x
הרב אליהו עמר

אני לדודי - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מה משמעות החודש וכיצד נצליח להגיע מוכנים לראש השנה? הרב אליהו עמר בהכנה לחודש אלול

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,160 --> 00:00:45,740
.ערב טוב לכולם, ציבור יקר

2
00:00:45,780 --> 00:00:47,970
אנחנו בסייעתא דשמיא
.מתחילים חודש אלול

3
00:00:48,490 --> 00:00:51,400
חודש אלול, אנחנו נראה בו
.כמה דברים מאוד מעניינים

4
00:00:51,460 --> 00:00:53,010
?קודם כול, מה פירוש המילה אלול

5
00:00:53,860 --> 00:00:55,830
?אלול"? איזה מין שם זה"

6
00:00:56,400 --> 00:00:57,860
.אלול זו מילה בארמית

7
00:00:59,680 --> 00:01:01,290
בתרגום כתוב שהמרגלים

8
00:01:01,320 --> 00:01:03,990
,שמשה רבנו שלח לארץ ישראל

9
00:01:04,420 --> 00:01:07,450
."אומר התרגום: "ויאללון ית ארעא

10
00:01:07,890 --> 00:01:09,950
,אלול הכוונה ריגול

11
00:01:10,150 --> 00:01:11,350
?בשפה חופשית, כן

12
00:01:11,680 --> 00:01:13,050
.אלול הכוונה ריגול

13
00:01:13,400 --> 00:01:15,050
.אז החודש הזה הוא חודש הריגול

14
00:01:15,550 --> 00:01:16,900
?את מי לרגל? מה לרגל

15
00:01:17,030 --> 00:01:20,000
?את מי הולכים לרגל
?על אילו מרגלים מדברים פה

16
00:01:20,400 --> 00:01:21,270
.זה חודש אלול

17
00:01:21,780 --> 00:01:24,760
בספר היצירה כתוב
.שלכל חודש יש מזל

18
00:01:26,100 --> 00:01:28,120
?מה המזל שמאפיין את חודש אלול

19
00:01:28,800 --> 00:01:31,910
אז אומר ספר היצירה
,שחודש אלול זהו מזל בתולה

20
00:01:32,600 --> 00:01:33,780
.אחד מאותם המזלות

21
00:01:33,830 --> 00:01:35,560
.מה זה מזל, אני אסביר פה מיד

22
00:01:37,050 --> 00:01:38,950
."יש הרבה שאומרים: "ישראל מעל המזל

23
00:01:39,340 --> 00:01:42,960
.אני אסביר את המשמעות
זה לא קשור, אבל זה רק באופן כללי

24
00:01:43,250 --> 00:01:44,600
.להבין מה המשמעות של העניין

25
00:01:45,550 --> 00:01:47,960
.יש לנו בשמיים גלגל המזלות

26
00:01:48,430 --> 00:01:52,620
,גלגל המזלות, למעשה
,זהו קונסטלציה של כוכבים

27
00:01:53,090 --> 00:01:54,140
.מבנה כוכבים

28
00:01:54,380 --> 00:01:57,570
,אם אני עומד כאן, לצורך העניין
,אז זה עובר מעלינו

29
00:01:57,820 --> 00:02:01,090
.מעל כיפת הרקיע הגלגל עובר
.זה מובא במסכת ראש השנה

30
00:02:01,600 --> 00:02:06,140
הגלגל... מדי שעה
,יש מזל שמשמש

31
00:02:06,410 --> 00:02:10,490
,זאת אומרת מבנה מסוים של כוכבים
.שאתה רואה אותו

32
00:02:10,510 --> 00:02:14,710
.כל זווית היא זווית בת 30 מעלות
.גלגל זה 360 מעלות

33
00:02:15,030 --> 00:02:18,030
.כל זווית היא 30 מעלות
.יש בו מבנה של כוכבים

34
00:02:18,570 --> 00:02:20,970
,ואם כאילו תעשה איזה דמיון כזה

35
00:02:21,060 --> 00:02:23,050
– תמתח קו דמיוני בין כוכב לכוכב

36
00:02:23,380 --> 00:02:27,350
אתה תגלה צורה: קשת, גדי, דלי
.וכן על זה הסדר

37
00:02:27,720 --> 00:02:30,650
.כל שעה והמזל שלה

38
00:02:30,860 --> 00:02:35,570
מי שירצה, יראה רש"י במסכת עירובין
.דף נו, כנצ"ש חל"ם

39
00:02:35,920 --> 00:02:37,620
,יש לנו שם שבעת כוכבי הלכת

40
00:02:37,920 --> 00:02:41,040
...ורש"י כותב במסכת
,זו גמרא, למעשה, במסכת ראש השנה

41
00:02:41,370 --> 00:02:45,480
,על כל המזלות. איזה חודש
יש לכל חודש את המזל שלו

42
00:02:45,780 --> 00:02:48,090
ולכל שעה ולכל זמן
.יש את המזל שלה

43
00:02:48,500 --> 00:02:52,920
עכשיו, המבנה הזה של הכוכבים
הוא כל הזמן בתנועתיות

44
00:02:53,220 --> 00:02:54,990
.רק זה נע בצורה איטית

45
00:02:55,260 --> 00:02:59,370
ניתן, אגב, לראות את זה בעיניים
.בלי טלסקופ, בלי שום דבר

46
00:02:59,600 --> 00:03:02,330
,אם יש ראות טובה
,לא איזה אובך בשמיים

47
00:03:02,580 --> 00:03:03,550
.אתה יכול לראות את זה

48
00:03:03,850 --> 00:03:07,440
,כל חודש יש לו את המזל העולה שלו
,המזל שנמצא באותו חודש

49
00:03:07,480 --> 00:03:08,430
.מלווה את אותו חודש

50
00:03:08,910 --> 00:03:11,300
על הנקודה הזו אין ויכוח
.בין עם ישראל לבין הגויים

51
00:03:12,000 --> 00:03:15,240
זה כמו שיש שמש וירח
,וכל שבעת כוכבי הלכת

52
00:03:15,430 --> 00:03:17,490
.יש גם את גלגל 12 המזלות

53
00:03:17,940 --> 00:03:19,770
?מה נקודת הוויכוח בין יהודי לגוי

54
00:03:20,630 --> 00:03:22,430
,הגוי רואה במזל כאלוהים

55
00:03:22,970 --> 00:03:26,480
,הוא רואה במזל כדבר משפיע
.דבר עוצמתי, כוח עוצמתי

56
00:03:26,840 --> 00:03:30,910
,מי שיפתח את הרמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה
.הוא מסביר מה הייתה שם הטעות של דור אנוש

57
00:03:31,470 --> 00:03:35,800
עם ישראל יודע שלמזל יש לו יכולת העברה
,של דברים, זה צינור

58
00:03:36,170 --> 00:03:37,890
.אבל הכול מגיע מאיתו יתברך

59
00:03:38,560 --> 00:03:42,900
עכשיו, המזל שמאפיין את חודש אלול
.זה מזל בתולה

60
00:03:43,490 --> 00:03:47,620
אנחנו ננסה לברר
.למה דווקא המזל הזה נמצא בחודש אלול

61
00:03:48,150 --> 00:03:49,910
,בספר היצירה כתוב עוד דבר

62
00:03:50,610 --> 00:03:55,790
שכנגד 12 החודשים
יש את 12 המזלות

63
00:03:56,440 --> 00:03:59,710
וכנגד 12 המזלות
.יש את 12 השבטים

64
00:04:00,200 --> 00:04:02,160
.ליעקב אבינו היו 12 בנים

65
00:04:02,680 --> 00:04:05,490
.כל שבט מכוון כנגד חודש מסוים

66
00:04:05,540 --> 00:04:11,540
למשל, אחד השבטים שהוא היה
,השבט הפחות ביותר והבזוי ביותר

67
00:04:11,560 --> 00:04:15,010
איך קראו לשבט הכי בזוי
.בכל השבטים? שבט דן

68
00:04:15,410 --> 00:04:21,560
.דן היה מאסף לכל המחנות
.דן, שם היה את פסל מיכה בדן

69
00:04:21,800 --> 00:04:29,460
אז למשל, חודש טבת
.זה החודש שמסמל את שבט דן

70
00:04:29,800 --> 00:04:33,740
,למה? כי בטבת התחיל החורבן
,התחיל המצור על ירושלים

71
00:04:34,010 --> 00:04:37,300
אחד משלושת החודשים
,שתרגמו את התורה

72
00:04:37,330 --> 00:04:40,670
...היו שלושה שבועות
.שלושה ימים היה חושך בעולם

73
00:04:41,070 --> 00:04:43,230
.שבט דן נמצא בחודש טבת

74
00:04:43,740 --> 00:04:45,560
?איזה שבט נמצא בחודש אלול

75
00:04:46,590 --> 00:04:48,630
?מה השבט שמאפיין את חודש אלול

76
00:04:49,410 --> 00:04:53,490
אז כתוב בספר היצירה
שהשבט שמאפיין את חודש אלול

77
00:04:53,800 --> 00:04:55,800
.זהו שבט גד

78
00:04:57,040 --> 00:04:59,190
:גד. אז שימו לב מה יש לנו פה

79
00:04:59,490 --> 00:05:05,120
חודש אלול – יש לנו מזל בתולה
.ויש לנו את שבט גד

80
00:05:05,620 --> 00:05:11,330
האם זה במקרה או שיש לדבר הזה
?איזושהי משמעות מסוימת קצת יותר פנימית

81
00:05:11,690 --> 00:05:14,900
,אז בואו נראה יחד
בעזרת השם יתברך, כמה דברים

82
00:05:15,120 --> 00:05:17,880
כדי שניכנס בצורה נכונה
ובצורה טובה

83
00:05:18,040 --> 00:05:21,580
,לקראת ה-40 ימים הללו
.מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים

84
00:05:22,000 --> 00:05:24,400
.חודש אלול זה למעשה חודש הריגול

85
00:05:25,060 --> 00:05:27,520
?מה פירוש ריגול
?מה תפקידו של המרגל

86
00:05:28,210 --> 00:05:32,830
המרגל אמור לזהות את נקודות התורפה
של הצד של האויב

87
00:05:33,310 --> 00:05:34,630
,והוא מדווח לחבר'ה

88
00:05:34,890 --> 00:05:37,390
,אומר להם: תשמעו
,פה יש פרצה בגדר

89
00:05:37,630 --> 00:05:41,230
כאן אין מספיק כוחות
,של הצבא של האויב

90
00:05:41,280 --> 00:05:45,320
.תתקפו מפה, מפה
.הם תגברו, עשו ביצורים, מוצבים. לא כדאי

91
00:05:45,800 --> 00:05:47,250
.זה למעשה תפקיד המרגל

92
00:05:47,610 --> 00:05:55,210
המרגל נותן לך מידע איך תשתמש
.עם המידע הזה של האויב נגד האויב

93
00:05:55,420 --> 00:05:56,850
.זה למעשה תפקידו של המרגל

94
00:05:57,510 --> 00:05:59,040
.חודש אלול זה חודש הריגול

95
00:05:59,660 --> 00:06:05,500
,יש, רבותיי, שיטה ליצר הרע
.וכל השנה הוא הפיל אותנו עם השיטה הזאת

96
00:06:06,530 --> 00:06:09,910
,אם בחודש הזה נתפוס את השיטה שלו

97
00:06:10,380 --> 00:06:15,710
נהפוך אותה ונשתמש בשיטה הזאת
,כדי להיחלץ ממנו

98
00:06:15,980 --> 00:06:18,810
.זה תפקידו של המרגל
?מה השיטה של היצר הרע

99
00:06:19,490 --> 00:06:22,210
אז כתוב, הנביא מספר
,בספר שמואל ב

100
00:06:23,090 --> 00:06:25,560
שמה מסופר על המעשה
.של דוד המלך ובת-שבע

101
00:06:26,650 --> 00:06:30,540
,אנחנו, במסגרת השיעורים כאן
עשינו שיעור מיוחד

102
00:06:30,810 --> 00:06:32,260
.על דוד המלך ובת-שבע

103
00:06:32,540 --> 00:06:33,890
,הבאנו את כל המקורות

104
00:06:34,200 --> 00:06:37,040
,הבאנו את דברי הזוהר הקדוש
,רבי שמעון בר יוחאי

105
00:06:37,450 --> 00:06:40,990
הבאנו את דבריו
,של המלאך המגיד מן השמיים

106
00:06:41,700 --> 00:06:43,570
שהתגלה לרבי יוסף קארו

107
00:06:43,950 --> 00:06:48,100
,ואמר לו את האמת
,מה קרה בין דוד המלך לבת-שבע

108
00:06:48,420 --> 00:06:51,000
,מה שקרה למעלה בשמיים
,ממתיבתא דרקיעא

109
00:06:51,080 --> 00:06:53,840
,זה יש לנו
זה חלק אחד מהדברים הנדירים

110
00:06:54,210 --> 00:06:58,190
שאנחנו מחזיקים מידע שמימי
,מה הסיפור האמיתי

111
00:06:58,440 --> 00:07:00,780
מה בורא עולם באמת אומר
.שקרה שם

112
00:07:01,240 --> 00:07:04,620
,אז דיברנו על זה בהרחבה
,שדוד המלך למעשה, חלילה וחס

113
00:07:04,660 --> 00:07:06,100
,לא חטא בעוון של אשת איש

114
00:07:06,630 --> 00:07:11,480
אלא, גם ככה אומר הזוהר הקדוש
,וגם ככה נאמר במתיבתא דרקיעא

115
00:07:11,940 --> 00:07:16,380
כאשר אוריה החיתי יצא למלחמה
הוא נתן גט לאשתו

116
00:07:16,560 --> 00:07:19,040
,והיא הייתה גרושה לכל דבר ועניין

117
00:07:19,280 --> 00:07:23,880
,ודוד המלך לקח אותה
.אומר הזוהר הקדוש, אחרי 90 ימי הבחנה

118
00:07:24,180 --> 00:07:28,260
,כי כידוע שגם כאשר אישה מתגרשת
.אי אפשר מיד להתחתן איתה

119
00:07:28,610 --> 00:07:32,010
,צריך להמתין 90 ימים
לא כולל יום הגירושין

120
00:07:32,040 --> 00:07:33,610
.ולא כולל יום הנישואין

121
00:07:33,870 --> 00:07:39,330
ואוריה החיתי יצא למלחמה
,ביום ז בסיוון

122
00:07:39,340 --> 00:07:40,870
יום למוחרת חג השבועות

123
00:07:41,260 --> 00:07:45,560
ודוד המלך נשא את בת-שבע
.ביום כד באלול

124
00:07:45,930 --> 00:07:47,990
,למעלה משלושה חודשי המתנה

125
00:07:48,120 --> 00:07:51,810
,היו כאן יותר מ-90 ימים
.כך כותב הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי

126
00:07:52,320 --> 00:07:55,970
,היא הייתה גרושה לכל דבר ועניין
,אישה קדושה וטהורה

127
00:07:56,150 --> 00:08:00,060
ואומרת הגמרא: "ראויה הייתה בת-שבע
,בת אליעם, אשת אוריה החיתי

128
00:08:00,240 --> 00:08:02,300
."לדוד המלך מששת ימי בראשית"

129
00:08:02,620 --> 00:08:08,320
,ולמה? מסבירים המקובלים שדוד המלך
.שורש נשמתו היה מאדם הראשון

130
00:08:09,160 --> 00:08:12,170
כאשר אדם הראשון ראה
– שדוד המלך עתיד להיוולד

131
00:08:12,200 --> 00:08:13,610
– דיברנו על זה כבר כמה פעמים

132
00:08:13,970 --> 00:08:16,330
הוא ידע שדוד המלך
.עתיד לחיות שלוש שעות

133
00:08:17,330 --> 00:08:18,270
.זה התיקון שלו

134
00:08:18,760 --> 00:08:22,530
:ואז אמר אדם הראשון
.אני נותן לו 70 שנה מחיי

135
00:08:22,850 --> 00:08:27,060
?המדרש כותב שבאיזה יום זה היה
.זה קרה ביום הראשון לבריאה

136
00:08:27,700 --> 00:08:31,490
,האדם הראשון נברא בקומתו
.נברא כמו בגיל 20

137
00:08:32,220 --> 00:08:35,680
:כשאדם בן 20, אומרים לו
.שמע, אתה יודע, אתה עתיד לחיות 120 שנה

138
00:08:35,750 --> 00:08:38,140
.אה... אומר לך: זה מלא זמן

139
00:08:38,820 --> 00:08:41,100
אני דיברתי עם אדם
.שחצה את גיל ה-80

140
00:08:41,520 --> 00:08:44,070
,אמרתי לו: תגיד לי
?זה עובר מהר או לאט

141
00:08:44,910 --> 00:08:46,210
.הוא אומר לי: כחלום יעוף

142
00:08:46,920 --> 00:08:52,480
,אתמול אני זוכר שהתחתנתי
.היום אני כבר בן 80, צאצאים, נכדים, נינים

143
00:08:53,090 --> 00:08:56,190
,הזמן הזה, ה-60 שנה האלו
.הופ! עבר ככה

144
00:08:56,230 --> 00:08:57,620
.תראה, הגעתי למרומי החיים

145
00:08:58,330 --> 00:08:59,960
,אדם הראשון, כשהוא היה בגיל 20

146
00:09:00,360 --> 00:09:02,270
?אמר: מה הבעיה
?נתנו לי לחיות אלף שנה

147
00:09:02,720 --> 00:09:05,070
,שבעים שנה לדוד המלך
.שיהיה לו לבריאות

148
00:09:05,100 --> 00:09:08,230
?מה זה 70 שנה
.לא מגרד את האלף, זה אפילו לא עשירית

149
00:09:08,810 --> 00:09:12,050
,כשהוא הגיע לגיל 930
:אמר לו הקב"ה

150
00:09:12,080 --> 00:09:14,960
.נו, קפל ציוד
.אמר לו: אבל אמרת לי אלף

151
00:09:15,500 --> 00:09:16,900
.אמר לו: אבל נתת 70

152
00:09:17,910 --> 00:09:18,900
."אמר לו: "חוזרני בי

153
00:09:19,450 --> 00:09:22,670
.חוזר, חוזר בי. תחזיר, תחזיר
?שבעים שנה זה הרבה זמן, מה זה

154
00:09:23,120 --> 00:09:26,330
,עכשיו, כשהגעת לגיל 930
.הרבה זמן 70 שנה, תחזיר

155
00:09:26,960 --> 00:09:29,470
:על זה אמר דוד המלך בתהילים

156
00:09:29,900 --> 00:09:35,130
,אל תבטחו בנדיבים"
."בבן אדם שאין לו תשועה

157
00:09:35,600 --> 00:09:37,650
.הנה, נתן לי. בסוף חזר בו

158
00:09:37,870 --> 00:09:39,690
לא משנה, השלימו את זה
,לדוד המלך וזה

159
00:09:39,750 --> 00:09:43,820
ואדם הראשון חי 930 שנה
כי מה שנתן הייתה נתינה

160
00:09:44,030 --> 00:09:45,100
.שהיא נתינה מוגמרת

161
00:09:45,960 --> 00:09:50,890
,כנגד חוה הייתה מכוונת
.כך אומרים המקובלים, בת-שבע

162
00:09:51,350 --> 00:09:55,890
אז אדם הראשון, יצא כביכול
,דוד המלך משורש נשמתו

163
00:09:56,250 --> 00:10:00,890
.וחוה הייתה בבת-שבע, הייתה מגולגלת
.שורש נשמתה היה נמצא בבת-שבע

164
00:10:01,370 --> 00:10:08,320
לכן אומרת הגמרא: "ראויה בת-שבע
,"בת אליעם, אשת אוריה החיתי, לדוד המלך

165
00:10:08,340 --> 00:10:10,620
."ממתי? "מששת ימי בראשית

166
00:10:10,650 --> 00:10:13,940
הרי כל אחד יודע
?שמתי קובעים את הזיווג של האדם

167
00:10:14,370 --> 00:10:16,910
:הגמרא אומרת במסכת סוטה
?מתי נקבע הזיווג

168
00:10:17,130 --> 00:10:18,910
.ארבעים יום לפני יצירת הוולד

169
00:10:19,460 --> 00:10:22,750
,אז 40 יום קובעים
.לא מששת ימי בראשית

170
00:10:23,210 --> 00:10:27,650
אבל כן, במקרה הספציפי הזה
,של דוד המלך ובת-שבע

171
00:10:27,910 --> 00:10:30,460
,זה היה קדום מאוד
,זה ישב בשורשי הבריאה

172
00:10:30,640 --> 00:10:33,200
.זה יושב כבר מששת ימי בראשית
?אז מה הייתה הבעיה

173
00:10:34,530 --> 00:10:35,680
אז הזוהר הקדוש מסביר

174
00:10:35,700 --> 00:10:38,800
וגם הרב המגיד הסביר
,לרבי יוסף קארו מן השמיים

175
00:10:39,160 --> 00:10:40,530
.אותו מלאך שהתגלה אליו

176
00:10:40,720 --> 00:10:46,610
אמר לו: תשמע, הבעיה הייתה
,שדוד המלך לקח אישה גרושה

177
00:10:47,120 --> 00:10:50,410
אבל לא היו נוהגים לשאת
.את הנשים הגרושות

178
00:10:50,860 --> 00:10:52,680
,כל מי שיוצא למלחמה
.לא היה נוהג לשאת

179
00:10:52,730 --> 00:10:56,330
.אני מצאתי מקום מאוד מעניין
,אני בעזרת השם אייחד על זה שיעור

180
00:10:57,430 --> 00:11:00,650
,על גאווה
סליחה על הביטוי, גאווה מטופשת

181
00:11:01,250 --> 00:11:03,230
,שהייתה לאחד ממלכי ישראל

182
00:11:04,010 --> 00:11:09,070
שהוא אמר: אנחנו יוצאים להילחם
.ואף אחד לא ייתן גט כריתות לאשתו

183
00:11:09,580 --> 00:11:11,890
.למה? כי בטוח אנחנו מנצחים

184
00:11:12,420 --> 00:11:16,360
הוא הוציא צבא
.של 800 אלף חיילים למלחמה

185
00:11:16,860 --> 00:11:19,160
?אתם יודעים מה זה 800 אלף
לא יודע, אני חושב שהצבא הסיני

186
00:11:20,530 --> 00:11:23,730
,נמצא, פחות או יותר
.על המיליון ומשהו

187
00:11:24,340 --> 00:11:28,070
– לצאת להילחם עם 800 אלף חיילים

188
00:11:28,560 --> 00:11:31,310
,אין סיכוי, אנחנו מנצחים
.כולם חוזרים הביתה

189
00:11:32,430 --> 00:11:36,130
ומה שקרה, הייתה שמה
מפלה גדולה מאוד בשדה הקרב

190
00:11:36,480 --> 00:11:40,120
,והוא הותיר 500 אלף עגונות

191
00:11:40,530 --> 00:11:43,310
חצי מיליון עגונות היו בעם ישראל

192
00:11:43,670 --> 00:11:45,660
.כי לא ידעו לזהות את הבעלים

193
00:11:45,720 --> 00:11:49,700
בר מינן, הייתה מלחמה קשה מאוד
.והיה ריטוש הפנים

194
00:11:50,160 --> 00:11:52,840
,אחד הדברים שכדי להתיר עגונה
,מישהו צריך לזהות אותו

195
00:11:53,240 --> 00:11:54,670
,"מישהו צריך להגיד "אני ראיתי

196
00:11:55,150 --> 00:11:56,670
.איזה סימן זיהוי, משהו

197
00:11:57,160 --> 00:12:01,610
היה שם ריטוש. 500 אלף עגונות
היו בעם ישראל

198
00:12:01,840 --> 00:12:04,900
על הכבוד המטופש הזה
,שלא לתת גט כריתות

199
00:12:05,450 --> 00:12:07,320
."אנחנו נצא וכולם יחזרו הביתה"

200
00:12:07,730 --> 00:12:12,060
,חצי מיליון חיילים לא חזרו הביתה
.חצי מיליון נשים מצאו את עצמן עגונות

201
00:12:12,330 --> 00:12:17,220
מי שירצה, יקרא את זה
בספר מלכים א, פרק יב, פרק יג

202
00:12:17,240 --> 00:12:19,900
,באביעם, הבן של רחבעם, בן שלמה

203
00:12:20,300 --> 00:12:23,810
שהוא, אגב, יצא להילחם
,וכדרכם של מלכי בית דוד

204
00:12:23,850 --> 00:12:27,440
,כי רחבעם בן שלמה
נתן גט כריתות, כולם נתנו גיטין

205
00:12:28,050 --> 00:12:30,540
ויצאו וברוך השם רובם חזרו
.והכול היה בסדר

206
00:12:31,090 --> 00:12:33,370
,אבל שכנגדם שיצאו להילחם בהם

207
00:12:33,550 --> 00:12:37,100
לא נתנו. על הכבוד שלהם
.שילמו חצי מיליון עגונות בעם ישראל

208
00:12:37,310 --> 00:12:38,260
.לא זיהו את הבעלים

209
00:12:38,680 --> 00:12:41,260
כל היוצא למלחמת בית דוד
.נותן גט כריתות לאשתו

210
00:12:41,300 --> 00:12:42,210
.זו אחריות

211
00:12:42,820 --> 00:12:44,580
אבל כמובן שאף אחד
.לא מנצל את זה

212
00:12:45,050 --> 00:12:48,230
,אם הוא לא חזר
.אז פה נכנסים כבר להשלכות ההלכתיות

213
00:12:48,300 --> 00:12:53,010
,אבל במקרים אחרים
:לכן בא הקב"ה ואמר לדוד המלך

214
00:12:53,380 --> 00:12:55,900
,לא נהגת כראוי
.אכלת אותה פגה

215
00:12:56,220 --> 00:12:59,380
,זה כמו שיש לך איזה עץ טוב כזה
,רימונים, תאנים

216
00:12:59,650 --> 00:13:00,910
.קטפת את זה בוסר

217
00:13:01,100 --> 00:13:02,600
.זה שלך, תאכל, לבריאות

218
00:13:02,700 --> 00:13:06,320
,עוד שבועיים תבוא
– יש שמש טובה, הפרי בשל

219
00:13:06,350 --> 00:13:07,870
.תקטוף, תיהנה, הוא עסיסי

220
00:13:08,320 --> 00:13:10,410
?למה לקחת אותו עכשיו
."אכלה פגה"

221
00:13:10,840 --> 00:13:14,240
,הייתה שלך, ראויה להיות שלך
."הכול בסדר. "אכלה פגה

222
00:13:14,680 --> 00:13:16,340
.זה היה החטא בדק מן הדק

223
00:13:16,670 --> 00:13:18,580
,ופה הגיע נתן הנביא
.וזה לענייננו

224
00:13:19,190 --> 00:13:23,600
בא נתן הנביא לדוד המלך
.ואמר לו דברי תוכחה

225
00:13:23,930 --> 00:13:26,910
,מה התוכחה? כבשת הרש
.המשל המפורסם על כבשת הרש

226
00:13:27,250 --> 00:13:31,440
שימו לב, אני אשתדל לצטט
.את המילים כלשונו של הנביא

227
00:13:32,310 --> 00:13:34,900
הוא מספר לדוד המלך
.על אדם עשיר ועני

228
00:13:35,350 --> 00:13:38,140
לעשיר היה צאן, בקר
,וכל מה שיש לאנשים עשירים

229
00:13:38,460 --> 00:13:41,320
,ולעני הייתה לו רק כבשה קטנה

230
00:13:41,620 --> 00:13:45,440
מפתו תאכל, בחיקו תשכב"
.ועם בניו תאכל", הנביא אומר

231
00:13:45,880 --> 00:13:47,340
,ואז אומר הנביא כך
:שימו לב

232
00:13:48,210 --> 00:13:56,380
ויהי היום ויבוא הלך"
ויחמול העשיר לתת מצאנו ומבקרו לאורח

233
00:13:57,370 --> 00:14:00,300
,"וייקח את כבשת הרש"
,של השכן העני

234
00:14:00,540 --> 00:14:02,730
."וייתן לאיש הבא לפניו"

235
00:14:03,680 --> 00:14:06,690
.מי ששם לב, יש פה שינוי במינוח

236
00:14:07,600 --> 00:14:13,090
."ויהי היום ויבוא הלך"
.הלך זה עובר אורח

237
00:14:13,630 --> 00:14:17,390
."ויחמול העשיר לתת מצאנו ומבקרו לאורח"

238
00:14:17,780 --> 00:14:19,570
,פתאום ההלך הזה הפך להיות אורח

239
00:14:20,210 --> 00:14:23,700
ואז הוא נתן את כבשת הרש
.לאיש הבא לפניו

240
00:14:24,050 --> 00:14:26,850
,אומרת הגמרא במסכת סוכה
:דף נג עמוד ב

241
00:14:27,340 --> 00:14:29,740
,אמר רבא כך דרכו של היצר הרע"

242
00:14:30,550 --> 00:14:32,220
."בהתחלה הוא הלך"
?מה זה הלך

243
00:14:32,460 --> 00:14:35,490
,הלך זה אחד שבא, דופק בדלת
?אומר: יש לך צדקה לתת לי

244
00:14:35,560 --> 00:14:38,290
,נדבה? אני הולך
.אני אפילו לא נכנס אליך הביתה

245
00:14:39,550 --> 00:14:42,710
?מה זה אורח
,אורח זה אחד שאתה מזמין אותו הביתה

246
00:14:42,890 --> 00:14:46,420
,אוכלים, שותים
.בסוף הסעודה מקפל את הציוד, יוצא

247
00:14:46,940 --> 00:14:49,560
.מה זה איש? איש זה בעל הבית

248
00:14:50,640 --> 00:14:53,100
 – היצר הרע בהתחלה הוא הלך

249
00:14:53,890 --> 00:14:57,130
:הוא בא אליך, אומר לך
.אני בחוץ, תן נדבה ואני בורח

250
00:14:58,010 --> 00:15:00,160
,לאט לאט הוא הופך להיות אורח

251
00:15:00,400 --> 00:15:04,080
,מתאזרח אצלך, מתיישב לך
.נכנס, חודר

252
00:15:04,580 --> 00:15:06,610
בשלב האחרון הוא הופך להיות
.בעל הבית

253
00:15:06,650 --> 00:15:07,880
!אתה אומר לו: אבל אני לא רוצה

254
00:15:08,200 --> 00:15:11,410
?הוא אומר לך: מי שואל אותך
.אתה כבר נמצא בידיים שלי, אני מחליט

255
00:15:12,090 --> 00:15:13,940
?מה הדרך להיחלץ מהיצר הרע

256
00:15:14,530 --> 00:15:19,930
– בדיוק באותה השיטה שהוא מפיל
?בדיוק באותה השיטה אתה יכול להיחלץ. איך

257
00:15:20,760 --> 00:15:23,280
,סיפר לי יהודי שהתחיל להתחזק

258
00:15:24,600 --> 00:15:30,460
,הוא מנהל של אחת החברות הסלולאריות
,מנהל בכיר של מחוזות

259
00:15:30,850 --> 00:15:33,690
הוא אחראי על איזשהו מחוז מסוים
.באחת החברות הסלולאריות

260
00:15:34,320 --> 00:15:39,300
הוא אומר שההתחזקות שלו הייתה קצת קשה
...כי זה לא פשוט לבוא עם כיפה וזה

261
00:15:40,080 --> 00:15:41,880
.הוא במקום אחר, במעמד שונה

262
00:15:42,260 --> 00:15:44,170
הוא אמר לי: יש איזו מצווה
שאני יכול לעשות

263
00:15:44,200 --> 00:15:47,150
?שהמצווה הזו, איך אומרים
?המונה ידפוק

264
00:15:47,410 --> 00:15:49,070
.ובלי שייצור לי לחץ חברתי

265
00:15:49,450 --> 00:15:52,690
,להניח תפילין, הוא מניח כל בוקר
.אבל הוא אומר: זה חמש דקות

266
00:15:52,710 --> 00:15:55,510
מה זה להניח תפילין? אני רוצה משהו
.שיהיה איתי כל היום, כמו כיפה

267
00:15:55,940 --> 00:15:57,850
.כל היום זה נמצא איתך
.אני לא מסוגל

268
00:15:58,580 --> 00:16:01,650
.אמרתי לו: יש
.טלית קטן, ציצית

269
00:16:02,520 --> 00:16:04,850
כל רגע שאתה שם
,אתה מקיים מצוות עשה

270
00:16:05,780 --> 00:16:09,490
"המונה דופק. ב"עידנא דריתחא
.כתוב שתופסים על מצוות ציצית

271
00:16:09,510 --> 00:16:11,540
זה כבר טוב לך
.עם כל הפיגועים היום שיש

272
00:16:11,940 --> 00:16:14,420
,שים מתחת לבגדים
,אף אחד לא רואה

273
00:16:14,480 --> 00:16:16,480
.אתה שם מדי עבודה, הולך

274
00:16:16,760 --> 00:16:18,600
.מצא חן בעיניו
.שם טלית קטן

275
00:16:19,230 --> 00:16:20,450
.מספר לי סיפור מדהים

276
00:16:21,220 --> 00:16:25,520
,אומר לי: יום אחד מודיעים בעבודה
מדי פעם עושים גיבוש לעובדים

277
00:16:25,730 --> 00:16:27,020
.אוספים את כולם, עושים להם גיבוש

278
00:16:27,670 --> 00:16:30,710
הוא אומר לי: עשו גיבוש לעובדים
.בחוף "סירונית" בנתניה

279
00:16:30,760 --> 00:16:34,560
.מי שמכיר את נתניה, יש שם חוף
."החוף המרכזי בנתניה נקרא "חוף סירונית

280
00:16:34,970 --> 00:16:36,000
.נקרא חוף יפה

281
00:16:36,440 --> 00:16:38,930
,אז הם סגרו את זה בלילה שמה
.אין רחצה

282
00:16:39,400 --> 00:16:43,180
אז הם סגרו בלילה לטובת עובדי החברה
.והזמינו את כולם למפגש

283
00:16:44,410 --> 00:16:45,680
,עכשיו, הוא אמר: אמרתי לעצמי

284
00:16:46,280 --> 00:16:50,130
,ללכת למפגש של החברה
?יש עם זה בעיה בהלכה? יש איזה איסור

285
00:16:50,370 --> 00:16:53,370
,זה בלילה, אין רחצה, אין שום דבר

286
00:16:53,380 --> 00:16:55,700
.זה רק הבריזה של הים, האוויר הטוב

287
00:16:55,710 --> 00:16:57,350
.זה כאילו למצוא איזה מקום מעניין כזה

288
00:16:57,770 --> 00:16:59,350
?יש עם זה בעיה הלכתית

289
00:17:00,050 --> 00:17:01,130
.אמרתי לעצמי: לא

290
00:17:01,410 --> 00:17:04,070
,התנעתי את הרכב
.יצאתי מתל אביב לכיוון נתניה

291
00:17:04,790 --> 00:17:07,860
?אומר: מה אני אגיד לך
.הגענו לחוף, עשו שם הפקה שלמה

292
00:17:09,090 --> 00:17:14,330
הביאו שמה בר של משקאות חריפים
.וכל מיני, בקיצור

293
00:17:15,040 --> 00:17:19,220
,הוא אומר: ניגשתי לבר
.הכול כשר, הכול בסדר גמור

294
00:17:19,640 --> 00:17:22,910
יש בעיה לשתות במפגש חברתי
?שתייה חריפה

295
00:17:22,920 --> 00:17:24,810
.יש כזה איסור בהלכה? לא

296
00:17:25,110 --> 00:17:27,960
אז הוא אומר: לקחתי ובירכתי בכוונה
."שהכול נהיה בדברו"

297
00:17:28,610 --> 00:17:31,060
,הוא אומר: שתיתי כוסית
,כוסית ועוד כוסית

298
00:17:31,590 --> 00:17:34,270
בכוסית השלישית
.מצב הרוח שלך מתחיל להתרומם

299
00:17:34,490 --> 00:17:36,930
.אתה מתחיל להרגיש מחויך, מבוסם

300
00:17:37,420 --> 00:17:38,380
.הוא אומר: ואז זה קרה

301
00:17:39,700 --> 00:17:41,290
הייתה שמה תקליטיה כזו

302
00:17:42,330 --> 00:17:45,510
,והתקליטן שם כל מיני מוזיקה כזו
,טמטמים וזה

303
00:17:45,800 --> 00:17:47,840
.והזמין את כולם לרחבת הריקודים

304
00:17:48,820 --> 00:17:49,810
פה זה היה המוקש

305
00:17:50,610 --> 00:17:54,490
כיוון שאני כבר הרבה זמן
,לא מגיע למקומות של ריקודים מעורבים

306
00:17:54,510 --> 00:17:55,720
.וזה ריקודים מעורבים

307
00:17:56,590 --> 00:17:58,680
הוא אומר: אבל בשלב הזה
,אתה כבר בלי ברקסים

308
00:17:59,220 --> 00:18:01,570
...אתה מבוסם, אתה מחויך, אתה כבר

309
00:18:02,020 --> 00:18:05,810
הוא אומר: הרגליים התחילו להוביל אותי
.לרחבת הריקודים

310
00:18:06,500 --> 00:18:09,840
,הראש אומר: ברח, ברח מפה
!זה לא בשבילך

311
00:18:09,940 --> 00:18:12,520
,הרגליים לא שואלות אותך
.הולכות על אוטומט

312
00:18:13,350 --> 00:18:18,810
בתחילה הוא הלך, אחרי זה הוא אורח
.ובסוף הוא הופך להיות איש

313
00:18:18,870 --> 00:18:21,870
?למה, אתה תחליט לאיפה אתה הולך
.אני מוביל אותך

314
00:18:22,630 --> 00:18:24,310
.הוא אומר: אני הרגשתי שזה הסוף שלי

315
00:18:24,630 --> 00:18:28,390
,הוא אומר: אתה מרגיש נשלט באוטומט
.זה פשוט לא להאמין

316
00:18:28,920 --> 00:18:31,100
.הראש שלך צלול, אבל הרגליים לוקחות

317
00:18:31,990 --> 00:18:33,720
,זאת אומרת, הראש לא צלול
.זה בדיוק העניין

318
00:18:34,370 --> 00:18:37,850
הוא אומר: באותו רגע אמרתי לעצמי
.אני חייב להינצל"

319
00:18:37,870 --> 00:18:39,760
,אני לא נכשל בזה"
."לא מוכן להיכשל

320
00:18:40,210 --> 00:18:41,600
.הוא אומר: נזכרתי בטלית קטן

321
00:18:42,280 --> 00:18:43,790
,פתחתי את הכפתורים של החולצה

322
00:18:44,360 --> 00:18:46,700
,הוצאתי את הטלית קטן
שמתי אותה על הבגדים

323
00:18:47,150 --> 00:18:51,530
:ואמרתי ליצר הרע, אמרתי לו
.אני מוכן ללכת לרקוד, אבל בתנאים שלי

324
00:18:52,160 --> 00:18:54,550
.אני רוקד עם הטלית בחוץ

325
00:18:55,070 --> 00:18:57,580
,אתם מבינים לבד
...הוא מנהל

326
00:18:57,810 --> 00:19:00,200
הוא לא אחד, הרי כולם יצלמו אותו

327
00:19:00,240 --> 00:19:02,000
,ומחר זה ירוץ
.זו תהיה בדיחת השנה

328
00:19:02,280 --> 00:19:04,070
.והוא לא מתכוון לעשות מעצמו סמרטוט

329
00:19:04,890 --> 00:19:07,010
הוא אומר: באותו רגע
,שהייתי ככה עם הבגדים

330
00:19:07,180 --> 00:19:08,160
,עם הטלית בחוץ

331
00:19:08,540 --> 00:19:10,820
.הוא אומר: קודם כול נעמדתי
.אני לא טיפש

332
00:19:11,590 --> 00:19:15,040
,הוא אומר: אנשים הולכים, נוהים
,ואני עומד, עוד לא מסוגל לחזור

333
00:19:15,180 --> 00:19:16,120
.אבל גם לא מתקדם

334
00:19:16,880 --> 00:19:20,420
הוא אומר: לאט לאט
.נתתי ככה כמה צעדים אחורנית

335
00:19:20,850 --> 00:19:24,270
,הוא אומר: התיישבתי שם על איזה כיסא
.נשמתי את האוויר של הים

336
00:19:24,770 --> 00:19:27,990
.הוא אומר: התחלתי להירגע
.הם שמה עם הדברים שלהם

337
00:19:28,210 --> 00:19:30,040
הוא אומר: ואני מחזיר
.את השליטה אליי

338
00:19:30,590 --> 00:19:33,230
הוא אומר: כמובן שמיד לאחר מכן
,תפסתי את הרגליים

339
00:19:33,620 --> 00:19:35,790
נכנסתי לחניון, התנעתי
.ונסעתי לתל אביב

340
00:19:36,680 --> 00:19:40,130
הוא אומר: רק בדרך חזור
.הבנתי איזה תרגיל עשה לי היצר הרע

341
00:19:40,890 --> 00:19:44,110
:אם הוא היה אומר לי מראש
– סע לנתניה, יש ריקודים מעורבים

342
00:19:44,260 --> 00:19:46,140
.לא הייתי נוסע
?מה זה מעניין אותי הדברים האלו

343
00:19:46,170 --> 00:19:47,450
.אני לא נכנס למקומות האלו

344
00:19:48,220 --> 00:19:49,600
?מה הוא אמר לי
.מפגש חברתי

345
00:19:50,290 --> 00:19:53,070
."הגעתי, אמר לי "כוסית
,הכול מותר

346
00:19:53,480 --> 00:19:57,570
?אבל איך אמר פעם אדם חכם
.לא כל מה שמותר צריך לעשות

347
00:19:57,640 --> 00:19:59,740
?מה אתה עושה
.לא כל מה שמותר צריך לעשות

348
00:19:59,870 --> 00:20:02,930
,הוא אומר: עשיתי את כל מה שמותר
.ואז הוא תפס אותי במקום החלש

349
00:20:03,370 --> 00:20:05,170
?איך יצאתי מהלפיתה

350
00:20:05,850 --> 00:20:08,970
יצאתי על ידי שהשתמשתי
.עם הנתונים שלו

351
00:20:09,490 --> 00:20:12,450
– "אם הייתי אומר "אני לא נכנס
?מי שואל אותך בכלל

352
00:20:12,610 --> 00:20:17,330
.היה גורר אותי
.אמרתי לו: אני נכנס, אבל בתנאים שלי

353
00:20:17,830 --> 00:20:21,100
.איזו אחיזה של טובע נאחז בקש

354
00:20:21,540 --> 00:20:24,800
הוא אומר: ואז לאט לאט
החזרתי לעצמי את השליטה

355
00:20:24,820 --> 00:20:26,820
,עד שהייתי מסוגל לחזור בחזרה
.לנסוע הביתה

356
00:20:27,410 --> 00:20:30,590
,זו דרכו של היצר
.ככה הוא מפיל וככה אנחנו נחלצים

357
00:20:31,080 --> 00:20:34,110
,אם בן אדם מחליט לקבל על עצמו
בעזרת השם, מהיום והלאה

358
00:20:34,120 --> 00:20:36,290
,לא לדבר לשון הרע לעולם ועד

359
00:20:36,840 --> 00:20:38,790
?כמה זמן זה יחזיק מעמד
.תגידו אתם

360
00:20:39,520 --> 00:20:42,410
עד שמישהו יפגוש אותו אחרי השיעור
ויגיד לו כמה מילים

361
00:20:42,420 --> 00:20:44,480
,ובזה זה נגמר, זה פיקנטי
.זה עסיסי

362
00:20:44,800 --> 00:20:46,370
.אין סיכוי שתצא מהלפיתה

363
00:20:47,090 --> 00:20:49,160
,אם אתה באמת רוצה לא לדבר לשון הרע

364
00:20:49,790 --> 00:20:53,050
,אם אתה באמת רוצה
:לא משנה, קחו לעצמכם כל דבר שאתם רוצים

365
00:20:53,820 --> 00:20:56,800
אתה רוצה ללמוד
,סדר שלם בהתמדה

366
00:20:57,340 --> 00:20:59,770
,ארבע שעות בתענית דיבור
.לא לדבר

367
00:21:00,290 --> 00:21:01,560
?כמה זמן זה יחזיק מעמד

368
00:21:01,720 --> 00:21:04,540
עד שההוא שיושב לידך
יתחיל לספר לך כל מיני סיפורים

369
00:21:04,570 --> 00:21:05,480
.ובזה זה נגמר

370
00:21:06,010 --> 00:21:08,830
?איך אתה יכול להחזיק מעמד
.אל תלך על גדול

371
00:21:09,740 --> 00:21:14,150
תציב מטרה, אבל תקנה
.את המטרה הזאת בפרוטות

372
00:21:14,530 --> 00:21:15,960
כל פעם בדברים קטנים

373
00:21:15,990 --> 00:21:18,480
כי גם היצר הרע
.מפיל אותך בדיוק באותה שיטה

374
00:21:19,180 --> 00:21:23,540
,קצת, קצת ועוד קצת
,פתאום אתה מוצא את עצמך איך שסטית

375
00:21:23,600 --> 00:21:26,990
את הסחף, איך הוא לקח אותך
.לאט לאט ממקום אחר מאיפה שאתה רצית

376
00:21:27,450 --> 00:21:30,540
,עם אותו סחף תחזיר בחזרה
.לאט אבל בטוח

377
00:21:30,730 --> 00:21:37,340
למשל, בחצי שעה הראשונה של הסדר הראשון
.אני לא מדבר דברים בטלים

378
00:21:37,610 --> 00:21:40,650
,אחרי זה אין שום בעיה
,יוצאים ומעשנים ושותים קפה

379
00:21:40,660 --> 00:21:41,340
.מה שאתם רוצים

380
00:21:41,710 --> 00:21:43,940
.בחצי שעה הראשונה לא מדבר

381
00:21:44,330 --> 00:21:48,780
אתה תתפלא שחצי השעה תעבור מהר
,וזה יעבור ל-40 דקות

382
00:21:49,070 --> 00:21:50,760
.ואל תתפתה, אל תרוץ מהר קדימה

383
00:21:51,210 --> 00:21:56,560
,לאט לאט תקנה את זה בעצמך
,חצי שעה, 40 דקות, 50 דקות, שעה

384
00:21:56,780 --> 00:21:59,290
,פתאום אתה תראה שזה קופץ לך
.הדברים מסתדרים

385
00:21:59,320 --> 00:22:02,560
.למה? בדיוק באותה שיטה
.תהיה חכם, תהיה באלול

386
00:22:02,920 --> 00:22:05,520
.אלול זה המרגל
.תפוס את השיטה של האויב

387
00:22:05,540 --> 00:22:06,940
.תשתמש איתה לשיטה שלך

388
00:22:07,470 --> 00:22:10,970
תציב מטרת-על
,ולמטרה הזאת תחתור

389
00:22:11,040 --> 00:22:13,780
.אבל תחתור אליה לאט עם דברים קטנים

390
00:22:14,240 --> 00:22:17,270
,כל פעם נגיש
.כל פעם משהו שאני יכול לקחת

391
00:22:17,570 --> 00:22:22,120
עכשיו נבין למה מראש חודש אלול
ועד יום הכיפורים

392
00:22:22,150 --> 00:22:23,260
.יש לנו 40 יום

393
00:22:23,810 --> 00:22:25,500
?מה הסיבה? למה 40 יום

394
00:22:26,230 --> 00:22:29,970
.הספרה 40 מסמלת ביהדות על מהפך

395
00:22:31,290 --> 00:22:35,450
:למשל, מלקות – כתוב
ארבעים יכנו לא יוסיף"

396
00:22:35,520 --> 00:22:37,460
."פן יוסיף ונקלה אחיך לעיניך"

397
00:22:37,940 --> 00:22:41,050
,אם אדם עבר עבירה והתרו בו
– "והוא אומר "לא אכפת לי

398
00:22:41,820 --> 00:22:45,540
.לא אכפת לך? יש דין
.לוקחים אותו, מלקים אותו

399
00:22:45,560 --> 00:22:47,450
.המלקות היו, אגב, כפרה בשבילו, כן

400
00:22:47,810 --> 00:22:50,640
,האדם אוכל חזיר
.אתה בא, אומר לו: זה חזיר

401
00:22:50,900 --> 00:22:52,230
.הוא אומר לך: אל תתערב לי בחיים

402
00:22:52,670 --> 00:22:55,370
:באים שני אנשים, אומרים לו
.אבל אסור, אתה אוכל חזיר

403
00:22:55,950 --> 00:22:58,260
,הוא אומר להם: זה לא עניינכם
.אני עושה מה שבא לי

404
00:22:58,780 --> 00:23:00,430
,אם היו עדים והתראה

405
00:23:00,490 --> 00:23:04,350
לוקחים אותו לבית הדין
.ולא חיים איך שבא לי

406
00:23:04,460 --> 00:23:06,990
גם במדינה דמוקרטית
.לא חיים איך שבא לי

407
00:23:07,010 --> 00:23:10,780
."יש אומרים "דמוקרטיה
,דמוקרטיה היא סתם, זו דמגוגיה

408
00:23:10,820 --> 00:23:15,190
.זו לא דמוקרטיה
.דמוקרטיה היא שלטון הרוב

409
00:23:15,530 --> 00:23:18,140
אנחנו כולנו התאגדנו יחד והחלטנו

410
00:23:18,470 --> 00:23:20,850
:שחוק פלוני מחייב אותנו

411
00:23:20,960 --> 00:23:22,360
.לא חוצים בפס לבן

412
00:23:22,420 --> 00:23:24,250
,גם במדינה דמוקרטית יש חוקים

413
00:23:24,630 --> 00:23:27,670
רק בשונה משלטון מלוכני
,או משלטון דיקטטורי

414
00:23:28,000 --> 00:23:30,520
שבו יש בן אדם אחד
,שמחליט מה כולם יעשו

415
00:23:30,880 --> 00:23:33,230
פה כולם מתאגדים יחד
:ומחליטים כללים

416
00:23:33,280 --> 00:23:36,080
.איך לחיות, מה לחיות, איך לעשות
.זו דמוקרטיה

417
00:23:36,480 --> 00:23:40,030
,"אין בן אדם שחי "איך שבא לי
.בטח לא על פי היהדות

418
00:23:40,280 --> 00:23:42,390
– על פי היהדות, אתה פוקח את העיניים
,"מודה אני"

419
00:23:42,760 --> 00:23:45,040
– הולך לישון
.שמע ישראל", קריאת שמע על המיטה"

420
00:23:45,050 --> 00:23:47,720
,ובתווך יש לך מצוות בלי סוף

421
00:23:48,000 --> 00:23:50,410
– יש לך מצוות מהרגע שאתה נולד
,ברית מילה

422
00:23:50,430 --> 00:23:52,480
– ועד הרגע שאתה נפטר
.קבורה, לוויה

423
00:23:52,800 --> 00:23:56,070
כל הזמן אתה נמצא מסובב
.במערכות של דברים

424
00:23:56,450 --> 00:23:58,180
.זה דבר שהוא ייחודי ביהדות

425
00:23:58,660 --> 00:24:03,050
.אדם כזה לוקחים אותו, מלקים אותו
.כמה מלקות נותנים לו? 39

426
00:24:03,580 --> 00:24:06,280
.אבל כתוב בתורה 40
?למה אתה נותן 39

427
00:24:07,210 --> 00:24:09,160
:אז יש לזה טעמים על פי הסוד

428
00:24:09,260 --> 00:24:14,690
מגיל 13 מתחייבים, אז 13
כפול 3 זה 39. 39 גם קללות

429
00:24:14,710 --> 00:24:18,690
.היו באדם הראשון
עשר לאדם, עשר לאישה, עשר לנחש

430
00:24:18,710 --> 00:24:23,690
.ותשע לאדמה – כנגד 39
.כנגדם יש 39 מלאכות במשכן

431
00:24:24,090 --> 00:24:25,640
.יש עניין ב-39

432
00:24:25,960 --> 00:24:32,030
אבל בזווית שאנחנו מציגים
.את זה כרגע, 40 זו ספרת מהפך

433
00:24:32,500 --> 00:24:38,730
,"אם אתה תיתן לו 40 – "ונקלה אחיך לעיניך
.יהיה פה ביזיון. 39 עדיין לא

434
00:24:39,330 --> 00:24:42,120
.כל דבר של מהפך
כתוב שמשה רבנו עלה למרום

435
00:24:42,170 --> 00:24:44,770
,היה לומד את התורה ושוכח
.לומד ושוכח, לומד ושוכח

436
00:24:45,060 --> 00:24:46,900
.כמה זמן הוא היה בשמיים? 40 יום

437
00:24:47,330 --> 00:24:52,210
,לאחר 40 יום – טליק
.התיישב בליבו וזכר את כל התורה כולה

438
00:24:52,620 --> 00:24:55,910
,ריש לקיש, שהיה בעל תשובה גדול

439
00:24:55,930 --> 00:24:58,270
אחד מבעלי התשובה הגדולים שלנו
,זה ריש לקיש

440
00:24:58,280 --> 00:24:59,240
היה ראש המאפיה

441
00:24:59,940 --> 00:25:03,930
והוא התחזק וחזר בתשובה
.והוא נהיה אחד מענקי העולם

442
00:25:04,300 --> 00:25:06,980
,כמעט אין מקום בגמרא
,לא בבבלי ולא בירושלמי

443
00:25:07,010 --> 00:25:08,350
.שלא מזכירים את ריש לקיש

444
00:25:08,790 --> 00:25:12,200
הייתה לו חברותא. המחזיר בתשובה שלו
.היה רבי יוחנן, גיסו לימים

445
00:25:12,860 --> 00:25:15,700
וריש לקיש ורבי יוחנן
.היו לומדים ביחד

446
00:25:16,230 --> 00:25:18,580
כשריש לקיש היה נכנס
,ללמוד אצל רבי יוחנן

447
00:25:18,620 --> 00:25:21,390
:הוא היה נותן לו 24 קושיות
...טה טה טה טה טה

448
00:25:21,410 --> 00:25:24,940
...כבוד הרב, טררר
.מפציץ אותו, 24 קושיות

449
00:25:25,470 --> 00:25:29,590
ורבי יוחנן היה אומר לו
.יפה, יפה מאוד" ומפרק לו את הכול"

450
00:25:30,200 --> 00:25:35,130
רבותיי, אומרת הגמרא שלפני שריש לקיש
,היה נכנס ללמוד עם רבי יוחנן

451
00:25:35,470 --> 00:25:41,850
היה חוזר על תלמודו 40 פעם. 40 פעם
...לומד את הסוגיה טק טק טק

452
00:25:41,860 --> 00:25:44,370
אחרי שאתה לומד 40 פעם
,יש לך 24 קושיות

453
00:25:44,820 --> 00:25:46,520
ורבי יוחנן גם את זה
.היה מפרק

454
00:25:46,990 --> 00:25:48,860
,כשנפטר ריש לקיש
רבי יוחנן השתגע

455
00:25:49,060 --> 00:25:52,610
,כי לא היה לו פרטנר
.לא היה מישהו עכשיו להתמודד איתו

456
00:25:53,050 --> 00:25:55,820
,הביא מישהו, רבי אלעזר בן פדת
,גם היה גדול

457
00:25:55,830 --> 00:25:58,090
.אבל לא היה בקנה מידה של ריש לקיש

458
00:25:58,850 --> 00:26:00,590
.זה היה ריש לקיש 40 פעם

459
00:26:00,690 --> 00:26:06,310
,רב יוסף, גדול האמוראים
,המורא מבבל, מראשי הישיבה בפומבדיתא

460
00:26:06,940 --> 00:26:10,370
.צם 40 יום שלא ישכח את תלמודו

461
00:26:10,420 --> 00:26:13,250
.אתה לומד, שוכח, לומד, שוכח
.תצום 40 יום – תראה מה יקרה

462
00:26:13,810 --> 00:26:18,000
צם 40 יום לא לשכוח
.את תלמודו. 40 זה מהפך

463
00:26:18,050 --> 00:26:22,620
כמה זמן עם ישראל היה
.במדבר? 40 שנה. 40 שנה נכנסו לארץ ישראל

464
00:26:23,130 --> 00:26:25,530
ארבעים זו ספרה שלמעשה

465
00:26:25,560 --> 00:26:28,540
גורמת לדבר להתהפך
.ולהיות קניין שלך

466
00:26:29,300 --> 00:26:33,390
?אתה רוצה להיחלץ מהיצר הרע
?סידר אותך שנה שלמה

467
00:26:34,040 --> 00:26:39,050
,בוא ניתן לך תרגיל ושיטה
.שאם תעשה את זה – תוכל להיחלץ ממנו

468
00:26:39,240 --> 00:26:41,700
.קח לך 40 יום, תציב מטרה

469
00:26:42,110 --> 00:26:44,580
.תחתור למטרה הזו לאט ובטוח

470
00:26:45,020 --> 00:26:47,890
ביום הכיפורים, כשאתה תעמוד ותגיד

471
00:26:47,900 --> 00:26:50,970
,ריבונו של עולם"
– "אני מקבל על עצמי עכשיו קבלה חדשה

472
00:26:51,300 --> 00:26:54,010
בורא עולם ידע
?שהקבלה הזו היא באמת. למה

473
00:26:54,190 --> 00:26:58,400
.כי עבדת עליה 40 יום
,זה הפך להיות קניין שלך

474
00:26:58,640 --> 00:27:00,220
.זה הפך להיות חלק ממך

475
00:27:00,530 --> 00:27:04,170
לכן מראש השנה ועד יום הכיפורים
.זה 40 ימים

476
00:27:04,660 --> 00:27:07,990
?נו? ולמה חודש אלול
?ולמה מזל בתולה

477
00:27:08,020 --> 00:27:09,720
.הסברנו: חודש אלול – חודש הריגול

478
00:27:10,260 --> 00:27:11,370
?ולמה מזל בתולה

479
00:27:12,190 --> 00:27:13,460
?מה עניינו של מזל בתולה

480
00:27:14,270 --> 00:27:15,060
.תראו דבר מדהים

481
00:27:15,700 --> 00:27:21,000
מצאתי פירוש, פירוש הרא"ש
.לפרשת בראשית

482
00:27:21,470 --> 00:27:27,140
שם הוא כותב בשם המדרש
.איך נוצר מזל בתולה, איך זה נוצר

483
00:27:27,640 --> 00:27:30,830
,אז הוא כותב
,ישנה פרשה בסוף ספר בראשית

484
00:27:31,240 --> 00:27:35,560
...הפרשה הזו מתארת על... דברים

485
00:27:36,270 --> 00:27:40,200
,הייתה שם סוגיה בפני עצמה
.חטאי המלאכים

486
00:27:40,650 --> 00:27:41,970
.האם מלאך יכול לחטוא או לא

487
00:27:42,420 --> 00:27:44,710
.שם כתוב שהמלאכים חטאו בבנות האדם

488
00:27:45,110 --> 00:27:47,410
,בנות האדם היו מאוד יפות
."כי טובות הנה"

489
00:27:48,090 --> 00:27:49,030
.זה היה לפני המבול

490
00:27:49,460 --> 00:27:52,660
.ואז מלאכים חטאו בהן
.עד כדי כך

491
00:27:53,700 --> 00:27:55,640
."שם אומר המדרש: "כי טובות הנה

492
00:27:55,830 --> 00:27:59,250
.טובות כותבים ט-ו-ב-ו-ת
."ככה כותבים את המילה "טובות

493
00:27:59,310 --> 00:28:03,610
:לא, זה כתוב חסר
.טֹבֹת

494
00:28:04,030 --> 00:28:05,920
.אתה יכול לקרוא את זה בלי ניקוד: טובת

495
00:28:06,990 --> 00:28:10,770
.אומר המדרש: נערה הייתה וטובת שמה

496
00:28:10,890 --> 00:28:11,880
.כך קראו לה, טובת

497
00:28:12,720 --> 00:28:16,780
ירדו שני מלאכים מן השמיים
.ורצו לעשות איתה עבירה

498
00:28:17,180 --> 00:28:20,430
.מה הסיכוי? אין לך סיכוי בכלל
?שני מלאכים נגד בן אדם

499
00:28:21,020 --> 00:28:25,460
,זו אפילו לא תחרות
.ברור שהם הולכים לנצח

500
00:28:25,970 --> 00:28:28,310
.מה הסיכוי שלה להתנגד? אפס

501
00:28:28,840 --> 00:28:31,060
?מה היא עשתה
.תראו מה זה, עשתה בדיוק את התרגיל

502
00:28:32,180 --> 00:28:34,580
...היא אמרה להם
.למלאך, כידוע, יש לו שש כנפיים

503
00:28:35,520 --> 00:28:37,940
."שש כנפיים, שש כנפיים לאחד"

504
00:28:38,660 --> 00:28:42,340
בזמן שבית המקדש היה קיים
.היו למלאכים שש כנפיים

505
00:28:42,840 --> 00:28:46,380
הגמרא אומרת במסכת חגיגה
,שמשחרב בית המקדש

506
00:28:46,730 --> 00:28:48,270
."אז "ובארבע עפיפתו

507
00:28:48,840 --> 00:28:53,130
.רק שתי כנפיים ירדו להם
.הם משתמשים רק עם ארבע ולא עם שש

508
00:28:53,180 --> 00:28:55,470
.זה עוד חלק מהמשמעות של החורבן

509
00:28:55,660 --> 00:28:57,020
?מה אכפת לי עם כמה הם משתמשים

510
00:28:57,300 --> 00:28:59,290
יש לזה משמעות גם לעולמות
.הגשמיים שלנו

511
00:28:59,780 --> 00:29:01,420
.רבותיי, היו להם שש כנפיים

512
00:29:01,830 --> 00:29:03,460
?אמרה להם: למה אתם צריכים את הכנפיים

513
00:29:04,540 --> 00:29:10,190
.אמרו: צודקת. אם ירדנו לפה, ירדנו
,הכנפיים מעלות אותך

514
00:29:10,220 --> 00:29:12,850
.זה כוח העילוי
?מה אתה צריך להתעלות מתי שאתה יורד

515
00:29:13,420 --> 00:29:15,030
.אמרו: את צודקת, אנחנו ירדנו

516
00:29:15,690 --> 00:29:18,020
?אז אמרה להם: מה אכפת לכם
,את הכנפיים שלכם תביאו לי

517
00:29:18,850 --> 00:29:22,550
את כוח העילוי שלכם
.תביאו בשבילי

518
00:29:22,580 --> 00:29:24,880
,גם ככה אתם זורקים את זה לפח
?מה אכפת לכם לתת לי

519
00:29:25,650 --> 00:29:29,120
.נתנו לה 12 כנפיים
.שש-שש

520
00:29:29,800 --> 00:29:32,260
.הם באו לרדת
?מה היא עשתה באותו רגע

521
00:29:32,740 --> 00:29:35,400
.פרחה והגיעה עד כיסא הכבוד

522
00:29:35,890 --> 00:29:39,930
התעלתה מבחינה רוחנית
שזכתה להגיע עד כיסא הכבוד

523
00:29:40,400 --> 00:29:43,020
והתפללה לבורא עולם
.שיציל אותה שלא תחטא

524
00:29:44,260 --> 00:29:46,350
:אמר לה הקב"ה
קיבלתי את תפילתך

525
00:29:46,970 --> 00:29:49,450
.ואני קובע אותך בגלגל המזלות

526
00:29:49,480 --> 00:29:52,160
,כך מביא, פירוש הרא"ש
.תראו את זה, מביא את המדרש

527
00:29:52,690 --> 00:29:55,730
,וקבע אותה בגלגל המזלות
."אומר המדרש: "והיינו מזל בתולה

528
00:29:56,670 --> 00:29:58,240
?במילים אחרות, מה זה מזל בתולה

529
00:29:59,000 --> 00:30:02,220
,מזל בתולה זה בדיוק על אותו התרגיל

530
00:30:02,670 --> 00:30:07,220
שמי שלקח את הכוח של האויב
,ובמקום להתנגד לו

531
00:30:07,760 --> 00:30:12,290
הצטרף אליו, איגף אותו
.והשתמש בכוח של האויב נגד האויב

532
00:30:12,440 --> 00:30:13,360
.בדיוק הריגול

533
00:30:13,920 --> 00:30:16,860
?איפה קבע אותה הקב"ה
.בחודש אלול

534
00:30:17,450 --> 00:30:22,330
אין חודש יותר מתאים
שאתה צריך את המידע הזה, את הכוח הזה

535
00:30:22,640 --> 00:30:26,770
להשתמש בשיטות של האויב
.כדי להיחלץ מהאויב

536
00:30:27,370 --> 00:30:30,310
,לכן בחודש אלול
,שזה החודש שבו אנחנו, בעזרת השם

537
00:30:30,340 --> 00:30:33,200
,הולכים להתעלות
,"אני לדודי ודודי לי"

538
00:30:33,510 --> 00:30:37,540
זה החודש שבו הקב"ה קבע
.את מזל בתולה

539
00:30:38,970 --> 00:30:39,650
?מה עם גד

540
00:30:40,490 --> 00:30:41,720
.נותר לנו להבין את גד

541
00:30:42,260 --> 00:30:44,160
.גד זה אחרון, שבט גד

542
00:30:44,740 --> 00:30:48,640
,שימו לב, כל דבר ביהדות
.הכול מחושבן והכול נמצא לפרטי פרטים

543
00:30:48,880 --> 00:30:51,490
,שבט גד, ובזה אנחנו
.בעזרת השם יתברך, מסיימים

544
00:30:52,860 --> 00:30:57,790
."גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב"

545
00:30:58,480 --> 00:31:04,120
,משה רבנו נפטר בחלקו של ראובן
.אבל קברו אותו בהר נבו

546
00:31:04,370 --> 00:31:09,000
?הר נבו איפה נמצא
.בחלקו של שמעון... בחלקו של גד, סליחה

547
00:31:09,450 --> 00:31:11,510
.משה רבנו נקבר בחלקו של גד

548
00:31:11,700 --> 00:31:14,720
.היו ארבעה מיל מרחק ביניהם
הקב"ה לקח אותו

549
00:31:15,160 --> 00:31:18,230
,והביא אותו
."כי שם חלקת מחוקק ספון"

550
00:31:18,570 --> 00:31:21,630
,זה המקום שבו שמו אותו
.זה מול בית פעור

551
00:31:21,720 --> 00:31:22,700
.זה המקום של גד

552
00:31:23,080 --> 00:31:26,400
,גד, כותב המדרש
.היה בסיירת

553
00:31:26,990 --> 00:31:28,040
.הם היו בקומנדו

554
00:31:28,400 --> 00:31:31,310
הם החבורה שהקיפה
את יהושע בן נון

555
00:31:31,360 --> 00:31:34,040
במלחמות שלו בארץ ישראל
.שלא יפגעו ביהושע בן נון

556
00:31:34,670 --> 00:31:38,190
ראובן, גד וחצי שבט המנשה
,היו כוח החלוץ

557
00:31:38,220 --> 00:31:40,560
.הם היו הכוח שפורץ, הם היו הסיירת

558
00:31:41,080 --> 00:31:43,940
בכל מלחמה בכיבוש הארץ
.הם היו הראשונים

559
00:31:44,360 --> 00:31:48,200
,תראו דבר מאוד מעניין
גד, שהוא היה... אומרת הגמרא

560
00:31:48,270 --> 00:31:50,140
.הרוגיהם של גד היו ניכרים"

561
00:31:50,940 --> 00:31:53,080
."וטרף זרוע אף קודקוד"

562
00:31:53,620 --> 00:31:54,810
?איך גד היה הורג

563
00:31:55,310 --> 00:31:58,970
,אם היית, למשל, רואה את האויב
– רואה חץ תקוע בליבו

564
00:31:59,280 --> 00:32:02,330
בסדר, אולי מישהו משבט יהודה
.משך את החץ

565
00:32:02,350 --> 00:32:04,700
.היו להם קשתים
.לבנימין היו קשתים טובים

566
00:32:05,140 --> 00:32:07,020
.אולי הקשתים של בנימין פגעו בו

567
00:32:07,990 --> 00:32:12,000
אבל אם היית רואה את האויב
,בלי הראש והיד

568
00:32:13,060 --> 00:32:18,160
– חתוך, אין ראש ויד
.תדע לך, זה נפל, מסכן, בידיים של גד

569
00:32:19,070 --> 00:32:23,240
הם היו נותנים מכת חרב אחת
,לא מלמעלה למטה

570
00:32:23,700 --> 00:32:26,820
.אלא מלמטה כלפי מעלה
.זה הרבה יותר קשה

571
00:32:27,440 --> 00:32:30,370
מורידים את היד ואת הראש
.בצורה אלכסונית

572
00:32:30,780 --> 00:32:35,140
– היית רואה מישהו בלי ראש ויד
.ידעת, זה מהחבר'ה של גד

573
00:32:35,570 --> 00:32:37,360
?למה גד היו הורגים בצורה כזו

574
00:32:37,380 --> 00:32:40,100
.זו שיטה מוזרה
,אתה רוצה להרוג את האויב? לא יודע מה

575
00:32:40,590 --> 00:32:41,920
?חסרות שיטות להרוג אויב

576
00:32:41,990 --> 00:32:45,730
למה דווקא הם הרגו
?בצורה כזו של ראש ויד

577
00:32:46,600 --> 00:32:51,850
אתם יודעים שבמלחמותיהם של עם ישראל
.לא כל אחד היה ראוי לצאת למלחמה

578
00:32:52,290 --> 00:32:56,030
למשל, אדם שאירס אישה
.ולא לקחה – לא היה יוצא

579
00:32:56,050 --> 00:32:58,090
,נקרא את זה, בעזרת השם
.בפרשת שופטים בשבוע הבא

580
00:32:59,020 --> 00:33:01,500
,אדם שאירס אישה ולא לקחה
...אדם שזה

581
00:33:01,870 --> 00:33:07,180
רבותיי, "מי האיש הירא
.ורך הלבב" – היה גם חוזר הביתה

582
00:33:07,190 --> 00:33:09,470
,הפחדנים היו חוזרים הביתה
."ולא ימיס את אחיו"

583
00:33:10,010 --> 00:33:11,310
.פחד זו מחלה מדבקת

584
00:33:11,890 --> 00:33:15,680
,כשנמצא לידך איזה אחד שהוא משקשק
.זה מדביק אותך

585
00:33:15,700 --> 00:33:18,450
...גם אתה, האמיץ, אתה גם מתחיל

586
00:33:18,470 --> 00:33:21,560
אתה אומר: מה, אולי הוא מבין דברים
?שאני לא מבין

587
00:33:21,880 --> 00:33:25,130
,ואני מתנהג כמו איזה גולם
?והוא רואה פה כמה דברים, למה הוא מפחד

588
00:33:25,500 --> 00:33:27,020
.אז הפחד זה מחלה מדבקת

589
00:33:27,890 --> 00:33:31,810
אבל אומרת הגמרא במסכת סוטה
.שיש בזה רובד יותר פנימי

590
00:33:32,430 --> 00:33:35,200
:אומרת הגמרא בסוטה
?ומי האיש הירא ורך הלבב"

591
00:33:35,240 --> 00:33:36,810
."זהו הירא מעבירות שבידו"

592
00:33:37,600 --> 00:33:39,130
?"מה נקרא "עבירות שבידו

593
00:33:39,300 --> 00:33:42,030
?בן אדם שרצח
.הו, טוב, כן, בטח. זו עבירה גדולה

594
00:33:42,470 --> 00:33:46,260
מה העבירה המינימאלית
,שכבר אומרים לו: תחזור, תחזור הביתה

595
00:33:46,280 --> 00:33:46,960
?אתה לא מתאים לנו

596
00:33:47,410 --> 00:33:50,160
אומרת הגמרא: זה השח
.בין תפילין של יד לתפילין של ראש

597
00:33:51,140 --> 00:33:55,100
.תפילין של יד ותפילין של ראש
.ראש ויד

598
00:33:55,590 --> 00:33:58,830
אם אתה דיברת בין תפילין של יד
.לתפילין של ראש, לך הביתה

599
00:33:59,060 --> 00:34:00,410
.לך, אל תלחם איתנו

600
00:34:01,170 --> 00:34:04,720
זה שחוזר הביתה זה מי שדיבר
.בין תפילה של יד לתפילה של ראש

601
00:34:05,280 --> 00:34:09,730
,החלוץ, גד, ראש המחנה
.הורג ראש ויד

602
00:34:10,080 --> 00:34:12,040
?האם זה במקרה
:יש לך פה שתי קצוות

603
00:34:12,310 --> 00:34:15,700
,אחד קיצוני – מוריד ראש ויד
.ואחד מחזיר אותך הביתה על ראש ויד

604
00:34:16,230 --> 00:34:18,810
?האם זה במקרה
.רבותיי, זה לא במקרה

605
00:34:19,310 --> 00:34:25,370
,הראש מסמל על ידיעות
.היד מסמלת על הביצוע

606
00:34:25,700 --> 00:34:31,370
ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו ומעשה ידינו"
."כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

607
00:34:31,640 --> 00:34:36,320
.הברכה הזו, אגב, זו ברכת הפרנסה
?"חמסה. למה עושים את ה"חמסה

608
00:34:36,360 --> 00:34:39,190
,זו לא איזו אמונה תפלה
.יש לנו את זה במקורות שלנו

609
00:34:39,470 --> 00:34:42,150
.החמסה היא הידיים
,היד היא הפרנסה

610
00:34:42,190 --> 00:34:44,150
,שלא תשלוט עין הרע במעשה ידיך

611
00:34:44,700 --> 00:34:46,150
.שתהיה ברכה במעשה ידיך

612
00:34:46,970 --> 00:34:48,450
.הראש תמיד זה המחשבות

613
00:34:49,100 --> 00:34:52,680
...עשיו, למשל, היה
,היית מדבר עם עשיו

614
00:34:52,690 --> 00:34:54,880
היה אומר לך את
,ההכי עדכנית שיש עכשיו

615
00:34:55,280 --> 00:34:58,280
,משהו חבל על הזמן
.אבל זה היה רק דיבורים

616
00:34:58,620 --> 00:35:00,060
.כי הידיים היו ידי עשיו

617
00:35:00,250 --> 00:35:02,020
,היה ניתוק מוחלט בין הראש לבין היד

618
00:35:02,040 --> 00:35:04,530
.לכן הראש נקבר והגוף נזרק החוצה

619
00:35:05,180 --> 00:35:11,120
רבותיי, אדם שיש לו ניתוק
 בין הראש – בין הידיעות שלו

620
00:35:11,460 --> 00:35:12,880
– לבין המעשים שלו

621
00:35:13,410 --> 00:35:14,820
.אדם כזה אומרים לו: לך הביתה

622
00:35:15,310 --> 00:35:17,770
עזוב, אנחנו לא יכולים לקבל אותך

623
00:35:18,310 --> 00:35:20,560
כי אתה יודע להגיד
,את כל התרי"ג מצוות

624
00:35:20,580 --> 00:35:22,010
אבל אתה לא מקיים
.אפילו מצווה אחת

625
00:35:22,430 --> 00:35:27,380
– אם אתה מנתק בין הידיעות
– "בין ה"וידעת היום" ל"והשבות אל לבבך

626
00:35:27,410 --> 00:35:30,610
– הידיים, התפילין מכוונות כנגד הלב
.לך הביתה

627
00:35:30,900 --> 00:35:32,730
.יש לך פה נתק
.לא מתאים

628
00:35:33,280 --> 00:35:35,430
.שבט גד היו בדיוק הפוך

629
00:35:36,270 --> 00:35:41,560
הם היו שיא תכלית החיבור
.בין הידיעות שלהם לבין המעשים שלהם

630
00:35:42,150 --> 00:35:45,780
,לכן כיוון שהיה להם חיבור מוחלט
.הם אלה שפגעו באויב

631
00:35:45,800 --> 00:35:47,910
?ואיך הם פגעו בו
 – מורידים את הראש ואת היד

632
00:35:48,460 --> 00:35:50,170
.החיבור בין הידיעה לבין המעשה

633
00:35:51,020 --> 00:35:54,900
,רבותיי, חודש אלול
– מזל בתולה, שבט גד

634
00:35:55,380 --> 00:35:57,200
.הכול מצטרף עכשיו לחשבון אחד

635
00:35:57,710 --> 00:36:01,430
,בחודש אלול אתה צריך להשתנות
.אתה צריך את הידיעות

636
00:36:01,490 --> 00:36:04,190
:כל אחד יודע את הידיעות
...אסור לדבר לשון הרע, צריך לעשות זה

637
00:36:04,390 --> 00:36:06,400
,אסור לדבר בבית הכנסת
,בבית המדרש

638
00:36:06,420 --> 00:36:09,280
,לא מדברים בחזרת הש"ס
,אסור לדבר בקריאת התורה, גוערים בו

639
00:36:09,530 --> 00:36:10,770
.גדול עוונו מנשוא

640
00:36:11,230 --> 00:36:13,950
,יודעים את הכול
,יכולים לצטט דברים נפלאים

641
00:36:14,540 --> 00:36:17,760
,אבל כל השנה היצר הרע
מה לעשות? סידר אותנו

642
00:36:17,780 --> 00:36:21,480
וניתק לנו את הידיעות שלנו
.מהמעשים שלנו, לצערנו

643
00:36:22,260 --> 00:36:24,420
.היום, חודש אלול, זה הזמן להתחבר

644
00:36:25,430 --> 00:36:28,330
בחודש אלול אתה צריך ללמוד את השיטה
,איך עבדו עליך

645
00:36:28,870 --> 00:36:33,440
,ובדיוק באותה שיטה שעבדו עליך
תשתמש עם הכלי הזה כדי להיחלץ מהלפיתה הזו

646
00:36:34,040 --> 00:36:36,440
.כדי לצאת מזה
.חודש אלול הוא חודש הריגול

647
00:36:37,000 --> 00:36:40,240
,מזל בתולה – כוח העילוי, הכוח להתעלות

648
00:36:40,640 --> 00:36:44,610
,אותה נערה בתולה מספר בראשית

649
00:36:44,840 --> 00:36:47,390
.שהתעלתה בכוח כנפיהם של המלאכים

650
00:36:47,710 --> 00:36:50,740
:זה עכשיו אומר לך הקב"ה
,אני נותן לך עכשיו כוחות להתעלות

651
00:36:51,080 --> 00:36:53,300
.מה שאתה לא תהיה מסוגל כל השנה כולה

652
00:36:53,380 --> 00:36:55,140
,עכשיו אתה תהיה יכול
.עכשיו אתה תהיה מסוגל

653
00:36:55,750 --> 00:37:01,050
:והדבר האחרון – גד
,חבר בבקשה את הראש שלך עם הידיים שלך

654
00:37:01,400 --> 00:37:04,190
.חבר את הידיעות שלך עם המעשים שלך

655
00:37:04,820 --> 00:37:06,840
.קח לך 40 יום לחיבור

656
00:37:07,230 --> 00:37:09,140
.ביום כיפור יעמוד כבר בן אדם אחר

657
00:37:09,180 --> 00:37:12,270
זה לא אותו בן אדם
.שנמצא איתנו כעת בראש חודש אלול

658
00:37:12,730 --> 00:37:16,760
זה לא יהיה... אנחנו נהיה
.אנשים אחרים, בעזרת השם, ביום הכיפורים

659
00:37:17,060 --> 00:37:19,920
.למה? זו עבודה. 40 יום זה קניין בנפש

660
00:37:20,420 --> 00:37:24,180
?כל הדברים, למה
.כי הקב"ה הוא מלך חפץ בחיים

661
00:37:24,570 --> 00:37:28,300
.כמו שאנחנו פתחנו, 51 זה לא 52
.אל תיכנס לשאננות

662
00:37:28,810 --> 00:37:31,840
,אומר הקב"ה: אני רוצה לתת לך חיים
,אני רוצה לתת לך שנה טובה

663
00:37:31,940 --> 00:37:34,090
.אבל תעשה טובה, תן צעד אחד קדימה

664
00:37:34,360 --> 00:37:35,790
– "שובו אליי ואשובה אליכם"

665
00:37:36,200 --> 00:37:37,670
:איך? אני אתן לך את כל הכלים

666
00:37:37,920 --> 00:37:41,580
.אלול, מזל בתולה, שבט גד, 40 יום

667
00:37:41,640 --> 00:37:42,480
,אני אתן לך את הכול

668
00:37:42,700 --> 00:37:44,910
.רק תניע ותתחיל לטוס קדימה

669
00:37:45,310 --> 00:37:46,730
– ברגע שאתה תעשה את זה

670
00:37:46,940 --> 00:37:48,990
.השמיים הם הגבול לאן שאפשר יהיה להגיע

671
00:37:49,380 --> 00:37:50,920
,היום זה היום הראשון, בעזרת השם

672
00:37:50,940 --> 00:37:52,300
.ראש חודש אלול, שמתחילים

673
00:37:52,660 --> 00:37:55,820
ובעזרת השם שנזכה כולנו
,לשנה טובה ומבורכת

674
00:37:55,860 --> 00:37:58,170
.לתשע"ז, הבאה לפתחנו, בעזרת השם

675
00:37:58,190 --> 00:38:01,270
,תכלה שנה וקללותיה"
."תחל שנה וברכותיה

676
00:38:01,490 --> 00:38:04,670
,שנזכה, בעזרת השם
,לקחת את הימים הללו, 40 יום עכשיו

677
00:38:04,940 --> 00:38:08,190
,ימים של התעלות
,ולהגיע בצורה נכונה ומצוידת

678
00:38:08,280 --> 00:38:09,840
.לקראת ראש השנה ויום הכיפורים

679
00:38:10,070 --> 00:38:11,880
.תודה רבה לכולם על ההקשבה

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)