x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת ראה: בשלי הסער הגדול הזה

הרב בועז שלום

מדוע פתח הכתוב בלשון יחיד – "ראה" – וסיים ברבים – "לפניכם"? אליהו היה נפגש עם רבי יהושע בן לוי, מדוע שלשה ימים נעדר? בזמן האור החיים המשיח היה קרוב – מי גרם לדחייתו? ומה נתחדש במעמד הר סיני – הרי לא תרצח ולא תגנוב הכירו כבר קודם?