x
הרב גואל אלקריף

להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

איזו סגולה יחודית יכולה לרפא ממחלת הסרטן?

כיצד זכתה בת ממשפחה הרוסה לחתונה מושלמת?

צד הרגיע וניחם משה רבנו את בני ישראל על כל הקללות ששמעו מהקב"ה בפרשת כי תבוא?

מה הצ'ק ששילם המשגיח על ידי התפילה בקבר רחל?

מה העיצה למי שמרגיש כבוי ולא מצליח להתעורר בתשובה?

מה היתה החכמה של האישה שבעלה ליכלך את המפה החדשה שהיא רקמה?

מה למד ר' שלום שבדרון מהדרשה שהוא עצמו מסר בתשעה באב בלונדון?

ומדוע יצחק אבינו נקרא יצחק ולא שמחה?