x
הרב יצחק גלר

לשון הקודש - גימטריות: חלק א'

הרב יצחק גלר

מהי גימטריה, וכמה שיטות של גימטריה יש? הרב יצחק גלר בהרצאה בנושא גימטריות, לפניכם החלק הראשון של הרצאה