שבת - שאל את הרב

שכח לעשות הבדלה במוצאי שבת - מה תקנתו?

כ"ו סיון התשע"ז | 20.06.17 00:00

שאלה

יהודי שכח לעשות הבדלה במוצאי שבת. מה תקנתו?

תשובה

שלום רב,

מי ששכח לעשות הבדלה במוצאי שבת, יכול לעשות הבדלה עד יום שלישי בערב. ויש לו לברך רק בורא פרי הגפן, וברכת המבדיל בין קודש לחול. אולם אין לו לברך על בשמים ונר (שלחן ערוך ורמ"א באורח חיים סימן רצט סעיף ו). וכן אין אומרים את הפסוקים שנהוג לומר לפני הבדלה (ליקוטי מהרי"ח סדר הבדלה מוצאי שבת, ד"ה ועיין בפרי מגדים. וע"ע לבעל החוות יאיר בספרו מקור חיים על השלחן ערוך, בקיצור הלכות, סימן רצט ס"ו, שעד יום שלישי בערב - היינו עד שקיעת החמה של יום שלישי).

ולכתחילה יש לו להקדים להבדיל כבר ביום ראשון כי זריזין מקדימין למצוות, וגם משום שאסור לו לאכול קודם שיבדיל כיון שיש בידו להבדיל (משנה ברורה ס"ק טז).

אולם לפי דעת הגר"ע יוסף זצ"ל ניתן רק להבדיל (ברכת בורא פרי הגפן, וברכת המבדיל, וכנ"ל) רק עד סוף יום ראשון, וגם זה רק בתנאי שלא טעם מאז צאת השבת כלל (חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ב' עמוד תטו).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר