הרב ירון אשכנזי - מצוות התפילין

הרב ירון אשכנזי

מהי הסגולה המיוחדת שיש בהנחת תפילין? למה חשוב להניח תפילין? הרב ירון אשכנזי מסביר את המשמעות מאחורי המצווה, ומבאר את ההלכות בשפה ברורה ונעימה

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,160 --> 00:00:16,240
כתוב בתורה "וראו כל עמי הארץ
."כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך

2
00:00:17,000 --> 00:00:19,960
.אומרים חז"ל: אלו תפילין שבראש

3
00:00:20,040 --> 00:00:22,720
מכאן למדנו
את החשיבות

4
00:00:22,800 --> 00:00:24,248
ואת הסגולה
המיוחדת

5
00:00:24,257 --> 00:00:25,406
שיש בתפילין
,של ראש

6
00:00:25,800 --> 00:00:31,160
שאומות העולם ממש מגיעות
 לפחד מעם ישראל

7
00:00:31,240 --> 00:00:33,520
.על ידי זה שהם מניחים את התפילין

8
00:00:33,600 --> 00:00:38,800
,מסופר בזה על אחד מגדולי הדורות
,"בעל ה"שאגת אריה

9
00:00:38,880 --> 00:00:40,600
,שחי לפני כ-200 שנה

10
00:00:40,680 --> 00:00:44,120
.שהוצרך פעם לנסוע מעיר לעיר לצרכיו

11
00:00:44,680 --> 00:00:48,000
,והנה לקח לו איזשהו עגלון יהודי

12
00:00:48,080 --> 00:00:50,200
,והעגלון הזה נסע בדרך

13
00:00:50,280 --> 00:00:55,280
באחד מהעיקולים
לפתע הגיחו חבורת שודדים

14
00:00:55,360 --> 00:00:58,960
,ואיימו על הרב ועל העגלון

15
00:00:59,040 --> 00:01:01,960
קפצו על העגלה
.והתחילו להשתלט על העגלה

16
00:01:02,040 --> 00:01:05,640
!העגלון צועק: שודדים! שודדים

17
00:01:06,040 --> 00:01:10,200
הרב היה ספון בעגלה
 .והיה לומד באותה שעה

18
00:01:10,960 --> 00:01:14,400
,פתח את החלון של המרכבה, של הכרכרה

19
00:01:14,880 --> 00:01:17,160
.והסתכל מבעד לחלון

20
00:01:17,240 --> 00:01:19,440
,איך שהשודדים ראו את הרב

21
00:01:19,520 --> 00:01:22,160
.ברחו כולם. כולם ברחו

22
00:01:23,040 --> 00:01:24,560
.ויהי לפלא

23
00:01:24,640 --> 00:01:26,960
העגלון התפעל כולו

24
00:01:27,480 --> 00:01:29,880
:ואומר לרב, לאחר שחלפה הסכנה

25
00:01:29,960 --> 00:01:33,520
?כבוד הרב, למה השודדים הללו ברחו

26
00:01:33,600 --> 00:01:36,600
?מה קרה? מה עשית להם
?איזה שם קדוש אמרת

27
00:01:36,680 --> 00:01:38,840
?מה אמרת? מה עשית

28
00:01:38,920 --> 00:01:40,720
.אמר לו הרב: לא עשיתי שום דבר

29
00:01:40,800 --> 00:01:43,920
.פשוט מאוד הייתי עטור בתפילין

30
00:01:44,000 --> 00:01:48,800
הייתי חבוש בתפילין של יד
.ועטור בתפילין של ראש

31
00:01:48,880 --> 00:01:50,320
ולכן כתוב בתורה

32
00:01:50,400 --> 00:01:53,480
וראו כל עמי הארץ"
."כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך

33
00:01:53,560 --> 00:01:55,240
.הם פחדו ממני

34
00:01:55,320 --> 00:01:58,960
,אמר העגלון לרב: אבל כבוד הרב
.גם אני הייתי עטור בתפילין

35
00:01:59,040 --> 00:02:00,240
.אני גם יהודי

36
00:02:00,320 --> 00:02:05,520
גם אני שמתי תפילין של ראש
.בשעה שהנהגתי את הסוסים

37
00:02:06,040 --> 00:02:08,600
,אמר לו הרב: זה בדיוק ההבדל

38
00:02:09,240 --> 00:02:11,120
כאשר אדם מניח תפילין

39
00:02:11,200 --> 00:02:14,800
הוא צריך לחשוב
שלא להסיח דעתו מן התפילין

40
00:02:14,880 --> 00:02:18,160
.ולחשוב על ייחוד השם ועל יציאת מצרים

41
00:02:18,240 --> 00:02:21,840
."לחשוב "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

42
00:02:21,920 --> 00:02:25,720
,השם ייחד אותנו פה בעולם
,ואנחנו מייחדים אותו

43
00:02:25,800 --> 00:02:27,640
.שאין עוד כוח בעולם מבלעדי השם

44
00:02:27,720 --> 00:02:29,720
.הוא הכוח היחיד בבריאה

45
00:02:29,800 --> 00:02:33,720
אם כן, הקב"ה ייחד אותנו
.ואנחנו ייחדנו אותו

46
00:02:33,800 --> 00:02:35,480
,כך אומרת הגמרא במסכת ברכות

47
00:02:35,560 --> 00:02:39,280
.הגמרא אומרת שיש תפילין גם לבורא עולם

48
00:02:39,360 --> 00:02:44,200
אנחנו, בתפילין שלנו כתוב
."שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

49
00:02:44,280 --> 00:02:46,720
?בתפילין של בורא עולם, מה כתוב

50
00:02:46,800 --> 00:02:50,320
."מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

51
00:02:50,960 --> 00:02:54,760
הקב"ה משתבח בנו
.ואנחנו משתבחים בבורא עולם

52
00:02:54,840 --> 00:02:56,480
.אנחנו מייחדים את בורא עולם

53
00:02:56,560 --> 00:03:02,680
נמצא, אומר הרב, צריך לחשוב על ייחוד השם
.ועל יציאת מצרים, שאין עוד מלבדו

54
00:03:03,360 --> 00:03:07,880
,אם אדם באמת חושב על זה
על זה אומרת הגמרא

55
00:03:07,960 --> 00:03:11,920
וראו כל עמי הארץ"
,"כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך

56
00:03:12,000 --> 00:03:14,040
.אלו תפילין שבראש

57
00:03:14,440 --> 00:03:17,640
אם התפילין נמצאות אצלך בתוך הראש

58
00:03:17,720 --> 00:03:22,560
,כאשר אתה חושב ומתבונן בגדלות הבורא

59
00:03:22,640 --> 00:03:25,520
,ביציאת מצרים וכולי וכולי

60
00:03:25,600 --> 00:03:28,480
אז יש את הסגולה
 .שיפחדו ממך אומות העולם

61
00:03:28,560 --> 00:03:33,760
אבל אם התפילין נמצאות על הראש
,ואתה חושב על הסוסים

62
00:03:33,840 --> 00:03:35,200
.בזה אין את הסגולה

63
00:03:35,280 --> 00:03:38,880
הסגולה היא כאשר
.התפילין נמצאות בתוך הראש

64
00:03:38,960 --> 00:03:43,680
,נמצא שיש לנו מצווה כל כך מיוחדת
,מצוות תפילין

65
00:03:43,760 --> 00:03:47,960
,שרק הסימפטום של המעלה של המצווה הזאת

66
00:03:48,040 --> 00:03:53,320
שאנחנו רואים שהיא גורמת לאומות העולם
.ממש לפחד מעם ישראל

67
00:03:54,320 --> 00:04:01,320
כתוב בתורה "וקשרתם לאות על ידיך
."והיו לטוטפות בין עיניך

68
00:04:01,400 --> 00:04:05,080
זו המצווה שצריך לשים
,ארבע פרשיות שבתפילין

69
00:04:05,360 --> 00:04:11,560
,שמים בצורה מסוימת ארבע פרשיות
,כתובות ברצף, בתפילין של יד

70
00:04:12,320 --> 00:04:17,960
,וארבע פרשיות, שמחולקות לפי בתים
.בתפילין של ראש

71
00:04:18,040 --> 00:04:19,560
.זו מצוות תפילין

72
00:04:19,920 --> 00:04:21,360
,הטעם של המצווה הזאת

73
00:04:21,440 --> 00:04:25,840
מה הסיבה והטעם שהקב"ה
,ציווה אותנו על מצוות תפילין

74
00:04:25,920 --> 00:04:28,960
.את זה כותב ספר החינוך במצווה תכ"ה

75
00:04:29,040 --> 00:04:30,840
כותב ספר החינוך

76
00:04:30,920 --> 00:04:35,720
שהקב"ה ידע טוב מאוד
.להיכן הוא מוריד אותנו כאן

77
00:04:35,800 --> 00:04:39,160
,הוא מוריד אותנו לעולם החומרי
.לעולם הגשמי

78
00:04:39,240 --> 00:04:42,240
.טבע האדם שהוא נמשך אחר החומר

79
00:04:42,640 --> 00:04:46,800
,האדם הוא בשר ודם
.הוא נמשך אחרי החומר

80
00:04:46,880 --> 00:04:48,200
?אבל מה התפקיד

81
00:04:48,280 --> 00:04:52,840
,התפקיד הוא לעשות את רצון השם
.להידבק בשכינה

82
00:04:52,920 --> 00:04:56,800
איך יהיה כוח לעם ישראל
 להידבק בשכינה

83
00:04:56,880 --> 00:05:00,560
כאשר נמצאים
?בתוך עולם חומרי כזה

84
00:05:00,640 --> 00:05:02,160
?עולם גשמי כזה

85
00:05:02,240 --> 00:05:04,920
איך יהיה כוח לעם ישראל
?להידבק בשכינה

86
00:05:05,000 --> 00:05:08,440
בשביל זה הקב"ה
.ציווה אותנו על מצוות התפילין

87
00:05:08,520 --> 00:05:13,240
מצוות התפילין, יש לה את הכוח
,להמשיך קדושה על האדם

88
00:05:13,320 --> 00:05:16,920
.לתת לו כוח לקיים את כל תרי"ג מצוות

89
00:05:17,000 --> 00:05:20,040
על ידי זה שאדם מקיים
,מצוות תפילין כראוי

90
00:05:20,120 --> 00:05:24,160
הוא מושך על עצמו קדושה עליונה
.שאין כדוגמתה

91
00:05:24,240 --> 00:05:30,520
,כמו שאומרת הגמרא, שאדם שמניח תפילין
.חוט של חסד משוך עליו כל אותו היום

92
00:05:30,960 --> 00:05:33,280
.חסדים הוא מושך על עצמו

93
00:05:33,360 --> 00:05:34,440
.משהו מיוחד

94
00:05:34,520 --> 00:05:40,120
זכות עצומה שבורא עולם הנחיל לעם ישראל
,כדי לשמר אותם, אומר ספר החינוך

95
00:05:40,200 --> 00:05:43,600
.שיימשכו לקדושה ולא יימשכו אחרי החומר

96
00:05:43,680 --> 00:05:48,400
,דרך אגב, זאת הסיבה שהתפילין
?ממה הן נעשות

97
00:05:48,480 --> 00:05:50,480
.מעור של בהמה גסה

98
00:05:50,560 --> 00:05:52,960
.עור של פרה. עור של עגל

99
00:05:53,040 --> 00:05:55,720
למה עושים את זה דווקא
?מעור של בהמה גסה

100
00:05:55,800 --> 00:05:58,640
לוקחים את הדבר החומרי ביותר

101
00:05:58,720 --> 00:06:00,760
.והופכים אותו לדבר קדוש

102
00:06:00,840 --> 00:06:03,880
וזו בדיוק הנקודה
:שבורא עולם מצווה אותנו

103
00:06:03,960 --> 00:06:07,480
,קח את החומר שלך
,את החומר שבו אתה נמצא

104
00:06:07,560 --> 00:06:11,640
,ותקדש אותו
.תהפוך אותו להיות משהו הרבה יותר נעלה

105
00:06:11,720 --> 00:06:15,280
,כאשר אדם זוכה לקדש את החומר שלו

106
00:06:15,360 --> 00:06:18,440
.הוא זוכה להיות למעלה ממדרגת המלאכים

107
00:06:18,520 --> 00:06:19,480
.למעלה

108
00:06:19,560 --> 00:06:22,640
.לכן זה הטעם של מצוות התפילין

109
00:06:23,080 --> 00:06:24,800
?איך עושים תפילין

110
00:06:25,160 --> 00:06:28,720
אנחנו רואים כאן
.את התפילין שמוצגות לפנינו

111
00:06:28,800 --> 00:06:31,360
קודם כול אנחנו רואים
.את התפילין הגולמיות

112
00:06:31,880 --> 00:06:34,960
אנשים חושבים שלעשות תפילין
.זה הוקוס פוקוס

113
00:06:35,040 --> 00:06:39,400
צריך לדעת שבשביל להכין
,בית של תפילין כזה

114
00:06:39,480 --> 00:06:44,600
שיהיה מסודר וצבוע
,ומשורטט לפי כל הדינים

115
00:06:44,680 --> 00:06:47,720
זה לפעמים לוקח תהליך של שנה שלמה

116
00:06:47,800 --> 00:06:50,680
.עד שהבית הזה מוכן ומסודר

117
00:06:50,760 --> 00:06:52,760
.אז הנה אנחנו רואים כאן את הבית הגולמי

118
00:06:52,840 --> 00:06:56,600
,קודם כול כובשים את העור בצורה מסוימת

119
00:06:56,680 --> 00:07:00,800
.שיוצאת איזושהי צורה שדומה לתפילין

120
00:07:00,880 --> 00:07:05,280
,לאחר מכן, כשגומרים את הכבישה הראשונה

121
00:07:05,360 --> 00:07:09,720
משרטטים ומיישרים את כל הבית
.שיהיה ישר וסימטרי

122
00:07:09,800 --> 00:07:14,160
היום, עם כל המכשור
,וכל מה שיש לנו עם הטכנולוגיה החדשה

123
00:07:14,240 --> 00:07:18,280
אז יש אפשרות לעשות תפילין
.ממש מהוקצעות

124
00:07:18,360 --> 00:07:20,840
.פעם זה היה דבר קשה מאוד

125
00:07:20,920 --> 00:07:26,280
תחשבו לעצמכם לקחת עור של בהמה
,ולהפוך אותה לבית מוצק כזה

126
00:07:26,360 --> 00:07:28,120
.זו לא מלאכה פשוטה

127
00:07:28,200 --> 00:07:30,920
.זאת מלאכה קשה מאוד בדורות הקודמים

128
00:07:31,000 --> 00:07:33,600
.היום יש לנו הכול בקלי קלות

129
00:07:33,960 --> 00:07:37,560
,ובתפילין הללו יש לנו כמה וכמה פרטים

130
00:07:37,640 --> 00:07:41,680
הרבה מאוד דברים
.שצריכים לדעת אותם הלכה למעשה

131
00:07:41,760 --> 00:07:44,800
ולכן, לפני שאנחנו מתחילים
,להסביר על התפילין

132
00:07:44,880 --> 00:07:48,000
.כאן המקום להזהיר
,רבותיי היקרים

133
00:07:48,080 --> 00:07:50,880
.לא קונים תפילין אצל כל אחד

134
00:07:51,320 --> 00:07:54,320
.תפילין לא נמדדות לפי המחיר שלהן

135
00:07:54,400 --> 00:07:56,520
,גם אם אני משלם קצת יותר

136
00:07:56,600 --> 00:07:59,800
אם אני יודע שלקחתי מאדם ירא שמיים

137
00:07:59,880 --> 00:08:03,560
שבקי בהלכה ויודע כל פרט ופרט

138
00:08:03,640 --> 00:08:06,440
,על מה צריך להתעכב ומה חשוב

139
00:08:06,520 --> 00:08:08,160
.זה דבר חשוב מאוד

140
00:08:08,240 --> 00:08:11,080
,כי אנחנו צריכים לדעת
,כאשר אנחנו מניחים תפילין

141
00:08:11,160 --> 00:08:13,320
.צריכים להניח תפילין כדין

142
00:08:13,400 --> 00:08:15,480
.לא רק שזה ייראה תפילין

143
00:08:15,560 --> 00:08:17,200
.שזה יהיה תפילין

144
00:08:17,280 --> 00:08:20,200
.זה העיקר, שזה יהיה תפילין אמיתיות

145
00:08:20,280 --> 00:08:23,920
בואו ניקח לדוגמה
.כמה וכמה פרטים שיש לנו

146
00:08:24,000 --> 00:08:26,880
הרבה הלכות מהתפילין
.הן הלכה למשה מסיני

147
00:08:26,960 --> 00:08:28,680
?מה זו הלכה למשה מסיני

148
00:08:28,760 --> 00:08:32,720
,זה דבר שהוא לא נדרש בתוך הפסוקים

149
00:08:32,800 --> 00:08:36,840
אבל קיבלנו אותו בקבלה
.מדור לדור עד משה רבנו

150
00:08:36,920 --> 00:08:39,040
.כך משה רבנו קיבל בהר סיני

151
00:08:39,560 --> 00:08:41,040
.בואו נלך פרט פרט

152
00:08:41,120 --> 00:08:45,440
,דבר ראשון
.אנחנו צריכים שהתפילין יהיו מרובעות

153
00:08:45,680 --> 00:08:48,200
.מרובעות, שהן יהיו ריבוע

154
00:08:48,680 --> 00:08:51,040
לא מרובע של מלבן

155
00:08:51,120 --> 00:08:55,360
או מעוין
,או כל מיני צורות אחרות של מרובע

156
00:08:55,440 --> 00:08:56,760
,אלא שיהיה ריבוע

157
00:08:56,840 --> 00:08:59,400
,שגם האלכסון יהיה שווה

158
00:08:59,480 --> 00:09:00,680
.שגם באלכסון זה יהיה שווה

159
00:09:00,760 --> 00:09:04,400
,זו הלכה למשה מסיני
.שהתפילין צריכות להיות מרובעות

160
00:09:05,480 --> 00:09:08,520
,דבר שני, יש לנו את התיתורה

161
00:09:08,600 --> 00:09:11,240
,כמו שאנחנו רואים כאן את התיתורה

162
00:09:11,320 --> 00:09:15,680
.שהיא למעשה הכיסוי על הפרשיות

163
00:09:15,760 --> 00:09:18,600
,מה שמכניסים את הפרשיות לתוך התפילין

164
00:09:18,680 --> 00:09:21,480
.התיתורה באה ומכסה על התפילין

165
00:09:21,560 --> 00:09:26,440
,כמו שאנחנו רואים כאן את התפילין
,לאחר גמר התפילין

166
00:09:26,520 --> 00:09:31,080
אנחנו רואים כאן איך התיתורה
,מכסה על הפרשיות

167
00:09:31,160 --> 00:09:35,080
כבר לא רואים את ההפרש
.בין התיתורה לבין הבית עצמו

168
00:09:35,160 --> 00:09:37,840
,ממש, זה דבוק בצורה מאוד מקצועית

169
00:09:37,920 --> 00:09:39,920
.עד שזה נראה ממש חטיבה אחת

170
00:09:40,000 --> 00:09:44,640
למעשה, התיתורה היא דבר
.שהוא מכסה על הפרשיות

171
00:09:44,720 --> 00:09:48,080
,כמו שאנחנו רואים כאן
.שזה מכסה על הפרשיות

172
00:09:48,160 --> 00:09:51,160
.זו התיתורה
.זו גם כן הלכה למשה מסיני

173
00:09:51,520 --> 00:09:54,960
.דבר נוסף שיש לנו זה המעברתא

174
00:09:55,040 --> 00:09:56,800
כמו שאנחנו רואים כאן

175
00:09:56,880 --> 00:10:01,560
איך הרצועות עוברות
.בתוך הבית של התפילין

176
00:10:01,640 --> 00:10:04,000
הרצועות האלו שעוברות
,בתוך הבית של התפילין

177
00:10:04,080 --> 00:10:09,400
זה מקום שמשאירים איזשהו רווח קטן
.כדי שהרצועות יעברו שם

178
00:10:09,480 --> 00:10:11,800
.זה מקום שנקרא מעברתא

179
00:10:11,880 --> 00:10:13,440
.שם עוברות הרצועות

180
00:10:13,520 --> 00:10:15,240
.זה תפילין של ראש

181
00:10:15,320 --> 00:10:17,280
.זה תפילין של יד

182
00:10:17,360 --> 00:10:19,200
.כל אחד לפי עניינו

183
00:10:19,280 --> 00:10:22,600
עושים את המעברתא
.כדי שהרצועות יוכלו לעבור

184
00:10:22,680 --> 00:10:28,600
,זו גם כן הלכה למשה מסיני
.שהרצועות יעברו בתוך התפילין

185
00:10:29,440 --> 00:10:32,720
.כאן אנחנו רואים את ה-ש' של התפילין

186
00:10:32,800 --> 00:10:35,480
.וב-ש' של התפילין יש משהו מאוד מעניין

187
00:10:35,560 --> 00:10:39,800
,מצד ימין, כמו שאנחנו רואים
.זה שלושה ראשים

188
00:10:39,880 --> 00:10:41,520
.'שלושה ראשים יש ל-ש

189
00:10:41,600 --> 00:10:44,920
.מצד שמאל, יש לנו ארבעה ראשים

190
00:10:45,640 --> 00:10:46,920
?מה הסיבה

191
00:10:47,000 --> 00:10:49,200
,התוספות במלאכות דף לה

192
00:10:49,280 --> 00:10:52,520
,אומר התוספות שכך קיבלנו מרבותינו

193
00:10:52,600 --> 00:10:56,960
לעשות ש' אחת של שלושה ראשים
.ו-ש' אחת של ארבעה ראשים

194
00:10:57,040 --> 00:11:00,920
"הביא את זה גם כן ה"פרי מגדים
,בשולחן ערוך סימן לב

195
00:11:01,000 --> 00:11:04,760
שה-ש' הימנית
היא תהיה של שלושה ראשים

196
00:11:04,840 --> 00:11:09,160
וה-ש' השמאלית
.היא תהיה בעלת ארבעה ראשים

197
00:11:09,240 --> 00:11:12,360
,הסיבה לדבר הזה
,"מסביר בספר "אעלה בתמר

198
00:11:12,440 --> 00:11:15,680
,'שאם ניקח את שתי האותיות של ה-ש

199
00:11:15,760 --> 00:11:17,640
,ש' בגימטריה = 300

200
00:11:17,720 --> 00:11:21,720
.כפול שתי שי"נים יוצא 600

201
00:11:21,800 --> 00:11:25,920
.'ויש לנו עוד ראש אחד מיותר, ו

202
00:11:26,000 --> 00:11:27,800
?'איך כותבים ו

203
00:11:27,880 --> 00:11:32,960
.'ו' כותבים, את האות ו', א', ו

204
00:11:33,040 --> 00:11:37,200
?'איך אני כותב ו
.'אני כותב ו', א', ו

205
00:11:37,640 --> 00:11:40,680
?כמה זה בגימטרייה ו' מלא

206
00:11:40,760 --> 00:11:41,960
.13

207
00:11:42,040 --> 00:11:47,840
לרמז על התפילין
.שהן שקולות כנגד 613 מצוות

208
00:11:47,920 --> 00:11:50,160
,שתי שי"נים זה 600

209
00:11:50,240 --> 00:11:54,527
.ועוד ו' מלא זה 13. 613 מצוות

210
00:11:54,840 --> 00:12:00,200
,מי שמניח תפילין
.זה שקול כנגד 613 מצוות

211
00:12:00,280 --> 00:12:02,680
,כמו שאנחנו רואים גם כן כאן

212
00:12:02,760 --> 00:12:08,240
הרצועות של התפילין צריכות להיות
.בצבע שחור, שחורות כעורב

213
00:12:08,320 --> 00:12:14,000
יש אומרים שצריך גם כן שהצד הפנימי
.של הרצועה יהיה בצבע שחור

214
00:12:14,240 --> 00:12:16,000
,זה דבר שהוא לא על פי ההלכה

215
00:12:16,080 --> 00:12:20,560
אבל יש כאלו שרוצים להקפיד בדבר הזה
,ותבוא עליהם הברכה

216
00:12:20,640 --> 00:12:24,080
.גם כן שהצד הפנימי הוא יהיה בצבע שחור

217
00:12:24,160 --> 00:12:29,880
זו הלכה למשה מסיני, שהרצועות צריכות
.להיות דווקא שחורות, ולא צבע אחר

218
00:12:30,680 --> 00:12:36,960
גם כן, את כל התפילין, את התפילין עצמן
.אנחנו תופרים בגידים

219
00:12:37,040 --> 00:12:40,200
,לא תופרים את זה בחוטים או בדברים כאלה

220
00:12:40,280 --> 00:12:43,280
.אלא רק בגידים של בהמה

221
00:12:43,360 --> 00:12:47,760
,כלומר, כל התפילין כולן
.הכול נעשה מבהמה

222
00:12:47,840 --> 00:12:50,080
והכול, כמו שאמרנו, מסיבה

223
00:12:50,160 --> 00:12:54,120
,שבא לרמז לנו על העניין שהתפילין

224
00:12:54,200 --> 00:12:58,160
,כמו שהבהמה עצמה היא הדבר הבזוי ביותר
כביכול, החומרי ביותר

225
00:12:58,240 --> 00:12:59,920
,שאנחנו מקדשים אותו

226
00:13:00,000 --> 00:13:05,880
כך אותו דבר, המטרה של האדם
.היא פשוט לקדש את החומר שבו הוא נמצא

227
00:13:05,960 --> 00:13:09,000
.קשר של תפילין צריך להיות למעלה

228
00:13:09,080 --> 00:13:10,480
?מה הכוונה למעלה

229
00:13:10,560 --> 00:13:16,120
כמו שאנחנו רואים כאן, הוא צריך להיות
,בגובה של הראש, בסוף עצם המפרקת

230
00:13:16,200 --> 00:13:17,680
.ולא בצוואר

231
00:13:17,760 --> 00:13:20,880
למה צריך דווקא
?שהקשר של התפילין יהיה למעלה

232
00:13:20,960 --> 00:13:24,840
.כדי שישראל יהיו למעלה ולא יהיו למטה

233
00:13:24,920 --> 00:13:28,280
.כך אומרת הגמרא במסכת מלאכות דף לה

234
00:13:28,360 --> 00:13:31,000
כמו כן, גם כן אומרת הגמרא שם

235
00:13:31,080 --> 00:13:35,200
שקשר של תפילין
.צריך להיות לפנים ולא לאחור

236
00:13:35,280 --> 00:13:38,440
?מה זה לפנים ולא לאחור
.שני פירושים

237
00:13:38,520 --> 00:13:40,560
,"פירוש אחד "לפנים ולא לאחור

238
00:13:40,640 --> 00:13:46,520
כמו שאנחנו רואים כאן, הצד הפנימי
.של הקשר הוא הצד היותר מבולגן

239
00:13:46,600 --> 00:13:48,560
.זה אמור להיות כלפי פנים

240
00:13:49,080 --> 00:13:53,480
,והצד החיצוני, שנראה יותר ברור
,'כמו האות ד

241
00:13:53,560 --> 00:13:55,680
,זה צריך להיות בחוץ

242
00:13:55,760 --> 00:13:58,440
.וזה הקשר שצריך להיות לפנים

243
00:13:58,800 --> 00:14:01,280
?או הסבר נוסף, מה זה לפנים

244
00:14:01,360 --> 00:14:04,640
.הכוונה שהקשר צריך להיות במרכז הראש

245
00:14:04,720 --> 00:14:08,240
,לא ימינה ולא שמאלה
,כמו שאנחנו רואים כאן

246
00:14:08,320 --> 00:14:10,560
.אלא ממש במרכז הראש

247
00:14:10,640 --> 00:14:11,760
?מה הסיבה

248
00:14:11,840 --> 00:14:15,200
.כדי שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור

249
00:14:15,280 --> 00:14:18,080
,כדי שהפנים, כביכול
,תהיה להם הארת פנים

250
00:14:18,160 --> 00:14:21,680
.שהקב"ה יאיר פנים לעם ישראל

251
00:14:21,800 --> 00:14:25,880
לכן אנחנו עושים את הקשר
.לפנים ולא לאחור

252
00:14:26,280 --> 00:14:28,440
,כמו שאנחנו רואים מכאן גם כן

253
00:14:28,520 --> 00:14:34,200
יש לנו את האות ש', שהיא נמצאת
.חקוקה על התפילין

254
00:14:34,280 --> 00:14:40,240
,'יש לנו את האות ד
.שהיא למעשה הקשר של התפילין של ראש

255
00:14:40,320 --> 00:14:44,000
ויש לנו בנוסף קשר
,שאנחנו עושים בתפילין של יד

256
00:14:44,080 --> 00:14:46,600
.'קשר שהוא בצורה של האות י

257
00:14:46,680 --> 00:14:50,760
,'הסיבה לדבר זה שם ש'-ד'-י

258
00:14:50,840 --> 00:14:52,840
.שהוא שומר על עם ישראל

259
00:14:52,920 --> 00:14:56,320
,שם שדי. ה-ש' נמצאת על התפילין

260
00:14:56,400 --> 00:14:58,880
ה-ד' נמצאת בקשר של ראש

261
00:14:58,960 --> 00:15:01,360
.וה-י' נמצאת בקשר של היד

262
00:15:01,440 --> 00:15:03,640
.שם שדי שומר עלינו

263
00:15:04,160 --> 00:15:07,760
?מה צריכים לכוון בשעה שמניחים תפילין

264
00:15:07,840 --> 00:15:10,400
הכוונה הפשוטה שצריכים לכוון

265
00:15:10,480 --> 00:15:14,280
,שהקב"ה ציווה אותנו על ייחוד השם

266
00:15:14,360 --> 00:15:17,240
.שצריכים לדעת שאין עוד מלבדו

267
00:15:17,320 --> 00:15:20,720
,הוא הכוח היחיד בבריאה
.אין עוד כוח אחר

268
00:15:20,800 --> 00:15:24,200
,והוא ציווה אותנו לזכור את יציאת מצרים

269
00:15:24,280 --> 00:15:28,080
,את כל הניסים שנעשו במצרים
את קריעת ים סוף

270
00:15:28,160 --> 00:15:31,480
את כל הניסים שהקב"ה
.עשה לנו בקריעת ים סוף

271
00:15:31,560 --> 00:15:33,400
,ולאחר שאדם חושב על זה

272
00:15:33,480 --> 00:15:36,720
,הוא צריך לשעבד, להשתעבד

273
00:15:36,800 --> 00:15:42,640
,הנשמה, שהיא במוח
.והלב, שהוא עיקר תאוות הגוף

274
00:15:42,720 --> 00:15:46,080
,כאשר אדם משעבד את זה
,את כולו, לבורא עולם

275
00:15:46,160 --> 00:15:48,360
.זאת הכוונה שמכוונים בתפילין

276
00:15:48,440 --> 00:15:49,960
וכמובן שצריך להיזהר

277
00:15:50,040 --> 00:15:53,200
שלא להסיח דעתו מן התפילין
.אפילו רגע אחד

278
00:15:53,280 --> 00:15:58,400
.כמה שיותר להיות בריכוז כשהתפילין עליי
.להיות בריכוז על הדבר הזה

279
00:15:59,440 --> 00:16:02,280
.יש כמה וכמה מעלות בתפילין

280
00:16:02,360 --> 00:16:06,520
כתוב בזוהר הקדוש
.שאדם שזהיר במצוות תפילין מאריך ימים

281
00:16:06,920 --> 00:16:09,800
.בנוסף, כתוב שכל עוונותיו נמחלים

282
00:16:09,880 --> 00:16:13,480
,אם אדם זהיר במצוות תפילין
.זוכה למחילת עוונות

283
00:16:13,840 --> 00:16:16,960
.יוצא קול בשמיים לטובתו

284
00:16:17,040 --> 00:16:20,280
.כל העולמות אומרים פלוני עובד השם

285
00:16:20,360 --> 00:16:22,200
.יוצא קול בשמיים לטובתו

286
00:16:22,760 --> 00:16:24,800
.שם השם נקרא עליו

287
00:16:24,880 --> 00:16:26,600
,ועוד דברים נוספים

288
00:16:27,400 --> 00:16:29,400
.מובטח לו שהוא בן העולם הבא

289
00:16:29,480 --> 00:16:33,800
כתוב שמובטח לאותו אדם
.שהוא בן העולם הבא על ידי הנחת התפילין

290
00:16:34,240 --> 00:16:36,840
.אין אש של גיהינום שולטת בו

291
00:16:36,920 --> 00:16:40,200
האש של גיהינום לא שולטת בו
.בזכות מצוות התפילין

292
00:16:40,560 --> 00:16:43,240
,וגם, כמו שדיברנו בתחילת הדברים

293
00:16:43,320 --> 00:16:47,440
.שמקבל את הכוח לקיים את כל התורה כולה

294
00:16:47,520 --> 00:16:49,240
,מסופר על העניין הזה

295
00:16:49,320 --> 00:16:54,200
של עד כמה האדם יכול לקדש את עצמו
.על ידי מצוות התפילין

296
00:16:54,280 --> 00:16:57,640
?מי לנו גדול מרבנו אור החיים הקדוש

297
00:16:57,720 --> 00:17:01,560
.רבי חיים בן עטר, שחי לפני כ-250 שנה

298
00:17:01,640 --> 00:17:07,600
רבנו חיים בן עטר
.הגיע לארץ ישראל בסוף ימיו וחי בירושלים

299
00:17:07,680 --> 00:17:10,360
.חי בירושלים והקים ישיבה בירושלים

300
00:17:11,080 --> 00:17:15,920
והנה, חלה את חוליו האחרון
.שבו השיב נשמתו

301
00:17:16,840 --> 00:17:21,720
,כמה ימים לפני פטירתו
נכנסה הרבנית לחדר שבו הוא שכב

302
00:17:21,800 --> 00:17:25,800
:והתחילה לבכות
?בעלי היקר, מה אעשה בלעדיך

303
00:17:26,640 --> 00:17:28,400
.הוא ניסה להרגיע אותה

304
00:17:28,640 --> 00:17:32,920
,היא אמרה לו: כן
?אבל פה בירושלים גם כן, איך אתפרנס

305
00:17:33,000 --> 00:17:35,760
?מאיפה תהיה לי פרנסה
,עד היום אתה עזרת לי

306
00:17:35,840 --> 00:17:38,160
.אתה הבאת לי, אני לא עשיתי שום דבר

307
00:17:38,240 --> 00:17:40,160
?מאיפה תהיה לי פרנסה

308
00:17:40,400 --> 00:17:42,520
:אמר לה רבנו, אור החיים הקדוש

309
00:17:42,600 --> 00:17:45,160
.אשתי היקרה, אל תפחדי

310
00:17:45,240 --> 00:17:47,800
לאחר 120 שנה

311
00:17:48,520 --> 00:17:51,160
,יבוא יהודי עשיר מאיסטנבול

312
00:17:51,760 --> 00:17:58,651
הוא יבקש ממך לקנות את התפילין שלי
ב-300 לירות זהב. 300 לירות זהב

313
00:17:58,660 --> 00:17:59,981
זה היה סכום אגדי

314
00:18:00,400 --> 00:18:02,800
.שאדם יכול היה לחיות איתו עשרות שנים

315
00:18:02,880 --> 00:18:06,520
,הוא יקנה את התפילין ב-300 לירה זהב

316
00:18:06,960 --> 00:18:10,000
.ואת תיתני לו את זה
.אל תתעקשי, תיתני לו את התפילין

317
00:18:10,080 --> 00:18:13,360
רק תגידי לו בשמי שאני מצווה אותו

318
00:18:13,440 --> 00:18:17,120
.שלא ישיח בתפילין אפילו שיחה אחת בטלה

319
00:18:17,760 --> 00:18:20,640
,והנה, לאחר כמה ימים
.השיב נשמתו לבוראה

320
00:18:20,720 --> 00:18:26,680
בתאריך י"ד בתמוז
.רבנו חיים בן עטר עלה בסערה השמיימה

321
00:18:26,760 --> 00:18:29,560
.כל עם ישראל ביכו את האבידה

322
00:18:30,040 --> 00:18:31,960
.שבעה ושלושים

323
00:18:32,040 --> 00:18:37,400
והנה, לאחר שלושים, דפיקה בדלת
.בביתו של אור החיים הקדוש

324
00:18:37,480 --> 00:18:41,040
יהודי עשיר מאיסטנבול
:מגיע לרבנית ואומר לה

325
00:18:41,120 --> 00:18:44,960
הרבנית, אני רוצה לקנות את התפילין
,של אור החיים הקדוש

326
00:18:45,040 --> 00:18:48,560
הנה כאן 300 לירות זהב
.מוכנות טבין ותקילין

327
00:18:48,640 --> 00:18:52,400
,אבקש ממך, הרבנית
.להעניק לי את התפילין

328
00:18:52,840 --> 00:18:56,960
הרבנית רצה מהר אל הארון
.להביא לו את התפילין

329
00:18:57,040 --> 00:19:00,120
.היא חוזרת וכולה בוכה ודומעת

330
00:19:00,200 --> 00:19:01,560
?מה קרה

331
00:19:02,120 --> 00:19:04,240
.בעלי כבר ידע שתגיע

332
00:19:04,680 --> 00:19:08,200
בעלי כבר אמר לי
שיבוא יהודי עשיר מאיסטנבול

333
00:19:08,280 --> 00:19:11,360
.וגם הוא נקב במחיר 300 לירות זהב

334
00:19:11,440 --> 00:19:17,120
אבל בעלי ציווה עליי לצוות עליך
,דבר מאוד מאוד מאוד חשוב

335
00:19:17,480 --> 00:19:21,280
.שלא תדבר אפילו דיבור אחד של חול

336
00:19:21,920 --> 00:19:25,800
ואסור לדבר דיבור של חול
.עם התפילין של רבנו אור החיים הקדוש

337
00:19:25,880 --> 00:19:29,640
,רק אם אתה רוצה לדבר משהו
.תחלוץ את התפילין ואחרי זה תדבר

338
00:19:30,400 --> 00:19:34,800
והיהודי קיבל על עצמו שלא ידבר
.שום דיבור של חול עם התפילין

339
00:19:34,880 --> 00:19:38,720
והנה, היהודי הזה לקח את התפילין

340
00:19:39,560 --> 00:19:42,280
,ולאחר שהתחיל להניח אותן

341
00:19:42,360 --> 00:19:45,240
.הרגיש כזאת התעוררות בקדושה

342
00:19:45,320 --> 00:19:51,080
וכל היום שלו היה מלא בהתרגשויות
.של תורה, של קדושה, של מצוות

343
00:19:51,160 --> 00:19:55,080
.כולו היה דבוק בהשם
.התפילה שלו הייתה נראית אחרת

344
00:19:55,160 --> 00:20:00,080
והיהודי הזה הרגיש
.התעלות עצומה עם התפילין

345
00:20:00,160 --> 00:20:02,640
והנה יום אחד הגיע אחד המשרתים

346
00:20:03,320 --> 00:20:07,560
.והתחיל לדבר איתו כך וכך. משא ומתן

347
00:20:07,920 --> 00:20:10,440
...והעשיר מרמז לו

348
00:20:11,800 --> 00:20:15,560
:אבל הוא ממשיך לדבר
.פלוני הגיע ואלמוני אמר כך

349
00:20:15,640 --> 00:20:19,720
עד שהוא לא התאפק
.ודיבר איתו כמה דיבורים של חול

350
00:20:19,800 --> 00:20:26,040
באותו הרגע הרגיש היהודי
,איך כל הקדושה של התפילין ירדה לו

351
00:20:26,120 --> 00:20:29,720
.כאילו ירד עשרת מונים
.אין לו כלום

352
00:20:29,800 --> 00:20:32,120
,התפילה כבר לא הייתה אותה תפילה

353
00:20:32,200 --> 00:20:34,160
.התחושה לא הייתה אותה תחושה

354
00:20:34,240 --> 00:20:37,440
.באותו היום הוא שלח את התפילין לבדיקה

355
00:20:37,880 --> 00:20:39,560
הם פותחים את התפילין

356
00:20:40,360 --> 00:20:41,800
.והם נדהמים

357
00:20:42,440 --> 00:20:45,040
.אין אפילו אות אחת בתפילין

358
00:20:45,120 --> 00:20:47,600
.כל האותיות פרחו

359
00:20:47,680 --> 00:20:52,240
עד כמה הגודל של הקדושה
,של רבנו אור החיים הקדוש

360
00:20:52,320 --> 00:20:57,000
שאפילו החומר שהיה בתוך התפילין
,קיבל כזאת קדושה עילאה

361
00:20:57,080 --> 00:21:00,400
,שכאשר אדם דיבר כמה דיבורים של חול

362
00:21:00,480 --> 00:21:02,640
כבר האותיות
.פרחו באוויר

363
00:21:02,720 --> 00:21:04,279
איזו מצווה
מיוחדת

364
00:21:04,288 --> 00:21:05,342
בורא עולם
.הביא לנו

365
00:21:05,440 --> 00:21:06,738
כמה מתנות

366
00:21:06,747 --> 00:21:08,269
.הוא הביא לנו עם המצווה הזאת

367
00:21:08,680 --> 00:21:10,080
?אפשר לוותר על זה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה