x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת פנחס: קנאות מול פשרנות

הרב בועז שלום

פנחס הוא אליהו – מה הקשר? מדוע ינאי המלך ציוה את אשתו שלא תתיירא מן הפרושים והצדוקים, אלא מן הצבועים? מה היה החשבון של זמרי להביא את המדיינית לתוך מחנה ישראל? ומדוע דחה הגרי"ח זוננפלד את הצעתו של יו"ר ההסתדרות הציונית לסייע לישוב הישן בימי הרעב?