מפתחות לחיים

מפתחות לחיים: סוד קיום הבריאה

כל פרטי הבריאה נועדו לאפשר לנזר הבריאה, האדם, לבנות את עולמו הרוחני באמצעות קיום המצוות

אא

שעת בקר מוקדמת. הרחובות כמעט ריקים מאדם מלבד מתפללים שהשכימו קום לתפילה ובחורי ישיבה הממהרים ללימודם. בסמטאות הירושלמיות הצרות הלכו שני בחורים כשהם משוחחים, ופניהם מועדות לעבר ישיבת "פורת יוסף". עודם מהלכים, והנה מופיע בקצה הרחוב יהודי עטור זקן שארשת של אצילות על פניו וצועד בעקבותיהם. היה זה ראש הישיבה, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. הרב כדרכו הלך בזריזות ובשמחה, ושפתיו רחשו דברי תורה. הבחורים לא הרגישו בראש הישיבה המתקרב אליהם. לפתע האטו את צעדיהם ועיינו במודעת ענק שהודבקה זה עתה על לוח המודעות והכריזה על אסיפה גדולה. השניים נעצרו כשהם מתבוננים במודעה בענין רב והחלו דנים ביניהם בחשיבות האסיפה. לשאלת האחד, ביקש חברו להשיב, אך המילים כמו נתקעו בפיו. מזוית עינו הבחין בראש הישיבה הקרב ובא לעברם בצעדים מהירים וניכר עליו כי הוא חפץ לומר משהו. משהתקרב הרב קרא לעברם בקול נרגש: "פיקוח נפש, הצלה, בואו מהר!" והמשיך לצעוד במהירות. הבחורים נבהלו ופתחו מיד בריצה בעקבות הרב. "להיכן אנו רצים?" שאלו את הרב תוך כדי ריצה. "אנו רצים להציל את העולם", ענה הרב ברצינות ועיניו הטובות מאירות. "ללא תורה, ייחרב העולם, כידוע. אילו הייתם רופאים והיו מזעיקים אתכם, האם הייתם מתעכבים בדרך כדי לקרוא מודעות? ובכן, דעו, שתפקידכם כבני תורה, חשוב פי כמה!..."

כך רואים גדולי ישראל את משמעותו העמוקה של לימוד התורה, ללא שום הפרזה כלל. שהרי "התנה הקב"ה עם מעשה בראשית: אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימין, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".[1] במילים אלה גילו לנו חז"ל כי קיים קשר של ממש בין בריאתו של הבורא לבין תורתו, עד שללא תורה בעולם אין הוא חפץ בקיום הבריאה. בשפתינו, ביאור ה´תנאי´ שהתנה הבורא עם מעשה בראשית הוא מעין קוד הקיים בתוכנת מחשב ואמור למחוק את כל העולמות המורכבים מאין ספור פרטים הבנויים וקיימים באותה תוכנה, מיד כאשר תנאי מסוים יחסר בה. כך הוכנס תנאי ל´תוכנה´ של הבריאה ולפיו מאז מעמד הר סיני, אם תהיה הבריאה ללא תורה היא תחדל מלהתקיים. ואין הכוונה בכך רק לעצם הסכמת ישראל לקבל את התורה במעמד הר סיני, אלא גם להמשך לימודה בכל עת. וכמו שכתב המקובל הנודע הרב חיים מוולוז´ין בספרו "נפש החיים":[2]

"והאמת בלתי כל ספק כלל, שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי חס ושלום אף רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות העליונים והתחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום". ע"כ.

והביאור בזה הוא, לפי שהתורה היא תכלית הבריאה ולכן כל פרטי הבריאה נבראו על פי המבנה הרוחני שלה [למשל, קיים בתורה סוד החסד וסוד הגבורה, זה בבחינת לבן וזה בבחינת אדום. לפיכך נברא בעולם חלב בסוד החסד ובשר בסוד הגבורה. והם שבאים מן החי אין לאוכלם יחדיו ואפילו לא לבשלם יחדיו[3]]. וכל פרטי הבריאה נועדו לאפשר לנזר הבריאה, האדם, לבנות את עולמו הרוחני באמצעות קיום המצוות. לפיכך מורכב האדם מרמ"ח [248] אברים ושס"ה [365] גידים, בדומה למספר מצוות עשה [248] ולא תעשה [365] שבתורה. ולפי שהתורה היא מהות ותכלית הבריאה, הטביע הבורא בטבע הבריאה שכל חיותם וקיומם של העולמות הוא רק על ידי גלי הקול והאדים היוצאים מפינו בעת לימודנו בדברי התורה הקדושה. ועשה את הדבר תנאי גמור הקיים במהות טבע הבריאה שאינה מתקיימת ללא תורה. ולימדונו חכמי הקבלה כי אופן קיום העולם הוא על ידי חיבור הבריאה לאור האין סוף על ידי הדיבור בדברי תורה. שכשם שתמונה המוקרנת על הקיר ובה נראים נופים, מרחבים, בני אדם ויצורים שונים, זקוקה לזרם החשמל בכל רגע ורגע, ובאם תתרחש לפתע הפסקת חשמל - הכל קורס ונעלם. כך הבריאה כולה זקוקה בכל רגע ורגע להיות מחוברת לאור האינסוף כדי לקבל חיות. ומהו הפועל ויוצר את החיבור הזה, כחיבור התקע לשקע החשמלי להבדיל? דיבורי הלימוד בתורה.[4] ככתוב:[5] "וָאָשִׂים דְּבָרַי בְּפִיךָ וכו´, לִנְטֹעַ שָׁמַיִם וְלִיסֹד אָרֶץ".

על פי יסוד זה, מחדד הרב אלכסנדר משה לפידות בספרו "לשכנו תדרשו" את גודל הזכות שהיא גם חובה המוטלת על כתפו של כל אחד מאיתנו:

"...ואף איש אחד מישראל, רב כוחו. שהלא בידו להעמיד ולקיים את כל העולמות והבריאה בכללה על ידי עסקו והתבוננותו בתורה הקדושה לשמה... כל העוסק בתורה לשמה מגן על כל העולם כולו... ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. ואיך לא יתלהב לב האדם בהעלותו על ליבו ויתבונן בזה העניין הנורא, ותיפול עליו אימתה ופחד לבל יתרפה חס ושלום מעסק התורה הקדושה תמיד. כאשר יחשוב בלבבו אולי חס ושלום בעת הזאת העולם כולו מקצה ועד קצהו פנוי לגמרי מעסק התורה הקדושה, ובלי עסקו והגיון לבו עתה בזה העת בתורה, היו נחרבים כל העולמות וכרגע תמו חס ושלום. ועל כגון זה אמרו חז"ל במשנה[6] שכל אחד מישראל חייב לומר בשבילי נברא העולם".

ובאמת שלא רק את העולם בכללותו מקיימת התורה, אלא יש בה גם הגנה ושמירה על האדם העוסק בלימודה ועל עם ישראל בכלל. ככתוב על התורה "כִּי בִי יִרְבּוּ יָמֶיךָ, וְיוֹסִיפוּ לְּךָ שְׁנוֹת חַיִּים".[7] בספר "ניצוצות אש" על תולדות חייו של הרב ראובן יוסף גרשנוביץ מסופר שכאשר נודע לו בתקופת מלחמת המפרץ שילדי תלמודי התורה בטלו מלימודם מחשש לטילים הנשלחים מעירק, נחרד ואמר: "אם לא ילמדו תורה מה ישמור מפני הסקאדים?! הרי לימוד זה הוא היוצר את השמירה המעולה ביותר לאדם ולעם כולו, וללא זכות התורה מה יגן?"

ומסופר על הרב יצחק זאב סלובייצ´יק מבריסק שהיה לומד בביתו שבשכונת גאולה בירושלים עת פגזים התעופפו סביב. נכנסו בניו והתחננו לפניו שירד למקלט בו הם שוהים. ראה הרב את צערם וירד עמם למקלט. עם צאתו מהבית, נחת פגז על המיטה אשר ישב עליה בעת לימודו. שמחו כולם על הצלת הרב. אך הוא פנה אליהם ואמר: "צריכים אתם לשלם לי על הנזק. אילו הייתי ממשיך ללמוד במקום זה, לא היה פגז נוחת שם..." הוא, אשר ידע את רמת טוהר לימודו בתורה, ידע בבטחה שכל זמן שדברי תורה בפיו, הוא שמור ומוגן.

לפיכך, דווקא משום כוחו הגדול של כל רגע המנוצל ללימוד תורה, מנסה היצר הרע לחבל בלימוד ולזמן כל מיני מפריעים לאדם המבקש ללמוד תורה. ובפרט שיודע הוא כי יש כוח לתורה לנטרל את השפעתו המפתה ומזיקה של היצר הרע. כמובא בתלמוד[8] שאמר הקדוש ברוך הוא: "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". ומראש יש לדעת להיערך כראוי למלחמה כנגד היצר בדבר זה. שהרי ככל שהדבר חשוב יותר, כך הצד שכנגד משקיע יותר כוחות כדי למונעו. אך האדם החכם מתעודד בידיעה כי כוח ניתן בידו לנצח את יצרו הרע, ככתוב[9] "לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ, וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ, וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ!", ועושה הוא לעצמו קביעות ללמוד תורה מידי יום. או אז מגלה הוא שגם מידותיו משתנות לטובה, וכל התמודדותו עם יצרים שונים בכל תחומי החיים נעשית קלה יותר, עד אשר זוכה להגיע לשלמות הרוחנית הראויה לו, כמבואר כל זאת בפרק הבא.     


[1]שבת פח, א.

[2] נפש החיים שער ד, פרק יא.

[3] ראה על כך בהרחבה בפרק "עולם הצבעים".

[4] לעומת זאת, דיבורי התפילה מחברים את המתפלל עצמו לאור האין סוף. וככל שתפילתו נעשית יותר בכוונה ומעומק הלב, כך מתחבר הוא יותר לאור העליון.

[5] ישעיהו נא, טז.

[6] סנהדרין לז, א.

[7] משלי ט, יא.

[8] קידושין ל, ב.

[9] בראשית ד, ז.

לרכישת הספר "מפתחות לחיים" של הרב זמיר כהן הקליקו כאן.

תגיות:מפתחות לחייםתכלית החיים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה