שאל את הרב - כללי

אברהם אבינו ביקש את הזקנה, יצחק אבינו ביקש את המחלות, מה ביקש יעקב אבינו?

ו' תשרי התשפ"א | 24.09.20 00:00

שאלה

1. שמעתי שאברהם אבינו ביקש את הזקנה, יצחק אבינו ביקש את המחלות ויעקב אבינו ביקש דבר שלישי. אשמח אם יובהר לי מעט יותר הנושא ומה בדיוק ביקש יעקב אבינו ולמה וכן אשמח לקבל הפנייה למקור.
2. שמעתי שיוסף הצדיק ישב שנתיים נוספות בכלא במצרים כעונש נוסף לפני שנגאל מכיוון שהוא סמך על שר המשקים שיזכור אותו אחרי שהוא פירש לו את החלום והביא בעצם לגאולתו של שר המשקים. האם זה נכון ומהו המקור?
גמר חתימה טובה
פייגי

תשובה

שלום רב,

1. כך אמרו חז"ל במדרש בראשית רבה (פרשה סה פסקה ט) אמר רבי יהודה בר סימון: אברהם תבע זקנה. אמר לפניו: רבון העולמים, אדם ובנו נכנסין למקום ואין אדם יודע למי מכבד, מתוך שאתה מעטרו בזקנה, אדם יודע למי מכבד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל, מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, וכיון שעמד אברהם, נתן לו זקנה, ואברהם זקן בא בימים.

יצחק תבע יסורין, אמר לפניו: רבון כל העולמים, אדם מת בלא יסורים, מדת הדין מתוחה כנגדו, מתוך שאתה מביא עליו יסורים, אין מדת הדין מתוחה כנגדו, אמר לו הקב"ה, חייך, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל, מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב יסורין, וכיון שעמד יצחק, נתן לו יסורים, ויהי כי זקן יצחק ותכהין.

יעקב תבע את החולי, אמר לפניו: רבון העולמים, אדם מת בלא חולי ואינו מיישב בין בניו, מתוך שהוא חולה שנים או שלושה ימים, הוא מיישב בין בניו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה.

2. אמרו חז"ל במדרש תנחומא (פרשת וישב אות ט) ולמה נתוספו לו ליוסף שם שתי שנים, אמר הקב"ה, אתה השלכת בטחוני ובטחת בשר המשקים ואמרת לו שתי זכירות, כי אם זכרתני והזכרתני, תשתכח שתי שנים בבית הסהר.

וביאר הגר"ח מבריסק זצ"ל (הובא בספר טללי אורות בראשית חלק ב' עמוד קנה) שאילו יוסף היה מבקש רק פעם אחת להזכירו לפני פרעה, אז לא היה נענש כלל, כי גם ההשתדלות חיוב הוא, אלא שמצד ההשתדלות הרי היה מספיק לבקש להזכירו פעם אחת. ומכיון שהוסיף לבקש עוד פעם להזכירו, הרי זה הוכיח שגם בפעם הראשונה זה לא היה מדין השתדלות. ועל כך נענש.

וכמובן שדקדקו עמו בזה רק משום דרגתו העליונה, וכדברי הגמרא במסכת יבמות (דף קכא עמוד ב) שהקב"ה מדקדק על סביביו (צדיקים ההולכים אחריו, רש"י) כחוט השערה.

שנה טובה ומבורכת,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה