תפילה וברכות - שאל את הרב

האם יש דרך לדעת אם התפילה התקבלה?

י"ב חשון התשע"ח | 01.11.17 00:00

שאלה

האם יש איזו דרך לדעת האם תפילתי התקבלה על דבר שעוד לא קרה?

תשובה

שלום רב,

אדם רגיל לא יכול לדעת אם התפילה התקבלה לפני שהדבר קורה.

אמנם מצינו קדושי עליון שלגודל מעלתם יכולו להרגיש אם תפילתם התקבלה או לא, וכמו שאמרו במשנה במסכת ברכות (דף לד עמוד ב) אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת, אמרו לו מנין אתה יודע, אמר להם, אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף.

וכן בגמרא שם הביאו מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים, כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליהם רחמים, בירידתו אמר להם לכו שחלצתו חמה (ופירש רש"י, שלפתו, ניטלה מגופו החמה, הוא החולי הקודחו), אמרו לו וכי נביא אתה, אמר להן, לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה, וכשבאו אצל רבן גמליאל אמר להן העבודה לא חסרתם (פירש רש"י, שעה) ולא הותרם, אלא כך היה מעשה באותה שעה חלצתו חמה ושאל לנו מים לשתות, ע"כ.

בשורות טובות,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר