פסח

לפרנסה, לגאולה, לישועות ולניסים: עשרות סגולות נפלאות לליל הסדר

בליל הסדר נפתחים כל שערי שפע, ובו עתידים ישראל להיגאל: עובדות וסגולות נפלאות בליל הסדר

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. סגולה להתפלל על פרנסה

בכל ימי חג הפסח בכלל, ובליל הסדר בפרט, מסוגלת התפילה על הפרנסה להתקבל. המקור לכך הוא במסכת ראש השנה: "בפסח נידונים על התבואה".

רמז לתפילה על הפרנסה בפסח, נראה בדברי חז"ל: "יהיו מזונותיי מרורין כזית" – מכאן שצריך לבקש על הפרנסה 'מזונות', כאשר אוכלים 'כזית מרור' במצוות היום.

2.זמן מסוגל להתפלל על הגאולה

ליל הסדר הוא זמן מסוגל לישועה, כאשר אומרים בהגדה: "ונצעק אל ה'", שבזכות הזעקה ניגאל. הריי"צ מלובביץ אמר פעם בליל הסדר, כי העולם סוברים שאנו שונים מהדור היוצא ממצרים, כי אין לנו 'משה רבנו' שיוציאנו ממצרים. אך אין זה נכון, כי כל מה שזכו בני ישראל בהיותם ממצרים שהקב"ה ישלח את משה רבנו להושיעם היה אך ורק בזכות 'ויזעקו', וגם כן בימינו, אם נקיים כראוי 'ונצעק', אזי מיד ניגאל מכל הצרות ונזכה לבוא המשיח.

3.מדוע לא נזכר שמו של משה רבנו בהגדה?

בעל ה'שפע חיים' מבאר שזוהי הסיבה שלא נזכר שמו של משה רבנו בכל נוסח ה'הגדה של פסח': ללמדנו שכדי לזכות לגאולה, אין בני ישראל זקוקים למנהיג גדול וקדוש כמשה רבנו, רק צעקה ותפילה מקרבות את הגאולה – כמו שזה גרם לגאולת ישראל ממצרים, שנאמר: 'ותעל שוועתם אל האלוקים'.

4.זמן מסוג להתחזק באמונה ולחיות בשלווה

בליל הסדר מאיר אור האמונה בלבות בני ישראל, וכל הטבע הנסתר בבריאות העולם ה'דומה ללילה' מאיר באור יקרות, וממילא יש ביד כל אחד סיוע ועזר להתחזק במידת הביטחון, כי על ידי שנכנס ומתיישב על לבו של אדם אמונה תמימה וזכה שהבורא יתברך שמו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, יחיה בשלוות הנפש בבטחונו בה'.

5. זמן מסוגל להשריש אמונה בלב הילדים

ה'אוהב ישראל' כתב, כי אף שבכל השנה מצווים אנו לזכור יציאת מצרים, יהיו פעמים שלא יתיישבו הדיבורים בלב הבן, כי לפעמים אינו מוכשר לקבלם, אולם בליל הפסח מתעורר בלבם אור גדול המסייע להם לקלוט את האמונה כיתד בל תמוט, יש אז כוח ביד האב לנטוע את האמונה בלב בניו. וכן, ביד כל אחד להחכים יותר מכפי השגותיו בכל השנה.

6.מדוע לובשים 'קיטל' בליל הסדר?

בשם ה'חתם סופר' מבארים מה הטעם למנהג ללבוש 'קיטל' בליל הסדר, והוא: בלילה הזה מחויב כל אב למסור לבנו את ניסי השם יתברך, שכל אמונת ישראל תלויה בזה, וכדי שיעשה כן בשלימות ילבש 'קיטל' שהוא בגד לבן הדומה לתכריכים, ובכך יזכיר לעצמו יום המיתה – ואם לא עכשיו אימתי, וישים אל ליבו שעליו להקים דורות שימשיכו בדרך ה' מתוך אמונה פשוטה, וימסור ביתר שאת את כל גבורות ה' ונפלאותיו לדור אחרון.

7.הקב"ה והפמליא שלו יורדים לשמוע את סיפור יציאת מצרים

בזוהר הקדוש: "אותו הלילה היה האור מאיר כבצהרי היום בתקופת תמוז, 'וראו' כל העם את דינו של הקב"ה במצרים, כמו שכתוב: 'ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה', ובמשך כל הדורות מאיר לנו הקב"ה בלילה הזה.עוד מבואר בזוהר כי "הקדוש ברוך הוא וכל הפמליא של מעלה יורדים לחזות בנועם זיו עבודת בני ישראל בלילה הזה" – על מנת לשמוע סיפור יציאת מצרים. ונמצא ש"האדם יושב בביתו לפני מלך מלכי המלכים פשוטו כמשמעו ממש, והקדוש ברוך הוא כביכול עומד על גביו".

לפני מספר שנים, מכר רבי מיכל יהודה ליפקוביץ את החמץ אצל רבי שמואל הלוי וואזנר, ואמר לו בלכתו, ש'יעזור ה' ונזכה מחר (בליל הסדר) להשראת השכינה'. נענה הרב וואזנר ואמר 'להשראת השכינה ודאי נזכה, שכך מבואר בזוהר הקדוש שכל הפמליא של מעלה באים לשמוע סיפור יציאת מצרים מישראל, אבל צריך לבקש לזכות שהשראת השכינה תישאר אצלינו לאורך ימים, ולא תסתלק חלילה".

8.שפע המושפע בליל הסדר

אין לשער ולתאר את גודל ההארה והשפע הנשפע עלינו בלילה זה, עד שכביכול פונה הקדוש ברוך הוא מעסקיו אלינו, כמו שנאמר במדרש: "אלוקיה של אומה זו עסוק הוא, להיות עושה להם ניסים בלילה הזאת".

9.בליל הסדר נפתחים כל שערי שפע

בתרגום יונתן על הפסוק: "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות", מבואר כך: "ויקרא יצחק לעשיו בנו בלילה הגדול ביום י"ד ניסן, ואמר לו, 'בני, בלילה הזה משבחים כל משרתי עליון לבורא עולם, ואוצרות השמים נפתחים'". ובפרקי דרבי אליעזר: "בליל הסדר נפתחים כל שערי שפע".

10. זמן מסוגל לניסים בכל הדורות

בכל הדורות זכו בני ישראל לניסים ונפלאות בזה הלילה, החל מאברהם אבינו במלחמתו עם המלכים בלילה הזה וניצחם – "גר צדק נצחתו כנחלק לו לילה", בלילה זה מתו כל חיילי סנחריב – "חילם לא מצאו בקומם בלילה". בלילה זה גאל הקב"ה את שרה מתחת יד אבימלך – "דנת מלך גרר בחלום הלילה", הקב"ה נגלה ללבן הארמי והזהיר אותו מלפגוע ביעקב – "הפחדת ארמי באמש לילה", בלילה זה יעקב נלחם במלאכו של עשיו וניצח אותו – "וישראל ישר לאל ויוכל לו לילה". עוד: 60 ריבוא בכורי מצרים מתו באותו הלילה – "זרע בכורי פתרוס מחצת בחצי לילה", יעל הרגה את סיסרא באותו לילה – "טיסת נגיד חרושת סלית בכוכבי לילה", וכן עוד ניסים עצומים כמו שמבואר בפיוט: "אז רוב ניסים הפלאת בלילה".

11. הבריאה מתעלה לדרגת נס

הטעם בכך הוא, שבליל זה מתעלה כל הבריאה למעלה מדרך הטבע, וממילא ביד כל אחד לשנות את מזלו לטובה.

12.על מנת לזכות לשפע הנשפע בליל הסדר, יש להתכונן

לשם כך צריך הכנה. בעל ה'עבודת ישראל': "כדי ליהנות מאור השמש הזורחת בקרניה, צריך האדם לפתוח תחילה את שערי דלתותיו וחלונותיו, שאם יהיו סתומים לא תוכל החמה לזרוח אל הבית''. כלומר, על האדם להכין את עצמו מבעוד מועד כדי שיוכל לקבל את האור הגדול שעתיד לזרוח בליבו בליל הסדר.

13.בשמים נשפע שפע רב בלילה הזה

ב'תפארת שלמה' נאמר: "לא יאומן כי יסופר מקהלות רבבות הסודות והייחודים אשר נעשים בעולמות העליונים על ידי ישראל – על ידי סדר ליל שימורים, אכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה הזה". עוד מבואר מדוע מרדכי קבע את יו"ט ראשון של פסח בתענית, והרי גזירתו של המן הייתה רק בעוד י"ב חודשים – בחודש אדר, אם כן, מדוע לא קבע מרדכי תענית לאחר חג הפסח? התשובה היא כי 'כאשר בטלו מעבודתם בלילה הזה, נעשה רעש למעלה בכל העולמות, מה זה ועל מה זה... כי אם יתבטלו ישראל חלילה יתבטלו כל העולמות".

14.בליל הסדר ניתן לבטל כל גזירה רעה ולהפכה לטובה

בהגדה של פסח עם פירוש 'גבורות ישראל' למגיד מקוז'ניץ נכתב כך: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. תחילה זה היה במצרים – שהיה התחלה לכל הגאולות עד סוף כל הדורות, ובכל ליל פסח נתגלה, ויכולים לבטל כל גזירה רעה ולהפכה לטובה".

15.תפילה בליל הסדר מסוגלת לשנות את הטבע

המגיד מגריידיץ נשא בשנת תקצ"ח דברים חוצבי להבות אש על גודל קדושת ליל הסדר, וסגולת הלילה להיעשות בו ניסים לישראל. "ואף מי שנולד במזל רע, בבני – בצער גידול בנים וכדומה. בחיי – בענייני בריאות וכדומה. או בממוני. כל אחד ואחד יש לו להתפלל על זה בליל פסח – ליל הסדר, ויפעל לשנות מזלו לטוב".

הרב זמיר כהן מסביר במפורט איך עורכים סדר פסח כהלכתו:

תגיות:ליל הסדרגאולה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה