x
הרב ברוך רוזנבלום

רגע לפני הסוף - פרשת ניצבים תשע"ה

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים על פרשת השבוע, והשבוע:

מי אלו שעומדים לדין בראש השנה? מאיפה הגיעו חוטבי העצים ושואבי המים לעם ישראל?

מי היה חוטב העצים הראשון? מהו קול השופר המהודר ביותר? למה התורה כל כך מאריכה בתיאור סיפור עקידת יצחק?

מדוע אין שכר על מצוות בעולם הזה? כמה זמן חיכה חנה להולדת בנה? מהם ארבעת הדברים שמסוגלים לקבלת תפילות?

ומדוע הוארך מאסרו של יוסף הצדיק בשנתיים?