שבת - שאל את הרב

האם מותר להתקלח בשבת?

כ"א אדר התשע"ח | 08.03.18 00:00

שאלה

האם מותר להתקלח בשבת?

תשובה

שלום רב,

אסור להתקלח בשבת במים חמים כל גופו, אפילו אם רוחץ אבר אבר לבדו, ואפילו אם הוחמו מערב-שבת.

וכן אסור להתרחץ במים שהוחמו מאליהם בשבת על ידי ה''דוד שמש''. וגם אם אינו רוחץ את כל גופו, אלא רק את רובו, גם כן אסור, דרוב הגוף נחשב כרוחץ את כל הגוף ואסור
(ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן שכו סעיף א, משנה ברורה סק"ב, וילקוט יוסף שם).
 
אמנם לפי מנהג הספרדים, מותר להתקלח במים קרים בשבת
(לוית חן עמוד קכג, וטהרת הבית חלק ב' עמודים תנה-תנו).

אולם מנהג האשכנזים שלא להתקלח אפילו במים קרים זולת במקרים שהוא מצטער שאז ניתן להקל בזה (ראה משנה ברורה סימן שכו ס"ק כא, ושו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ד' סימן עד, עניני רחיצה אות ג, וסימן עה אות א, ושו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן לב אות ה, ושו"ת דברי פינחס חלק ב' סימן כז).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר