יש אלוהים

העולם הוא עגול או שטוח? כל האמת על פי המקורות

מה דעת התורה וחז"ל בעניין צורת העולם? כל הפרטים, על פי המקורות

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

בפרק זה נביא מקורות ישראל בעניין כדוריות העולם. זאת כתגובה לאתאיסטים ובעלי אינטרסים אחרים, שתוקפים את עם ישראל, הדת היהודית ומסורת ישראל בטענה כי על פי מקורות ישראל העולם איננו כדורי אלא שטוח (!) – טענת הבל יוצאת דופן בהיותה סותרת את מקורות ישראל הכתובים שחור על גבי לבן מזה אלפי שנים.

לפניכם רצף מקורות ישראל בעניין צורת העולם, לאורך הדורות. המקורות כוללים את רוב ככל כתבי היהדות המרכזיים וגדולי ישראל לאורך הדורות, ובהם: תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ספר הזוהר, חובות הלבבות, ספר הכוזרי, מדרש רבה, רמב"ם, אבן עזרא, רד"ק, ראב"ד, רמב"ן, תוספות, רי"ד, המאירי, רבנו בחיי, אבודרהם, רלב"ג, עקידת יצחק, רשב"ץ, אברבנאל, אלשיך, מהר"ם מלובלין, ספורנו, ספר החינוך, הרדב"ז, השל"ה הקדוש, תוספות יום טוב, פני יהושע, אור החיים הקדוש, שפתי חכמים, מצודת דוד, מצודת ציון, מלבי"ם, רש"ש, רב פעלים, ספר התניא, שפת אמת, החת"ם סופר, ערוך השולחן, רבי צדוק הכהן מלובלין, בן איש חי, חזון איש, השם משמואל, האיש מצליח, הראשל"צ הרב עובדיה והראשל"צ הרב יצחק יוסף. הנה לפניכם:

 

משנה, מלפני כ-2000 שנה:

מקל או צפור או כדור"

(משנה, עבודה זרה ג', א')

 

התלמוד והמפרשים מסבירים מדוע צלם (פסל) האוחז בידו כדור אסור משום עבודה זרה.

 

תלמוד בבלי, מלפני כ-1700 שנה:

" כדור – שתופש עצמו תחת כל העולם כולו ככדור"

(תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מא עמוד א')

"שהעולם עגול"

"כל העולם ככדור"

(תוספות שם)

"שהעולם העגול ככדור"

(חברותא שם)

"העולם הדומה לכדור"

(רבינו יהונתן [שם] מלוניל על הרי"ף מסכת עבודה זרה (לפי דפי הרי"ף) משניות דף י"ז עמוד ב')

 

הדיון בתלמוד הוא בעניין המחזיק בידו כדור. על פי התלמוד, פסל כזה הוא ודאי צלם (פסל לעבודה זרה) ואסור, כיוון שהעולם כדורי, ובהיות הפסל מחזיק כדור – הרי ודאי שמי שעשאו התכוון לייצוג כוח אלילי המחזיק ושולט בעולם כולו.

 

תלמוד ירושלמי, מלפני כ-2000 שנה:

"שהעולם עשוי ככדור"

(תלמוד ירושלמי, עבודה זרה ג', א')

"העולם ככדור"

(תלמוד ירושלמי, עבודה זרה ג', א')

 

ספר הזוהר, מלפני 1900 שנה:

"כל הישוב [העולם]...

ככדור"

(זוהר ויקרא, י', א' (תרגום לעברית))

 

"שהעולם הוא...

עגול ככדור"

(זוהר בראשית, קנ"ט-ק"ס (תרגום לעברית))

 

חובות הלבבות, מלפני כ-1000 שנה:

"כדור הארץ"

(ספר חובות הלבבות שער ו' - שער הכניעה פרק ה')

 

ספר הכוזרי, מלפני כ-1000 שנה:

"מכדור הארץ"

(ספר הכוזרי מאמר ד')

(ספר הכוזרי מאמר ה')

 

מדרש רבה, מלפני כ-800 שנה:

"העולם עשוי ככדור"

(במדבר רבה, פרשה י"ג)

 

"העולם ככדור"

(במדבר רבה פרשת נשא פרשה י"ג)

 

"הארץ שהיא עשויה ככדור"

(במדבר רבה פרשת נשא פרשה י"ג)

 

רמב"ם, מלפני כ-800 שנה:

"שהארץ כדורית"

(רמב"ם מורה נבוכים ח"א פרק ע"ג הקדמה י')

 

"כדור הארץ"

(הקדמת הרמב"ם למשנה)

 

"כדור הארץ"

(ספר מורה נבוכים חלק א' פרק ע"ב)

 

והמעיין ימצא עוד מקורות רבים בדברי הרמב"ם.

 

אבן עזרא, מלפני כ-850 שנה:

"ברא ה'

[את] השמים שהם כמו הקו הסובב בעגול,

ו[את] הארץ שהיא הנקודה האמצעית"

(אבן עזרא בראשית, שיטה אחרת - פירוש פרק א')

 

"הים והארץ כדור"

(אבן עזרא, שמות פרק כ')

 

"כדור הארץ"

(אבן עזרא, תהלים פרק ס"ה)

 

"הים והיבשה כי הם כמו כדור אחד"

(אבן עזרא, תהלים פרק צ"ה)

 

"כדור הלבנה"

(אבן עזרא, תהלים פרק קמ"ח)

היינו: גם הירח כדור.

 

"הארץ והמים הם כדור אחד

בראייות גמורות"

(אבן עזרא, תהלים פרק קמ"ח)

 

"הכדור שהיא הארץ"

(אבן עזרא, איוב פרק ט"ו)

 

רד"ק, מלפני כ-800 שנה:

"האויר הסובב את כל כדור הארצי"

"כדורית הארץ"

"הארץ עגולה ככדור"

"אלא עגולה ככדור"

(רד"ק, בראשית פרק א')

 

"הארץ עגולה ככדור"

(רד"ק' ישעיהו פרק מ"ב)

 

"[אנו רואים את השמים] כחצי כדור ואין אנו משיגים [רואים] מן השמים אלא חצי כדור אשר על הארץ אלא שאנחנו מתבוננים שיש חצי כדור אחר כי עגולים הם"

(רד"ק, ירמיהו פרק י')

 

"הארץ... עגולה ככדור"

(רד"ק, תהלים פרק ק"ד)

 

"כדור הלבנה"

(רד"ק, תהלים פרק קמ"ח)

היינו: גם הירח כדור.

 

ראב"ד, מלפני כ-800 שנה:

"כדור הארץ"

(כתוב שם לראב"ד מסכת ראש השנה דף ה עמוד א')

 

רמב"ן, מלפני כ-800 שנה:

"וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם (בראשית ב', א') -

שתכלול כל הכדור התחתון"

(רמב"ן, בראשית א')

 

"שתהיה כדורית"

(רמב"ן, בראשית א')

 

"העולם שהוא עשוי ככדור"

(רמב"ן, במדבר פרק ז')

 

תוספות, מלפני כ-800 שנה:

(הובא כבר לעיל בפירוש הבבלי. מובא כאן שוב לשם רציפות סדר הדורות)

"שהעולם עגול

כדאיתא [כמובא] בירושלמי [בתלמוד הירושלמי] ...

כל העולם ככדור"

(תוספות עבודה זרה מא עמוד א')

 

רי"ד, מלפני כ-800 שנה:

"שהעולם עשוי ככדור"

(פסקי רי"ד מסכת עבודה זרה גמרא דף מא עמוד א')

 

"שהעולם עשוי כמו כדור עגול"

(תוספות רי"ד מסכת שבת דף לד עמוד ב')

 

"שהעולם עשוי ככדור"

""העולם ככדור"

(תוספות רי"ד מסכת עבודה זרה דף מ עמוד ב')

 

המאירי, מלפני כ-750 שנה:

"שהעולם עשוי ככדור"

(מאירי, בית הבחירה, עבודה זרה מ עמוד ב')

 

רבנו בחיי, מלפני כ-700 שנה:

"ים אוקינוס המקיף כדור הארץ"

([רבנו] בחיי, בראשית פרק א')

"העולם שהוא עשוי ככדור"

([רבנו] בחיי, במדבר פרק ז')

 

אבודרהם, מלפני כ-700 שנה:

"גדלו וטובו מלא עולם האמור כאן

הוא כדור הארץ"

(ספר אבודרהם, שחרית של שבת)

"לאחר שזכר כדור הארץ"

(ספר אבודרהם, שחרית של שבת)

 

רלב"ג, מלפני כ-700 שנה:

"שהוא כדור הארץ

כמו שביארנו בפרשת בראשית"

(רלב"ג, משלי פרק ח')

 

"והוא כדור הארץ

כי זה כולו נעשה [נברא] בתבונה"

(רלב"ג, משלי פרק ח')

 

עקידת יצחק, מלפני כ-650 שנה:

"כדורי הכוכבים"

(עקידת יצחק, שמות שער ל"ט (פרשת בשלח))

היינו: גם הכוכבים כדוריים.

 

"ושהשמש כדורי"

(עקידת יצחק, שמות שער נ"ג (פרשת כי תשא))

היינו: גם השמש כדורית.

 

"כדור העולם"

(עקידת יצחק, ויקרא שער נ"ז (פרשת ויקרא))

 

הרשב"ץ, מלפני כ-600 שנה:

"כדור הארץ"

(רשב"ץ, מגן אבות, על אבות פרק ד')

 

"שמהארץ שהיא כעין כדור"

(רשב"ץ, מגן אבות, על אבות פרק ה')

 

משיבת נפש (רבי יוחנן ב"ר אהרן לוריא), מלפני כ-600 שנה:

"כי העולם כדורי ועגול"

(משיבת נפש, בראשית פרק מ"ב)

 

"וק"ל [קיבלנו מדור לדור במסורת] לפי הקבלה

שהעולם כדור הארץ

והשמים כדורי

והשמים מסבב הארץ בעיגול"

(משיבת נפש, דברים פרק ד')

 

אברבנאל (מלפני כ-550 שנה):

"כדור הארץ"

(אברבנאל, בראשית פרק ג')

 

"שהארץ נעשית ככדור"

(אברבנאל, במדבר פרק ז')

 

"העולם... שלהיותו כדורי"

(אברבנאל, יהושע פרק י')

 

"מכת הנמנעות [לא ניתן] הוא שירימו נס [כעין דגל] ... במקום מן המקומות, שיראו וישמעו אותו בכל כדוריות מקומות הארץ"

(אברבנאל, ישעיהו פרק י"ח)

היינו: לא ניתן להרים דגל במקום אחד, ושייראה בכל מקום בעולם, שהרי הארץ כדורית.

 

"היושב על חוג הארץ"

(ישעיהו מ')

"הארץ וסבובה

כי על כל דבר כדורי יאמר לשון חוג"

(אברבנאל, ישעיהו פרק מ')

היינו: ישעיהו הנביא מדבר על הארץ הכדורית.

"כדור הארץ"

(אברבנאל, ירמיהו פרק ל"א)

היינו: גם כאן האברבנאל מפרש דברי ירמיהו

על פי כדוריות הארץ.

 

אלשיך – מלפני כ-550 שנה:

"כדוריות הארץ"

(אלשיך, בראשית פרק ז')

 

"הוא כדור הארץ"

(אלשיך, משלי פרק ט')

 

"כדור הארץ"

(אלשיך, איוב פרק כ"ו)

 

מהר"ם מלובלין – מלפני כ-550 שנה:

"רומז ג"כ העולם שהוא ככדור"

(מהר"ם מלובלין, עבודה זרה מא עמוד א')

 

ספורנו – מלפני כ-500 שנה:

"ולזרעך אחריך אתן את הארץ" (בראשית פרק ל"ה)

"לקץ הימין אתן את לזרעך כל כדור הארץ"

(ספורנו, בראשית פרק ל"ה)

 

ספר החינוך, מלפני כ-500 שנה:

"מבחר הארץ, הטוב שבו הוא ירושלים,
ועל כן נבחרה להיות משכן התורה ומקום העבודה,
וממנה יתברך כל כדור הארץ"

(ספר החינוך - הערת המחבר)

 

הרדב"ז, מלפני כ-500 שנה:

"שהחמה חוזרת בלילה

תחת כדור הארץ"

שו"ת רדב"ז חלק ד' סימן רפ"ב (אלף שנ"ג)

 

מעשי ה' (רבי אליעזר ב"ר אליהו אשכנזי) – מלפני כ-500 שנה:

"בגזירת הבורא ית' ובמאמרו מתפשטת ביום אחד בכל כדור הארץ"

מעשי ה' מעשי בראשית פרק ב' (פרשת בראשית)

 

וראה עוד מקורות רבים במעשי ה', בראשית, פרקים ב' עד י"ב.

 

השל"ה, מלפני 450 שנה:

"הרי נפלאות הבריאה שבכדור הארץ"

(של"ה, עשרה מאמרות, מאמר שלישי ורביעי)

"כגודל כדור הארץ"

(של"ה - כללי התלמוד (י"ז), כלל דרושים ואגדות)

 

והמעיין ימצא עוד מקורות רבים בכתבי השל"ה.

 

התוספות יום טוב, מלפני כ-450 שנה:

"כל העולם [כולו] ככדור"

(תוספות יום טוב מסכת עבודה זרה פרק ג')

 

פני יהושע, מלפני כ-300 שנה:

"כדור הארץ"

(פני יהושע מסכת ראש השנה כ עמוד ב')

 

אור החיים הקדוש, מלפני כ-300 שנה:

"ומקובלני מפי זקני תורה... העולם כדורי"

(אור החיים, בראשית, ב', א')

 

"כדוריות העולם"

(אור החיים בראשית ב', א')

 

"ובזה אתה משיג טעם

שברא ה' העולם כדורי"

(אור החיים, בראשית, ב', א')

 

שפתי חכמים, גדול מפרש רש"י, מלפני כ-300 שנה:

 

"חצי הכדור היה אור

וחצי כדור היה חושך"

(שפתי חכמים, בראשית פרק ח')

 

מצודת דוד, מלפני כ-250 שנה:

 

"כדור הארצי"

(מצודת דוד, איוב פרק כ"ו)

 

"והוא כדור הארצי"

(מצודת דוד, איוב פרק כ"ח)

 

"נקודת המרכז היא אמצעית כדור הארצי"

(מצודת דוד, איוב פרק ל"ח)

 

מצודת ציון, מלפני כ-250 שנה:

"יסוד והוא מרכז כדור הארצי"

(מצודת ציון ירמיהו פרק ל"א)

 

מלבי"ם, מלפני כ-200 שנה:

 

"כדורי השמש והירח וכל הכוכבים...

כדור הארץ"

(מלבי"ם, בראשית פרק א')

 

"כדור הארץ"

(מלבי"ם, בראשית פרק א')

 

"כדור הארץ"

(מלבי"ם, ישעיהו פרק י"ד)

 

והמעיין ימצא עוד מקורות רבים בדברי המלבי"ם.

 

הרש"ש, מלפני כ-200 שנה:

 

"דקוטר כדור הארץ"

(רש"ש, מסכת עירובין דף כא עמוד א')

 

"כדור הארצי"

(רש"ש, מסכת פסחים דף צד עמוד א')

 

שו"ת רב פעלים, לפני כ-500 שנה:

"כדור הארץ"

(שו"ת רב פעלים חלק ב' - אורח חיים סימן א')

"שהארץ היא כדורי"

(שו"ת רב פעלים חלק ב' - אורח חיים סימן א')

 

והמעיין ימצא מקורות רבים נוספים בדברי הרב פעלים.

 

ספר התניא, מלפני כ-200 שנה:

 

"כדור השמש"

(תניא, ליקוטי אמרים פרק ל"ג)

"כדור הארץ"

(תניא, ליקוטי אמרים פרק מ"ח)

 

והמעיין ימצא מקורות רבים נוספים בדברי התניא.

 

שפת אמת, מלפני כ-150 שנה:

"דהעולם הוא כמו כדור"

(שפת אמת, מסכת פסחים דף צד עמוד א')

 

החת"ם סופר, מלפני כ-150 שנה:

"העולם ככדור"

(חת"ם סופר, מסכת בבא בתרא לח עמוד א')

 

"הלבנה היא כדור"

(שו"ת חת"ם סופר קובץ תשובות סימן כ"ו)

 

המעיין ימצא עוד מקורות רבים בדברי החת"ם סופר.

 

ערוך השולחן, מלפני כ-150 שנה:

"כדור הארץ"

"הכדור הארצי"

(ערוך השולחן אורח חיים סימן רכ"ח)

 

רבי צדוק הכהן מלובלין, מלפני כ-150 שנה:

 

"הארץ עגולה ככדור"

"כדור הארץ"

(ר' צדוק הכהן מלובלין - ספר הזיכרונות, מצוות קידוש החודש פרק ג')

 

והמעיין ימצא את מקורות רבים בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין.

 

בן איש חי, מלפני כ-150 שנה:

"שהארץ היא כדורי"

(בן איש חי שנה ראשונה פרשת שמות)

 

חזון אי"ש, מלפני כ-100 שנה:

"קדושת יום זה הוא

בכל היקף כדור הארץ"

(חזון אי"ש, אורח חיים מועד קונטרס שמונה עשרה שעות – סימן ס"ד [א'] אות א')

 

"כדור הארץ"

(חזון אי"ש, אורח חיים, מועד קונטרס, שמונה עשרה שעות – סימן ס"ד [א'] אות ט"ו)

 

והמעיין ימצא עוד מקורות רבים בכתבי החזון איש.

 

השם משמואל, מלפני כ-100 שנה:

"שע"י קביעת המקדש בארץ

יתקדש כל כדור הארץ"

(שם משמואל שמות, פרשת כי תשא)

 

"ירושלים ובהמ"ק שבאמצעותן

יש לכל כדור הארץ..."

(שם משמואל במדבר, פרשת בלק)

 

והמעיין ימצא מקורות רבים נוספים בדברי השם משמואל.

 

האיש מצליח, מלפני כ-100 שנה:

"כי גבנונית כדור הארץ היא חוסמת בעד הראיה"

(שו"ת איש מצליח חלק א סימן טו - הסעיף הרביעי)

 

והמעיין ימצא עוד מקורות רבים בשו"ת האיש מצליח.

 

הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, מלפני כ-50 שנה:

"כדור הארץ"

(הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר חלק ב' - אורח חיים סימן כ"א)

 

והמעיין ימצא עוד מקורות רבים בשו"ת יביע אומר.

 

הראשון לציון הרב יצחק יוסף –בן זמננו:

"כדור השמש"

(ילקוט יוסף תפילה א' הערות סימן פ"ט - מהלכות תפלה וזמנה)

"כדור הארץ"

(ילקוט יוסף נטילת ידים וברכות הערות סימן רכ"ז-רכ"ט - דין ברכה על ברקים ורעמים - וברכת הימים)

 

מיותר לציון כי אין מגדולי ישראל בימינו אחד הסובר אחרת בעניין צורת העולם, הבאנו את המקור הנ"ל רק כדי לסגור מעגל עד ימינו.

 

מפאת ריבוי המקורות נעצור כאן, ונזכיר רק בקיצור מקורות נוספים:

  • ספר מלמד התלמידים – מלפני 800 שנה, ראה לדוגמא פרשת יתרו.
  • תורת המנחה – מלפני כ-500 שנה, ראה לדוגמא פרשת וארא דרשא כ"א.
  • הכתב והקבלה – ראה לדוגמא דברים פרק י"ב.
  • רש"ר הירש – ראה לדוגמא בראשית פרק א'.
  • תורה תמימה – ראה לדוגמא בראשית פרק א' הערה ל'.
  • הן עשיר (רבי רפאל עמנואל חי) – ראה לדוגמא יומא ה.
  • תפארת ישראל – ראה לדוגמא "שבילי דרקיע עיבור השנה".
  • שפת אמת – פסחים צד, א'.
  • מעשי למלך – ראה לדוגמא הלכות בית הבחירה, פרק ד'.
  • שו"ת שבט הלוי – למשל חלק א', חלק ג'.

ועוד רבים. יראה הקורא ויבין מה דעת התורה וחז"ל בעניין צורת העולם, ואל ישעה לדברי השווא של המנסים להכפיש ולצאת כנגד עם ומסורת ישראל. תורת ישראל – אמת.

הטקסט לקוח מתוך הספר "עולמות משתלבים". להורדה וקריאת הפרק בקובץ PDF, היכנסו לכאן >>

הכותב בעל תואר B.Sc בפיסיקה בהצטיינות מהטכניון.

תגיות:כדור הארץצורת העולם

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה