כללי - שאל את הרב

למה נאמר מסוף העולם ועד סופו, ולא מתחילת העולם?

י"ז כסלו התשע"ח | 05.12.17 00:00

שאלה

כשחז"ל אמרו: "מסוף העולם ועד סופו" - מה הכוונה מסוף עד סוף למה לא נאמר מהתחלה לסוף ואם נאמר שהעולם עגול אז למה לא אמרו מהתחלה להתחלה? אשמח לתשובה. תודה.

תשובה

שלום רב ,

אכן הביטוי "מסוף העולם ועד סופו" מופיע כמה פעמים בחז"ל, ומהם: בברכות (דף נט עמוד א) בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, ע"ש. ויפה שאלת מדוע לא אמרו מתחילת העולם ועד סופו ?

וכבר עמד בשאלה זו הרמ"א בספרו "מחיר יין" על מגילת אסתר (בפסוק הוא אחשורוש המולך וגו'), וכתב שיש לו בזה תירוץ נאה על פי דברי הגמרא ביומא (דף נד עמוד ב) שרבי אליעזר אומר, עולם מאמצעיתו נברא, שנאמר (איוב פרק לח פסוק לח) "בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו" (ופירש רש"י, מוצק אחד היה לו ומשם נדבקו רגבים סביביו), ע"ש. ואם כן תחילת הארץ הוא האמצע, והצדדים הם הסוף, ולכן הוכרח לומר מסוף העולם ועד סופו, יעויין שם. וכן כתב לפרש בבן יהוידע בחגיגה (דף יב עמוד א, ד"ה והנה), ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר