הדרכה למתחזקים

מעודד ומרגש: תיקון מפתיע לכל החטאים בעזרת מחשבה אחת

אין לך חשק לעבודת ה', הלב נשבר בגלל העבירות, מתפלא מדוע יש רשעים בעולם, סובל מפחדים וחרדות? אל תחמיץ את הכתבה הבאה, הכוללת עשרות טיפים לחיי שלווה ורגיעה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

לרגל יום פטירתו של רבי צדוק הכהן מלובלין שיחול הערב, אור לט' באלול, אנו מגישים לפניכם מבחר ציטוטים מתוקים מדבש מתוך ספרו "צדקת הצדיק":

1. מצטער על העבירות שעשית? בכך נמחלו עוונותיך: משפט מעודד במיוחד כותב רבי צדוק, לפיו ייסורי האדם על חטאיו מכפרים לו על העוון. כה דבריו: "עגמת הנפש שיש לאדם על עבירות שעשה, הם ממש ייסורי גיהנום על אותה עבירה. ולכן אמרו (ברכות דף יב עמוד ב) דהמתבייש בה (בעבירה) מוחלין לו, כי כבר סבל עונש גהינום".

2. העבירות – גם כן רצון ה': "עיקר התשובה הוא עד שיאיר ה' עיניו, שיהיו זדונות כזכיות. רוצה לומר, שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון ה' יתברך".

3. כל הנעשה בעולם – רצונו יתברך: ממשיך רבי צדוק וכותב דברים מנחמים כל יהודי:"וכשמגיע לאור זה העצום, שבו כל זדונותיו בלתי יוצאים מעומק ידיעת הש"י והוא ודעתו ורצונו הכל אחד, ומאחר שהש"י רצה כן, הרי הכל זכויות, וזוכה לכפרה גמורה שביום הכיפורים. שזה סוד השעיר לעזאזל".

4. מה העיקר באדם? כוח המחשבה: רבי צדוק היה הראשון שאמר כי "במקום שהיא המחשבה של האדם שם הוא כל אדם". עוד הוסיף והסביר כי "עיקר האדם אינו הגוף רק הנפש, והנפש אינה דבר רק כח המחשב ומהרהר והרוצה שבאדם, ומקום שמחשבתו אדוקה, כך הוא כל צורת האדם באותו עת".

5. עול מלכות שמים – מה פירוש? "אף על פי שעיקר חיוב קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול", כותב רבי צדוק.

6. מהו העיקר בתפילה? "בתפילה הוא העיקר החשק והרצון להתפלל ולהתחנן", כותב רבי צדוק.

7. כל תכונות האדם – טובות: עוד כותב רבי צדוק: "כל הכוחות הנטועות בכל נפש מישראל אין לחשוב שהוא רע גמור ושצריך להיות הפכו, כי אין לך שום מדה וכח שאין בה צד טוב גם כן, רק צריך שישתמש בה כפי רצון השם יתברך".

8. עבודת המידות – בכל יום מחדש, והעיקר: סיעתא דשמיא: "כל השתדלות האדם בשבירת היצר בתאוות נקרא 'חן' ו'יופי' לבד, שהוא שקר והבל שאינו קיום לעד, כי היצר מתגבר בכל יום ואולי מחר לא ינצחנו. רק העיקר לבקש מהשם יתברך שיהי' בעזרו, שזהו מבטח נאמן כי גואלו חי".

9. מדוע יש רשעים בעולם? "אל יתמה האדם אם יראה רשעים מתרבים בעולם והולכים ומתגדלים בכל יום. כי ידע שהש"י הוא בעל הכרם... ויודע טיבו של כרם יותר ממנו, ומתקן צרכיו בכל עת ורגע", כותב רבי צדוק.

10. אין לי חשק לעבודת ה' – מה לעשות? תשובתו של רבי צדוק: "מי שמרגיש שאין לו שום חשק בלב ומוח לעבודת ה' - אז העצה: 'השלך על ה' יהבך', ומתוך ‏שפלות דעתו בהכרת חסרונו מעורר רחמי שמים".

11. על האדם להאמין בכך שנפשו ממקור החיים וה' משתעשע בה: משפט מפורסם של רבי צדוק הכהן קובע כי: "כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אח"כ להאמין בעצמו... שיש להשם יתברך עסק עמו ‏ושאיננו פועל בטל שבין לילה... רק צריך להאמין כי ‏נפשו ממקור החיים ית"ש והש"י מתענג ומשתעשע בה כשעושת רצונו".

12. תיקון מפתיע לחטאים: "תיקון למקרה לילה (וגם במזיד נקרא כן)", כותב רבי צדוק, "להאמין באמונה שלימה שאין שום מקרה בעולם כלל וכל מה שיארע לו ‏ידע שהכל בכוונת מכוון יתברך שמו. ודבר זה הוא באמת עיקר הכל וכל תרי"ג מצות התורה הם רק עיטין (עצות) ‏להגיע לידיעה זו שהכל מהשם יתברך. וכל העבירות נקרא בתוכחה אם תלכו עמי קרי לשון מקרה כי ‏העבירות הם יציאה מן הסדר ואין להם סדר, וכן כל העונשים נקרא שם חמת קרי. ועל ידי זה שמאמין שאין מקרה - ממתיק ‏כל הדינים ומתקן כל העבירות".

13. מסירות נפש למיתה – הצלה ממוות: "על ידי מסירת נפשו למיתה במחשבתו באמת גמור שמסכים בלבו אם רצון הש"י וטוב לו יותר למות ח"ו ‏- הוא רוצה כך ברצון טוב, הוא ניצול מגזירת מיתה ר"ל", כותב רבי צדוק.

14. קבלת עול תורה כוללת הסכמה לעזוב תענוגות עולם הזה המנוגדים לרצון ה': "כשהאדם מקבל על עצמו עול תורה ונכנס תחת עבודת הש"י צריך קבלה בלב והסכמה ‏גמורה לעזוב כל חמדות עוה"ז המתנגדים לרצון הש"י ולא לאחוז בזה וגם מזה אל ינח ידו שאז זה ‏וזה לא עלתה".

15. מפחד? מדובר בייסורי גיהנום הממתיקים את העוונות: "הפחדים של האדם הוא מן החטאים כמשז"ל (ברכות ס.) וכמ"ש פחדו בציון וגו' והפחדים ‏הם ממש ייסורי גיהנם... ודבר זה הוא המתקת הדינים ‏כמשז"ל... וזה מלח ממתקת הבשר אף ייסורין ממתקין העונות. והחטאים ‏והדינים והייסורים הכל דבר אחד".

16. מה על האדם לעשות כשמתעורר בלבו פחד? "כאשר נופל על אדם פחד מאיזה דבר", כותב רבי צדוק, "אז תיכף יבקש רחמים להינצל מזה - כי לכך עוררוהו מן ‏השמים בפחד זה". רבי צדוק מסביר כי זוהי כוונת חז"ל: 'לעולם יקדים אדם תפלה לצרה', וכי מנין יודע קודם מן ‏הצרה? "רק הש"י מעורר ע"י הפחד".

17. מצטער או מפחד? תתפלל ותזכה לטוב: "כשהקב"ה רוצה להטיב לאדם ורוצה רק שיתפלל האדם על הדבר אז מזמין לפניו צער או פחד ‏מעין דבר זה", כותב רבי צדוק.

18. מהי שבת? שורש השבוע, ועל כן כותב רבי צדוק: "בשבת יכול להמתיק כל ימי השבוע להתהפך לטוב".

19. להיזהר לא לגרום צער לאף בריה: "צריך ליזהר מלגרום צער לשום בריה, אפילו לצורך מצוה", כותב רבי צדוק.

20. יש לך רצון חזק לדבר מסוים? זהו הכלי לקבל ברכת ה', בתנאי אחד: "כל אדם יש לו חמדה מיוחדת, ובאותו דבר שחמדתו ותאוותו גוברת ביותר - בדבר זה עצמו הוא כלי מוכן לקבל ברכת ה'", כותב רבי צדוק, ומציין תנאי אחד לכך: "אם ישוב אל ה' בכל ליבו היינו להכיר שחמדה זו הנטועה בו מה' יתברך הוא".

21. שורש כל החטאים: גאווה, והתיקון: ענווה: "כלל הדמיונות וההרהורים שבאדם הם קבועים בג' שרשים דקנאה תאוה וכבוד שהם שרשי ‏המדות רעות. ושורש השרשים הוא הגיאות, והתיקון לזה הוא ענוה, על ידה נתקנים כל מחשבות של ‏תוהו, כי עי"ז אינו רוצה לחשב רק מה שרוצה הש"י", מסביר רבי צדוק מהי, בעצם, ענווה.

23. ליבך שבור? תהיה מובטח שהקב"ה יענה לך: "מי שהוא חסר ומבקש השלמה א"א שהקב"ה לא יענהו וכמ"ש: 'קרוב ה' לנשברי לב'", כותב רבי צדוק.

24. סובל ממחשבות זרות? קבל עצה: רבי צדוק קובע כי "העצות למחשבות זרות והרהורים הוא מצות ציצית ותפילין".

רבי צדוק הכהן מלובלין (נפטר בט' אלול תר"ס, לפני 121 שנה), היה מצאצאי השל"ה, התייתם מאביו בגיל 6 ואמו נישאה בשנית. ר' צדוק עבר לבית דודו ר' יוסף הכהן רבינוביץ', מחבר 'כפות הזהב'. יחד עם דודו עבר לקריניק, והתפרסם בתור "העילוי מקריניק". בהיותו בן 12 החל, על פי עדותו, לכתוב שאלות ותשובות בהלכה, ובגיל שלוש עשרה אמר "פלפול" חריף. בגיל זה כתב ספר על תולדות חכמי ישראל- "זכרון לראשונים". נפטר ללא ילדים לאחר מחלה קשה.

תגיות:עבודת השםעבודת המידותרבי צדוק הכהן מלובלין

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה