חגים ומועדים - שאל את הרב

ממתי אסור לאכול בשר בבין המצרים?

כ"ב תמוז התשע"ז | 16.07.17 00:00

שאלה

ממתי אסור להסתפר, לאכול בשר וכו' בימי בין המצרים ?

תשובה

שלום רב,

א. 1. לפי מנהג הספרדים מותר להסתפר בבין המצרים - עד השבוע שחל בו תשעה באב. ומיד אחרי תשעה באב מותרים להסתפר (שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיפים ג-ד. וחזון עובדיה על ארבע תעניות עמוד תטו). 

אולם מנהג האשכנזים הוא שלא להסתפר מי"ז בתמוז עד חצות היום של יום עשירי באב (הרמ"א שם סעיף ד, ומשנה ברורה סימן תקנח סק"ג).

2. מותר לבנות ספרד להסתפר אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב (יעויין חזון עובדיה על ארבע תעניות עמודים קסג-קסד, ואור לציון חלק ג' עמוד רנ סעיף ג).

אולם על בנות אשכנז להימנע מתספורת מי"ז בתמוז עד חצות היום של יום עשירי באב (יעויין במשנה ברורה סימן תקנא ס"ק עט, ובספר אשרי האיש חלק ג' פרק סח סעיף יד).

ב. לפי מנהג הספרדים אסור לאכול בשר החל מראש חודש אב. אמנם מנהג הספרדים בירושלים וארץ ישראל להתיר לאכול בשר ביום ראש חודש עצמו (ספר חזון עובדיה על ארבע תעניות עמוד קסט).

ומנהג האשכנזים שלא לאכול בשר מראש חודש אב והלאה. וגם יום ראש חודש אב בכלל האיסור (שלחן ערוך סימן תקנא סעיף ט, ומשנה ברורה ס"ק נח).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר