x
הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - טהרת המשפחה לא רק לדתיים

הרב אבנר קוואס

האם שמירת טהרת המשפחה שייכת רק לדתיים? במה המצווה הזו יכולה לשפר לי את איכות החיים? הרב אבנר קוואס פותח לנו פתח לעולם הטהרה השומרת לנו על בריאות החיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,300 --> 00:00:16,560
צופים יקרים, היום אני רוצה לדבר איתכם
,על משהו ברומו של עולם

2
00:00:16,710 --> 00:00:22,870
משהו שבפסגה האנושית של הבריאה
.נוגעים הדברים שאני רוצה לומר עכשיו

3
00:00:23,360 --> 00:00:27,970
אני רוצה לדבר איתכם על דבר
,'שהמקובלים קוראים לזה 'תיקון היסוד

4
00:00:28,390 --> 00:00:32,180
ואנחנו בלשון הפופולארית קוראים לזה
.טהרת המשפחה

5
00:00:32,860 --> 00:00:35,420
הרבה אנשים ששומעים את המילה
,'טהרת המשפחה'

6
00:00:35,710 --> 00:00:38,790
.אומרים: "לא, לא, זה לא בשבילי
,אני לא דתי, אני לא דתייה

7
00:00:38,800 --> 00:00:41,540
זה לא... זה קשור לדתיים"
...אולי אלה של מאה שערים

8
00:00:41,680 --> 00:00:45,020
?לא, אני לא..." איך הוא אומר"
."לא מתחבר לזה"

9
00:00:45,210 --> 00:00:49,190
,אני רוצה להראות לכם היום, רבותיי
שעניין הטהרה במשפחה

10
00:00:49,450 --> 00:00:52,190
,זה לא עניין של דת
.זה עניין של איכות חיים

11
00:00:53,020 --> 00:00:55,410
.לא רק איכות חיים, בריאות חיים

12
00:00:55,810 --> 00:01:00,440
הדברים נוגעים ברומו של עולם
,בכל שטחי החיים

13
00:01:00,750 --> 00:01:04,240
וננסה להבין מה יש בעניין הזה
.של טהרת המשפחה

14
00:01:04,910 --> 00:01:06,470
:שאלו את רבי מאיר בעל הנס

15
00:01:06,780 --> 00:01:11,560
כבוד הרב, מפני מה אישה"
"?מותרת לבעלה שבועיים ואסורה שבועיים

16
00:01:11,680 --> 00:01:15,340
האמת היא, זה פחות משבועיים, אבל אני
.אומר את זה כדי שיהיה לנו נוח לדבר

17
00:01:15,790 --> 00:01:20,660
אמר להם הרב: "שתהיה חביבה
."עליו כשעת כניסתה לחופה

18
00:01:21,690 --> 00:01:25,020
?למה צריכים את הריגוש הזה
?למה כשעת כניסתה לחופה

19
00:01:25,630 --> 00:01:29,200
פעם למדנו בסדרות ובהרצאות 
,של זוגיות ושלום בית

20
00:01:29,540 --> 00:01:35,020
.למדנו שכל מה שקשור לחומר - נמאס

21
00:01:35,430 --> 00:01:37,260
,אבטיח הכי טעים - נמאס

22
00:01:37,500 --> 00:01:39,480
,שוקולד הכי טעים - נמאס

23
00:01:39,760 --> 00:01:41,480
,וילה הכי יפה - משעממת

24
00:01:41,530 --> 00:01:43,320
.אוטו הכי חדש - אתה בסוף לא שוטף אותו

25
00:01:43,400 --> 00:01:45,530
.למה? כי לחומר יש גבול

26
00:01:46,020 --> 00:01:50,940
,לשולחן יש גבול, לשעון יש גבול
.לחדר יש גבול ולעולם יש גבול

27
00:01:51,360 --> 00:01:54,530
רבותיי, מה היקפו של כדור הארץ
?בקילומטרים? מי יודע

28
00:01:55,130 --> 00:01:57,490
.ארבעים וארבעה אלף קילומטר

29
00:01:57,980 --> 00:02:04,210
.כל כדור הארץ בסך הכול 44 אלף קילומטר
.זהו, נגמר כדור הארץ

30
00:02:04,770 --> 00:02:09,180
.לעולם יש גבול ולגוף יש גבול

31
00:02:09,660 --> 00:02:11,920
?למה אין גבול אצל האדם, ציבור יקר

32
00:02:12,150 --> 00:02:13,960
?מה אצל האדם הוא אינסופי

33
00:02:14,150 --> 00:02:20,110
.הנשמה. החלק האינטלקטואלי, השכל, הרגש
.'קוראים לזה בגדול 'הנשמה

34
00:02:20,650 --> 00:02:22,540
.הנשמה של האדם היא אינסופית

35
00:02:22,780 --> 00:02:26,020
אתם רואים כמה האדם ממציא ומגיע
?וכובש עולמות

36
00:02:26,270 --> 00:02:28,320
.אין לזה גבול
.השמיים הם הגבול

37
00:02:28,750 --> 00:02:32,390
?מה כן גבולי אצל האדם
.הגוף. הגוף הוא גבולי

38
00:02:32,500 --> 00:02:34,980
.משקל, גובה, היקף וזהו

39
00:02:35,590 --> 00:02:38,640
,אם אנחנו עסוקים כל הזמן עם הגוף
,עם החומר

40
00:02:38,700 --> 00:02:41,270
,אז אמרנו, כל מה שקשור לגוף נמאס

41
00:02:41,730 --> 00:02:43,360
.כי החומר יש לו גבול

42
00:02:43,650 --> 00:02:49,170
ולמדנו שמי שמתחבר לאשתו/בעלה
- דרך המעטפה

43
00:02:49,590 --> 00:02:53,410
,כיוון שלגוף יש גבול, לקשר יהיה גבול
.הם ייפרדו

44
00:02:54,090 --> 00:02:57,300
- אבל מי שמתחבר דרך הנשמה
,הנשמה היא אינסופית

45
00:02:57,320 --> 00:03:00,050
,הקשר הוא אינסופי
.הם לא ייפרדו לעולם

46
00:03:00,420 --> 00:03:04,910
,למה? כי דבר נשמתי, רוחני
,אינסופי, לא נמאס

47
00:03:05,380 --> 00:03:07,920
,כי כל פעם יש חידוש
,כל פעם רואים דבר חדש

48
00:03:08,130 --> 00:03:14,470
כל פעם מגלים עולם אחר. יוצא שהקשר
.הרוחני, הנפשי, הנשמתי הוא אינסופי

49
00:03:14,980 --> 00:03:16,940
.דבר שהוא אינסופי הוא לא נמאס

50
00:03:17,260 --> 00:03:18,850
.מה נמאס? דבר סופי

51
00:03:19,290 --> 00:03:22,360
.כל מה שקשור לגוף זה סופי וזה נמאס

52
00:03:22,820 --> 00:03:27,250
,גם הקשר של בינו לבינה, רבותיי
.בסוף נמאס

53
00:03:28,350 --> 00:03:32,020
,בורא עולם הכיר את תכונות הטבע של האדם
,הוא ברא את זה

54
00:03:32,360 --> 00:03:34,780
,ומסר לחכמים להעביר לנו את המסרים

55
00:03:35,080 --> 00:03:38,800
וגם בתורה כתוב להתרחק
.בשבוע-שבועיים שהיא לא טהורה

56
00:03:39,390 --> 00:03:43,950
.למה? כי גם הדבר הזה יש לו גבול וזה נמאס

57
00:03:44,320 --> 00:03:48,600
?איך יוצרים חידוש
.מותר-אסור, אסור-מותר

58
00:03:49,010 --> 00:03:53,890
כותב הרמב"ם: כל התענוג בחיים
.זה כשמשהו אסור לך

59
00:03:54,440 --> 00:03:57,140
- אם הכול היה מותר
.אין טעם לחיים

60
00:03:57,460 --> 00:03:59,040
.אין טעם, זה לא שווה, אין אקשן

61
00:03:59,730 --> 00:04:01,500
.הכול מותר - זה לא שווה

62
00:04:01,910 --> 00:04:05,170
,כשיש משהו אסור, יש התלבטות
.יש התמודדות

63
00:04:05,290 --> 00:04:07,080
,אני אראה לכם את זה בגן עדן
.ציבור יקר

64
00:04:07,900 --> 00:04:10,800
,גן עדן, אדם הראשון, כמו שאומרת הגמרא

65
00:04:10,820 --> 00:04:16,310
בשעה שתיים אחר הצהריים ביום שישי
.נוסר לחצי, לאיש ואישה

66
00:04:16,730 --> 00:04:20,710
:בשעה ארבע אמר להם הקב"ה
.אל תאכלו מעץ הדעת"

67
00:04:20,730 --> 00:04:24,840
,אתה רואה את העץ הזה? אל תאכל ממנו"
."כי ביום אכולך ממנו מות תמות

68
00:04:25,250 --> 00:04:29,930
,בשעה חמש כבר אכלו
.שש נטרדו, גורשו מגן עדן

69
00:04:30,440 --> 00:04:34,380
למדנו שאדם וחווה לא זכו לבלות
.שבת ראשונה בגן עדן

70
00:04:34,540 --> 00:04:37,220
,למה? עשו את הטעות
.אכלו מעץ הדעת

71
00:04:37,810 --> 00:04:42,130
שימו לב, בשעה שתיים כבר הם עמדו
.גוף נפרד, איש ואישה

72
00:04:42,520 --> 00:04:45,060
."בשעה ארבע אמר: "אל תאכלו מעץ הדעת

73
00:04:45,450 --> 00:04:49,770
,בין שתיים לארבע היה מותר לאכול
.שום איסור לא היה

74
00:04:50,180 --> 00:04:52,010
,תגידו לי, רבותיי
,צופים יקרים

75
00:04:52,450 --> 00:04:56,270
למה בין שתיים לארבע
?הם לא הלכו לאכול מעץ הדעת? למה

76
00:04:57,040 --> 00:04:58,850
.כי זה היה מותר
.זה לא מושך

77
00:04:59,310 --> 00:05:00,440
.כשזה מותר זה לא מושך

78
00:05:00,940 --> 00:05:05,800
:ברגע שאמר הקב"ה
,"אתם רואים את העץ הזה? לא לאכול"

79
00:05:05,860 --> 00:05:09,780
?וואי... מה יש שם"
?מי יודע מה יש שם

80
00:05:09,810 --> 00:05:11,140
."וואי, איזה יופי"

81
00:05:11,150 --> 00:05:16,100
הרב דסלר כותב שכל חטא אדם הראשון
.השתלשל מסקרנות

82
00:05:16,570 --> 00:05:22,580
,שימו לב, כל ירידת העולמות
.כל מה שקרה אחר כך, התחיל מסקרנות

83
00:05:22,600 --> 00:05:25,450
?אה, זה אסור"
."מעניין מה יש שם

84
00:05:26,020 --> 00:05:28,570
,"ברגע שאדם אמר "מעניין מה יש שם

85
00:05:28,590 --> 00:05:30,780
.כבר הדרך הייתה קצרה לנפילה

86
00:05:31,150 --> 00:05:36,310
,יוצא שכשאוסרים עליך דבר
.למעשה נהיה לך חשק לדבר

87
00:05:36,710 --> 00:05:42,180
...זאת אומרת, גן עדן האמיתי
?הטעם של גן עדן מתי התחיל

88
00:05:42,530 --> 00:05:45,050
בשעתיים שהיה מותר
?או בשעתיים שהיה אסור

89
00:05:45,690 --> 00:05:47,050
.בשעתיים שהיה אסור

90
00:05:47,320 --> 00:05:50,580
.אתה לומד מכאן: כשאסור לך - זה גן עדן

91
00:05:52,200 --> 00:05:53,970
.פלא פלאים
.בדיוק הפוך ממה שחושבים

92
00:05:54,110 --> 00:05:58,000
,חושבים אם הכול יהיה מותר והכול מותר
.אז אלה החיים הכי טובים

93
00:05:58,480 --> 00:05:59,630
.אנשים מתרוקנים

94
00:05:59,650 --> 00:06:03,400
.הנה, אנחנו חיים, רבותיי, בעולם מתירני
.הכול מותר

95
00:06:04,540 --> 00:06:05,200
?יש טעם

96
00:06:05,780 --> 00:06:08,130
אנשים... תראו כמה אנשים
,אצל פסיכולוגים

97
00:06:08,520 --> 00:06:12,020
,כמה אנשים מרוקנים
,אין להם שמחת חיים

98
00:06:12,140 --> 00:06:16,100
נכנסים לכל מיני פינות
,וככה מתקפלים בתוך עצמם

99
00:06:16,310 --> 00:06:16,890
...אין להם

100
00:06:17,190 --> 00:06:20,720
?למה? למה הנוער שומע שירי דיכאון

101
00:06:21,180 --> 00:06:25,460
,הרי בחור בן 16, 14, 15
.עדיין הדם שלו חם, הוא תיש נוגח

102
00:06:25,580 --> 00:06:28,830
...איזה דיכאון
,"...הגברים בוכים"

103
00:06:29,320 --> 00:06:30,460
"...עזבת אותי"

104
00:06:31,450 --> 00:06:37,760
,מה קרה? צ'ק אחד עוד לא חזר לו
.צ'ק אחד לא חזר לו, שירי דיכאון

105
00:06:38,180 --> 00:06:39,890
,ועם האוזניות

106
00:06:41,070 --> 00:06:44,570
"...רע לי, מר לי, אין לי יום"

107
00:06:45,080 --> 00:06:49,180
.למה, בחורה יקרה? עוד לא התחלת את החיים
.אתם יודעים למה? הכול מותר

108
00:06:49,710 --> 00:06:52,960
.אם הכול מותר, עשינו כבר את הכול
?מה נשאר לעשות

109
00:06:53,280 --> 00:06:54,460
.לשקוע בתוך עצמנו

110
00:06:55,010 --> 00:06:58,570
- עולם מתירני: הכול מותר
.זה לא מושך

111
00:06:58,580 --> 00:07:00,690
?מתי מתחיל האקשן
.כשזה אסור

112
00:07:00,920 --> 00:07:03,080
."איך אומרים? "מים גנובים ימתקו

113
00:07:03,610 --> 00:07:08,030
?מתי המים הם טעימים
,כשזה אסור, לקחת את זה

114
00:07:08,040 --> 00:07:12,910
אתה התמודדת על זה - אז אדם
.מרגיש סיפוק, אז אדם מרגיש חשק

115
00:07:12,920 --> 00:07:17,320
:רבותיי, תרשמו לכם על לוח ליבכם
,כשאסור זה גן עדן

116
00:07:18,030 --> 00:07:20,850
.כשמותר זה ההפך מגן עדן
.לא אגיד לכם את המילה

117
00:07:21,410 --> 00:07:24,950
- זאת אומרת, כשהדבר אסור
.אז מתחיל האקשן

118
00:07:25,080 --> 00:07:28,030
,הנה בגן עדן, אדם הראשון
?מתי התחיל להתמודד עם הנחש

119
00:07:28,290 --> 00:07:32,650
"...כן, לא, תאכל, אל תאכל, כן תאכל"
.מתי התחיל האקשן האמיתי? כשאסור

120
00:07:32,880 --> 00:07:34,920
.כשאסור לך זה החיים הטובים

121
00:07:34,930 --> 00:07:40,880
אומר הרמב"ם: כל התענוג של החיים
.זה המשחק בין האסור-מותר, מותר ואסור

122
00:07:41,310 --> 00:07:43,070
.נחזור לטהרת המשפחה

123
00:07:43,540 --> 00:07:46,690
- שבועיים מותר, שבועיים אסור
.זה עושה אקשן

124
00:07:47,240 --> 00:07:48,640
.מים גנובים ימתקו

125
00:07:49,040 --> 00:07:52,620
,ואז מה? אמרנו
,אם עסוקים כל הזמן עם הגוף

126
00:07:52,770 --> 00:07:55,960
.גם הקטע הזה נמאס
.זה נמאס, אין מה לעשות

127
00:07:56,070 --> 00:07:57,900
.כל דבר שקשור לגוף נמאס

128
00:07:58,330 --> 00:08:04,870
?איך יוצרים חידוש? איך יוצרים ריגוש
.כשאומרים לך עכשיו לא, ואז אתה מצפה לזה

129
00:08:05,340 --> 00:08:11,120
אם אדם יאכל כל יום קילו וחצי שוקולד
- שוויצרי מעולה שלוש פעמים ביום

130
00:08:11,410 --> 00:08:14,930
,אחרי שבוע תראה לו שוקולד, תסלחו לי
?הוא ילך להקיא. למה

131
00:08:15,250 --> 00:08:17,170
."לא יכול"
.אבל זה שוקולד שוויצרי

132
00:08:17,570 --> 00:08:21,000
.החתיכה הזאת עולה מאה שקל
."לא יכול, עזוב"-

133
00:08:21,130 --> 00:08:23,050
?מה קרה
.הוא מוצף

134
00:08:23,570 --> 00:08:29,380
?אתם רואים? מתי שוקולד טעים
.כשאוכלים קובייה בשבוע, שתי קוביות בשבוע

135
00:08:29,430 --> 00:08:33,870
.אז כבר השוקולד טעים
.איך אומרים? נהיה לך טעם של עוד

136
00:08:34,410 --> 00:08:37,980
גם בטהרת המשפחה
.אנחנו יוצרים טעם של עוד

137
00:08:38,270 --> 00:08:41,140
?איך יוצרים טעם של עוד
:על ידי דבר פשוט מאוד

138
00:08:41,410 --> 00:08:44,110
.המשחק מותר-אסור, אסור-מותר

139
00:08:44,370 --> 00:08:50,270
:אמר רבי מאיר בעל הנס
,"שתהיה חביבה עליו כשעת כניסתה לחופה"

140
00:08:50,650 --> 00:08:54,560
,ואז ממילא נהיה קשר טוב בינו לבינה

141
00:08:54,660 --> 00:08:57,790
.וממילא יש התרגשות לקראת הדבר הזה

142
00:08:58,100 --> 00:09:03,710
,אבל אם כל החיים שלנו אין התרגשות
- והכול בנאלי והכול רגיל והכול והכול

143
00:09:04,170 --> 00:09:07,770
,אז לא מרגישים שום התרגשות
.ובייחוד בחיי נישואין מתקדמים

144
00:09:08,110 --> 00:09:12,900
מי שנשוי מספר שנים, מרגיש שהוא
.צריך חידוש, מרגישים שצריכים איזה דבר

145
00:09:12,950 --> 00:09:17,560
יוצא, רבותיי, שטהרת המשפחה
,ושמירת הזמן שאסור

146
00:09:17,780 --> 00:09:20,430
.יוצרת ריגוש וחידוש

147
00:09:20,910 --> 00:09:24,810
?מה שאמרתי עד עכשיו קשור לדת
?קשור למאה שערים

148
00:09:25,280 --> 00:09:26,900
.לא. זה קשור לאיכות חיים

149
00:09:27,290 --> 00:09:30,060
.הרבה אנשים מחפשים איזה ריגושים

150
00:09:30,400 --> 00:09:34,970
?היהדות יצרה את זה. איך
.מותר-אסור, אסור-מותר

151
00:09:35,190 --> 00:09:39,360
זאת ועוד, איך אישה תדע
,אם בעלה אוהב אותה

152
00:09:39,810 --> 00:09:42,550
?או אוהב את מה שיוצא לו ממנה
?איך אפשר לדעת

153
00:09:42,920 --> 00:09:49,030
האם יש בעולם מנגנון שיכול לבדוק
,האם אוהבים באמת את הנשמה

154
00:09:49,340 --> 00:09:51,240
?או אוהבים את המעטפה
?איך

155
00:09:51,990 --> 00:09:56,330
מתי ניכר שבעל אוהב את אשתו? אני שאלתי
.את זה בהרבה פורומים ובהרבה הרצאות

156
00:09:56,680 --> 00:10:00,380
?מתי ניכר שבעל אוהב את אשתו
?כשזה מותר או כשזה אסור

157
00:10:00,720 --> 00:10:03,360
,"אז כולם צעקו: "כשאסור
.וזו התשובה הנכונה

158
00:10:03,780 --> 00:10:08,150
,כשמותר, כולנו חברים
.כולם אהובים, כולם ברורים

159
00:10:08,700 --> 00:10:14,450
,רק היא שלפה לו כרטיס אדום
,הופ, ואז התחיל הדיבור הלא יפה

160
00:10:14,850 --> 00:10:20,950
ואז הפנים שלו התכרכמו, ואז הוא
,נהיה עצוב, ואז הוא מלא ביקורת

161
00:10:21,770 --> 00:10:26,260
,מגיע היום המיוחל
,פתאום הוא מה זה נחמד

162
00:10:26,290 --> 00:10:30,220
?'מה נשמע, מאמי?" -"מה זה 'מאמי"
"?'הפנס בעין, אתה אומר לי 'מאמי

163
00:10:30,630 --> 00:10:33,210
?אתה שומע
.הוא חושב שהיא טיפשה

164
00:10:33,530 --> 00:10:37,260
,הוא חושב שהוא יעשה מה שהוא רוצה
.ואז הוא יגיד לה 'מאמי' וזה נגמר

165
00:10:37,290 --> 00:10:38,860
!אין דבר כזה

166
00:10:39,550 --> 00:10:45,260
,בשבועיים שאסור, אם הוא מתפרע
- מתנהג לא יפה, בועט, צועק, מקלל

167
00:10:45,930 --> 00:10:48,810
- 'מגיע היום המיוחל, קורא לה 'מאמי

168
00:10:48,820 --> 00:10:51,530
,היא אומרת: "הבן אדם הזה לא אוהב אותי
.הוא אוהב את עצמו

169
00:10:51,880 --> 00:10:53,610
."הוא אוהב את עצמו דרכי"

170
00:10:54,110 --> 00:10:57,130
אבל אם בשבועיים שאסור
,הוא נהיה עוד יותר ג'נטלמן

171
00:10:57,420 --> 00:11:01,710
,ועוד יותר נחמד, ועוד יותר סימפטי
- ועוד יותר זורם ומעניק

172
00:11:01,810 --> 00:11:04,170
?מה אומרת הגברת
.הנה, הוא אוהב אותי"

173
00:11:04,330 --> 00:11:08,410
,הראיה: כשאין לו את זה"
,הוא לא מפסיק לפנק אותי

174
00:11:08,430 --> 00:11:10,800
.הוא לא מפסיק להתייחס אליי יפה"

175
00:11:11,400 --> 00:11:14,890
."זאת אומרת שהוא אוהב אותי באמת"
?אז מה מרוויחים

176
00:11:15,320 --> 00:11:18,910
,כשמגיע אותו היום המיוחל
,זה אחרת לגמרי

177
00:11:19,110 --> 00:11:22,000
.זה ממש כמו שעת כניסתה לחופה

178
00:11:22,290 --> 00:11:27,590
היות ויצרנו, נכון, אולי בצורה
קצת מלאכותית, אבל בצורה שגורמת לנו

179
00:11:27,810 --> 00:11:31,450
- את החשק ואת הרצון ואת האהבה האמיתית

180
00:11:31,830 --> 00:11:33,610
.אז ממילא מרגישים חיים טובים

181
00:11:34,070 --> 00:11:38,490
.אחרת, הכול מתקרר, הכול קרח, הכול בנאלי

182
00:11:39,070 --> 00:11:44,250
,ורבותיי, אני אגיד לכם משהו
,אחת הבעיות שאנשים, העיניים שלהם בחוץ

183
00:11:44,380 --> 00:11:48,520
  - ככה קוראים לזה, העיניים בחוץ
?כבר נמאס לו. כמה הוא יכול

184
00:11:48,690 --> 00:11:51,300
?כמה? כמה אפשר אותו דבר
.כמה? כמה? זה נמאס

185
00:11:51,650 --> 00:11:55,470
,בסופו של יום נמאס
,אז מחפשים אטרקציות אחרות

186
00:11:55,700 --> 00:11:57,360
.מחפשים ריגוש חדש

187
00:11:58,070 --> 00:12:03,560
.מי ששומר טהרת המשפחה, יש לו ריגוש בבית
.הוא לא צריך לחפש ריגושים ברחוב

188
00:12:04,250 --> 00:12:08,500
,לכן, עוד פעם, זה לא קשור לדת
.זה קשור לאיכות חיים

189
00:12:08,960 --> 00:12:14,300
,כדי להתחבר נכון, כדי לאהוב באמת
- כדי לחבר את הנשמות באמת

190
00:12:14,690 --> 00:12:18,840
צריכים לעשות את ההפסקה
.של אסור-מותר, מותר ואסור

191
00:12:19,420 --> 00:12:21,600
.אמר לי מישהו: "כבוד הרב, אני לא יכול

192
00:12:21,750 --> 00:12:23,280
."מה, לא מסוגל. לא יכול"

193
00:12:23,540 --> 00:12:26,150
:לא יכול? המשיך רבי מאיר ואמר

194
00:12:26,430 --> 00:12:29,770
."שאם לא כן, רגיל בה וקץ בה"

195
00:12:30,040 --> 00:12:33,220
.תשמעו את המילים, הוא רגיל והוא קץ

196
00:12:33,320 --> 00:12:36,360
?זוכרים את הדוגמה עם השוקולד השוויצרי
.אותו דבר

197
00:12:36,800 --> 00:12:41,460
?מתי השוקולד טעים
.כשאוכלים קובייה, שתי קוביות בשבוע

198
00:12:42,480 --> 00:12:46,040
,אבל כשכל יום קילו וחצי
.אתה קץ בזה, אתה לא רוצה

199
00:12:46,550 --> 00:12:48,960
.תמיד תשאירו טעם של עוד

200
00:12:49,490 --> 00:12:53,440
,עניין טהרת המשפחה
,א', זה יוצר טעם של עוד

201
00:12:53,690 --> 00:12:55,530
.ריגוש ורצון וחשק

202
00:12:55,630 --> 00:13:00,700
דבר שני - זה מלמד את הברומטר
בקשר הזוגי

203
00:13:01,030 --> 00:13:05,720
,האם אוהבים אחד את השני
.או אוהבים רק את המעטפות

204
00:13:06,050 --> 00:13:10,140
,לאהוב רק מעטפות
.להימשך למעטפות - זה הבעלי חיים

205
00:13:10,640 --> 00:13:13,010
,הפר רודף אחרי הפרה וכן להפך

206
00:13:13,320 --> 00:13:16,810
.החתול רץ אחרי החתולה וכן להפך
.זה בעלי חיים

207
00:13:17,310 --> 00:13:21,920
אבל אדם הוא לא בעל חי, אדם יש לו
,גם נשמה חוץ ממה שיש לחיה רגילה

208
00:13:22,020 --> 00:13:25,480
.יש לו גם נשמה
.החיבור האמיתי הוא חיבור של נשמות

209
00:13:25,680 --> 00:13:29,460
.הנשמות מתחברות
?מתי החיבור המושלם והאמיתי

210
00:13:29,630 --> 00:13:34,030
רק כשעושים את ההפסקה
.של מותר-אסור, אסור-מותר

211
00:13:34,230 --> 00:13:42,080
יוצא ששמירת טהרת המשפחה זה לא עניין
.של דת, זה עניין של זוגיות ואיכות חיים

212
00:13:42,790 --> 00:13:44,680
.צופים יקרים, זה משתלם

213
00:13:45,530 --> 00:13:50,780
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (93 מדרגים)