דמויות ביהדות

גודל כוחו של הרהור תשובה, ועוד עובדות מרתקות על קורח

עובדות מרתקות שאולי לא ידעתם על קורח, שהיה עשיר עצום וגאוותן גדול. מה ניתן ללמוד מקורח? אל תחמיצו את העובדות הנפלאות הבאות

אא

1. על האדם להיות שמח בחלקו: קורח הוא בן דורו של משה רבנו, ובן דודו. תפקידו היה כמו כל בני קהת לשאת את כלי המקדש. קורח רצה לעבוד את ה' על ידי תפקיד שהיה נראה בעיניו קדוש יותר, ועל כן התקנא בכך שמשה רבנו מינה (בציווי ה' כמובן) את אליצפן בן עוזיאל לנשיא שבט לוי.
מדברי המדרש בילקוט ראובני נראה כי עיקר תפקידו של האדם הוא לעבוד את הבורא דווקא ממקומו הוא. כה נאמר: "תנופת הלויים על ידי אהרן, כעין אסקיהו אחתיהו האמור ביצחק, ואלו היה קרח מסכים בהנפתו כשם שהסכים יצחק בעקידתו... הנה בלי ספק היה קרח למטה כגבריאל למעלה, כשם ששקול אהרן נגד מיכאל".

2. 300 פרדות נשאו את המפתחות לבית גנזיו: קורח היה עשיר ביותר. במסכת פסחים מובא כי 300 פרדות לבנות נשאו את המפתחות לבית גנזיו של קורח.

3. עושרו הגיע ממטמונו של יוסף: מהיכן בא עושרו? "אמר רבי חמא (בר) חנינא, שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, אחת נתגלה לקרח..." (מסכת פסחים)

4. שורש החטא - גאווה בעושר: על הפסוק: "יש עושר השמור לבעליו לרעתו", אמר רבי שמעון בן לקיש: "זה עשרו של קרח".  במדרש משלי מובאים דבריו של רבי לוי: "שנים עשירים גדולים היו בעולם, אחד בישראל וא' באומות העולם, קרח בישראל והמן באומות העולם, ושניהן שמעו לנשיהן ונפלו. קרח שמע לאשתו ונפל, כיצד, כשבא מבית המדרש אמרה לו אשתו: 'מה הלכה חדש לכם משה בבית המדרש?', אמר לה: 'פירש לנו מעשה', אמרה לו: 'מעשה תכלת היו', אמר לה: 'כך דרש ואמר נאמר לי מפי הגבוה שתעשו לכם ציצית על ארבע כנפי בגדיכם כדי שיהא תכלת, שנאמר: 'ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת'. באותה שעה היתה משחקת ואומרת לו: 'ראו כמה יושב ומשחק, תדע שהוא אומר על כנפי בגדיכם, אני עושה לך טלית כולה תכלת', מה עשתה, עמדה ועשתה טלית שכולה תכלת, נתעטף בו ועמד לפני משה, אמר לו: 'מה עשית?', אמר לו: 'אתה אמרת מעט ואני עשיתי הרבה', השיב משה ואמר: 'כתיב מזוזות ביתך, בית שהוא מלא ספרים צריך מזוזה או לא', אמר לו: 'ישמעו אזניך מה שפיך מדבר', אמר לו: "קרח, עברת על מצותיו של הקב"ה ונתגאית בעשרך".

5. היו יורדים ושוקעים עד שחנה התפללה עליהם: משה רבנו וחנה הנביאה התפללו על קורח ועדתו. בירושלמי מובא כך: "ר' שמואל בן נחמן אמר: 'משה נתפלל עליהם, 'יחי ראובן ואל ימות', רבי יהושע בן לוי אמר: 'חנה נתפללה עליהן' ... היתה עדתו של קרח שוקעת ויורדת עד שעמדה חנה ונתפללה עליהם ואמרה: 'ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל'".

6. האם יש לקרח ועדתו חלק לעולם הבא? בתלמוד הבבלי מופיעה מחלוקת לגבי גורלה של עדת קרח: רבי עקיבא טוען כי "אין להם חלק לעולם הבא, ואילו רבי אליעזר טוען: "עליהם אמר הכתוב: 'ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל'".
בהמשך הגמרא, מופיעה מחלוקת נוספת: "ת"ר, עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר: 'ותכס עליהם הארץ'- בעולם הזה, 'ויאבדו מתוך הקהל'- לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן בתירא אומר: 'הרי הן כאבידה המתבקשת, שנאמר: 'תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי'".

7. בכל ראש השנה מתקיים תיקון לקרח ובניו: רבי מרדכי יוסף ליינר אמר כי מזמור מ"ז בתהילים שנאמר בכל ראש השנה לפני תקיעת שופר, בא כתיקון לקרח ולבניו שחיברו את המזמור.

8. קנאתו של קרח גרמה לו לכל הרעה: רבינו בחיי מבאר כי מידת הקנאה היא "רעה ומכה שאין לה רפואה". כה דבריו: "מדת הקנאה הוא שידוע כי כאשר יקנא האדם במי שהשיג עושר ונכסים יוסיף דאגה על דאגה עד שישיג כמוהו, ואם השיג יגיע מזה אל אהבת הכבוד ובקשת מיני הממשלה בקנייני העולם הזה, ומאהבת הכבוד יעלה אל השררה, ומהשררה יגיע מזה לעבוד ע"ז, ואם לא השיג יהיו כל ימיו מכאובים וחיי צער יחיה... וכן קנאתו של קרח הטרידתו מן העולם".

9. מוסר - גודל עונש המחלוקת: השל"ה הקדוש כותב כי ממחלוקת של קרח יש לקחת מוסר עד היכן גודל עונש של מחלוקת. כה דבריו: "ראה מה עלתה לקרח עונש הנמרץ, ולא הועיל שלשלת יוחסין שיצאו ממנו, וגם הוא בעצמו היה שר וגדול בישראל לולי חטא המחלוקת, והיה מנושאי הארון, גם דתן ואבירם וטפם כולם נאבדו... וכל בר שכל ילמוד ויהיה מתלמידיו של אהרן אוהב שלום". (תורה שבכתב קרח)

10. עינו הטעתו: מובא במדרש: "וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו?! אלא שעינו הטעתו – ראה שלשלת גדולה של צדיקים יוצאת ממנו". קורח היה בעל רוח הקודש, וראה כי מזרעו יצא שמואל הנביא – שהוא שקול כמשה ואהרן. בשם הרבי מלובלין אמרו: "להוכיח מכאן, כי גם רוח הקודש יכול להזיק לאדם שאינו שומר עצמו כראוי". ('שפת אמת')

11. גם קרח יינקה מחטאו: בשם האר"י ז"ל אומרים כי: "צדיק כתמר יפרח" סוף התיבות קרח. מדוע? "שלבסוף גם הוא יינקה ויזכה".

12. חשיבותה הרדיפה אחרי השלום: בילקוט שמעוני מובאת חשיבותה של הרדיפה אחר השלום: "לפי שהלך משה לפתחו של דתן ואבירם זכה להציל ארבעה צדיקים מדינה של גיהנם, שלשה בני קרח ואון בן פלת".

13. במדרש שוחר טוב מובאים דברים בגודל כוחה של התשובה: "וכן בני קרח, לא היו יכולין לומר שירה בפיהם, אלא רחש לבם בתשובה ומיד קבלם". במדרש אגדה מובא כך: "ובני קרח לא מתו, לכך נאמר פרשה זו: להודיע כח התשובה, שבני קרח בתחילה היו עם אביהם, ולבסוף הרהרו כולם לעשות תשובה, והצילם הקב"ה ונתבצר להם מקום בגיהנם על שלשה עמודים שלא יגיע להם חום האש, והתחילו לומר שירה".

14. מובא בילקוט שמעוני מה היתה זכותם של בני קורח להינצל: כה נאמר: "בשעה שהיו יושבין אצל קרח אביהן, רואין את משה וכובשין את פניהן בקרקע, אמרו: 'אם נעמוד מפני משה רבנו, נוהגין בזיון באבינו, וכבר נצטוינו על כבוד אב ואם, ואם לא נעמוד, כבר כתיב: 'מפני שיבה תקום', מוטב שנעמוד מפני משה רבנו אף על פי שאנו נוהגין בזיון באבינו', באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה, עליהם אמר דוד: 'רחש לבי דבר טוב'.

15. נעשה ליבם רך כשושנים: בני קורח זכו לחבר מספר פרקים בספר התהילים. אחד מהם מתחיל כך: "למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות". על כך נאמר: "משעשו תשובה נקראו שושנים וידידים, ונעשה לבם רך כשושנים".

הרב בועז שלום עונה על השאלה: כיצד הצליח קורח למשוך אחריו את כלל ישראל - כשמנגד משה רבנו, שהוציא את ישראל ממצרים והוריד תורה?

תגיות:אישים ביהדותקרח

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה