כוחות עליוניים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה כח יש לאדם הממוצע? האם גוי יכול להשפיע בעולמות העליונים? ומה היתה תוכניתו של נמרוד כשבנה מגדל וראשו בשמים?

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,280 --> 00:00:03,360
פרשת השבוע
שנקרא בעזרת השם בשבת זו

2
00:00:03,440 --> 00:00:04,860
,"פרשת "ואתחנן

3
00:00:06,120 --> 00:00:07,825
.שנת תשע"ח

4
00:00:11,440 --> 00:00:16,101
השבת הזאת היא הראשונה מתוך
."שבעה דנחמתא"

5
00:00:18,760 --> 00:00:21,265
והשבת אנחנו נקרא את ההפטרה

6
00:00:22,720 --> 00:00:26,305
."נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"

7
00:00:28,720 --> 00:00:33,000
ידוע לכולם שהנביא ישעיהו

8
00:00:33,080 --> 00:00:36,280
בהפטרות הנחמה שלו

9
00:00:36,640 --> 00:00:43,120
כופל את ההפטרות של הנחמה
.במילים כפולות

10
00:00:43,200 --> 00:00:48,280
מצאנו
,"נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"

11
00:00:48,360 --> 00:00:52,120
,"עורי עורי התעוררי התעוררי"

12
00:00:52,200 --> 00:00:55,200
,"אנוכי אנוכי הוא מנחמכם"

13
00:00:55,280 --> 00:00:59,480
."שוש אשיש בה' תגל נפשי"

14
00:00:59,560 --> 00:01:05,720
אתה מוצא שהפטרות הנחמה
.כופלות את עצמן

15
00:01:05,800 --> 00:01:08,200
,וחז"ל במדרש שואלים

16
00:01:08,280 --> 00:01:10,880
:ילקוט שמעוני, שואלים חז"ל

17
00:01:10,960 --> 00:01:14,520
?למה הפטרות הנחמה כופלות את עצמן

18
00:01:14,600 --> 00:01:18,280
."נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"

19
00:01:18,840 --> 00:01:22,240
:אומרים חז"ל, רבי אומר

20
00:01:22,320 --> 00:01:24,880
לפי שעם ישראל

21
00:01:24,960 --> 00:01:27,680
,חטאו בכפליים

22
00:01:27,760 --> 00:01:31,200
,"שנאמר "חטא חטאה ירושלים

23
00:01:31,280 --> 00:01:32,920
.לקו בכפליים

24
00:01:33,000 --> 00:01:36,760
גם העונש שהם קיבלו
,היה עונש כפול

25
00:01:36,840 --> 00:01:38,440
,"כמו "שבר על שבר

26
00:01:38,520 --> 00:01:39,720
,"בכה תבכה"

27
00:01:39,800 --> 00:01:42,240
."עיני עיני יורדה מים"

28
00:01:42,320 --> 00:01:44,840
אז כמו שהם חטאו בכפליים

29
00:01:44,920 --> 00:01:47,200
,וקיבלו עונש כפול

30
00:01:47,280 --> 00:01:49,800
,אותו הדבר
.גם קיבלו נחמה כפולה

31
00:01:49,880 --> 00:01:53,840
,אז חטאו בכפליים
לקו בכפליים

32
00:01:53,920 --> 00:01:57,560
,וגם, אותו דבר
.מתנחמים בכפליים

33
00:01:58,240 --> 00:02:03,000
כמובן שהמדרש הזה מחייב ביאור
.מתחילתו ועד סופו

34
00:02:03,080 --> 00:02:06,720
אנחנו כרגע לא יודעים לפענח
.את כל המדרש

35
00:02:06,800 --> 00:02:09,480
,אני רק רוצה לשאול שאלה אחת

36
00:02:09,560 --> 00:02:13,240
?"מה פירוש הדבר "חטאו בכפליים

37
00:02:13,320 --> 00:02:15,280
אם האדם חטא בחטא אחד

38
00:02:15,360 --> 00:02:17,760
,וחזר עליו פעם נוספת

39
00:02:17,840 --> 00:02:20,760
,"זה לא נקרא "חטאו בכפליים

40
00:02:20,840 --> 00:02:23,680
.זה נקרא שהוא חטא פעמיים

41
00:02:23,760 --> 00:02:25,200
,הוא עשה חטא אחד

42
00:02:25,280 --> 00:02:27,160
,וכשהוא גמר לחטוא
.הוא חטא פעם נוספת

43
00:02:27,240 --> 00:02:29,520
,אז זה לא חטא בכפליים

44
00:02:29,600 --> 00:02:31,720
.זה חטא שהוא חטא אותו פעמיים

45
00:02:31,800 --> 00:02:35,280
אז מה אומר לנו הנביא
,"חטא חטאה ירושלים"

46
00:02:35,360 --> 00:02:37,280
?חטאו בכפליים

47
00:02:37,360 --> 00:02:39,120
,ואחרי זה לקו בכפליים

48
00:02:39,200 --> 00:02:40,840
."עיני עיני יורדה מים"

49
00:02:40,920 --> 00:02:43,560
.אתה רואה שגם קיבלו פעמיים את זה

50
00:02:43,640 --> 00:02:47,560
,ומתנחמים בכפליים
."נחמו נחמו עמי"

51
00:02:47,640 --> 00:02:49,680
,אז יש כמה וכמה מבארים

52
00:02:49,760 --> 00:02:53,640
כל אחד ואחד
.בדרכו ובסגנונו שלו

53
00:02:53,720 --> 00:02:55,440
,אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר

54
00:02:55,520 --> 00:02:58,080
יש בספר "מעדני שמואל" בהפטרות

55
00:02:58,160 --> 00:02:59,760
ועוד כהנה וכהנה ספרים

56
00:02:59,840 --> 00:03:03,040
.שרבותינו דנים מה פשר הדבר

57
00:03:03,720 --> 00:03:07,000
אני רוצה ברשותכם
לעמוד על נקודה אחת

58
00:03:07,080 --> 00:03:10,040
.אליה התעוררתי בתשעה באב

59
00:03:10,480 --> 00:03:16,160
ובעזרת השם, ממנה להגיע
.ליסוד גדול בעבודת השם

60
00:03:16,240 --> 00:03:19,920
"בספר "נפש החיים
לרבי חיים מוולוז'ין

61
00:03:20,000 --> 00:03:22,920
'בשער א' בפרק ג

62
00:03:23,000 --> 00:03:27,640
מדבר רבי חיים מוולוז'ין
,על הכוח של האדם

63
00:03:27,720 --> 00:03:30,920
כמה כוחות הקב"ה נתן לאדם

64
00:03:31,000 --> 00:03:35,120
עד כדי כך
,שהוא נתן לו כוחות אלוקיים

65
00:03:35,200 --> 00:03:37,600
,"כי בצלם אלוקים עשה את האדם"

66
00:03:37,680 --> 00:03:40,240
ויברא אלוקים את האדם בצלמו"

67
00:03:40,320 --> 00:03:42,000
."בצלם אלוקים"

68
00:03:42,080 --> 00:03:45,920
,והיות והוא נתן לו כוחות כאלה"
,שהם בצלם אלוקים

69
00:03:46,000 --> 00:03:48,200
פירוש הדבר שהוא השליט"

70
00:03:48,280 --> 00:03:51,040
,את רצונו יתברך על האדם"

71
00:03:51,120 --> 00:03:53,280
שיהיה האדם פותח וסוגר"

72
00:03:53,360 --> 00:03:56,400
,של כמה אלפי רבואות"
כוחות ועולמות

73
00:03:56,480 --> 00:03:58,760
על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו"

74
00:03:58,840 --> 00:04:02,080
."בכל ענייניו בכל עת ורגע ממש"

75
00:04:02,160 --> 00:04:03,360
פירוש הדבר

76
00:04:03,440 --> 00:04:06,480
שהקב"ה נתן כוחות באדם
.שהוא יכול לבנות

77
00:04:06,560 --> 00:04:09,760
,אדם יכול לבנות עולמות
,אדם יכול לבנות ערים

78
00:04:09,840 --> 00:04:11,600
.אדם יכול לבנות מוסדות

79
00:04:11,680 --> 00:04:13,160
.אדם יכול להקים

80
00:04:13,240 --> 00:04:15,800
...אדם יכול
.יש לו כוחות עצומים

81
00:04:15,880 --> 00:04:18,280
...בני אדם
,תסתכלו מה בן אדם זה הקים

82
00:04:18,360 --> 00:04:19,760
.מה בן אדם פלוני הקים

83
00:04:19,840 --> 00:04:22,440
,תראו, זה הקים מוסדות
,זה הקים ישיבות

84
00:04:22,520 --> 00:04:24,200
.זה הקים ארגוני חסד

85
00:04:24,280 --> 00:04:26,520
,אתה רואה בני אדם מקימים אימפריות

86
00:04:26,600 --> 00:04:28,600
אימפריות שבאו מתוצאות כאלה

87
00:04:28,680 --> 00:04:31,000
?ואתה שואל: מאיפה הכוחות האלה

88
00:04:31,080 --> 00:04:33,080
:אומר לנו רבי חיים מוולוזי'ן

89
00:04:33,160 --> 00:04:37,280
זה מהפסוק
."כי בצלם אלוקים עשה את האדם"

90
00:04:37,360 --> 00:04:39,840
,ולכן הקב"ה נתן לאדם כוח

91
00:04:39,920 --> 00:04:42,320
ובכוח שלו הוא יכול לפעול

92
00:04:42,400 --> 00:04:46,840
ולעשות כביכול מהכוח של האלוקות
.שנמצא בתוכו

93
00:04:46,920 --> 00:04:49,600
ממשיך רבי חיים מוולוז'ין ואומר

94
00:04:49,680 --> 00:04:52,880
שאדם צריך לדעת
,שכל פעולה שהוא עושה

95
00:04:52,960 --> 00:04:56,360
,בכל פעולה שאדם פועל בעצמו

96
00:04:56,440 --> 00:04:59,160
.הוא בונה עולמות או מחריב אותם

97
00:04:59,240 --> 00:05:02,160
זאת אומרת שכל דיבור שלו
וכל מחשבה שלו

98
00:05:02,240 --> 00:05:03,720
וכל פעולה שלו

99
00:05:03,800 --> 00:05:06,600
.יכולה לבנות ויכולה להחריב

100
00:05:07,000 --> 00:05:10,840
הוא מביא על זה מדרש
שמופיע באיכה רבתי

101
00:05:10,920 --> 00:05:13,200
,"בפסוק "וילכו בלא כוח

102
00:05:13,280 --> 00:05:15,800
:מדרש שאמר רבי עקיבא

103
00:05:16,280 --> 00:05:19,360
בזמן שישראל
,עושים רצונו של מקום

104
00:05:19,440 --> 00:05:22,400
.מוסיפים כוח בפמליה של מעלה

105
00:05:22,480 --> 00:05:25,320
בזמן שעם ישראל
,עושה רצונו של מקום

106
00:05:25,400 --> 00:05:28,720
הם נותנים כוח בגבורה
.בפמליה של מעלה

107
00:05:28,800 --> 00:05:31,680
:'כמו שנאמר בתהילים מזמור ס

108
00:05:31,760 --> 00:05:34,160
."באלוקים נעשה חיל"

109
00:05:34,240 --> 00:05:37,480
ובזמן שאין ישראל
,עושים רצונו של מקום

110
00:05:37,560 --> 00:05:40,360
כביכול מתישים
.כוח גדול של מעלה

111
00:05:40,440 --> 00:05:43,080
כשעם ישראל
,לא עושה רצונו של מקום

112
00:05:43,160 --> 00:05:45,160
.הם מכחישים את הכוח של מעלה

113
00:05:45,240 --> 00:05:49,320
,כמו שנאמר
:ספר דברים, פרק ל"ב, פסוק י"ח

114
00:05:49,400 --> 00:05:52,280
."צור ילדך תשי"

115
00:05:52,360 --> 00:05:54,640
:"ממשיך הספר "נפש החיים

116
00:05:54,720 --> 00:05:56,240
,"וכן כתב בזוהר"

117
00:05:56,320 --> 00:05:58,520
:אני מקריא קטע מהזוהר

118
00:05:58,600 --> 00:06:01,880
דהא כד ישראל"
- "עבדין עובדין דלא כשרן

119
00:06:01,960 --> 00:06:06,440
,כשעם ישראל עושים מעשים
,רחמנא ליצלן, מעשים לא טובים

120
00:06:06,520 --> 00:06:07,920
,שלא כשרים

121
00:06:08,000 --> 00:06:08,800
?מה הם עושים

122
00:06:08,880 --> 00:06:12,320
כביכול מתישים
,חילא דקודשא בריך הוא

123
00:06:12,400 --> 00:06:15,400
.הם מתישים את הכוח של הקב"ה

124
00:06:15,480 --> 00:06:18,560
וכאשר "דהא כד
,"עבדין עובדן דכשרן

125
00:06:18,640 --> 00:06:21,400
,כאשר עם ישראל עושה מעשים כשרים

126
00:06:21,480 --> 00:06:24,320
יהבין תוקפא וחילא"
,"לקודשא בריך הוא

127
00:06:24,400 --> 00:06:27,480
.הם נותנים כוח לפמליה של מעלה

128
00:06:27,560 --> 00:06:30,200
,ועל זה נאמר
:זה הפסוק שכתוב

129
00:06:30,280 --> 00:06:32,080
"תנו עוז לאלוקים"

130
00:06:32,160 --> 00:06:33,680
?תנו עוז לאלוקים", במה"

131
00:06:33,760 --> 00:06:35,280
."ב"עובדן דכשרן

132
00:06:35,360 --> 00:06:37,720
?במה אתה נותן כוח לקב"ה

133
00:06:37,800 --> 00:06:40,480
.במעשים הכשרים שאתה עושה

134
00:06:40,560 --> 00:06:42,360
,ולכן אמר

135
00:06:42,440 --> 00:06:44,920
:"אומר הספר "נפש החיים

136
00:06:45,000 --> 00:06:46,640
,באלוקים נעשה חיל

137
00:06:46,720 --> 00:06:49,400
.שפירושו בעל הכוחות כולם

138
00:06:49,480 --> 00:06:51,800
,אנחנו נותנים על ידי המעשים שלנו

139
00:06:51,880 --> 00:06:54,760
אנחנו נותנים כוח
.לפמליה של מעלה

140
00:06:54,840 --> 00:06:56,800
,"ממשיך הספר "נפש החיים

141
00:06:56,880 --> 00:06:59,120
,אנחנו כבר מתחילים להתכונן לאלול

142
00:06:59,200 --> 00:07:01,520
שנבין מה אנחנו עושים
,בעוונות שלנו

143
00:07:01,600 --> 00:07:04,080
.מה אנחנו עושים במצוות שלנו

144
00:07:04,160 --> 00:07:06,680
,וזאת תורת האדם"

145
00:07:07,160 --> 00:07:09,000
,כל איש ישראל"

146
00:07:09,080 --> 00:07:11,920
אל יאמר בליבו חס וחלילה"

147
00:07:12,000 --> 00:07:15,600
כי מה אני ומה כוחי לפעול"
במעשיי השפלים

148
00:07:15,680 --> 00:07:17,160
."שום עניין בעולם"

149
00:07:17,240 --> 00:07:19,960
?תגיד לי, מה אני מסוגל לעשות
.אפשר לחשוב

150
00:07:20,040 --> 00:07:23,080
,אני, האדם הקטן הזה
,עושה עולמות

151
00:07:23,160 --> 00:07:26,240
,נותן כוח למעלה
,נותן כוח לקב"ה

152
00:07:26,320 --> 00:07:28,440
.אני מחליש פמליה של מעלה

153
00:07:28,520 --> 00:07:29,880
?איך זה מסתדר

154
00:07:29,960 --> 00:07:30,840
,"תנו עוז לאלוקים"

155
00:07:30,920 --> 00:07:34,240
.בזה שאנחנו נותנים כוח לקב"ה

156
00:07:34,320 --> 00:07:36,520
,"אבל יבין וידע"

157
00:07:36,600 --> 00:07:38,640
,"כותב הספר "נפש החיים

158
00:07:38,720 --> 00:07:40,640
ויקבע במחשבות ליבו"

159
00:07:40,720 --> 00:07:42,600
שכל מעשיו"

160
00:07:42,680 --> 00:07:45,080
ודיבוריו ומחשבותיו"

161
00:07:45,160 --> 00:07:47,040
בכל עת ובכל רגע"

162
00:07:47,120 --> 00:07:49,360
."לא אתאבידו חס וחלילה

163
00:07:49,440 --> 00:07:51,400
,כל מעשה שבן אדם עושה

164
00:07:51,480 --> 00:07:53,640
,כל תזוזה שבן אדם עושה

165
00:07:53,720 --> 00:07:56,440
,ביד, ברגל, בעין, במחשבה, בפה

166
00:07:56,520 --> 00:07:59,000
,כל דבר
.שום דבר לא נאבד

167
00:07:59,080 --> 00:08:00,400
הכול נרשם

168
00:08:00,480 --> 00:08:03,040
.והכול פועל והכול משפיע

169
00:08:03,120 --> 00:08:06,360
ומה רבו מעשיו"
ומאוד גדלו ורמו

170
00:08:06,440 --> 00:08:08,720
שכל אחת עולה כפי שורשה"

171
00:08:08,800 --> 00:08:11,520
,לפעול פעולתה בגובהי מרומים"

172
00:08:11,600 --> 00:08:14,680
בעולמות"
."וצחצחות האורות העליונים

173
00:08:14,760 --> 00:08:15,840
,פירוש הדבר

174
00:08:15,920 --> 00:08:20,840
כל פעולה שאדם עושה
.משפיעה בעולמות העליונים

175
00:08:20,920 --> 00:08:23,280
,וקרוב לומר
,"כותב "נפש החיים

176
00:08:23,360 --> 00:08:25,680
,להסביר עם זה את המשנה באבות

177
00:08:25,760 --> 00:08:28,800
המשנה באבות
:'נמצאת בפרק ב' משנה א

178
00:08:28,880 --> 00:08:31,480
."דע מה למעלה ממך"

179
00:08:31,560 --> 00:08:33,400
?"מה זה "דע מה למעלך ממך

180
00:08:33,480 --> 00:08:34,960
רצה לומר"

181
00:08:35,040 --> 00:08:37,040
כי גם אם אינך רואה בעיניך"

182
00:08:37,120 --> 00:08:39,800
,העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך"

183
00:08:39,880 --> 00:08:41,760
אבל תדע נאמנה"

184
00:08:41,840 --> 00:08:45,000
,כי כל מה שנעשה בעולמות העליונים"

185
00:08:45,080 --> 00:08:48,200
,גבוהי גבהים"
."הכול ממך הוא

186
00:08:48,280 --> 00:08:51,040
כל פעולה שאתה עושה למעלה

187
00:08:51,120 --> 00:08:54,120
.משפיעה, ועם זה יורד למטה

188
00:08:54,200 --> 00:08:57,440
הכול ממך הוא"
על פי מעשיך לאן נוטים

189
00:08:57,520 --> 00:08:59,760
."על פיהם יצאו ועל פיהם יבואו"

190
00:08:59,840 --> 00:09:01,080
פירוש הדבר

191
00:09:01,160 --> 00:09:03,200
שהמעשים שלך
:הם לא מעשים שאתה אומר

192
00:09:03,280 --> 00:09:04,640
,אני עשיתי בחדר שלי

193
00:09:04,720 --> 00:09:07,480
,אני גר ברחוב פלוני בקומה פלוני

194
00:09:07,560 --> 00:09:09,720
ואני יושב בחדר שלי
.ועובר עבירה

195
00:09:09,800 --> 00:09:12,920
לא, העבירה שלך
.משפיעה בעולמות העליונים

196
00:09:13,000 --> 00:09:16,080
אנחנו כולנו מכירים
,את דברי הגמרא במסכת ברכות

197
00:09:16,160 --> 00:09:19,240
,שאדם שאוכל דבר בלי ברכה

198
00:09:19,320 --> 00:09:20,440
,אומרת הגמרא

199
00:09:20,520 --> 00:09:22,080
כאילו גזל את הקב"ה"

200
00:09:22,160 --> 00:09:23,720
."וגזל את כנסת ישראל"

201
00:09:23,800 --> 00:09:25,640
?במה הוא גזל מכנסת ישראל

202
00:09:25,720 --> 00:09:28,520
כיוון שעל ידי הברכה
.הוא מוריד שפע לעולם

203
00:09:28,600 --> 00:09:30,480
,אם אתה לא מברך
?אז מה אתה עושה

204
00:09:30,560 --> 00:09:32,720
.אתה עוצר את השפע של העולם

205
00:09:32,800 --> 00:09:34,440
,פירוש הדבר שהפעולה שלך

206
00:09:34,520 --> 00:09:37,200
,אל תגיד: אני בבית שלי לקחתי כוס

207
00:09:37,280 --> 00:09:38,640
.שתיתי מים בלי ברכה

208
00:09:38,720 --> 00:09:40,360
,אני לא מבין
?מה בעולמות העליונים

209
00:09:40,440 --> 00:09:41,760
,אני עברתי עבירה

210
00:09:41,840 --> 00:09:45,040
,גזלתי מהקב"ה
,כי הוא מרשה לי לשתות רק עם ברכה

211
00:09:45,120 --> 00:09:48,080
.בסדר גמור
?מה ההשפעה שלי בעולמות העליונים

212
00:09:48,160 --> 00:09:49,120
:"אומר "נפש החיים

213
00:09:49,200 --> 00:09:51,640
אתה צריך לדעת שכל פעולה שלך

214
00:09:51,720 --> 00:09:53,520
.משפיעה בעולמות העליונים

215
00:09:53,600 --> 00:09:56,360
.אני אולי אביא לזה דוגמה יפה

216
00:09:56,440 --> 00:09:58,680
,יש בן אדם שעושה שיפוץ

217
00:09:58,760 --> 00:10:00,800
.ברוך השם עושה שיפוץ קטן

218
00:10:00,880 --> 00:10:03,240
עכשיו באמצע הבנייה

219
00:10:03,320 --> 00:10:05,280
,הוא נתקע, חסר לו ריילס

220
00:10:05,360 --> 00:10:08,400
.חסרה לו חתיכת ברזל באורך של מטר

221
00:10:08,480 --> 00:10:10,440
?נו, איפה הוא יבוא עכשיו
,אחת עשרה בלילה

222
00:10:10,520 --> 00:10:12,560
?מאיפה הוא יביא ריילסים של מטר

223
00:10:12,640 --> 00:10:13,880
,הום סנטר" סגור"

224
00:10:13,960 --> 00:10:16,040
,המסגרייה סגורה
?מה הוא עושה

225
00:10:16,120 --> 00:10:17,080
,אומר: פשוט מאוד

226
00:10:17,160 --> 00:10:19,440
,לא רחוק מפה יש תחנת רכבת

227
00:10:19,520 --> 00:10:22,800
יש שם כמה מאות קילומטרים
.של ריילסים

228
00:10:22,880 --> 00:10:25,160
,הוא לוקח סנטימטר, מודד מטר

229
00:10:25,240 --> 00:10:27,400
,מסמן עם עיפרון מצד לצד

230
00:10:27,480 --> 00:10:29,360
...לוקח דיסק, עושה

231
00:10:29,440 --> 00:10:30,800
,חותך בשני צדדים

232
00:10:30,880 --> 00:10:33,240
לוקח את המטר
ושם אותו בסוכה שלו

233
00:10:33,320 --> 00:10:34,200
.והכול בסדר גמור

234
00:10:34,280 --> 00:10:36,880
...בסוכה, אני יודע
.במרפסת שהוא מוציא

235
00:10:37,000 --> 00:10:38,000
:מבסוט, הוא חושב

236
00:10:38,080 --> 00:10:40,480
.תשמע, השארתי 280 ק"מ

237
00:10:40,560 --> 00:10:43,400
,כולה לקחתי מטר
,עכשיו נהיה 279

238
00:10:43,480 --> 00:10:45,400
.לא ביג דיל גדול

239
00:10:45,480 --> 00:10:47,720
,נו, בבוקר הוא פותח את החדשות

240
00:10:47,800 --> 00:10:51,760
הוא שומע שהרכבת
שיצאה ממודיעין לכיוון חיפה

241
00:10:51,840 --> 00:10:55,480
,ירדה מהפסים
.יש 60 הרוגים ו-30 פצועים

242
00:10:55,560 --> 00:10:57,600
:אומר
,מעניין, מה זה הקטר הזה מטומטם

243
00:10:57,680 --> 00:10:59,000
?הוא לא יודע לנסוע

244
00:10:59,080 --> 00:10:59,960
?מה קרה לו

245
00:11:00,040 --> 00:11:01,160
.הוא סטה מהמסילה

246
00:11:01,240 --> 00:11:02,760
?מה, איך יכול לסטות מהמסילה

247
00:11:02,840 --> 00:11:04,640
.נרדם בטח, המשוגע הזה

248
00:11:04,720 --> 00:11:05,720
?איך ירד מהמסילה

249
00:11:05,800 --> 00:11:07,840
,בסוף התברר שהוא בכלל לא נרדם

250
00:11:07,920 --> 00:11:10,400
,הוא לקח את הסיבוב
.היה חסר שם מטר

251
00:11:10,480 --> 00:11:12,600
,היה חסר מטר
,הקטר פנה ימינה

252
00:11:12,680 --> 00:11:14,640
.ירד מהמסילה
?מי אשם

253
00:11:14,720 --> 00:11:16,440
.אומר: אתה אשם
?למה לקחת מטר

254
00:11:16,520 --> 00:11:18,680
?אומר: אני אשם? מה אתה רוצה
.לקחתי מטר

255
00:11:18,760 --> 00:11:20,520
?כמה עולה מטר? 60 שקל

256
00:11:20,600 --> 00:11:23,720
תוציא חשבונית, 60 פלוס מע"מ
.וסגוּר העניין

257
00:11:23,800 --> 00:11:26,080
?אני הפלתי רכבות
?מה אתה מבלבל את המוח

258
00:11:26,160 --> 00:11:27,280
.אני לא עשיתי שום דבר

259
00:11:27,360 --> 00:11:29,720
?מה עשיתי
.בסך הכול לקחתי ריילס של מטר

260
00:11:29,800 --> 00:11:31,520
,נכון, לקחת של מטר

261
00:11:31,600 --> 00:11:32,640
?אבל מה זה עשה

262
00:11:32,720 --> 00:11:33,880
,הוריד את כל הקטר

263
00:11:33,960 --> 00:11:35,280
,הוריד את הקטר
,הוריד את הקרונות

264
00:11:35,360 --> 00:11:37,280
.התהפכו, זו התוצאה

265
00:11:37,360 --> 00:11:39,000
?אומר הבן אדם: מה אתה רוצה

266
00:11:39,080 --> 00:11:41,520
."אני עשיתי מה שנקרא "בקטנה

267
00:11:41,600 --> 00:11:44,160
אתה הולך, שם עליי תיק
.שרכבת נפלה

268
00:11:44,240 --> 00:11:47,160
?אומר: מה אני עשיתי
.גנבתי מטר

269
00:11:47,240 --> 00:11:48,920
ראיתי פעם באחד המקומות

270
00:11:49,000 --> 00:11:52,280
.איזה רעיון, בנוי על אותו רעיון

271
00:11:52,360 --> 00:11:55,840
.היה בן אדם אחד חיפש אום
?אתם יודעים מה זה אום

272
00:11:55,920 --> 00:11:57,880
.חיפש אום כזה של בורג

273
00:11:57,960 --> 00:12:00,080
.אבל אום גדול, לא קטן
.חיפש

274
00:12:00,160 --> 00:12:02,960
,בקיצור הלך
.חיפש פה, חיפש שם - לא מצא

275
00:12:03,040 --> 00:12:05,480
אמצע הלילה, הוא צריך אום
,לסגור משהו, הוא לא מוצא

276
00:12:05,560 --> 00:12:06,360
,עולה לגג

277
00:12:06,440 --> 00:12:08,600
חשב אולי נשאר משהו מאיזה דוד שמש

278
00:12:08,680 --> 00:12:10,640
...שמה יכול להיות איזה

279
00:12:10,720 --> 00:12:12,080
,מחפש ימינה, שמאלה

280
00:12:12,160 --> 00:12:13,400
,מסתובב על הגג עם פנס

281
00:12:13,480 --> 00:12:15,800
,פתאום הוא רואה אום
,נראה לו שזה די מתאים

282
00:12:15,880 --> 00:12:17,440
,אבל האום הזה לא היה משוחרר

283
00:12:17,520 --> 00:12:19,480
.היה מחובר לאיזה בורג

284
00:12:19,560 --> 00:12:21,400
:אז הוא אומר
?מה, בורג על הגג

285
00:12:21,480 --> 00:12:23,120
?ככה אום שוכב עם בורג

286
00:12:23,200 --> 00:12:26,520
זה בטח נשאר מהבנאים של פעם

287
00:12:26,600 --> 00:12:27,960
...שלא היה להם
.שמו ברזל

288
00:12:28,040 --> 00:12:29,400
.מצאו ברזל, דחפו אותו שמה

289
00:12:29,480 --> 00:12:32,840
,לוקח מפתחת שוודי
,פותח את האום

290
00:12:32,920 --> 00:12:35,040
,מוציא אותו ביד
,בודק שהקוטר מתאים לו

291
00:12:35,120 --> 00:12:36,720
.בדיוק, זה מה שהוא צריך

292
00:12:36,800 --> 00:12:38,960
יופי, הולך קובע את זה
,איפה שהוא צריך

293
00:12:39,040 --> 00:12:40,200
.מחזק את זה

294
00:12:40,280 --> 00:12:42,600
.יורד הביתה, יושב בבית

295
00:12:42,680 --> 00:12:45,520
אחרי איזה עשר דקות
.שומע אצל השכנים פיצוץ

296
00:12:46,440 --> 00:12:49,000
"!משהו התפוצץ, כולם "הצילו

297
00:12:49,080 --> 00:12:50,800
...כולם רצים

298
00:12:50,880 --> 00:12:51,800
?מה קרה

299
00:12:51,880 --> 00:12:54,760
,הייתה להם בסלון נברשת ענקית

300
00:12:54,840 --> 00:12:56,000
,נברשת ענקית

301
00:12:56,080 --> 00:12:58,360
,כולה עשויה מזהב
,בן פורת יוסף

302
00:12:58,440 --> 00:12:59,640
,עם קריסטלים

303
00:12:59,720 --> 00:13:00,840
.נפל עליהם מלמעלה

304
00:13:00,920 --> 00:13:02,840
,עומד ברוך השם 15 שנה
,לא נפל

305
00:13:02,920 --> 00:13:05,320
.פתאום נפל
?איך נפל

306
00:13:05,400 --> 00:13:07,720
פשוט הוא שחרר את האום
,שהחזיק את זה

307
00:13:07,800 --> 00:13:11,000
הכניסו כזו נברשת דוך אין דוך
,עד התקרה למעלה

308
00:13:11,080 --> 00:13:13,240
,סגרו אותו עם אום
.שמו מסביב גבס

309
00:13:13,320 --> 00:13:16,160
,שהכול יעבוד, שמו מסביב זפת
,שלא יטפטף מים

310
00:13:16,240 --> 00:13:17,120
.והכול היה סגור

311
00:13:17,200 --> 00:13:18,160
.אבל הוא רצה אום

312
00:13:18,240 --> 00:13:19,480
?אומר: אני בסך הכול מה עשיתי

313
00:13:19,560 --> 00:13:20,840
?אני שברתי לך נברשת

314
00:13:20,920 --> 00:13:22,000
,לא נגעתי לך בנברשת

315
00:13:22,080 --> 00:13:24,000
?מה אתה רוצה
.לקחתי את האום

316
00:13:24,080 --> 00:13:26,320
:"אומר לנו "נפש החיים
.אותו דבר כאן

317
00:13:26,400 --> 00:13:27,440
,תדע לך

318
00:13:27,520 --> 00:13:29,720
,אתה אומר: אני לא עשיתי כלום
.רק לא בירכתי

319
00:13:29,800 --> 00:13:31,840
?לא בירכת
.לא הורדת את השפע

320
00:13:31,920 --> 00:13:33,000
,עשית מעשה כזה

321
00:13:33,080 --> 00:13:35,320
.גרמת למשפחה הזאת מצוקה

322
00:13:35,400 --> 00:13:37,520
?לא עשית ככה
.גרמת לשני חולי

323
00:13:37,600 --> 00:13:38,560
,פירוש הדבר

324
00:13:38,640 --> 00:13:41,120
במעשים שלך אתה לא יכול להגיד
."אני לבד"

325
00:13:41,200 --> 00:13:44,320
כמו שמביאים לנו
רבותינו בעלי המוסר

326
00:13:44,400 --> 00:13:45,800
:מה שכתוב במדרש

327
00:13:45,880 --> 00:13:47,760
,משל לאדם שהפליג בספינה

328
00:13:47,840 --> 00:13:49,920
.ואחד החליט לעשות חור בספינה

329
00:13:50,000 --> 00:13:51,760
?אומר: מה רע
,הוא לא רוצה חור גדול

330
00:13:51,840 --> 00:13:53,320
.מה שנקרא בקטנה

331
00:13:53,400 --> 00:13:55,560
.בא לו שתהיה לו מזרקה בתוך החדר

332
00:13:55,640 --> 00:13:58,040
.ככה שפריץ מלמטה יצא לו קצת

333
00:13:58,120 --> 00:13:59,480
?מה רע במזרקה בתוך החדר

334
00:13:59,560 --> 00:14:01,640
מה, צריך לנסוע
?לכיכר מלכי העירייה

335
00:14:01,720 --> 00:14:03,560
הוא יכול לעשות
,את זה אצלו בספינה

336
00:14:03,640 --> 00:14:06,080
להרגיש שהוא נמצא בחופש
.בתוך הספינה

337
00:14:06,160 --> 00:14:07,440
?אמרו: תגיד, אתה בסדר

338
00:14:07,520 --> 00:14:08,600
.עוד מעט הספינה תטבע

339
00:14:08,680 --> 00:14:09,560
,לא הבנתי, הוא אומר

340
00:14:09,640 --> 00:14:11,760
?מהמזרקה שלי הספינה תטבע

341
00:14:11,840 --> 00:14:13,600
,זה החדר שלי
,אני רוצה מה שבא לי

342
00:14:13,680 --> 00:14:14,480
.אני עושה מה שאני רוצה

343
00:14:14,560 --> 00:14:15,560
הוא אומר: תדע לך

344
00:14:15,640 --> 00:14:17,680
,שמה שאתה עושה בחדר שלך

345
00:14:17,760 --> 00:14:19,560
.אתה מטביע את כל הספינה

346
00:14:19,640 --> 00:14:21,720
:"אותו דבר אומר לנו "נפש החיים

347
00:14:21,800 --> 00:14:23,280
,כשבן אדם עושה מעשה

348
00:14:23,360 --> 00:14:24,480
?שלא יאמר: אני, מה אני

349
00:14:24,560 --> 00:14:27,240
,אני גר בחדר אטום
.הכול בסדר גמור

350
00:14:27,320 --> 00:14:28,680
?איך אמר לי השבוע מישהו

351
00:14:28,760 --> 00:14:30,360
,אמר לי
:בדרך צחות הוא אומר

352
00:14:30,440 --> 00:14:32,600
נשרפים בדרום, נשרפים שדות

353
00:14:32,680 --> 00:14:35,920
?ובתים נשרפים שמה. מה

354
00:14:36,000 --> 00:14:37,280
.עפיפונים

355
00:14:37,360 --> 00:14:39,960
?עפיפונים
?מה אתה מאשים אותי בעפיפונים

356
00:14:40,040 --> 00:14:41,160
:אז אחד אמר לי

357
00:14:41,240 --> 00:14:43,840
.מהאייפון שלך עף העפיפון שמה

358
00:14:43,920 --> 00:14:46,480
מה"אייפיפונים" שלך
.עפים העפיפונים שמה

359
00:14:46,560 --> 00:14:49,520
כל אחד עם האייפון שלו
.הוא מעיף את העפיפונים

360
00:14:49,600 --> 00:14:50,800
.יבוא יאשים אותך

361
00:14:50,880 --> 00:14:53,760
?מהאייפון שלי העפיפון שלך

362
00:14:53,840 --> 00:14:56,240
,כן, מהאייפון שלך לעפיפון ההוא
.זה אותו דבר

363
00:14:56,320 --> 00:14:57,120
.אתה לא עשית כלום

364
00:14:57,200 --> 00:14:59,480
אתה רק עם האייפון שלך
,עשית עפיפון שמה

365
00:14:59,560 --> 00:15:00,560
.זה הכול בסדר גמור

366
00:15:00,640 --> 00:15:01,480
רק תדע לך

367
00:15:01,560 --> 00:15:04,160
שכל פעולה שלך
.משפיעה בעולמות העליונים

368
00:15:04,240 --> 00:15:05,760
.זה מה שכתוב כאן

369
00:15:05,840 --> 00:15:10,600
,ובאמת, כותב רבי חיים מוולוז'ין
:ובזה סיימנו את הדברים שלו

370
00:15:10,680 --> 00:15:13,760
- "כי האיש החכם ויבן את זאת לעמיתו"

371
00:15:13,840 --> 00:15:16,200
אדם שיכניס את זה טוב טוב לראש

372
00:15:16,280 --> 00:15:18,840
שפעולה שלו
,פועלת בעולמות העליונים

373
00:15:18,920 --> 00:15:21,480
,"ליבו יחיל בקרבו בחיל וברעדה"

374
00:15:21,560 --> 00:15:23,800
.אדם ייכנס לחרדה

375
00:15:23,880 --> 00:15:26,600
בשומו על ליבו"
,על מעשיו אשר לא טובים

376
00:15:26,680 --> 00:15:31,160
עד היכן המה מגיעים לקלקל
."ולהרוס בחטא קל, חס ושלום

377
00:15:31,240 --> 00:15:34,360
אם אתה תבין שהמעשה שלך
,הוא לא מעשה פה נקודתי

378
00:15:34,440 --> 00:15:36,360
,אלא משפיע בעולמות העליונים

379
00:15:36,440 --> 00:15:38,040
.אתה תיכנס לחרדה

380
00:15:38,120 --> 00:15:39,800
אתה תבין שהעבירה שלך עכשיו

381
00:15:39,880 --> 00:15:41,720
.יכולה להרוס למשפחה בריאות

382
00:15:41,800 --> 00:15:44,480
המעשה שלך
.יכול להפריע לשני בפרנסה

383
00:15:44,560 --> 00:15:47,920
המעשה שלך יכול לגרום
.שהילד ההוא ינשור מהישיבה

384
00:15:48,000 --> 00:15:49,320
?אני הנשרתי אותו מהישיבה

385
00:15:49,400 --> 00:15:50,680
.כן, במעשה שלך

386
00:15:50,760 --> 00:15:53,440
,אם אתה היית לומד יותר
,אם אתה היית מתפלל יותר טוב

387
00:15:53,520 --> 00:15:55,040
,אם אתה היית מכוון יותר טוב

388
00:15:55,120 --> 00:15:56,960
,אז היית מונע, רחמנא ליצלן

389
00:15:57,040 --> 00:15:57,960
.מהילד הזה ליפול

390
00:15:58,040 --> 00:16:00,000
.אז זה קשור אליך

391
00:16:00,080 --> 00:16:02,600
..."כותב כאן "נפש החיים

392
00:16:02,680 --> 00:16:05,160
.'סליחה, ב"נפש החיים" בפרק ד

393
00:16:05,240 --> 00:16:06,360
:הוא אומר כך

394
00:16:06,440 --> 00:16:09,000
וכאשר אדם יכניס את זה"
,במחשבה שלו

395
00:16:09,080 --> 00:16:12,720
הוא ידע שהאדם בחטא שלו"

396
00:16:12,800 --> 00:16:14,640
מחריב הרבה יותר"

397
00:16:14,720 --> 00:16:18,200
."ממה שהחריבו נבוכדנצר וטיטוס"

398
00:16:18,280 --> 00:16:19,920
האדם במעשה שלו

399
00:16:20,000 --> 00:16:23,520
מחריב יותר ממה
שנבוכדנצר החריב בית ראשון

400
00:16:23,600 --> 00:16:25,320
.וטיטוס בית שני

401
00:16:25,400 --> 00:16:28,120
אני במעשה שלי
?פועל יותר מנבוכדנצר

402
00:16:28,200 --> 00:16:29,560
.הוא הרס את בית המקדש

403
00:16:29,640 --> 00:16:32,360
?מה אתה מאשים אותי
?אני החרבתי את בית המקדש

404
00:16:32,440 --> 00:16:34,640
.אומר "נפש החיים": כן

405
00:16:34,720 --> 00:16:37,760
כי נבוכדנצר וטיטוס"
לא עשו במעשיהם

406
00:16:37,840 --> 00:16:40,560
."שום פגם וקלקול למעלה"

407
00:16:40,640 --> 00:16:44,400
נבוכדנצר וטיטוס
.החריבו את בית מקדש של מטה

408
00:16:44,480 --> 00:16:48,080
כי לא להם חלק ושורש"
בעולמות העליונים

409
00:16:48,160 --> 00:16:50,720
."שיכולים לנגוע שם במעשיהם"

410
00:16:50,800 --> 00:16:54,120
נבוכדנצר וטיטוס
,יכולים להחריב בית מקדש של מטה

411
00:16:54,200 --> 00:16:55,320
.זה מה שהם יכולים להחריב

412
00:16:55,400 --> 00:16:58,280
אין להם שום קשר
.לעולמות העליונים

413
00:16:58,360 --> 00:17:00,640
רק שבחטאינו"

414
00:17:00,720 --> 00:17:04,360
נתמעט ותש כביכול"
."כוח גבורה של מעלה

415
00:17:04,440 --> 00:17:05,960
,אנחנו על ידי העבירות שלנו

416
00:17:06,040 --> 00:17:07,960
אמרנו, ברגע שאנחנו חוטאים

417
00:17:08,040 --> 00:17:10,640
זה מחליש את הכוח
,של פמליה של מעלה

418
00:17:10,720 --> 00:17:12,160
."מחליש כוח "תנו עוז לאלוקים

419
00:17:12,240 --> 00:17:14,720
על ידי המצוות שלנו
.נותנים כוחות למעלה

420
00:17:14,800 --> 00:17:17,640
ולכן באותו רגע שאנחנו חטאנו

421
00:17:17,720 --> 00:17:21,360
את מקדש השם טימאו"
,"כביכול במקדש העליון

422
00:17:21,440 --> 00:17:23,720
,וברגע שטימאו במקדש העליון

423
00:17:23,800 --> 00:17:26,600
על ידי כך ניתן כוח"
לנבוכדנצר וטיטוס

424
00:17:26,680 --> 00:17:28,560
להחריב המקדש של מטה"

425
00:17:28,640 --> 00:17:30,880
."המכוון כנגד מקדש של מעלה"

426
00:17:30,960 --> 00:17:33,600
:"אומר לנו "נפש החיים
,תדע לך

427
00:17:33,680 --> 00:17:37,800
אם אתה רואה שטיטוס ונבוכדנצר
,החריבו בית מקדש של מטה

428
00:17:37,880 --> 00:17:41,760
פירוש הדבר שקודם כול
.למעלה נחרב בית המקדש

429
00:17:41,840 --> 00:17:44,040
,והיות ולמעלה נחרב בית המקדש

430
00:17:44,120 --> 00:17:46,240
:יצאה בת קול ואמרה לו

431
00:17:46,320 --> 00:17:47,960
- "קמחא טחינא טחנת"

432
00:17:48,040 --> 00:17:49,720
,אתה טוחן קמח טחון

433
00:17:49,800 --> 00:17:51,280
.בית שרוף שרפת

434
00:17:51,360 --> 00:17:52,480
,אז זה לא היה בית שרוף

435
00:17:52,560 --> 00:17:54,480
,הבית עמד מאוד יפה
?מה שרוף

436
00:17:54,560 --> 00:17:57,360
אם למעלה אתם החרבתם
את בית המקדש

437
00:17:57,440 --> 00:17:59,080
,על ידי העבירות שלכם

438
00:17:59,160 --> 00:18:01,960
,אם למעלה החרבתם את בית המקדש
?מה התוצאה

439
00:18:02,040 --> 00:18:04,760
.התוצאה שלמטה נשרף בית המקדש

440
00:18:04,840 --> 00:18:08,320
וזהו שנאמר: "הרי כי עוונותינו
,החריבו נווה למעלה

441
00:18:08,400 --> 00:18:10,200
,עולמות עליונים הקדושים"

442
00:18:10,280 --> 00:18:13,400
.והמה החריבו רק נווה למטה"

443
00:18:13,480 --> 00:18:16,560
:וזהו שהתפלל דוד המלך, עליו השלום"

444
00:18:16,640 --> 00:18:19,640
ייוודע כמביא למעלה"
,"בסבך עץ קרדומות

445
00:18:19,720 --> 00:18:21,040
.תהילים ע"ד

446
00:18:21,120 --> 00:18:25,080
ביקש שייחשב לו כאילו למעלה"
,בשמי מרומים הרס

447
00:18:25,160 --> 00:18:27,280
."אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל"

448
00:18:27,360 --> 00:18:31,440
"עד כאן הדברים "נפש החיים
.'שער א', פרק ג'-ד

449
00:18:31,520 --> 00:18:33,440
,רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת

450
00:18:33,520 --> 00:18:36,760
אני רוצה בעזרת השם
.לעמוד על רעיון נפלא

451
00:18:36,840 --> 00:18:38,520
"על ספר "נפש החיים

452
00:18:38,600 --> 00:18:41,360
."יש ביאור שנקרא "ובחרת בחיים

453
00:18:41,440 --> 00:18:44,840
"בספר "ובחרת בחיים
:הוא שואל שאלה מאוד יפה

454
00:18:44,920 --> 00:18:48,760
ממתי הפעולות של אומות העולם

455
00:18:48,840 --> 00:18:50,800
?לא משפיעות בפמליה של מעלה

456
00:18:50,880 --> 00:18:52,360
?מתי חל השינוי

457
00:18:52,440 --> 00:18:55,360
אם אתה אומר
,"בצלם אלוקים ברא את האדם"

458
00:18:55,440 --> 00:18:57,200
,"אם "בצלם אלוקים ברא את האדם

459
00:18:57,280 --> 00:19:00,000
אתה אומר שהקב"ה
,נתן כוח לכל בן אדם

460
00:19:00,080 --> 00:19:01,800
,הוא נתן לו כוח לברוא עולמות

461
00:19:01,880 --> 00:19:03,360
אז מתי קרה כדבר הזה

462
00:19:03,440 --> 00:19:06,440
שהפעולות שלהם
?מחלישות פמליה של מעלה

463
00:19:06,520 --> 00:19:08,520
?למה שיחליש פמליה של מעלה

464
00:19:08,600 --> 00:19:10,640
למה גוי שעושה מעשה

465
00:19:10,720 --> 00:19:12,320
?לא פוגע בפמליה של מעלה

466
00:19:12,400 --> 00:19:14,560
למה גוי שעושה מעשה טוב

467
00:19:14,640 --> 00:19:16,640
?לא נותן כוח לפמליה של מעלה

468
00:19:16,720 --> 00:19:19,360
?איפה נקודת השבירה
מאיפה זה קרה

469
00:19:19,440 --> 00:19:22,080
שרק יהודי
,נותן כוח לפמליה של מעלה

470
00:19:22,160 --> 00:19:24,400
ורק יהודי מחליש כוח
?של פמליה של מעלה

471
00:19:24,480 --> 00:19:26,480
?למה זה לא אצל אומות העולם

472
00:19:26,560 --> 00:19:29,080
."כך שואל הספר "ובחרת בחיים

473
00:19:29,160 --> 00:19:30,600
,והוא עונה תשובה נפלאה

474
00:19:30,680 --> 00:19:32,920
ואני אביא את המקור
.לתשובה הנפלאה הזאת

475
00:19:33,000 --> 00:19:35,760
"המקור נמצא בספר "חסד לאברהם

476
00:19:35,840 --> 00:19:38,880
,של הסבא של החיד"א
,רבי אברהם אזולאי

477
00:19:38,960 --> 00:19:40,200
.בספר שלו

478
00:19:40,280 --> 00:19:42,080
,אבל כדי להבין על מה הוא מדבר

479
00:19:42,160 --> 00:19:45,760
צריכים להקדים הקדמה קצרה
.בסייעתא דשמיא

480
00:19:45,840 --> 00:19:48,800
אנחנו בעזרת השם

481
00:19:48,880 --> 00:19:50,800
.בקרוב נגיע לפרשת נח

482
00:19:50,880 --> 00:19:54,800
אוטוטו אנחנו כבר
,מגיעים לחודש תשרי

483
00:19:54,880 --> 00:19:57,640
ובחודש תשרי
,אנחנו נקרא את פרשת נח

484
00:19:57,720 --> 00:19:59,800
.או בתחילת חודש חשוון

485
00:19:59,880 --> 00:20:03,880
.שם מדברת התורה על דור הפלגה

486
00:20:03,960 --> 00:20:07,400
.דור הפלגה החליטו למרוד בקב"ה

487
00:20:07,480 --> 00:20:09,280
?מה זה למרוד בקב"ה

488
00:20:09,360 --> 00:20:12,280
,אומרת התורה
:נקרא את הפסוק בפנים

489
00:20:12,360 --> 00:20:15,400
ויהי כל הארץ שפה אחת"
."ודברים אחדים

490
00:20:15,480 --> 00:20:16,880
?"מה זה "שפה אחת

491
00:20:16,960 --> 00:20:19,320
.כל העולם דיבר לשון הקודש

492
00:20:19,400 --> 00:20:21,840
,כולם שפה אחת
.הייתה להם לשון הקודש

493
00:20:21,920 --> 00:20:23,360
?"מה זה "ודברים אחדים

494
00:20:23,440 --> 00:20:25,560
אם אתה אומר
,שלכולם הייתה שפה אחת

495
00:20:25,640 --> 00:20:27,400
?"מה זה "ודברים אחדים

496
00:20:27,480 --> 00:20:28,920
,אומרים חז"ל במדרש

497
00:20:29,000 --> 00:20:30,520
אמר רבי יוחנן

498
00:20:30,600 --> 00:20:33,720
."שאמרו דברים כנגד היחידים"

499
00:20:33,800 --> 00:20:34,960
פירוש הדבר

500
00:20:35,040 --> 00:20:36,720
?דברים אחדים", מה פירוש הדבר"

501
00:20:36,800 --> 00:20:38,840
.דברים חדים, דברים נוקבים

502
00:20:38,920 --> 00:20:41,000
.כנגד מי? כנד היחידים

503
00:20:41,080 --> 00:20:42,320
?"מיהם "היחידים

504
00:20:42,400 --> 00:20:45,760
,הקב"ה
,"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

505
00:20:45,840 --> 00:20:49,240
,וכנגד אברהם אבינו
."שנאמר "אחד היה אברהם

506
00:20:49,320 --> 00:20:51,040
?אז על מה הם יצאו להילחם

507
00:20:51,120 --> 00:20:53,160
,על הקב"ה שהוא אחד

508
00:20:53,240 --> 00:20:55,520
ועל אברהם אבינו שייצג את הקב"ה

509
00:20:55,600 --> 00:20:57,240
.והפיץ את דבר השם בעולם

510
00:20:57,320 --> 00:20:58,200
?אז מה הם היו

511
00:20:58,280 --> 00:21:01,000
,"כולם היו שפה אחת ודברים אחדים"

512
00:21:01,080 --> 00:21:03,840
.כולם יצאו למלחמה כנגד הקב"ה

513
00:21:03,920 --> 00:21:06,160
?מה הם אמרו
:אומרים חז"ל במדרש

514
00:21:06,240 --> 00:21:09,640
אמרו "אברהם זה
."פרדה עקרה הוא ואינו מוליד

515
00:21:09,720 --> 00:21:11,280
:ועל השם אלוקינו אמרו

516
00:21:11,360 --> 00:21:13,600
לא כל הימנו לבור לו את העליונים"

517
00:21:13,680 --> 00:21:15,680
,וליתן לנו את התחתונים"

518
00:21:15,760 --> 00:21:19,800
אלא בואו נעשה מגדל"
ונעשה עבודת כוכבים בראשו

519
00:21:19,880 --> 00:21:21,520
וניתן חרב בידה"

520
00:21:21,600 --> 00:21:23,800
ותהא נראית"
."כאילו עושה עמו מלחמה

521
00:21:23,880 --> 00:21:26,400
הם רצו לבנות מגדל
שמגיע עד השמיים

522
00:21:26,480 --> 00:21:28,520
ולמעלה ישימו פסל

523
00:21:28,600 --> 00:21:31,720
שיהיה נראה לו חרב
.כאילו הוא מנהל מלחמה במרום

524
00:21:31,800 --> 00:21:33,840
רבותיי, כל אחד
,קורא את הדברים האלה

525
00:21:33,920 --> 00:21:34,720
:שואל את עצמו שאלה

526
00:21:34,800 --> 00:21:36,720
?תגיד, הם בסדר

527
00:21:36,800 --> 00:21:37,800
?הם בסדר

528
00:21:37,880 --> 00:21:41,880
,מה הבית הכי גדול שאתה יכול היום
,בשנת 2018

529
00:21:41,960 --> 00:21:44,400
?מה הבית הכי גדול שבנו עד היום

530
00:21:44,480 --> 00:21:47,400
נמצא נראה לי
...או בבחריין או בשמה

531
00:21:47,480 --> 00:21:48,680
.דובאי
.בדובאי-

532
00:21:48,760 --> 00:21:51,040
?כמה הגודל שלו
.116-

533
00:21:51,120 --> 00:21:51,920
?116

534
00:21:52,000 --> 00:21:55,160
בסדר, 116 קומות
?בסייעתא דשמיא, נו

535
00:21:55,240 --> 00:21:57,680
אז מה, רצו לבנות מגדל
.מגיע עד לשמיים

536
00:21:57,760 --> 00:22:00,960
עם כל הטכניקה שיש היום
,וכל מה שיש היום

537
00:22:01,040 --> 00:22:03,480
,זה מה שהם הצליחו לעשות
?להגיע לשמיים

538
00:22:03,560 --> 00:22:06,000
דברים שאתה לא יכול
.להבין מה הם רוצים

539
00:22:06,080 --> 00:22:07,000
ואומרת התורה

540
00:22:07,080 --> 00:22:10,120
ועתה לא ייבצר מהם"
,"כל אשר יזמו לעשות

541
00:22:10,200 --> 00:22:12,880
.התוכנית שלהם עמדה לצאת לפועל

542
00:22:12,960 --> 00:22:14,200
?מה הם רוצים

543
00:22:14,280 --> 00:22:15,320
:אומרת התורה

544
00:22:15,400 --> 00:22:18,760
ויאמרו איש אל רעהו"
הבה נלבנה לבנים

545
00:22:18,840 --> 00:22:20,640
ונשרפה לשרפה"

546
00:22:20,720 --> 00:22:24,000
ותהי להם הלבנה לאבן"
."והחימר היה להם לחומר

547
00:22:24,080 --> 00:22:27,320
הם לא רוצים להשתמש
.באבנים שיש בהרים

548
00:22:27,400 --> 00:22:29,120
,ככה צריכים להביא קונגו ולשבור

549
00:22:29,200 --> 00:22:30,560
.לא, הם לא רוצים להשתמש

550
00:22:30,640 --> 00:22:34,080
,הם לבד מייצרים חברת בלוקים
,"איטונג"

551
00:22:34,160 --> 00:22:37,200
.הם הולכים ועושים בלוקים
.בסדר גמור

552
00:22:37,280 --> 00:22:38,480
?ומה הם רוצים

553
00:22:38,560 --> 00:22:40,880
ויאמרו הבה נבנה לנו עיר"

554
00:22:40,960 --> 00:22:43,880
ומגדל וראשו מגיע השמיימה"

555
00:22:43,960 --> 00:22:47,320
ונעשה לנו שם"
."פן נפוץ על פני כל הארץ

556
00:22:47,400 --> 00:22:48,960
,כותב האלשיך הקדוש

557
00:22:49,040 --> 00:22:52,560
:"כותב הספר "חסד לאברהם

558
00:22:52,640 --> 00:22:54,560
,הם רצו דבר אחד

559
00:22:54,640 --> 00:22:58,880
הם ידעו שהקב"ה
.ברא את האדם בצלם אלוקים

560
00:22:58,960 --> 00:23:01,440
ואם הקב"ה
,ברא את האדם בצלם אלוקים

561
00:23:01,520 --> 00:23:03,280
.יש לו כוחות

562
00:23:03,360 --> 00:23:04,720
"ואומר לנו "נפש החיים

563
00:23:04,800 --> 00:23:08,160
שאדם בכוח שלו
נותן כוח לפמליה של מעלה

564
00:23:08,240 --> 00:23:10,160
.ומחליש פמליה של מעלה

565
00:23:10,240 --> 00:23:12,280
,אם האדם עושה מעשים טובים
,אומר הזוהר

566
00:23:12,360 --> 00:23:14,240
,נותן כוח לפמליה של מעלה

567
00:23:14,320 --> 00:23:15,760
."תנו עוז לאלוקים"

