פרשת אַחֲרֵי מוֹת היא פרשת השבוע השישית בספר ויקרא. בשנים פשוטות (שאינן מעוברות) היא נקראת יחד עם פרשת קדושים.

בפרשת השבוע 26 מצוות:

1. איסור כניסה למקדש ללא צורך (לאו)

כניסה להר הבית על פי ההלכה כוללת דינים מיוחדים, סייגים ואיסורים. ההלכה מגדירה מספר דרגות של קדושה בחלקים שונים של ההר. בנסיבות מסוימות עשויה הכניסה להר הבית בכלל ולחלקים מסוימים שלו בפרט להיחשב כמצווה, אך בנסיבות אחרות, כמו כניסה בטומאה ללא היטהרות כדין, עלולה זו להיחשב לעבירה ובמקרים מסוימים אף לעבירה חמורה שעונשה כרת.

2. מצוות עבודת יום הכיפורים (עשה)

עבודת יום הכיפורים בבית המקדש היא מצוות עשה, ומטרתה לכפר על חטאיהם של כל איש ואיש מישראל ולטהר את המקדש מכל חטא. עבודת הכהנים שנעשתה על ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים הייתה העבודה החשובה ביותר שנעשתה במקדש במהלך השנה. יום זה הוא הפעם היחידה בשנה שבה הותרה כניסה לקודש הקודשים, וזאת לכהן הגדול בלבד.

ביום הכיפורים יש כח סגולי ומהות רוחנית מיוחדת. זה יום כפרה ומחילה לכל העוונות. אולם לכפרה ומחילה יש תנאים. הרב זמיר כהן מדריך בתהליך כפרת העוונות:

3. איסור שחיטת קדשים מחוץ לעזרת ישראל (לאו)

איסור שחוטי חוץ הוא איסור הלכתי לשחוט קורבן מחוץ לבית המקדש או להקריב אותו שם. זהו איסור חמור, והעונש על כל אחד ממעשים אלו הוא כרת במזיד או קורבן חטאת בשוגג.

עם זאת, בתקופות מסוימות עד לבניין בית המקדש, הותר להקריב קרבנות בבמות בכל מקום. גם לאחר בניין הבית, איסור זה הוא רק ליהודים, אך לגוי מותר להקריב קרבן לה' בכל מקום.

4. מצוות כיסוי דם חיה ועוף (עשה)

כיסוי הדם היא מצוות עשה מתוך תרי"ג מצוות. לפי המצווה על השוחט לכסות בעפר את הדם של עוף או חיה טהורה, לאחר שחיטתם.

5. איסור התענגות בנשים האסורות לאדם (לאו)

איסור קרבה לעריות הינו אחד ממצוות עשה. כה דברי הרמב"ם: "הזהיר מהקרב אל אחת מהעריות האלו ואפילו בלא ביאה, כגון חיבוק ונשיקה והדומה להם מן הפעולות הזרות...  לא תקרבו שום קירוב שיביא לגלות ערוה".

בפרשת השבוע מפורטים 15 איסורי עריות:

6. איסור ביאה על האב (לאו)

7. איסור ביאה על האם (לאו)

8. איסור ביאה על אשת האב (לאו)

9. איסור ביאה על אחות, בת אביו או אמו (לאו)    

10. איסור ביאה על בת הבן (לאו)

11. איסור ביאה על בת הבת (לאו)                     

12. איסור ביאה על הבת (לאו)

13. איסור ביאה על אחות, בת אשת אביו (לאו)

14. איסור ביאה על אחות האב (לאו)

15. איסור ביאה על אחות האם (לאו)

16. איסור ביאה על אחי האב (לאו)

17. איסור ביאה על אשת אחי האב (לאו)             

18. איסור ביאה על אשת הבן (לאו)

19. איסור ביאה על אשת האח (לאו)       

20. איסור ביאה על אישה ובתה (לאו)

21. איסור ביאה על אישה ובת בנה (לאו)

22. איסור ביאה על אישה ובת בתה (לאו)

23. איסור ביאה על אישה ואחותה (לאו)

איסור נישואי שתי אחיות הוא אחד מחמישה עשר איסורי עריות שנמנו בפרשת אחרי מות, שהעונש על העובר במזיד על כל אחד מהם הוא כרת, ובשוגג - הבאת קרבן חטאת לבית המקדש. איסור זה מגביל את האדם מלשאת את אחות אשתו גם כאשר כבר גרש את אשתו, ורק לאחר מות אשתו מותר לו לשאת את אחותה.

24. איסור ביאה על אישה נידה (לאו)

איסור משכב עם אשתו כשהיא נידה הוא מצוות לא תעשה מתוך תרי"ג מצוות ואחד מחמישה עשר איסורי עריות שנמנו בפרשת אחרי מות. העונש על העובר במזיד על האיסור הוא כרת, ובשוגג - הבאת קרבן חטאת לבית המקדש. מהתורה אישה נחשבת לנידה מהרגע בו החל דם הוסת החודשי לצאת מצוואר הרחם ועד לטבילתה במקווה לאחר שחלפו שבעה ימים מיום תחילת הדימום.

הרב זמיר כהן - סוד המקווה:

25. איסור נתינת זרע למולך (לאו)

כה לשון הרמב"ם: "שהזהירנו מתת קצת מבנינו אל הנעבד המפורסם בזמן נתינת התורה שהיה שמו מולך. והיתה עבודתו כמו שהתבאר בפרק שביעי מסנהדרין. והיא שהיו מבעירין אש גדולה לפני הצלם, ויקח אחד מבניו ויתנהו לגזבר מתעסק לאותו הנעבד, ויעבירהו הגזבר על האש מצד אל צד. וכבר נכפלה האזהרה מהמעשה הזה באמרו לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש. ומי שעבר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת אם לא יסקל ובשוגג חייב חטאת קבועה".

26. איסור משכב זכר (לאו)

איסור משכב זכר (או משכב זכור) נחשב כחלק מאיסורי עריות, הנחשבים בין האיסורים החמורים ביותר בהלכה. איסור זה נחשב כגילוי עריות, שהוא אחד משלושת האיסורים שחל עליהם דין ייהרג ואל יעבור.