שני שוורים

הרב חיים הורביץ

הרב חיים הורביץ ובנו בלימוד מיוחד בשיטת "אבות ובנים". בתוכנית זו נלמד על שני שוורים

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,070 --> 00:00:26,890
אני כמו ילד קטן"
?עומד ושואל עד מתי

2
00:00:27,360 --> 00:00:31,800
?עד מתי"
?עד מתי, ריבונו של עולם

3
00:00:32,130 --> 00:00:35,780
?ריבונו של עולם, עד מתי"

4
00:00:36,440 --> 00:00:44,950
ואני כמו ילד קטן"
?עומד ושואל עד מתי

5
00:00:45,340 --> 00:00:52,200
?עד מתי? עד מתי"
"?ריבונו של עולם, עד מתי

6
00:00:52,540 --> 00:00:56,910
!איזה יופי
!יופי

7
00:00:57,260 --> 00:01:00,210
?אני לומד... -איזו מסכת
.בבא קמא. -בבא קמא? טוב

8
00:01:01,220 --> 00:01:04,480
.אחד לי, תודה
.מה איתך? הו, יופי

9
00:01:07,640 --> 00:01:09,440
?איזה דף אתה רוצה שנלמד

10
00:01:09,830 --> 00:01:12,610
.אהה... רגע, אני בודק איזה

11
00:01:13,370 --> 00:01:16,100
.פרק שלישי, "המניח", בבא קמא, ל"ה

12
00:01:17,200 --> 00:01:19,360
?'דף ל"ה. עמוד א'? עמוד ב

13
00:01:19,890 --> 00:01:22,980
.עמוד א'. ל"ה עמוד א'. -טוב

14
00:01:23,200 --> 00:01:24,750
.יש שם איזו משנה מעניינת

15
00:01:25,610 --> 00:01:27,720
משנה מעניינת. אני חושב שכל משנה

16
00:01:27,730 --> 00:01:30,530
...היא מעניינת, אבל אתה אומר משהו

17
00:01:30,550 --> 00:01:33,080
.יש פה במה לדון. -יש פה במה לדון, טוב

18
00:01:33,570 --> 00:01:36,540
,פרק "המניח", מסכת בבא קמא

19
00:01:37,040 --> 00:01:40,540
.פרק שלישי, דף ל"ה, עמוד א' במשנה

20
00:01:40,960 --> 00:01:45,820
שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק"

21
00:01:46,770 --> 00:01:51,020
זה אומר שורך הזיק"
וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה

22
00:01:51,960 --> 00:01:55,040
.המוציא מחברו עליו הראיה"

23
00:01:56,280 --> 00:02:04,880
היו שניים רודפים אחר אחד"
זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק

24
00:02:06,220 --> 00:02:12,960
.שניהם פטורים"
."אם היו שניהם של איש אחד שניהם חייבים

25
00:02:13,640 --> 00:02:20,500
,מה קרה פה? -היו שני שוורים
,אחד אחרי השני רצים רצים רצים רצים

26
00:02:21,030 --> 00:02:23,480
,פתאום הם עולים על הגבעה
,אף אחד לא רואה כלום

27
00:02:24,490 --> 00:02:28,160
,פתאום שמעו יללה
.כולם מגיעים לשם לראות מה קרה

28
00:02:28,790 --> 00:02:33,970
,רואים שור אחד פצוע
,השור שרדפו אחריו, הנרדף, פצוע

29
00:02:34,450 --> 00:02:37,640
.והרודף מלחך עשב לידו

30
00:02:38,950 --> 00:02:45,560
...טוב, אז בעל השור הפצוע אומר
.הוא רוצה שישלמו לו על השור שלו

31
00:02:46,300 --> 00:02:50,980
?אז ממי הוא ייקח את הכסף
?מבעל השור שרדף, כי מה ראו פה

32
00:02:51,490 --> 00:02:57,140
,ראו פה שהשור הזה רדף אחרי השור הזה
...והשור הנרדף פצוע והשור הרודף

33
00:02:57,600 --> 00:02:58,950
.מלחך עשב
.כן-

34
00:02:59,690 --> 00:03:03,620
...אומר בעל השור הנרדף
...הנרדף, הוא אומר-

35
00:03:03,630 --> 00:03:06,460
.'השור שלי פצוע. -השור שלי פצוע, תשלם לי'
?מי מן הסתם עשה את זה-

36
00:03:06,610 --> 00:03:08,520
.השור שלך'
.'אתה צריך לשלם לי

37
00:03:08,980 --> 00:03:12,210
זאת אומרת, מה שבעצם הם ראו
.זה רק את שני השוורים... -רצים

38
00:03:12,220 --> 00:03:14,790
.רצים זה אחרי זה, לא ראו כלום
...שמעו פתאום

39
00:03:14,820 --> 00:03:17,430
,הם נעלמו להם ככה משדה הראייה, מהעיניים

40
00:03:17,670 --> 00:03:22,310
שמעו איזו יללה. -ואז שומעים איזשהו סוג
.של יללה, צעקה, הבינו שקרה משהו

41
00:03:22,320 --> 00:03:26,990
רצו, רואים שור שוכב על הארץ
.מדמם, פצוע, והשור השני מלחך

42
00:03:27,660 --> 00:03:30,530
...טוב, בעל השור הפצוע אומר
.תשלם לי'-

43
00:03:30,830 --> 00:03:33,850
.השור שלך הזיק את השור שלי'
.'הוא נגח אותו. אני רוצה כסף

44
00:03:34,810 --> 00:03:37,290
?מה אומר בעל השור שמלחך את העשב

45
00:03:37,910 --> 00:03:39,550
."לא כי אלא בסלע לקה"

46
00:03:39,990 --> 00:03:44,320
.השור שלי לא הזיק'
.היה פה סלע. אתה רואה, יש פה סלעים

47
00:03:44,740 --> 00:03:48,750
,כנראה נתקל בסלע ולכן הוא נפצע'
.'ולא השור שלי הזיק

48
00:03:49,230 --> 00:03:52,790
זאת אומרת, מה שבעצם אנחנו ראינו
,זה שהם רצים זה אחר זה

49
00:03:53,740 --> 00:03:57,190
הם נעלמו לנו מהעיניים. -לא ראינו
.מה קרה אחר כך. -לא ראינו מה בדיוק קרה

50
00:03:57,380 --> 00:04:01,140
כן. -העובדה שכרגע אנחנו רואים
...עובדה מול העיניים. -הוא פצוע והוא

51
00:04:01,150 --> 00:04:02,620
.אחד פצוע, אחד שלם
.כן-

52
00:04:03,300 --> 00:04:07,080
:בעל השור הפצוע אומר
.'השור שלך נגח את שורי'

53
00:04:07,110 --> 00:04:09,360
...בעל השור השני אומר
."לא, בסלע לקה"-

54
00:04:09,700 --> 00:04:14,000
,השור שלי... -'הוא נתקל באיזו אבן פה. הנה
?יש פה. אתה רואה כמה סלעים יש פה בראש ההר

55
00:04:14,590 --> 00:04:15,150
.'הוא נתקל'

56
00:04:17,030 --> 00:04:24,260
תראה, אם היית שואל אותי, אני לא יודע
.אם באמת מישהו כאן יודע מה קרה

57
00:04:25,270 --> 00:04:30,560
כי אין... סתם ככה הטענה של כל אחד
שיכול להגיד זה רק ברגע

58
00:04:31,100 --> 00:04:34,480
.שאין על השור הפצוע סימנים
.הו, יפה-

59
00:04:34,630 --> 00:04:39,460
אם אולי היו סימנים, בגלל ש... -אם היו
.רואים חור של קרן ככה. -חור של קרן

60
00:04:40,000 --> 00:04:43,870
אז אולי זה חור מהסלע. -או איזו צורה
.של יד. -שפשוף מאיזה סלע

61
00:04:44,200 --> 00:04:47,100
...זאת אומרת, אתה אומר, מדובר
.אין פה סימנים. -אין ראיות-

62
00:04:47,880 --> 00:04:51,460
.אין. -יפה
,ואז לכן יש ספק מה קרה-

63
00:04:51,480 --> 00:04:55,090
.אז כל אחד... -כל אחד מכוון לכיוון שלו
.טוען מה שהוא רוצה-

64
00:04:55,660 --> 00:04:58,260
?מה ההלכה? מה הדין של המשנה
?מה הדין-

65
00:04:58,890 --> 00:05:03,670
."אומרת המשנה: "המוציא מחברו עליו הראיה

66
00:05:03,750 --> 00:05:06,430
."המוציא מחברו..." -"עליו הראיה"
."עליו הראיה"-

67
00:05:06,460 --> 00:05:09,300
זאת אומרת, מה פירוש "המוציא מחברו
"?עליו הראיה

68
00:05:09,330 --> 00:05:16,410
.אני בעל השור הניזק
,הניזק, ורוצה להגיע אליך, בעל השור הרודף-

69
00:05:17,010 --> 00:05:22,840
,ולהוציא ממך כסף שתשלם לי
.אני צריך להביא ראיה שאתה צריך לשלם לי

70
00:05:22,860 --> 00:05:26,830
,כי אני רוצה להוציא ממך איזה משהו
.למשוך ממך איזה משהו

71
00:05:26,890 --> 00:05:29,400
.כסף, תשלום, ממון, פיצויים

72
00:05:29,870 --> 00:05:33,380
אז אני צריך להביא ראיה
.שאתה חייב לי את זה

73
00:05:33,780 --> 00:05:35,630
?...מה? מה
.בוא נעשה סדר רגע

74
00:05:36,530 --> 00:05:41,210
"המוציא מחברו עליו הראיה"
.זה מושג שהוא נמצא בכל התלמוד

75
00:05:42,230 --> 00:05:45,370
ויש לנו מפגשים עם המשפט הזה
.כמעט בכל מקום. -הרבה הרבה

76
00:05:45,600 --> 00:05:47,710
.בגמרא, במשניות ובהלכה

77
00:05:48,500 --> 00:05:54,030
:שזה אומר ככה
,"המוציא מחברו עליו הראיה"

78
00:05:54,850 --> 00:05:57,410
?לאמור", מה זאת אומרת המשפט הזה"
?מה הוא אומר

79
00:05:57,990 --> 00:06:01,220
...שהתובע
.יש תמיד תובע ונתבע

80
00:06:02,160 --> 00:06:04,080
.אחד תובע כסף מהשני

81
00:06:04,550 --> 00:06:08,920
,אז זה שתובע ממון, כסף, תשלום מן הנתבע

82
00:06:09,610 --> 00:06:15,120
חובה על התובע להביא ראיה
.בכדי להוציא כסף או ממון מהנתבע

83
00:06:15,210 --> 00:06:17,600
?מהמוחזק. -ואם הוא לא מביא ראיה
.אז הוא לא-

84
00:06:17,640 --> 00:06:22,480
,הוא לא יכול להוציא
.משום שהנתבע הוא מוחזק בכסף

85
00:06:23,120 --> 00:06:29,290
מכיוון שהכסף הוא בחזקתו, להוציא ממון
.מחזקתו, צריכים להביא... -ראיה. -ראיה

86
00:06:29,900 --> 00:06:34,990
?למה זה ככה? למה אני צריך להוכיח
?אולי הוא צריך להוכיח שהוא פטור

87
00:06:37,340 --> 00:06:40,330
אני רוצה ללמד אותך כלל שאני לא יודע
,אם זה מופיע דווקא כאן במשנה

88
00:06:40,350 --> 00:06:43,200
.אבל זה חשוב לכל הסוגיות בתלמוד

89
00:06:44,270 --> 00:06:49,310
:יש מושג בתלמוד שאומר
."העמד ממון על חזקתו"

90
00:06:49,970 --> 00:06:54,280
,איפה שהכסף נמצא עכשיו
...שם הוא צריך להישאר כל עוד

91
00:06:54,820 --> 00:06:58,270
...שלא מוציאים ממנו
.שלא ידוע לנו אחרת. -כן-

92
00:06:58,290 --> 00:07:03,060
.כדי להוציא דבר ממקומו
.מהמוחזק. -מחזקתו, יפה-

93
00:07:03,070 --> 00:07:06,530
.מחזקתו. -הוא מוחזק בכסף
.הכסף אצלו בכיס, אצלו בחשבון

94
00:07:07,110 --> 00:07:10,730
.אני רוצה ליצור מצב חדש
,שלהוציא ממנו את זה-

95
00:07:10,750 --> 00:07:12,640
.אני צריך להביא ראיה
.חובת הראיה עליי-

96
00:07:12,890 --> 00:07:15,480
,אני משנה ממה שקורה פה
.אני צריך להביא ראיה

97
00:07:15,820 --> 00:07:20,040
ולכן באמת, מה קורה אם מדובר
,על כסף שהוא לא בידיים של מישהו

98
00:07:20,050 --> 00:07:23,270
,אלא כסף שנמצא כאן
?שאנחנו רבים של מי הוא

99
00:07:24,210 --> 00:07:27,810
.או למשל שאנחנו נמצאים... -מוצאים
."מוצאים כסף. -אין את "המוציא מחברו

100
00:07:27,880 --> 00:07:29,580
.הנה, מצאו ברחוב כסף

101
00:07:30,170 --> 00:07:33,400
והדיון באמת מי היה קודם. -"שניים אוחזים
."בטלית". -יפה, "שניים אוחזים בטלית

102
00:07:33,770 --> 00:07:36,770
.מסכת...? -בבא קמא, נראה לי
.לא, בבא מציעא

103
00:07:36,840 --> 00:07:38,400
.בבא מציעא פרק ראשון

104
00:07:38,730 --> 00:07:43,270
זאת אומרת, מתי אנחנו אומרים את
?"הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה

105
00:07:43,300 --> 00:07:47,220
ברגע שיש פה מישהו מוחזק, ומישהו רוצה
.להוציא מהמוחזק את מה שהוא מוחזק. -יפה מאוד

106
00:07:47,280 --> 00:07:52,150
אז לכן גם לגבי הדין שלנו, כיוון שאתה בעל
השור הפצוע רוצה להוציא מבעל השור השלם

107
00:07:52,290 --> 00:07:54,580
.כסף
.כסף, אז אתה חייב להוכיח-

108
00:07:55,200 --> 00:07:57,720
.מצוין
...מתקדמת המשנה ואומרת

109
00:07:58,760 --> 00:08:04,680
 .היה מקרה אחר
.היו שניים רודפים אחר אחד"

110
00:08:05,440 --> 00:08:13,760
,זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק"
?שניהם פטורים". -תסביר, מה היה פה

111
00:08:13,920 --> 00:08:15,910
:היה פה, עכשיו המקרה הזה היה ככה

112
00:08:16,730 --> 00:08:21,120
 היו שני שוורים. ראו ברחוב
.שני שוורים רודפים אחר שור אחד

113
00:08:21,530 --> 00:08:24,960
.זאת אומרת, שור אחד נרדף ושניים רודפים

114
00:08:25,560 --> 00:08:28,640
...השניים האלה
.השניים כל אחד של מישהו אחר. -הו, יפה-

115
00:08:28,680 --> 00:08:33,010
 .כל אחד שייך לבן אדם אחר
...השור הנרדף של שמעון-

116
00:08:35,010 --> 00:08:37,950
 שור רודף אחד של לוי
.ושור רודף אחד של ראובן

117
00:08:38,210 --> 00:08:43,860
 יפה. זאת אומרת, שני שוורים של אנשים
.שונים רודפים אחרי שור של בן אדם שלישי 

118
00:08:44,000 --> 00:08:45,100
.כן. -מצוין

119
00:08:45,220 --> 00:08:48,150
?ומה קרה
.מה קרה? הם פצעו אותו כנראה-

120
00:08:48,220 --> 00:08:50,270
.כמו מקודם? -כן
.לא ראינו מה היה-

121
00:08:50,290 --> 00:08:52,780
,לא, עוד לא ראינו
.אבל כנראה שלא

122
00:08:53,470 --> 00:08:57,420
.אוקיי. עכשיו מגיע בעל השור הפצוע

123
00:08:58,040 --> 00:09:01,910
...כל אחד אומר

124
00:09:02,240 --> 00:09:06,690
 .בטוח עכשיו... המקרה הזה שונה
?אני רואה שזה שונה, למה? -למה זה שונה

125
00:09:07,040 --> 00:09:09,720
,כי במקרה שעבר אמרנו שלא היו סימנים

126
00:09:09,730 --> 00:09:13,020
.לא היה חור של קרן או שפשוף בסלע

127
00:09:13,700 --> 00:09:15,480
.ראינו שלא היה כלום

128
00:09:15,630 --> 00:09:18,570
,אבל פה אנחנו רואים שהייתה פה נגיחה

129
00:09:18,580 --> 00:09:20,270
היה פה איזה סימנים של נגיחה. -זה סימן

130
00:09:20,290 --> 00:09:22,420
.של נגיחה. עכשיו מתפתח דיון אחר

131
00:09:22,720 --> 00:09:26,960
,מי נגח? היו שני שוורים שנגחו
.אז כל אחד טוען לטובתו

132
00:09:27,670 --> 00:09:32,710
,'הוא אומר: 'השור שלך הזיק
.'והוא אומר: 'לא, השור שלך הזיק

133
00:09:32,720 --> 00:09:35,180
זאת אומרת, כל אחד לא רוצה
,ולא מעוניין לשלם

134
00:09:35,190 --> 00:09:39,830
...והוא בא ואומר: 'נכון שהשור הפצוע ננגח
.'אבל לא ממני, ממנו-

135
00:09:39,850 --> 00:09:41,720
.'לא מהשור שלי, מהשור שלו'
.והוא אומר אותו דבר

136
00:09:43,040 --> 00:09:47,110
?מה הדין
."אומרת המשנה: "שניהם פטורים-

137
00:09:48,200 --> 00:09:51,970
 .שניהם פטורים
.לכל אחד יש טענה מצוינת. -כן

138
00:09:52,260 --> 00:09:58,170
.לבעל השור הניזוק, הפצוע, אין ראיה
.אין מה להגיד-

139
00:09:58,200 --> 00:10:01,390
 הוא לא יכול לבוא ולומר: 'לא, זה היה
.השור שלך'. הוא לא יודע בעצמו

140
00:10:01,500 --> 00:10:04,530
 הוא רואה שיש פה נגיחה, אבל הוא לא יודע
.של מי זה. -נכון, יש כאן נגיחה

141
00:10:04,560 --> 00:10:07,330
עכשיו הוא בא לראובן: 'תגיד לי, השור שלך
'?נגח את השור שלי. אתה רוצה לשלם 

142
00:10:07,340 --> 00:10:11,220
?אומר לו ראובן: 'השור שלי
.'זה היה השור של לוי

143
00:10:11,660 --> 00:10:14,060
:הוא בא ללוי, אומר לו
'?תגיד לי לוי, אתה מוכן לשלם לו על השור'

144
00:10:14,070 --> 00:10:17,800
'?אומר לו לוי... -'זה של ראובן'. -'השור שלי
.בקיצור, הוא יצא מופסד מהעניין

145
00:10:18,620 --> 00:10:22,200
 והם לא חייבים לשלם לו באמת
.לא חייבים. -בגלל שיש פה ספק מאוד גדול-

146
00:10:22,730 --> 00:10:25,150
.ספק אמיתי שאף אחד לא יכול להוכיח אותו

147
00:10:25,160 --> 00:10:33,810
...אבל אם הניזק שמעון יביא איזו ראיה
...מה? -שהשור של לוי נגח או השור של-

148
00:10:33,840 --> 00:10:39,680
 אם יש לו ראיות, אם הייתה שם איזושהי מצלמת
.רחוב, או מישהו ראה, עדים - משהו אחר

149
00:10:40,240 --> 00:10:41,420
.פה מדובר שאף אחד לא יודע

150
00:10:42,400 --> 00:10:44,160
...בוא נסיים עוד קטע ואז ננסה לראות

151
00:10:44,890 --> 00:10:48,510
.איך זה מסתדר-
...כמה שהמשנה הזאת לפני אלפיים שנה-

152
00:10:48,800 --> 00:10:51,980
.מסתדרת כימינו
.זה קשור גם אלינו. בוא, תכף נראה איך-

153
00:10:52,540 --> 00:10:57,820
- אם היו שניהם של איש אחד"
."שניהם חייבים

154
00:10:58,180 --> 00:11:04,590
 מה המקרה?-אבל אם עכשיו
,במקרה הזה היו שני שוורים

155
00:11:05,000 --> 00:11:08,060
.אחד של ראובן ואחד של לוי

156
00:11:08,370 --> 00:11:13,460
 הפעם שני השוורים
,שרדפו אחר נרדף אחד היו של אחד

157
00:11:13,520 --> 00:11:17,800
היו רק של לוי. -זאת אומרת, זה אותו מקרה
,כמו מקודם ששני שוורים רודפים אחר שור אחד

158
00:11:18,040 --> 00:11:21,110
רק שהפעם שני השוורים הרודפים
.הם של בן אדם אחד. -כן

159
00:11:21,830 --> 00:11:24,490
...במקרה הזה
?שניהם חייבים, למה-

160
00:11:24,920 --> 00:11:30,610
,כי זה הולך ככה: הם פצעו אותו
.'ואז שמעון מגיע ללוי ואומר לו: 'תשלם לי

161
00:11:31,070 --> 00:11:32,820
'?אומר לו: 'מי אמר איזה שור נגח

162
00:11:33,110 --> 00:11:37,050
 .אומר לו: 'מה זה משנה? שניהם שלך
לא אכפת לי מי נגח פה'. -יוצא כך

163
00:11:37,070 --> 00:11:42,740
שאם שני שוורים של אדם אחד
,רודפים אחרי שור של אדם אחר

164
00:11:43,370 --> 00:11:46,450
 .ושוב הם נעלמו לנו מהעין כמו בסיפור
.לא ראינו מה קרה-

165
00:11:46,580 --> 00:11:50,870
.ורואים את השור של האדם האחר פצוע
.פצוע. יש סימנים של נגיחה-

166
00:11:51,010 --> 00:11:53,700
,ושני השוורים מלחכים עשב בהנאתם

167
00:11:54,640 --> 00:11:58,590
 ...בא בעל השור
השור הנפצע, הפצוע. -הנפגע-

168
00:11:58,620 --> 00:12:05,320
 ואומר לבעל השוורים הרודפים: 'הרי שני
.השוורים האלה רדפו אחרי השור שלי'. -כן

169
00:12:05,440 --> 00:12:08,170
.השור שלי פצוע. שניהם שלך'

170
00:12:08,940 --> 00:12:13,450
 .אז מה אכפת לי באמת מי נגח? -מי משלם'
?מי נגח. -אתה בעלים אחד על שניהם

171
00:12:13,470 --> 00:12:15,960
.שניהם רדפו אחרי השור שלי? תשלם'
.'תשלם לי-

172
00:12:17,100 --> 00:12:21,490
.אם הייתי רוצה לחשוב איתך ביחד
?כן-

173
00:12:21,510 --> 00:12:25,190
 ...מה כל המשנה הזאת
.משנה יפה, באמת מקסימה, מלאה

174
00:12:25,210 --> 00:12:27,820
 אפשר להתפלפל על המשנה הזאת
.ימים ולילות. -הרבה

175
00:12:28,560 --> 00:12:31,450
?מה זה "שניהם"? ולמה ממנו
?"ומה זה "המוציא מחברו עליו הראיה

176
00:12:31,710 --> 00:12:36,040
ואיך בעל השור בא ואומר
?זה נפגע בסלע'. מי אמר לו שזה הסלע'

177
00:12:36,980 --> 00:12:38,890
?איך היית מקשר את זה לימים שלנו

178
00:12:39,950 --> 00:12:47,030
 תן לי משהו או רעיון ככה אולי נחשוב
.על איזה משהו ש... -כלבים. -יפה

179
00:12:48,700 --> 00:12:53,170
 כלבים. היה... -כל מיני דברים שיש
.לנו מטיילים פה. -בוא נעביר את זה

180
00:12:53,430 --> 00:12:54,350
.ככה. בוא נתחיל

181
00:12:55,700 --> 00:12:57,400
...הכלב
.לפני שנתחיל. -אוקיי-

182
00:12:57,910 --> 00:13:01,850
 מה דעתך, סתם, אם אני
.שואל אותך שאלה למחשבה

183
00:13:02,630 --> 00:13:08,270
,אדם שיש לו כלב, כלב יכול להזיק
.לאו דווקא בנשיכה

184
00:13:08,790 --> 00:13:12,030
 ,אפשר גם ברגל
.או שהוא אוכל למישהו את מה שהוא שלו

185
00:13:12,040 --> 00:13:18,440
 ,הוא יכול לאכול למישהו משהו. -ירק
גינה, להרוס. -הוא יכול תוך כדי הליכה

186
00:13:18,450 --> 00:13:22,350
...שלו הוא יכול גם כן
.לדרוך. -לדרוך-

187
00:13:23,990 --> 00:13:26,280
.להפיל משהו. -לשבור

188
00:13:27,490 --> 00:13:30,230
לדעתך, אדם שיש לו כלב
?חייב שהכלב יהיה קשור

189
00:13:31,500 --> 00:13:36,300
,כן, כי ברגע שיש לך איזה משהו
.אתה צריך להיות אחראי עליו

190
00:13:37,270 --> 00:13:39,930
 אתה צריך להיות אחראי
.על הדברים שלו... שלך כאילו

191
00:13:40,010 --> 00:13:43,550
 ,זה השור שלך, זה הכלב שלך
.זה החתול שלך, לא משנה

192
00:13:44,110 --> 00:13:47,870
.דבר שלך, אתה צריך להיות אחראי
,ממון שלך, דבר שבבעלותך. -שיכול להזיק-

193
00:13:48,360 --> 00:13:50,760
.אתה צריך להיות אחראי עליו
.אתה צריך להיות אחראי-

194
00:13:50,770 --> 00:13:53,990
,ואם אתה לא אחראי עליו
.אז אתה פשעת ואתה צריך לשלם. -יפה

195
00:13:54,360 --> 00:13:58,170
 ,עכשיו אתה מעלה קישור יפה
...כי אנחנו הרי יודעים שבכל מיני

196
00:13:59,090 --> 00:14:05,870
 יש כל מיני פארקים, מדשאות. מגיעים
.בעלי כלבים ככה עם... -עם הכלב. -עם הכלב

197
00:14:05,880 --> 00:14:10,570
ומשחררים את החגורה, ואתה רואה
.את הכלבים רצים, מתגלגלים 

198
00:14:12,070 --> 00:14:18,280
 כל המשנה שלנו כמה שהיא לפני הרבה
.הרבה שנים, היא מתאימה גם לחיים שלנו

199
00:14:18,710 --> 00:14:24,100
 ועכשיו תן לי סיפור על פי המשנה
.בעל-פה שיכול לקרות בזמן שלנו

200
00:14:25,080 --> 00:14:30,740
.אז ככה, כלב רדף אחרי כלב
.יפה. הם שיחררו אותם בפארק-

201
00:14:30,900 --> 00:14:33,740
.כן. -הם מתחילים לרוץ
.לרוץ-

202
00:14:33,930 --> 00:14:38,580
 והם רצים רצים רצים. -שני הבעלים של הכלבים
.יושבים על הספסל, מדברים. -מעשנים סיגריה

203
00:14:38,710 --> 00:14:42,540
.צוחקים. -כן
...ולא רואים אותם. פתאום-

204
00:14:43,040 --> 00:14:45,840
.לא רואים את הכלבים
.הם שוכבים. הם לא רואים אותם

205
00:14:46,150 --> 00:14:48,250
.אף אחד לא רואה
.כנראה זה היה מקום מסתור

206
00:14:49,160 --> 00:14:57,410
פתאום הם שומעים יללה, כל האנשים
...מגיעים למקרה, רואים שור אחד 

207
00:14:57,450 --> 00:15:01,340
.כלב. -כלב, סליחה
.אבל זה בסדר. זה אותו רעיון, כלב, שור-

208
00:15:01,350 --> 00:15:08,720
 .כלב אחד שוכב על הרצפה משתטח, כולו דם
.דם כאן בצוואר או ברגל, לא משנה-

209
00:15:09,230 --> 00:15:13,380
.והכלב השני סתם מסתובב לידו

210
00:15:14,300 --> 00:15:20,760
 ...בא בעל הכלב הפצוע
,ואומר לכלב הזה... לבעל הכלב השני-

211
00:15:21,750 --> 00:15:25,900
אתה חייב לשלם לי'. -'אתה ראית הרי'
.שהם רצו זה אחר זה, השתוללו

212
00:15:25,940 --> 00:15:28,490
.הוא נשך אותו כנראה, הוא עצבן אותו'
.'תשלם לי כסף

213
00:15:29,580 --> 00:15:32,540
...אומר בעל הכלב
.'לא, הוא נתקע פה באיזה עמוד'-

214
00:15:32,630 --> 00:15:36,830
 .מי אמר לך?' טוב, אז במקרה, דוגמה יפה'
.או שנכנס לו קוץ לרגל-

215
00:15:36,850 --> 00:15:42,100
נכון, אבל אני חושב שהיום אפשר קצת ככה
.לבדוק יותר נשיכה לבין שפשוף בסלע או מכה 

216
00:15:42,550 --> 00:15:47,260
.אבל לגבי קוץ? -יפה
.הוא שרט אותו או שהקוץ עשה לו. -נכון-

217
00:15:47,530 --> 00:15:51,350
.בקיצור, בוא נדבר על מקרה שקשה להבחין
.שאי אפשר לדעת, כן-

218
00:15:52,370 --> 00:15:57,920
:אז בעל הכלב הפצוע אומר לבעל הכלב השלם

219
00:15:58,860 --> 00:16:02,130
 תשלם לי. הכלב שלך נשך'
.'או הזיק את הכלב שלי

220
00:16:02,150 --> 00:16:06,340
.'בעל הכלב השלם אומר: 'מה פתאום
?לא, זה קרה לו לבד, עם קוץ...' -מה הדין'-

221
00:16:07,320 --> 00:16:14,970
 אז הדין שהבעלים של הכלב הפצוע
...רוצים להוציא כסף מהבעלים של הכלב ש

222
00:16:15,110 --> 00:16:20,680
.שאינו פצוע. -שאינו פצוע, שרדף אחריו
?אז מה ההגדרה ההלכתית של בעל הכלב הזה-

223
00:16:22,930 --> 00:16:26,180
"...המוציא"
."המוציא מחברו עליו הראיה"-

224
00:16:26,500 --> 00:16:33,340
אם הוא רוצה להוציא ממנו כסף, הוא צריך
להביא ראיה שהכלב נשך את הכלב הזה 

225
00:16:33,800 --> 00:16:39,330
 שלו. -בקיצור, במקרה שהכלב
,של בן אדם מסוים נפצע

226
00:16:39,420 --> 00:16:42,990
 והוא טוען שזה כתוצאה
,מכלב אחר שהשתולל איתו

227
00:16:44,100 --> 00:16:49,530
 אז עליו חובת ההוכחה. -להביא ראיה
.או הוכחה או אנשים שראו את זה

228
00:16:49,540 --> 00:16:52,060
"...כי "המוציא מחברו
."עליו הראיה". -"עליו הראיה"-

229
00:16:52,080 --> 00:16:57,830
,וראיה היא כל ראיה שהיא: ראו עדים
.היו מצלמות, ניתן לתעד את מה שקרה

230
00:16:58,340 --> 00:17:02,260
 זוהי ההלכה של
."המוציא מחברו עליו הראיה"

231
00:17:02,280 --> 00:17:06,730
ועכשיו נראה, אותו דבר יהיה
.המקרה השני שלמדנו

232
00:17:07,360 --> 00:17:10,900
.לבן אדם אחד היו שני כלבים
.שני כלבים. רדפו-

233
00:17:11,080 --> 00:17:15,790
 והם רצו ושיחקו אחרי כלב שלישי
.של בן אדם אחר, חבר שלו

234
00:17:16,800 --> 00:17:20,020
.ועלו שם במעלה ההר או במדשאות

235
00:17:20,520 --> 00:17:26,480
 ולפתע רואים כלב אחד פצוע ואף אחד
,לא ראה מה קרה, ורואים שזו נשיכה

236
00:17:27,190 --> 00:17:28,820
 בעל הכלב הפצוע אומר

237
00:17:28,940 --> 00:17:32,370
.'לבעל שני הכלבים הרודפים... -'תשלם לי

238
00:17:33,000 --> 00:17:34,380
אני לא יודע איזה כלב זה'. -'רואים פה נשיכה'

239
00:17:34,400 --> 00:17:35,740
.זה לא מעניין אותי איזה כלב'

240
00:17:35,760 --> 00:17:36,630
.'אתה צריך לשלם לי'

241
00:17:36,640 --> 00:17:38,440
.'שני הכלבים הללו הם... -'שהם שלך

242
00:17:38,810 --> 00:17:40,190
.'יפה, 'אז אתה חייב לשלם

243
00:17:41,060 --> 00:17:43,030
בקיצור, כל צעד ושעל בחיים שלנו

244
00:17:43,050 --> 00:17:48,310
 .חייב להיות מלא באחריות
,ולפני שמשחררים כלב או כל דבר אחר

245
00:17:48,660 --> 00:17:51,930
.צריך... -כל דבר שיכול להזיק לרבים
צריך להיות אחראי על זה-

246
00:17:52,630 --> 00:17:58,730
 ,ולהיות זהיר. וגם כשקורה משהו
.לא כזה פשוט מהר הולכים להוציא כסף

247
00:17:58,740 --> 00:18:01,720
 יש לכל דבר את הכללים ואת החוקים
.ואת ההלכות ואת הדינים

248
00:18:02,560 --> 00:18:06,500
 בשביל זה לומדים. גם בשביל לדעת
?ולדעת איך להתנהל בחיים, נכון

249
00:18:07,580 --> 00:18:09,900
.כל הכבוד, מצוין

250
00:18:11,750 --> 00:18:15,030
.תודה רבה
.הבנתי את זה מצוין מאוד

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה