שאל את הרב - כללי

מהי מעלת השומר שבת?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

מהי מעלת השומר שבת? מה הוא העונש של מי שמחלל שבת?

תשובה

שלום וברכה

ראשית אכתוב את גודל מעלת השבת הנה אמרו חז"ל כל השומר שבת נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. ומי שמע כזאת שיבא אדם וישתתף בדבר שכבר נגמרה מלאכתו אין אחר מעשה כלום ובמה יעשה שותף עוד מה היא הפעולה הגדולה הזאת שבאמצעותה ישיג השגה זו ועוד לו יהיה שיהיה מעשה זה גדול עד מאוד, מנין להם לומר דבר זה שהוא נעשה שותף.

וביאר בס` אור החיים כי בשעת הבריאה לא ברא ה` כח בעולם אלא לעמוד ששת ימים וברא יום אחד הוא השבת ובו ביום חוזר ה` ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה` להכינו פעם ב` ובאמצעות השבת העולם עומד, ומאחר שהשבת הוא המקיים העולם כל ששת הימים, ואחר עבור ששת ימים יבא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים, ויש לך לדעת כי מציאות השבת בעולם הוא קיומו שמקיימים אותו כי אם אין מקיימים שבת אין שבת, ואם אין שומר, שבת מה זאת עושה. ולזה כל השומר את השבת וכו` פירוש מקיים ושומר קדושתו, באמצעות זה ישנו לשבת ובאמצעותו מתקיים העולם, הראת לדעת כי שומר השבת הוא המקיים העולם ואין לך שותף גדול מזה כדין וכהלכה ועוד יש לך לדעת כי מיום בריאת העולם, לא חסר העולם שומר שבת, כי אדם שומר שבת היה ע"ה ואחריו קם שת בנו כי הוא היה צדיק גמור, ואחריו כמה צדיקים וכשזה נופל כבר בא השמש שומר שבת מתושלח וכו` נח שם אברהם וכו`, ומשם לא פסקה שמירת שבת מישראל ואפילו במצרים היו שומרי שבתות כמאמרם ז"ל ונכון: עד כאן דבריו הנעימים .

עוד אמרו חז"ל אלמלא שמרו ישראל ב` שבתות מיד נגאלים, כי השבת היא מעין עולם הבא, ואם יזכו ישראל לשמור את השבת, וירגישו מעין עוה"ב, מיד יזכו לביאת המשיח ולעולם הבא,ממש. ויש לך לדעת שכשיבוא משיח צדקינו, יראה באצבע, על שומרי השבת, אשר בזכותם נגאלו ישראל.

עוד אמרו חז"ל כל השומר שבת כהלכתו אפי` עבד ע"ז מוחלין לו, ושקולה שמירת שבת ככל המצוות , והטעם לכך, הנה שמירת השבת היא הראיה הברורה שהאדם מאמין בבורא אשר יצר הכל בששת ימים ולכן אפי` אם נכשל בחטא אינו כופר בבוראו ולכן מתקבלת תשובתו ומוחלין לו כל עוונותיו, והנה המאמין בבורא בודאי רוצה לקיים את כל המצות ולכן ע"י שמירת שבת המראה את אמונת האדם בבורא יחשב הדבר כאילו קיים את כל התורה.

השבת היא מקור הברכה, וכל השפע של כל השבוע, נמשך ע"י השבת, ולא ירויח האדם מאומה מחילול שבת, וכידוע. השבת היא האות שאנחנו עם ה`, וככתוב בתורה `ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם`.

עוד אמרו חז"ל התנה הקב"ה עם אברהם, שבזכות מילה ושבת, אין בניו יורדים לגיהנם.

עוד אמרו חז"ל שאפי` הגיהנם שובת בשבת, וידוע שסיאנסים אינם יכולים ליעשות בשבת, מכיוון שאף הרשעים נחים בשבת.

והנה יכולתי להאריך עוד ועוד. אך מה שהלב חושק הזמן עושק, ואולי אשוב ואשנה פרק זה בעתיד אי"ה.

המחלל את השבת בזמן שהיו לנו סנהדרין, מיתתו סקילה. והיום שאין לנו סנהדרין חייב כרת וענין הכרת מבואר במדור תנ"ך עייני שם, המחלל את השבת יינו נאסר, שחיטתו פסולה ופסול לעדות ונחשב כמומר לכל התורה כולה. וראי, נתתי לפנייך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אם תרצי, חוברת מיוחדת לנושא השבת, כתבי לי ואשלח לך בהקדם.

ואעתיק לך מדברי החפץ חיים בהקדמתו לספר המשנה ברורה המבאר את גודל המעלה של השבת
 
כתוב בתורה זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד וגו´ כי ששת ימים עשה ד´ את השמים ואת הארץ וגו´ הורה לנו ה´ בפסוק זה  שעניין השבת הוא שורש האמונה לידע שהעולם הוא מחודש ונברא ולא נעשה מעצמו  וכיון שה´ ברא הכול הוא האדון על הכול ואנחנו עבדיו ומחוייבים לעשות רצונו ולעבדו בכל גופינו ונשמותינו וממונינו כי הכול שלו והזהירה התורה על שמירת השבת יב פעמים ואמרו חזל כל המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל השבת כאלו כפר בכל התורה כולה והכול מהטעם שהשבת היא שורש האמונה:
 
וכעין זה כתוב  גכ במדרש  אר אלעזר בר אבינא אמר הקבה לישראל אם תזכו לשמור שבת מעלה אני עליהם כאלו שמרתם כל מצות שבתורה ואם חיללתם אותו מעלה אני עליכם כאלו חיללתם כל המצות וכן הוא אומר שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע וכו´ דהיינו שההיפך משמירת שבת היא עשיית כל רע.
 
וראי את חומר העוון שיש באיסור חילול שבת דהלא ידוע שיש כמה חלקי עונשים על העונות יש עניינים שכשהאדם עובר עליהן הוא רק איסור עשה בלבד חמור מזה העונות שיש עליהן איסור לאו חמור מזה העונות שיש עליהן מיתה בידי שמים חמור מזה העונות שיש עליהן עונש כרת חמור מזה אותן שיש עליהן מיתה בידי אדם והוא מיתת חנק למעלה מזה אותן שעונשן הוא הרג בסייף למעלה מזה אותן שמיתתן בשרפה למעלה מכולם אותן שמיתתן בסקילה כי היא החמורה שבמיתות ועל עוון חילול שבת במזיד הלא מיתתו הוא בסקילה.
 
וגם עונש מחלל שבת הוא בסקילה כעובד כוכבים וכשהוא בלי התראה הוא עכפ בכרת מכל זה יוכל האדם לראות את גודל הענין של שבת וכן יש עוד כמה מאמרי חזל המפליגים מאד בעון חילול שבת. וזל הרמבם פל מהלכות שבת, השבת ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת הוא האות שבין הקבה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי כוכבים לכל דבריהם וכו´ עש.
 
וגם צריך לדעת הרמח מצוות עשה שבתורה שהטיל ה´ על האדם לזוכרם ולשמרם הוא נגד הרמח אברים שבאדם וכמו שישנם איברים שונים  יש מהם שאין הנשמה תלויה בהם כמו היד והרגל וכדומה שאפילו אם יחסרו אף שההפסד הוא רב מאוד מאוד אעפכ נקרא רק בשם בעל מום ויש שעי חסרונותיו אינו יכול לחיות על פני תבל כגון שניתז ראשו או שנקרע סגור לבו ששם הוא מקור החיים.
 
כך הוא גכ בענייני המצוות שעליהן  כתוב אשר יעשה האדם וחי בהם ונאמר כי היא חייך ואורך ימיך ועוד פסוקים הרבה כהנה המורים לנו כי עיקר חיי הנפש לעוהב תלוי בקיום התורה יש מצוות שאפילו אם פשע האדם ועבר עליהם הוא נקרא לעוהב רק בשם בעל מום וגם זה גנאי גדול הוא לנצח דידוע מה שכתב הרחו בשער הקדושה  שהחבלה תימצא לנצח בנפשו באותו האבר שפשע בו על רצון ה´ ונמצא שאם לא הניח תפילין אף אם יקיים האדם את כל המצוות יהיה בעל מום בידו ונמצא כשיקום לעת התחייה כל ישראל יעמדו חיים וקיימים בכל אבריהם והוא יהיה בעל מום ביד השמאלי הזה לנצח שרק בזכות מצות התורה שאדם מקיים באבריו הם זוכים לחיות לעתיד חיי עולם וכל מצוה שברמח מצות מחיה את האבר שברמח השייך לו וכמו שאנו אומרים וחיי עולם נטע בתוכנו וכיון שעבר בשאט נפש על המצווה ההיא אין לו מי שיחיה את האבר ההוא וכמה יתמרמר אחכ האדם ההוא עז שהכל ידעו את גודל המרותו בד´ במצות תפילין.

וכן  אם יהיה בעל מום בשאר איברים עי שארי דברים שקלקל וכמו שכתוב בתרגום קהלת על הפסוק סוף דבר הכול נשמע דהיינו שלבסוף הכול יתפרסם לעיני כל ולכן את האלוהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם ורצה לומר שמהרמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה שנשמר האדם בימי חייו יבנה לעתיד כל האדם ונמצא כשיקום ויהיה בעל מום באיזה אבר או שיתקלקל לו איזה גיד מגידיו [המכונים נגד שסה לאוין שבתורה] יתבוננו הכל איזה מע או לאו עבר בשאט נפש וכמה קלון וכלימה יסבול עיז לנצח.
 
ויש ענינים שהם נגד הראש והלב שהם עיקר חיות נפש הקדושה כמו אמונה בד´ ובתורתו וענין שמירת שבת דהוא גכ יסוד האמונה שאם יחסר לו עניינים ההם כבר נסתלק כל עיקר החיות מנפשו הקדושה וכשהוא חי בעוהז הוא חי רק בנפש הבהמית שלו ולא יהיה לו במה להקים בעת התחיה. וזכות שמירת שבת כהלכה מועיל למחול לו על כל עונותיו כמש בגמרא כל המשמר שבת כהלכתו אפילו חטא כדור אנוש מוחלין לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע אל תקרי מחללו אלא מחול לו.

 
עכ העתקתי מדברי הרב הנל.

בהצלחה - בנימין שמואלי

תגיות:שמירת שבתמעלה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה