כללי - שאל את הרב

האם אפשר לחזור בתשובה בימות המשיח?

כ"ב תמוז התשע"ז | 16.07.17 00:00

שאלה

שלום וברכה!

הבנתי שישנן עבירות שהעונש עליהן הוא מיתה בידי ב"ד. שאלתי היא מה קורה בזמן שהיה ב"ד אבל לא היה בית מקדש, אם האדם עושה תשובה עדיין נשאר בדינו הקודם? ואם נתכפר לו, למה לא כולם עשו זאת?

שאלה נוספת - בזמן שבית המקדש יבנה בב"א, כביכול תעלם הבחירה כי נראה עין בעין וכו'. האם כבר לא נוכל לשפר את דרגתנו/לחזור בתשובה למרות שאנו כביכול נטולי בחירה? תודה רבה מראש!

תשובה

שלום רב,

1. אחרי חורבן בית המקדש בטלה הסנהדרין, וממילא לא היו הורגים חייבי מיתות בית דין (יעויין בגמרא כתובות דף ל עמוד א).

כשבית המקדש היה קיים, והיו הורגים חייבי מיתות בית דין,  גם אם האדם היה חוזר בתשובה שלימה הוא לא היה נפטר ממיתת בית דין, וכדברי הגמרא במסכת מכות (דף יג עמוד ב), יעויין שם.

ונאמרו בזה כמה הסברים מדוע לא מועילה תשובה שלימה כדי להיפטר ממיתת בית דין.

א. המבי"ט בספרו בית אלקים (שער התשובה פרק ב', סוף ד"ה וכן בחלול) הסביר שלא מועילה תשובה להיפטר ממיתת בית דין, כי אין בית דין יכולין לחקור את לבו אם גמר תשובה בלבו אם לאו, ע"ש. וכן הסביר החיד"א בספרו טוב עין (סימן ו, ד"ה והנה אני, וד"ה ועל) ויוסף אומץ (סימן לה, ד"ה ולענין) ועין זוכר (מערכת מלקות אות כ, ד"ה זו) ושמחת הרגל על הגדה של פסח (לימוד ג', רמז שני, ד"ה ושוב). ועל דרך זה כתב הערוך השלחן העתיד (הלכות סנהדרין סימן נח סעיף ב).

ואף על פי שיתכן וחזר בתשובה, וא"כ איך בית דין יכול להורגו מספק ? מכל מקום מכיון שאין לבית דין דרך לחקור לבות וכליות ממילא מעמידים את אותו אדם בחזקת חיוב (וכן ראה בספר גליוני הש"ס במסכת מכות שם).

ב. בשו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא (חלק אורח חיים סימן לה, ד"ה אלא ודאי) כתב להסביר, שגזירת הכתוב הוא שלא תועיל תשובה להיפטר ממיתת בית דין, שאלמלא כן בטלו עונשי תורה בכללן, ואין אדם שיומת בבית דין, כי יאמר חטאתי והנני שב, וכיון שהקב"ה רצה ליתן עונש מיתה על קצת עוונות כדי שיתיירא האדם מלעבור, לכן נחוץ הוא שלא תועיל התשובה להציל ממיתת בית דין, ע"ש (וע"ע למהר"ל בספרו נתיבות עולם, נתיב התשובה, תחילת פרק ב', ובספר תקנת השבין סימן ח, ד"ה ועיין, ובספר המאיר לעולם חלק ב' דרוש ג' ד"ה ובזה, ובשו"ת משנה הלכות חלק ז' סימן רנט, ד"ה ועל, וד"ה ולכאורה).

2. אחרי הגאולה השלימה בב"א לא יהיה ניתן יותר לחזור בתשובה, וכמו שכתב בספר מהרי"ל (הלכות עשרת ימי תשובה) בכל יום יעשה אדם תשובה דכתיב שוב יום אחד לפני מיתתך, כל יום ישוב בו וידאג שמא ימות למחר. ועוד ראיה שאדם חייב לשוב בכל יום משום דלימות המשיח אין מקבלין בתשובה. ודוגמת זה אין מקבלין גרים אז, דהמתגייר אז אין עושה מאהבת ה' יתברך רק לשמוח בשמחת ישראל. ומאחר שאנו מצפין לישועה בכל יום מי שאינו שב ויבוא משיח במהרה בימינו שוב לא מצי שב וישאר ח"ו בחטאיו. ומתי שיבקש אדם לשוב מקרב הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע, ע"כ דברי קדשו (וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא' סימן תצט).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר