x
הרב הרצל חודר

קץ שם לחושך -הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

למה היו צריכים להריץ את יוסף מבית הסוהר? במה התפעל פרעה מיוסף? האם המלחמה ביוון הייתה מלחמת תרבות או מלחמת קיום? מה רצו היונים לבטל מישראל? את מי שוכחים ומי לא שוכח לעולם? ומה מרמז חג החנוכה לנו ולדורות הבאים?
 
לקראת סוף השיעור יספק הרב מעט על גדולתו של רבי חיים שאול דוויק הכהן מחבר ספר "בעל השדה" - שיום פטירתו יחול בשבוע הבא