נועלים
.את השערים בבית המקדש

315
00:16:00,250 --> 00:16:02,640
,לנעול שער זה גבול

316
00:16:03,140 --> 00:16:03,800
.זה דין

317
00:16:04,170 --> 00:16:06,450
.הלוויים היו מנגנים בבית המקדש

318
00:16:06,900 --> 00:16:10,800
.נגינה מסמלת על העניין של דין
?למה נגינה מסמלת על דין

319
00:16:11,250 --> 00:16:15,640
כי אם זייפת, אפילו באוקטאבה אחת
,למטה, אומרים לך: עזוב

320
00:16:15,720 --> 00:16:17,640
.זה לא... אתה לא יודע לנגן

321
00:16:18,200 --> 00:16:19,450
,שירה - אותו דבר

322
00:16:19,860 --> 00:16:21,850
,אם אתה שר ומזייף בשירה

323
00:16:21,980 --> 00:16:24,850
?מה אכפת לך
.דווקא היה שיר יפה ונחמד וזה

324
00:16:25,130 --> 00:16:25,460
.לא

325
00:16:25,770 --> 00:16:30,290
היה לו זיוף קל, הוא כבר לא
.זמר טוב, חזן טוב, פייטן טוב

326
00:16:30,660 --> 00:16:31,940
.זה מסמל על דינים

327
00:16:32,220 --> 00:16:34,900
.אומר קורח: תדע לך, משה רבנו, הדין איתי

328
00:16:35,380 --> 00:16:37,920
.לכן קורח בעיקרון הוא טען שהוא צודק

329
00:16:38,370 --> 00:16:39,570
,הזמן לא היה מתאים

330
00:16:39,610 --> 00:16:40,650
.נבלע באדמה

331
00:16:41,010 --> 00:16:43,540
.אומר האר"י ז"ל: קורח עתיד להיתקן

332
00:16:44,120 --> 00:16:44,840
?מתי

333
00:16:45,100 --> 00:16:46,440
.בבית המקדש השלישי

334
00:16:46,820 --> 00:16:49,900
,"לכן הוא אומר: "צדיק כתמר יפרח

335
00:16:49,940 --> 00:16:52,240
?סופי תיבות מהן
.קורח

336
00:16:52,490 --> 00:16:55,330
.למה? כי קורח עתיד לפרוח לעתיד לבוא

337
00:16:55,600 --> 00:16:57,130
.כרגע זה לא היה מתאים

338
00:16:57,490 --> 00:16:58,240
?מתי

339
00:16:58,530 --> 00:17:02,240
?אז כתוב שהם נבלעו באדמה והיו, למתי יהיו

340
00:17:02,460 --> 00:17:06,260
לנס, כאשר יושלם בית המקדש
,הראשון, השני והשלישי

341
00:17:06,490 --> 00:17:08,260
,'לנס, ל', נ', ו-ס

342
00:17:08,500 --> 00:17:10,520
אז הדברים הללו יושלמו

343
00:17:10,650 --> 00:17:12,520
.ויגיעו לידי תיקונם השלם

344
00:17:12,900 --> 00:17:15,330
:זאת אומרת, יוצא מפה דבר מאוד מעניין

345
00:17:16,080 --> 00:17:17,330
שהעניין של המבול

346
00:17:17,600 --> 00:17:20,460
.מסמל את העניין של השינוי מדרך הטבע

347
00:17:20,800 --> 00:17:23,890
.החודש הזה - חודש חשוון, נקרא ירח בול

348
00:17:24,170 --> 00:17:25,890
בול - על שם הבלבול

349
00:17:26,180 --> 00:17:29,570
.ומבול - 40 יום היה בלבול

350
00:17:29,700 --> 00:17:32,300
?כמה זמן זה ערך
,זה ערך במשך שנה

351
00:17:32,520 --> 00:17:33,520
.שהיא שנה שלמה

352
00:17:33,700 --> 00:17:36,900
אבל בסיומה של השנה
העולם התחיל להיות מתוקן

353
00:17:37,010 --> 00:17:38,610
.בתיקון שהוא תיקון חדש

354
00:17:38,740 --> 00:17:40,810
:ואני רוצה פה לגעת בנקודה נוספת

355
00:17:41,540 --> 00:17:46,090
יש לנו, אמרנו, שימו לב טוב, תאחזו
איתי קצת ראש, אני יודע, זה טיפה מורכב

356
00:17:46,460 --> 00:17:47,340
.אבל זה שווה

357
00:17:47,570 --> 00:17:50,010
,צריך לדעת, חשוב לי פה להדגיש

358
00:17:51,290 --> 00:17:52,860
...יש ב

359
00:17:53,260 --> 00:17:54,860
?ביהדות, כן

360
00:17:56,130 --> 00:17:57,840
,יש דברים שנראים פשוטים

361
00:17:57,920 --> 00:17:59,720
,חודשים - חשוון, כסלו, טבת

362
00:17:59,860 --> 00:18:02,660
,שנים עשר השבטים
,גם יש שנים עשר השבטים

363
00:18:02,690 --> 00:18:04,160
.מזלות, גם מזלות

364
00:18:04,730 --> 00:18:08,810
...צריך לדעת שכל דבר
.אין דבר שהוא נמצא באופן עצמאי

365
00:18:09,250 --> 00:18:12,010
.כל המערכות ביהדות הן מערכות משולבות

366
00:18:12,580 --> 00:18:15,650
אני לא יודע אם פה פעם בעבר נתתי

367
00:18:17,010 --> 00:18:19,160
?שיחה על המספרים, על כל תורת המספרים

368
00:18:19,840 --> 00:18:20,920
?דיברנו על זה פה פעם

369
00:18:21,380 --> 00:18:23,490
.אוקיי, בלי נדר, בהזדמנות

370
00:18:23,920 --> 00:18:25,800
:אנחנו ניקח דוגמא למספר

371
00:18:25,850 --> 00:18:31,810
,מספר 7, מספר 24, מספר 18
,מספר 13, מספר 10, מספר 12

372
00:18:32,140 --> 00:18:33,250
,אתה לוקח מספר

373
00:18:33,620 --> 00:18:37,140
אנחנו נביא פה רשימה של דברים
,שנמצאים תחת המספר הזה

374
00:18:37,460 --> 00:18:38,580
,מספר 70

375
00:18:38,930 --> 00:18:39,900
,מספר 40

376
00:18:40,090 --> 00:18:44,280
כל מיני אירועים, לא קשורים אחד לשני
:לכאורה, רק דבר אחד כן מקשר אותם

377
00:18:44,520 --> 00:18:45,240
.המספר

378
00:18:45,720 --> 00:18:50,880
ברגע שתפרוץ את הקוד של המספר, תבין
,מה המשמעות של המספר 40, לצורך העניין

379
00:18:51,400 --> 00:18:53,320
פתאום עשרות מקרים

380
00:18:53,700 --> 00:18:55,520
,יקבלו חוט ומכנה משותף

381
00:18:55,580 --> 00:18:56,920
,שהם לא קשורים אחד לשני

382
00:18:57,090 --> 00:18:58,570
.מפוזרים בכל מיני גמרות

383
00:18:58,760 --> 00:19:02,200
בלי נדר, פעם נעשה איזו הדגמה
.על איזה מספר מסוים

384
00:19:02,360 --> 00:19:06,090
תבינו את העיקרון, אין דבר כזה
.ביהדות דבר שמסתובב סתם

385
00:19:06,410 --> 00:19:07,320
אם יש לנו

386
00:19:07,980 --> 00:19:09,320
,שנים עשר חודשים

387
00:19:09,450 --> 00:19:10,740
,שנים עשר המזלות

388
00:19:10,890 --> 00:19:12,040
,שנים עשר השבטים

389
00:19:12,210 --> 00:19:16,320
כל הדברים האלו מכוונים בדיוק
.למערכת שהיא מערכת אחת

390
00:19:16,840 --> 00:19:20,000
...אני רק רוצה לסגור
אני יודע זה טיפה עמוק, אבל

391
00:19:20,120 --> 00:19:22,000
.שווה גם לדעת שיש מים עמוקים

392
00:19:22,100 --> 00:19:23,320
.זה גם טוב לדעת

393
00:19:23,860 --> 00:19:28,050
ספר היצירה לוקח גם את כל סוגי החושים

394
00:19:28,340 --> 00:19:29,220
.בגוף האדם

395
00:19:29,440 --> 00:19:33,240
:יש לנו כל מיני חושים
,ראייה ושמיעה, חוש הטעם

396
00:19:33,360 --> 00:19:34,600
,צחוק למשל

397
00:19:34,860 --> 00:19:38,240
העניין של צחוק זה כוח שנמצא
.בטבע, בנפש של האדם

398
00:19:38,560 --> 00:19:41,240
,כל מיני סוגים של חושים בגוף האדם

399
00:19:41,450 --> 00:19:43,500
הוא מחלק את זה ל-12 חלקים

400
00:19:44,060 --> 00:19:45,960
.וכל חודש - הוא נותן לו חוש

401
00:19:46,460 --> 00:19:47,800
.זה גם לא במקרה

402
00:19:47,920 --> 00:19:49,800
אנחנו אולי בחטא העגל

403
00:19:49,980 --> 00:19:54,600
,נסביר גם כן על העניין של הראייה והשמיעה
.זה חודש תמוז וחודש אב

404
00:19:54,940 --> 00:19:58,690
,שמעון, ראובן - שמעון זה שמיעה
.ראובן זה ראייה

405
00:19:58,960 --> 00:20:03,930
חודש תמוז מכוון כנגד ראובן
,ומכוון כנגד כוח הראייה

406
00:20:04,210 --> 00:20:07,920
,חודש אב מכוון כנגד שמעון
.ומכוון כנגד השמיעה

407
00:20:08,100 --> 00:20:10,140
.לא במקרה כל דבר כזה נופל

408
00:20:10,320 --> 00:20:12,410
,החודש שלנו מכוון כנגד הריח

409
00:20:13,040 --> 00:20:13,780
.ריח

410
00:20:14,460 --> 00:20:15,820
...כשנוח יצא מהמבול

411
00:20:16,000 --> 00:20:17,570
,יצא מהתיבה

412
00:20:17,810 --> 00:20:19,200
?מה הדבר הראשון שהוא עשה

413
00:20:19,740 --> 00:20:20,810
,לקח קורבנות

414
00:20:21,040 --> 00:20:22,050
הקריב קורבן

415
00:20:22,370 --> 00:20:25,140
.והתפלל לקב"ה שלא יהיה יותר מבול

416
00:20:25,660 --> 00:20:28,890
?פרשת השבוע - מה הקב"ה אומר לנוח

417
00:20:29,770 --> 00:20:32,930
."קיבלתי - "וירח את ריח הניחוח

418
00:20:33,330 --> 00:20:35,180
,הקב"ה הריח את הריח

419
00:20:35,520 --> 00:20:36,820
,אמר: "אני נשבע

420
00:20:37,020 --> 00:20:38,820
.לא יהיה יותר מבול בעולם

421
00:20:39,000 --> 00:20:40,820
מה עשה לבורא עולם הריח

422
00:20:41,410 --> 00:20:43,960
שהוא החליט בגלל הריח
?לא להביא יותר מבול

423
00:20:44,810 --> 00:20:48,610
אתם יודעים שהקורבן הכי הכי מיוחד
,בעם ישראל

424
00:20:48,860 --> 00:20:51,600
,בבית המקדש
?מה היה הקורבן הכי הכי מיוחד

425
00:20:51,850 --> 00:20:52,480
.קטורת

426
00:20:53,120 --> 00:20:53,600
.קטורת

427
00:20:54,450 --> 00:20:58,050
הקטורת, כתוב שכוהן היה זוכה
.לעשות אותה פעם אחת בחיים שלו

428
00:20:58,400 --> 00:21:01,500
לא היה זוכה יותר מפעם אחת
?להקטיר את הקטורת, למה

429
00:21:01,740 --> 00:21:03,240
.קטורת הייתה מעשירה

430
00:21:03,490 --> 00:21:06,720
"עד היום יש פה "פיטום הקטורת
,כתוב על קלף, זה לא סתם

431
00:21:06,880 --> 00:21:09,280
,יש את הסגולה המפורסמת של הזוהר הקדוש

432
00:21:09,520 --> 00:21:12,930
שאדם שקורא את פיטום הקטורת
,מתוך הכתב, על הקלף

433
00:21:13,240 --> 00:21:14,660
,זוכה באותו יום

434
00:21:14,890 --> 00:21:20,170
אחד עשר דברים כנגד אחד עשר סממני הקטורת
,שהוא ניצל מהם - הראשון זה נגד עין הרע

435
00:21:20,460 --> 00:21:23,570
כישופים, כל מיני דברים
.שיכולים לפגוע בבן אדם

436
00:21:24,010 --> 00:21:29,040
פיטום הקטורת, אין לנו היום קטורת
,אז פיטום הקטורת, תקרא את הפרשה

437
00:21:29,160 --> 00:21:32,140
.הדבר הזה מביא לך הרבה מאוד שפע של ברכה

438
00:21:32,540 --> 00:21:35,530
?מאוד מעניין, מה העניין
.שוב פעם, קטורת היא רק עניין של ריח

439
00:21:36,500 --> 00:21:37,380
,יותר מזה

440
00:21:38,000 --> 00:21:39,040
כתוב

441
00:21:40,170 --> 00:21:41,770
...שאדם הראשון

442
00:21:42,450 --> 00:21:45,850
לפני אדם הראשון, ישנו סיפור
.מאוד מעניין שמופיע בגמרא

443
00:21:46,180 --> 00:21:48,170
,הגמרא מספרת על רבה בר בר חנה

444
00:21:48,580 --> 00:21:50,540
,שפעם אחת הלך רבה בר בר חנה

445
00:21:50,770 --> 00:21:54,200
,הלך במדבר, פגש אותו איזה ישמעאלי אחד

446
00:21:55,010 --> 00:21:58,010
אומרת הגמרא, זו מסכת בבא בתרא
,בדף עג עמוד ב

447
00:21:58,260 --> 00:21:59,360
,אומרת הגמרא

448
00:21:59,640 --> 00:22:02,500
,ציינו את זה פה גם כמה פעמים
,הבאנו את הגמרא הזאת

449
00:22:02,840 --> 00:22:06,160
באותו רגע פגש אותו שם
,רבה בר בר חנה ואמר לו: תגיד לי

450
00:22:06,490 --> 00:22:09,340
?כמה זמן נשאר לנו להגיע לנקודת מים

451
00:22:10,120 --> 00:22:11,530
?עוד כמה זמן נגיע למים

452
00:22:12,210 --> 00:22:14,280
,אז כתוב שאותו ישמעאלי התכופף

453
00:22:14,560 --> 00:22:16,130
.אמר לו: תביא לי רגב אדמה

454
00:22:17,160 --> 00:22:18,130
,הריח אותו

455
00:22:18,530 --> 00:22:22,130
.אמר לו: עוד 32 קילומטר, שמונה פרסאות

456
00:22:22,840 --> 00:22:25,660
שלושים ושניים קילומטר
.אנחנו מגיעים לנקודת מים

457
00:22:25,820 --> 00:22:26,810
.זה הרבה מאוד

458
00:22:27,000 --> 00:22:28,890
...כמו שתגידו מפה
?אני יודע מה

459
00:22:29,660 --> 00:22:30,500
.לנתניה

460
00:22:31,060 --> 00:22:35,360
המרחק מאזור המרכז לנתניה
.בערך 32 קילומטר, אולי קצת יותר

461
00:22:35,740 --> 00:22:40,000
אז זה מרחק עצום להריח שמפה
.יש נקודת מים עוד 32 קילומטר

462
00:22:40,640 --> 00:22:42,000
,התקדמו עוד קצת

463
00:22:42,660 --> 00:22:45,010
?אמר לו: ועכשיו, כמה התקדמנו למים

464
00:22:45,180 --> 00:22:46,300
.אמר לו: תביא לי חול

465
00:22:46,570 --> 00:22:47,880
,הביא לו רגב של חול

466
00:22:48,560 --> 00:22:49,560
,הריח אותו

467
00:22:49,930 --> 00:22:53,130
,אמר לו: נותרו לנו עוד שלוש פרסאות

468
00:22:53,240 --> 00:22:54,570
.שנים עשר קילומטר

469
00:22:55,147 --> 00:22:56,336
:אומרת הגמרא שהוא אמר

470
00:22:56,366 --> 00:22:58,981
...זה נראה לי 12, 13

471
00:22:59,290 --> 00:23:01,480
...תוקע לי מספרים, לך תדע שהאמת באמת

472
00:23:01,900 --> 00:23:03,300
,לקח את רגבי החול

473
00:23:03,480 --> 00:23:06,180
,החליף אותם מאחורי הידיים
.אמר לו: עכשיו תריח

474
00:23:07,280 --> 00:23:08,730
.הריח - 32 קילומטר

475
00:23:09,050 --> 00:23:10,410
.הריח - 12 קילומטר

476
00:23:10,840 --> 00:23:13,000
,ערבב לו עוד הפעם, הוציא עכשיו

477
00:23:13,130 --> 00:23:15,520
.הריח - על זה 32, על זה 12

478
00:23:15,570 --> 00:23:18,250
,בקיצור, הוא אומר: הפכנו לו
.והפכנו לו והפכנו לו

479
00:23:18,610 --> 00:23:19,880
.לא התבלבל הבן אדם

480
00:23:20,300 --> 00:23:22,020
.זהו, כך אומרת הגמרא

481
00:23:22,280 --> 00:23:26,210
המהר"ל מפראג, גם המהרש"א במקום שם
הוא מביא מה הסיפור הזה

482
00:23:26,640 --> 00:23:30,560
להריח חול? זה בדיוק מה שנשאר לגמרא
?לכתוב באמצע מסכת בבא בתרא

483
00:23:30,970 --> 00:23:32,290
,אז הוא אומר: תדע לך

484
00:23:32,780 --> 00:23:35,680
.שישנם שמונה מעלות בחכמים

485
00:23:36,780 --> 00:23:38,740
המעלה הגבוהה ביותר

486
00:23:38,880 --> 00:23:41,600
."היא "והריחו ביראת אלוקים

487
00:23:41,850 --> 00:23:43,200
המשיח, כתוב

488
00:23:43,420 --> 00:23:46,570
.שיריח בן אדם לפי יראת השמיים שלו

489
00:23:47,680 --> 00:23:48,570
יש אנשים

490
00:23:48,900 --> 00:23:51,420
,שנראה לך שהוא כזה אדם קצת אולי דוחה

491
00:23:52,330 --> 00:23:56,640
,כשהמשיח יבוא הוא יגיד: תביאו, תביאו אותו
.אני מריח ממנו ריח של גן עדן

492
00:23:57,240 --> 00:24:00,290
,ויש אנשים שהולכים מבושמים כמו ענן הקטורת

493
00:24:01,010 --> 00:24:03,340
.כל אחד אומר: יש ריח טוב, ריח טוב

494
00:24:03,610 --> 00:24:08,260
כשהמשיח יבוא הוא יגיד: תיקחו אותו
.מפה, יש לו ריח של צחנה

495
00:24:08,520 --> 00:24:09,060
?למה

496
00:24:09,280 --> 00:24:12,500
כי חוש הריח של המשיח
,הוא לא חוש הריח שלנו

497
00:24:13,050 --> 00:24:15,700
,הוא חוש ריח רוחני
."והריחו ביראת אלוקים"

498
00:24:15,960 --> 00:24:18,940
אגב, כשרבי עקיבא טען
,שבר כוכבא הוא המשיח

499
00:24:19,360 --> 00:24:21,490
,אומר הרמב"ם, הוא מביא בהלכות מלכים

500
00:24:21,620 --> 00:24:25,010
:שאמרו חכמים לרבי עקיבא

501
00:24:25,240 --> 00:24:26,880
,אם אתה טוען שהוא המשיח

502
00:24:27,340 --> 00:24:29,530
.תבדוק אם הוא יכול להריח ביראת שמיים

503
00:24:29,640 --> 00:24:32,180
בר כוכבא, שיבדוק אם הוא מריח
.ביראת שמיים

504
00:24:32,760 --> 00:24:36,720
אומר הרמב"ם: נתנו לו להריח אם
.הוא מריח אנשים לפי יראת השמיים שלהם

505
00:24:36,760 --> 00:24:38,720
.טוב, הוא לא הריח
הוא היה אדם צדיק, אבל

506
00:24:39,160 --> 00:24:40,720
.אנשים - הוא לא הריח ביראת שמיים

507
00:24:41,090 --> 00:24:42,820
.באותו רגע רבי עקיבא פרש ממנו

508
00:24:43,290 --> 00:24:47,960
אמר: זה לא המשיח, הוא עושה דברים
.טובים, כן? אבל הוא כבר לא המשיח

509
00:24:48,340 --> 00:24:51,440
,המשיח - המעלה שלו
."והריחו ביראת אלוקים"

510
00:24:51,650 --> 00:24:52,380
,רבותיי

511
00:24:53,250 --> 00:24:54,840
,נוח יצא מהתיבה

512
00:24:54,920 --> 00:24:56,320
,עשה ריח ניחוח

513
00:24:56,650 --> 00:24:58,530
.הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה מבול

514
00:24:58,760 --> 00:25:01,320
,הקטורת - גם עניינה עם הריח

515
00:25:01,570 --> 00:25:05,090
הקדוש ברוך הוא מכפר לנו בזה
.הרבה עוונות, נותן עושר לבן אדם

516
00:25:05,300 --> 00:25:09,680
,המשיח יבוא, יהיה לו כוח
,"והריחו ביראת אלוקים"

517
00:25:09,880 --> 00:25:11,880
.מריח בן אדם לפי יראת השמיים

518
00:25:12,050 --> 00:25:13,650
?מה העניין של הריח

519
00:25:13,880 --> 00:25:15,250
,חודש חשוון

520
00:25:15,490 --> 00:25:17,250
.הכוח שלו זה חוש הריח

521
00:25:18,040 --> 00:25:20,080
:אומרת הגמרא במסכת ברכות

522
00:25:20,370 --> 00:25:22,610
?איזה דבר הנשמה נהנית ממנו

523
00:25:23,400 --> 00:25:26,170
.אומרת הגמרא: הריח
.הנשמה נהנית מהריח

524
00:25:26,650 --> 00:25:29,120
,החודש שלנו זה כנגד שבט מנשה

525
00:25:29,250 --> 00:25:31,120
."מנשה זה אותיות "נשמה

526
00:25:31,420 --> 00:25:33,530
,נשמה - חוש הריח

527
00:25:33,900 --> 00:25:36,450
,הריח כל הזמן נמצא פה מסביבנו

528
00:25:36,660 --> 00:25:40,500
,המבול מסתיים
.נשבע הקב"ה בעניינו של הריח

529
00:25:41,080 --> 00:25:42,970
?מה העניין של הריח בחודש הזה

530
00:25:43,940 --> 00:25:44,820
:תראו דבר מדהים

531
00:25:45,930 --> 00:25:50,120
כשהאדם הראשון חטא, הרי כל הבעיות
.שיש לנו היום זה מחטא עץ הדעת

532
00:25:50,700 --> 00:25:52,660
?מה קרה בחטא עץ הדעת

533
00:25:52,900 --> 00:25:56,200
.בחטא עץ הדעת התערבב הטוב עם הרע

534
00:25:56,530 --> 00:25:58,010
.זה פסוק מפורש בתורה

535
00:25:58,320 --> 00:25:59,580
?מה היה עץ הדעת

536
00:25:59,760 --> 00:26:00,460
:אז כתוב

537
00:26:00,610 --> 00:26:02,940
."עץ הדעת טוב ורע"

538
00:26:03,260 --> 00:26:04,940
?"מה פירוש המילה "דעת

539
00:26:05,120 --> 00:26:05,900
.חיבור

540
00:26:05,960 --> 00:26:08,380
,בלשון הקודש המילה "דעת" הכוונה לחבר

541
00:26:08,820 --> 00:26:11,140
.עץ שמחבר את הטוב עם הרע

542
00:26:11,380 --> 00:26:13,520
:אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון

543
00:26:13,720 --> 00:26:14,380
.אל תיגע בו

544
00:26:15,250 --> 00:26:19,320
אם אתה תאכל מהעץ הזה, אם אתה
,תחבר את הטוב ואת הרע ביחד

545
00:26:19,620 --> 00:26:21,760
,אם חיברת את הטוב עם הרע

546
00:26:21,930 --> 00:26:24,960
.קלקלת עכשיו את הכול
.עזוב, יום שישי אל תיגע

547
00:26:25,340 --> 00:26:26,900
?מתי כן תאכל מעץ הדעת

548
00:26:26,930 --> 00:26:27,530
אז כתוב

549
00:26:27,840 --> 00:26:31,000
שהוא אמר לו לאכול מעץ הדעת
,ביום השבת, שבת זה יום קדוש

550
00:26:31,330 --> 00:26:33,490
,אז ביום הזה אם תחבר את הטוב עם הרע

551
00:26:33,620 --> 00:26:35,860
.תגביר את הטוב על הרע

552
00:26:36,290 --> 00:26:40,130
,יום שישי אם אתה תאכל
.יתגבר הרע על הטוב

553
00:26:40,260 --> 00:26:41,700
.זו למעשה הייתה התוכנית

554
00:26:42,000 --> 00:26:44,100
,אדם הראשון הלך, אכל מעץ הדעת

555
00:26:44,640 --> 00:26:47,200
.חיבר את הטוב עם הרע לפני הזמן

556
00:26:47,580 --> 00:26:50,900
:כל האיברים בגוף האדם נהנו מעץ הדעת

557
00:26:51,080 --> 00:26:51,880
 - חוש הטעם

558
00:26:52,100 --> 00:26:52,690
,נגס

559
00:26:53,340 --> 00:26:55,060
.איזה טעם טעים ומיוחד יש לו

560
00:26:55,800 --> 00:26:57,770
המראה - כתוב: "ותרא האישה

561
00:26:58,020 --> 00:27:01,100
?כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא" - למה"

562
00:27:01,540 --> 00:27:02,690
".לעיניים"

563
00:27:02,940 --> 00:27:06,460
זאת אומרת העין גם נהנתה. כנראה היה
.לעץ הזה מראה מאוד מאוד יפה

564
00:27:06,660 --> 00:27:10,250
אז עצם הראייה אותו
.כבר גרמה פגימה בעיניים

565
00:27:11,020 --> 00:27:13,080
...אכלו ממנו - היה את הטעם

566
00:27:13,340 --> 00:27:17,100
זה נמסך בכל האיברים בגוף
,האדם, אז כל איבר נהנה

567
00:27:17,330 --> 00:27:18,540
.כל הבריאה התקלקלה

568
00:27:18,860 --> 00:27:22,600
:אגב, רש"י כותב בפרשת השבוע
?למה בעלי חיים מתים

569
00:27:24,010 --> 00:27:25,400
.הכלבים, החיות

570
00:27:25,700 --> 00:27:27,580
הרי רק מי שאכל מעץ הדעת

571
00:27:27,820 --> 00:27:30,780
,הוא צריך למות
."כי ביום אכולך ממנו מות תמות"

572
00:27:31,000 --> 00:27:32,560
?למה כולם נפגעים מזה

573
00:27:32,690 --> 00:27:35,490
אז כותב רש"י שהאישה... כתוב: "ותאכל

574
00:27:35,880 --> 00:27:38,900
,"ותיתן גם לאישה"

575
00:27:38,980 --> 00:27:40,500
.ב-ה', הכוונה לבעלה

576
00:27:40,840 --> 00:27:42,080
?"מה פירוש המילה "גם

577
00:27:42,440 --> 00:27:46,300
אז כתוב שהם הסתובבו ונתנו לכל
.בעלי החיים לטעום מעץ הדעת

578
00:27:46,720 --> 00:27:48,800
.כולם אכלו, כולם נפגמו

579
00:27:49,200 --> 00:27:50,800
.כולם, קרה בהם פגם

580
00:27:51,160 --> 00:27:54,180
.וגם באדם ובחווה אשתו הפגם קרה

581
00:27:54,320 --> 00:27:56,180
,יש רק איבר אחד

582
00:27:56,700 --> 00:27:59,920
:חוש אחד שלא קיבל הנאה מעץ הדעת

583
00:28:00,300 --> 00:28:01,220
.חוש הריח

584
00:28:02,100 --> 00:28:03,220
.הריח לא נפגם

585
00:28:03,700 --> 00:28:05,460
.לא כתוב שהיה שם ריח לעץ הדעת

586
00:28:06,000 --> 00:28:10,740
אכלו, טעמו, כתוב שהיה לו מראה
,מאוד יפה - החושים נהנו ממנו

587
00:28:10,960 --> 00:28:15,820
.ואתה כי שמעת לקול אשתך" - האוזן נפגעה"
?למה הוא שמע בקול אשתו

588
00:28:16,120 --> 00:28:18,700
,כל האיברים כולם בגוף, כולם נפגעו

589
00:28:18,820 --> 00:28:20,980
.דבר אחד לא נפגע - זה חוש הריח

590
00:28:21,420 --> 00:28:23,280
.חוש הריח לא נפגע

591
00:28:23,440 --> 00:28:27,040
לכן, בעיקרון, החוש הזה
.הוא החוש הרוחני ביותר

592
00:28:27,420 --> 00:28:30,740
,אבל כיוון שהוא בגוף האדם
.אז גם הוא נמצא במקום שלנו

593
00:28:30,860 --> 00:28:33,960
,לכן הנשמה נהנית מדבר אחד - מהריח

594
00:28:34,200 --> 00:28:36,060
.כי זה לא נפגם בעץ הדעת

595
00:28:36,660 --> 00:28:39,660
לכן כשנוח יצא מהתיבה

596
00:28:39,740 --> 00:28:45,140
והוא עשה ריח ניחוח, הוא הזכיר
.לקב"ה שיש חוש אחד שלא נפגם

597
00:28:45,640 --> 00:28:49,880
אמר לו הקב"ה: העולם
,קלקל, השחית את עצמו

598
00:28:50,660 --> 00:28:54,300
?את המבול אני יותר לא אביא, למה
.בגלל אותו ריח ניחוח

599
00:28:54,660 --> 00:28:59,100
לכן אמר מלאך המוות למשה רבנו
:כשהוא היה בשמיים

600
00:28:59,460 --> 00:29:02,620
.אם אתה תקטיר קטורת, זה עוצר את המוות

601
00:29:02,760 --> 00:29:03,720
?מה הקשר

602
00:29:03,840 --> 00:29:06,100
?הריח של הקטורת מבטל את המוות

603
00:29:06,380 --> 00:29:08,720
:אמר מלאך המוות למשה רבנו

604
00:29:08,840 --> 00:29:10,720
?למה הגיע מוות לעולם

605
00:29:11,380 --> 00:29:13,400
.כי אדם הראשון חטא בעץ הדעת

606
00:29:13,460 --> 00:29:15,680
.דבר אחד שהוא לא פגם זה הריח

607
00:29:15,920 --> 00:29:18,840
,אם אתה תקטיר קטורת לשם שמיים

608
00:29:19,160 --> 00:29:21,460
.אז חוש הריח יעורר את מידת הרחמים

609
00:29:21,660 --> 00:29:25,900
לכן תבינו למה בן אדם שיקטיר
,קטורת, חלילה אש זרה

610
00:29:26,480 --> 00:29:29,980
אז הקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח
.על דבר כזה, זו פגיעה ישירה

611
00:29:30,320 --> 00:29:32,960
 - נדב ואביהוא הקטירו אש זרה
.במקום נשרפו

612
00:29:33,100 --> 00:29:35,780
מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת
.במקום נפגעו

613
00:29:35,920 --> 00:29:38,800
 - עוזיהו המלך נכנס עם קטורת
.במקום נפגע

614
00:29:39,120 --> 00:29:43,200
אין בדבר הזה
.אפילו שנייה אחת של פסק זמן

615
00:29:43,380 --> 00:29:45,660
,ברגע שאתה נוגע בזה לא כמו שצריך

616
00:29:45,940 --> 00:29:47,520
.במקום אתה מקבל את המכה

617
00:29:47,640 --> 00:29:48,440
?מה קרה

618
00:29:48,600 --> 00:29:53,020
מה הלחץ? יש מספיק עבירות חמורות
.שאנשים עושים והשמיים לא נופלים

619
00:29:53,420 --> 00:29:55,480
.התשובה היא: אתה נוגע בדבר שלא פגמו בו

620
00:29:56,260 --> 00:29:56,840
.אל תיגע

621
00:29:57,020 --> 00:29:58,020
.בזה לא פגמו

622
00:29:58,060 --> 00:30:01,720
,עזוב, כל מה שגם ככה מקולקל
,אתה מנסה לתקן פה, לתקן שם

623
00:30:02,000 --> 00:30:05,480
.הצלחת יותר, הצלחת פחות
?בזה לא נגעו, למה אתה מתעסק עם זה

624
00:30:05,640 --> 00:30:07,900
לכן הפגיעה שם
.היא פגיעה מאוד מאוד ישירה

625
00:30:08,020 --> 00:30:11,540
,לכן תבינו למה המשיח

626
00:30:11,840 --> 00:30:15,300
הכוח המיוחד שלו
,"זה "והריחו ביראת אלוקים

627
00:30:16,200 --> 00:30:19,940
כי המשיח מסמל את עניין
.השלמות והתיקון של העולם

628
00:30:20,220 --> 00:30:23,400
:ואמרנו כמה פעמים שאדם זה ראשי תיבות

629
00:30:23,560 --> 00:30:24,960
,א' זה אדם

630
00:30:25,140 --> 00:30:29,020
ד' זה דוד, המלך שממנו עתיד
.להגיע מ' - שזה משיח בן דוד

631
00:30:29,380 --> 00:30:31,020
,"אדם זה "אדם, דוד, משיח

632
00:30:31,180 --> 00:30:33,400
.וזה למעשה מתקן את כל העניינים כולם

633
00:30:33,640 --> 00:30:35,080
?מתי זה יהיה מתוקן

634
00:30:35,820 --> 00:30:37,560
.בעניין בית המקדש השלישי

635
00:30:37,760 --> 00:30:40,040
?מתי ייבנה בית המקדש השלישי

636
00:30:40,140 --> 00:30:42,400
,חודש חשוון - ירח בול

637
00:30:42,540 --> 00:30:46,100
הירח שבו נגמר אותו בלבול
.שעשה מ' - המבול

638
00:30:46,180 --> 00:30:49,160
ירח בול, בחודש הזה זה עתיד
.להסתיים - בית המקדש השלישי

639
00:30:49,720 --> 00:30:51,520
?לכן מה הכוח של החודש הזה

640
00:30:51,680 --> 00:30:52,660
.חוש הריח

641
00:30:53,020 --> 00:30:55,860
.כל המערכת כולה תפורה אחד לאחד

642
00:30:55,960 --> 00:31:02,220
,אין דבר שהוא נמצא, משהו במערכת הזו
.שזה דבר שהוא כביכול לא דבר שהוא סגור

643
00:31:02,400 --> 00:31:07,080
טוב, אז זהו זה. יש פה עוד כמה דברים
שאפשר להרחיב ולהעמיק, אבל

644
00:31:07,300 --> 00:31:09,080
...בואו נשאיר את הדברים

645
00:31:09,660 --> 00:31:11,300
.את הדברים כרגע כפי שהם

646
00:31:11,600 --> 00:31:12,160
.בסדר

647
00:31:12,400 --> 00:31:14,320
.אז עד כאן בעזרת השם

648
00:31:14,400 --> 00:31:17,200
אם כך, אני רוצה
.רק לעשות סיכום במילה אחת

649
00:31:17,380 --> 00:31:19,300
,השיעור היה קצת יותר עיוני

650
00:31:19,620 --> 00:31:21,720
.אבל גם זה צריך, זה בסדר

651
00:31:21,800 --> 00:31:26,740
למרות שתמיד אומרים... היום זה יום
,השנה של הרב עובדיה יוסף

652
00:31:26,960 --> 00:31:28,740
,ואומרים, הרב עובדיה, כידוע

653
00:31:28,960 --> 00:31:31,600
...הוא היה מוסר שיעור. הוא סיפר

654
00:31:33,200 --> 00:31:34,640
...שכחתי עכשיו את השם שלו

655
00:31:34,960 --> 00:31:37,820
,יהודי, שהוא אומר שהוא היה בחור ישיבה

656
00:31:38,440 --> 00:31:40,700
,"ואז יצא  "יביע אומר - חלק א

657
00:31:41,220 --> 00:31:43,620
,הוא היה בחור צעיר,
יביע אומר" הגיע לישיבה"

658
00:31:44,513 --> 00:31:47,776
,"וכשראש הישיבה פתח את "יביע אומר
:הוא אומר

659
00:31:47,793 --> 00:31:49,385
,אנחנו היינו בחורים, לא כל כך הבנו

660
00:31:49,677 --> 00:31:52,240
,"אבל כשהוא פתח את "יביע אומר
:הוא לא הפסיק לעשות

661
00:31:52,530 --> 00:31:54,296
...פשש... פשש... פשש

662
00:31:54,309 --> 00:31:59,260
מדפדף עוד דף, איך יכול להיות אברך
!?כל כך צעיר עם היקף כזה עצום

663
00:31:59,480 --> 00:32:01,260
,מי שקורא, מי שיודע

664
00:32:02,360 --> 00:32:04,520
...השו"ת "יביע אומר" זה פשוט

665
00:32:04,680 --> 00:32:06,880
.זו עבודה של מכון שלם

666
00:32:07,020 --> 00:32:11,600
היום יושבים מכונים עם התוכנות של המחשב
.וכל הדברים האלה, יכולים להוציא כאלה יצירות

667
00:32:11,900 --> 00:32:15,220
,בן אדם בלי מחשב
.בלי שום דבר, עושה את זה לבד

668
00:32:15,400 --> 00:32:17,220
.זו פשוט יצירה של מכון שלם

669
00:32:17,640 --> 00:32:19,740
.וראש הישיבה מאוד מאוד התפעל

670
00:32:19,800 --> 00:32:22,920
:אז הוא אמר: הוא כל כך התפעל, אז אמרתי

671
00:32:23,160 --> 00:32:25,220
,כשאני אהיה בירושלים בביקור

672
00:32:25,400 --> 00:32:27,660
.אני ארצה לראות את המחבר, מי זה המחבר

673
00:32:27,900 --> 00:32:30,240
אז הוא אומר שהוא הגיע יום
,אחד לביקור בירושלים

674
00:32:30,360 --> 00:32:34,060
הוא בירר איפה הרב מוסר שיעור, באיזה
,בית כנסת צדדי, שכחתי עכשיו את השם שלו

675
00:32:34,460 --> 00:32:38,020
:והוא מסר שם שיעור. הוא אומר
.מי הגיע לשיעור? היו שם איזה עשרה אנשים

676
00:32:38,440 --> 00:32:42,500
,חבר'ה שעובדים, באו בסוף היום
.שבע בערב, שמעו שיעור

677
00:32:42,680 --> 00:32:46,520
הרב מתחיל את הזה, הוא אומר: נכנס, מתחיל
,להתפלפל בסוגיות לפה ולשם

678
00:32:46,602 --> 00:32:49,400
,טלאק, טלאק, טלאק
אנשים מתחילים "ליפול" אחרי יום עבודה

679
00:32:49,560 --> 00:32:52,400
והרב עובדיה עם ה"יביע אומר" שלו
.והם בזה

680
00:32:52,480 --> 00:32:53,520
,פתאום קם הגבאי

681
00:32:54,120 --> 00:32:56,460
,נתן שתי דפיקות על התיבה
אמר: כבוד הרב

682
00:32:56,560 --> 00:32:58,460
?אפשר לספר פה סיפור בבקשה

683
00:32:58,560 --> 00:33:00,680
."לא המדרש עיקר, אלא המעשה"

684
00:33:00,920 --> 00:33:04,200
:אז הרב עובדיה תמיד צוחק ואומר
.לא המדרש עיקר, אלא המעשה

685
00:33:04,380 --> 00:33:08,320
אבל חשוב לדעת שיש מדרש. אם נשארים רק
.עם מעשיות, אז לא יצאנו מזה עם שום דבר

686
00:33:08,560 --> 00:33:11,220
.צריך לדעת שגם יש את הרובד הפנימי יותר

687
00:33:11,420 --> 00:33:15,020
אגב, שם כתוב שהוא מספר שהוא
,מאוד התפעל מהענווה שלו

688
00:33:15,340 --> 00:33:17,460
הוא אומר: כי אני ידעתי שבאותו זמן

689
00:33:17,560 --> 00:33:19,920
,"הוא כתב כבר את החלק השני של "יביע אומר

690
00:33:20,340 --> 00:33:23,760
,ובכל אופן, הוא היה שם
,נמצא עם אנשים פשוטים וזה

691
00:33:24,060 --> 00:33:26,240
...מוסר להם שיעורים כאילו

692
00:33:26,620 --> 00:33:29,980
כאילו הוא לא מגלגל את כל התורה
."כולה לאחר מכן בשו"ת "יביע אומר

693
00:33:30,200 --> 00:33:32,460
,זה היה באמת דבר מאוד מאוד ייחודי

694
00:33:32,560 --> 00:33:35,420
.הענווה של הרב עובדיה זה היה דבר לשם דבר

695
00:33:35,720 --> 00:33:37,240
הייתה תקופה

696
00:33:37,340 --> 00:33:39,380
שהוא היה צריך להגיע בזמן לשיעור

697
00:33:40,400 --> 00:33:41,640
.ולא היה לו איך להגיע

698
00:33:41,820 --> 00:33:46,180
,אז אחד מהתלמידים אמר לו שהוא ייקח אותו
.הוא היה עובד בתברואה בירושלים, בפח הזבל

699
00:33:46,880 --> 00:33:48,940
:אז הוא אמר לו
.יש לי את המשאית של פח הזבל

700
00:33:48,980 --> 00:33:51,320
כשאני מסיים את הקו, אני יכול
.לקחת אותך עם זה לשיעור

701
00:33:51,620 --> 00:33:52,520
.הוא נסע איתו

702
00:33:52,740 --> 00:33:54,880
.במשאית פח זבל הוא נסע איתו לשיעור

703
00:33:55,200 --> 00:33:57,280
למה? כי הוא אמר: אם זה יקדם אותי

704
00:33:57,480 --> 00:33:59,580
.ויביא אותו יותר מהר לשיעור, אני אסע

705
00:33:59,920 --> 00:34:01,480
.אז זה מראה את הענווה שלו

706
00:34:01,520 --> 00:34:04,600
לא פלא שאחרי זה הוא נסע
,'ברכבי פאר והדר וכו

707
00:34:04,800 --> 00:34:07,240
כי אם אתה נוסע
עם משאית פח זבל לשיעורים

708
00:34:07,340 --> 00:34:11,260
אז הקדוש ברוך הוא יסדר לך בסופו
.של דבר שייקחו אותך בצורה מכובדת

709
00:34:11,578 --> 00:34:14,854
היו תורמים לו מדי תקופה רכב חדש, מפואר

710
00:34:14,875 --> 00:34:18,040
כדי שהוא יוכל לנסוע לאן שהוא
.צריך, לכל שיעורי התורה

711
00:34:18,300 --> 00:34:20,220
זה למעשה, הדברים האלו מסמלים

712
00:34:20,440 --> 00:34:22,520
.על עמל התורה והיגיעה בתורה שלו

713
00:34:22,600 --> 00:34:27,000
,אז אנחנו רק נסכם את הדברים שאמרנו
.שזה יהיה כמובן לעילוי נשמתו הטהורה

714
00:34:27,640 --> 00:34:30,180
 - ראינו שאנחנו נמצאים בחודש חשוון

715
00:34:30,380 --> 00:34:30,980
.אחת

716
00:34:31,400 --> 00:34:35,980
,החודש הזה מסמל את שבט מנשה
."שזה אותיות "נשמה

717
00:34:36,160 --> 00:34:38,540
,החודש הזה, יש בו את חוש הריח

718
00:34:38,740 --> 00:34:41,920
.שזה מבין 12 החושים מסמל את חוש הריח

719
00:34:42,000 --> 00:34:43,700
.אגב, חודש אדר זה צחוק

720
00:34:44,020 --> 00:34:47,480
כן, וזה מקביל שבחודש אדר היה
,את הצחוק הגדול בהיסטוריה

721
00:34:47,760 --> 00:34:48,640
.שזה פורים

722
00:34:48,820 --> 00:34:53,920
,הקב"ה כשהוא כבר ברא את הבריאה
.הוא הטביע בחודש אדר את כוח הצחוק

723
00:34:54,100 --> 00:34:58,680
,כשהקב"ה ברא בבריאה את חודש חשוון
הוא כבר נתן שם את חוש הריח

724
00:34:58,880 --> 00:35:00,680
.כי הריח זה החוש שלא נפגם

725
00:35:00,860 --> 00:35:05,240
על ידו בעזרת השם נזכה
.לבניין בית המקדש השלישי

726
00:35:05,340 --> 00:35:07,820
החוש הזה, שמסמל את עניינו של המשיח

727
00:35:08,080 --> 00:35:12,480
וירח בול - שזה למעשה מסמל
.את העניין של המבול

728
00:35:12,720 --> 00:35:17,400
בחודש הזה פסק גם הרושם
...של המבול כי בו נבנה

729
00:35:17,520 --> 00:35:19,480
הסתיימה בניית בית המקדש הראשון

730
00:35:19,940 --> 00:35:23,140
,ולמעשה, השבט שזה נמצא זה שבט מנשה

731
00:35:23,360 --> 00:35:25,960
,שהוא מסמל, כמו שאמרנו
."את האותיות "נשמה

732
00:35:26,080 --> 00:35:28,740
'רק על מה לא דיברנו? על האות נ

733
00:35:29,460 --> 00:35:30,640
.ועל מזל עקרב

734
00:35:30,740 --> 00:35:33,460
לא נורא, הזכרנו את זה רק קצת
,דרך שם האדם

735
00:35:33,660 --> 00:35:35,920
,עניין הנקמה, הרגישות

736
00:35:36,260 --> 00:35:39,920
,שיש לכאן ולכאן
,האות נ' שמסמלת בשם האדם

737
00:35:40,120 --> 00:35:41,920
,ומזל עקרב

738
00:35:42,200 --> 00:35:45,800
שהוא גם כן יש לו טבע
.של נקמנות. כידוע, העקרב הוא נקמן

739
00:35:46,020 --> 00:35:50,220
 - נחש כרוך על עקבו באמצע התפילה
לא פוסק

740
00:35:50,540 --> 00:35:53,020
.כי אם אתה לא תזוז, הנחש לא יתקוף אותך

741
00:35:53,120 --> 00:35:55,740
?עקרב כרוך על עקבו - מה עושה באותו רגע

742
00:35:56,060 --> 00:35:56,660
.בורח

743
00:35:56,880 --> 00:36:00,180
למה? אצלו המערכת
.היא קצת יותר תקיפה, יותר קשה

744
00:36:00,460 --> 00:36:02,840
.זה למעשה מסמל את העניין של החודש הזה

745
00:36:02,980 --> 00:36:06,040
אבל בעיקר צריך לעבוד בו על
.העניין של הסליחה והמחילה

746
00:36:06,080 --> 00:36:08,040
,מי שהאות נ' מופיעה בשם האדם שלו

747
00:36:08,280 --> 00:36:10,520
,צריך לדעת שאומנם לפעמים קשה לו לסלוח

748
00:36:10,740 --> 00:36:13,560
אבל הקב"ה נתן בו נשמה
שהיא נשמה מאוד גבוהה

749
00:36:13,720 --> 00:36:15,400
.והיא נותנת את הכוח לסליחה

750
00:36:15,560 --> 00:36:17,380
הקב"ה יעזרנו בעזרת השם

751
00:36:17,400 --> 00:36:22,780
שנזכה לנצל את כל הכוחות המיוחדים
שהקב"ה כל הזמן משפיע ונותן

752
00:36:22,860 --> 00:36:25,500
.בצורה הנכונה לעבודתו יתברך

753
00:36:25,560 --> 00:36:27,600
.חזקים וברוכים תהיו