568
00:23:15,840 --> 00:23:17,840
אם חס וחלילה
,עושה מעשים לא טובים

569
00:23:17,920 --> 00:23:20,920
?אז מה הוא עושה
.מחליש פמליה של מעלה

570
00:23:21,000 --> 00:23:24,160
,בא נמרוד
,שהוא לא היה חוטא להכעיס

571
00:23:24,240 --> 00:23:27,640
,הוא לא היה כופר לתיאבון

572
00:23:27,720 --> 00:23:30,240
.היה מומר להכעיס
?מה אומר

573
00:23:30,320 --> 00:23:32,280
,נקרא נמרוד
.לא זה היה השם שלו

574
00:23:32,360 --> 00:23:34,920
נמרוד זה שם שהוא קיבל
,על שם הפעולות שלו

575
00:23:35,000 --> 00:23:38,160
יודע את ריבונו"
."ומתכוון למרוד בו

576
00:23:38,240 --> 00:23:39,800
הוא יודע שיש אלוקים

577
00:23:39,880 --> 00:23:42,960
והוא יודע שאלוקים ציווה
.על שבע מצוות בני נח

578
00:23:43,040 --> 00:23:46,360
הוא יודע שהיה מבול
שהקב"ה הציף את כל העולם

579
00:23:46,440 --> 00:23:49,560
והוא יודע שנח ובניו
,יצאו מהמבול

580
00:23:49,640 --> 00:23:51,400
והם ידעו שהקב"ה שם תיבה

581
00:23:51,480 --> 00:23:53,720
ובנה את התיבה
,עם אותם שמונה אנשים

582
00:23:53,800 --> 00:23:56,160
ומשמונה האנשים האלה
.הוקם עולם חדש

583
00:23:56,240 --> 00:23:58,160
ויודעים שיש שבע מצוות בני נח

584
00:23:58,240 --> 00:23:59,520
ויש מצווה של עבודה זרה

585
00:23:59,600 --> 00:24:01,040
וגילוי עריות ושפיכות דמים

586
00:24:01,120 --> 00:24:03,280
וברכת השם וגזל ודינים

587
00:24:03,360 --> 00:24:05,880
.ואבר מן החי
.הוא יודע הכול, הכול הוא יודע

588
00:24:05,960 --> 00:24:08,320
:והוא אומר
.אני לא רוצה לעשות את זה

589
00:24:08,400 --> 00:24:09,800
?מה אני רוצה לעשות

590
00:24:09,880 --> 00:24:13,080
אני רוצה למרוד
.בכל שבע מצוות בני נוח

591
00:24:13,160 --> 00:24:15,400
.אנחנו הולכים עכשיו למרוד בכול

592
00:24:15,480 --> 00:24:17,680
?ומה נרוויח אם נמרוד בכול

593
00:24:17,760 --> 00:24:21,080
נחליש את הכוח
.של פמליה של מעלה

594
00:24:21,160 --> 00:24:23,800
.אז נבנה עיר שמגיעה עד השמיים

595
00:24:23,880 --> 00:24:26,480
ומה המטרה של העיר הזו
?שמגיעה עד השמיים

596
00:24:26,560 --> 00:24:29,240
.אנחנו נבנה עיר שכל כולה טומאה

597
00:24:29,320 --> 00:24:30,560
?מה הם רוצים לבנות

598
00:24:30,640 --> 00:24:32,040
:כותב האלשיך הקדוש

599
00:24:32,120 --> 00:24:34,400
הם רוצים לבנות עיר דוגמת ירושלים

600
00:24:34,480 --> 00:24:36,680
.ובניין דוגמת בית המקדש

601
00:24:36,760 --> 00:24:38,960
,ובית המקדש
?מה מגיע מבית המקדש

602
00:24:39,040 --> 00:24:40,800
.יורד כל השפע

603
00:24:40,880 --> 00:24:43,320
,זה שער השמיים
.משם יורד כל השפע

604
00:24:43,400 --> 00:24:46,080
אנחנו נלך למקום שנקרא בבל

605
00:24:46,160 --> 00:24:48,640
והמקום הזה שנקרא בבל
,הוא מקום נמוך

606
00:24:48,720 --> 00:24:50,080
.שם אנחנו נקים מגדל

607
00:24:50,160 --> 00:24:51,760
?ומה נעשה במגדל הזה

608
00:24:51,840 --> 00:24:53,520
במגדל הזה נעשה פעולות

609
00:24:53,600 --> 00:24:56,720
.שכל כולן יהיו מרידה בקב"ה

610
00:24:56,800 --> 00:24:57,720
,זה מה שהם רוצים

611
00:24:57,800 --> 00:25:01,040
,למרוד בקב"ה
.זו המטרה שלהם

612
00:25:01,120 --> 00:25:03,200
:אומר הקב"ה
תדע לך

613
00:25:03,280 --> 00:25:05,440
,שאם הם היו עושים את המעשים האלה

614
00:25:05,520 --> 00:25:08,560
ועתה לא ייבצר מהם"
- "כל אשר יזמו לעשות

615
00:25:08,640 --> 00:25:10,720
.התוכנית הזאת הייתה יוצאת לפועל

616
00:25:10,800 --> 00:25:14,080
שמה? שיש להם כוח
.למרוד בפמליה של מעלה

617
00:25:14,160 --> 00:25:16,360
,ימרדו כולם בפמליה של מעלה

618
00:25:16,440 --> 00:25:19,440
הם מחלישים את הכוח
.של פמליה של מעלה

619
00:25:19,520 --> 00:25:20,760
."אין "תנו עוז לאלוקים

620
00:25:20,840 --> 00:25:22,680
,"אם אין "תנו עוז לאלוקים
?אז מה קורה

621
00:25:22,760 --> 00:25:25,120
,כביכול נלחמים בקב"ה

622
00:25:25,200 --> 00:25:27,400
,בונים מגדל של טומאה עד השמיים

623
00:25:27,480 --> 00:25:29,440
.שמים חרב כביכול להילחם בו

624
00:25:29,520 --> 00:25:30,920
?איך אפשר להילחם בו

625
00:25:31,000 --> 00:25:33,360
אם הוא ציווה אותך
,על שבע מצוות בני נוח

626
00:25:33,440 --> 00:25:35,280
,"ונאמר "תנו עוז לאלוקים

627
00:25:35,360 --> 00:25:38,480
בזה שאתה מקיים את המצוות
.אתה נותן כוח לפמליה של מעלה

628
00:25:38,560 --> 00:25:40,760
,אמרו אותם נמרוד: לא

629
00:25:40,840 --> 00:25:43,160
,אנחנו נבנה עיר ונבנה מגדל

630
00:25:43,240 --> 00:25:44,840
,ובמגדל הזה כולם ימרדו

631
00:25:44,920 --> 00:25:46,840
,זה יהיה מרכז הטומאה של העולם

632
00:25:46,920 --> 00:25:49,080
.ונוריד את כוחות הטומאה לעולם

633
00:25:49,160 --> 00:25:51,360
."אנטי המושג של "תנו עוז לאלוקים

634
00:25:51,440 --> 00:25:53,200
.זו הייתה המטרה שלהם

635
00:25:53,280 --> 00:25:55,280
?מה עשה הקב"ה

636
00:25:55,360 --> 00:25:59,200
אומרים חז"ל
,בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ד

637
00:25:59,280 --> 00:26:00,440
:אומרים חז"ל

638
00:26:00,520 --> 00:26:03,000
קרא הקב"ה לשבעים מלאכים"

639
00:26:03,080 --> 00:26:05,120
".הסובבים את כיסא מלכותו"

640
00:26:05,200 --> 00:26:07,440
לקח 70 מלאכים
שסובבים לכיסא

641
00:26:07,520 --> 00:26:09,040
,ואמר להם: רבותיי

642
00:26:09,120 --> 00:26:12,320
אני הולך עכשיו לחלק את העולם
.ל-70 לשונות

643
00:26:12,400 --> 00:26:14,400
.שבעים לשונות זה שבעים אומות

644
00:26:14,480 --> 00:26:16,600
.כל מלאך יקבל אומה

645
00:26:16,680 --> 00:26:17,840
?אתם רוצים דוגמאות

646
00:26:17,920 --> 00:26:19,440
,מלאך א' מקבל אמריקה

647
00:26:19,520 --> 00:26:21,320
,מלאך ב' בולגריה
,ג' - גרמניה

648
00:26:21,400 --> 00:26:22,360
.ד' -דנמרק

649
00:26:22,440 --> 00:26:24,560
נותן לכל מלאך את התפקיד שלו

650
00:26:24,640 --> 00:26:27,320
.ואמר: זה המלאך הממונה על זה
.כל אחד

651
00:26:27,400 --> 00:26:29,000
?עם ישראל... מה

652
00:26:29,080 --> 00:26:30,760
?בעצם שם מתבטלת זכות הבחירה

653
00:26:30,840 --> 00:26:31,640
?שמה

654
00:26:32,400 --> 00:26:34,120
אומות העולם יש להן
,שבע מצוות בני נוח

655
00:26:34,200 --> 00:26:36,480
אבל הם לא יכולים
.להחליש פמליה של מעלה יותר

656
00:26:36,560 --> 00:26:38,200
לא, אבל אז מתבטלת
.זכות הבחירה בעצם

657
00:26:38,280 --> 00:26:39,280
.למה? יכול לבחור

658
00:26:39,360 --> 00:26:40,400
,אתה יכול לעשות
.אתה יכול לא לעשות

659
00:26:40,480 --> 00:26:44,200
אם תעשה, תקבל את השכר שלך
,בעולם הבא של אומות העולם

660
00:26:44,280 --> 00:26:46,960
אבל יותר את הכוח הזה
,שבמצווה שלך

661
00:26:47,040 --> 00:26:48,720
.יש לך עבירה רק כאן למטה

662
00:26:48,800 --> 00:26:51,000
אתה לא יכול לפגוע בעבירה שלך
.בפמליה של מעלה

663
00:26:51,080 --> 00:26:53,800
כוחות המצווה
וחוסר המצווה שלך

664
00:26:53,880 --> 00:26:56,840
פוגעים מקסימום כאן למטה
,בך עצמך

665
00:26:56,920 --> 00:26:59,520
,מקסימום בשר שלך
."דברי ה"חסד לאברהם

666
00:26:59,600 --> 00:27:01,840
.בפמליה של מעלה אין לך יותר מגע

667
00:27:01,920 --> 00:27:02,880
.אין לך מגע

668
00:27:02,960 --> 00:27:05,720
איך? על ידי זה אין יותר שפה
,של לשון הקודש

669
00:27:05,800 --> 00:27:07,680
,כל אחד מדבר בשפה שלו

670
00:27:07,760 --> 00:27:09,520
,כל אחד נפל החלק שלו

671
00:27:09,600 --> 00:27:12,200
.והקב"ה, נפל בחלקו עם ישראל

672
00:27:12,280 --> 00:27:14,280
שנאמר "בהנחל עליון גויים

673
00:27:14,360 --> 00:27:16,880
בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים"

674
00:27:16,960 --> 00:27:19,040
.למספר בני ישראל", 70 אומות"

675
00:27:19,120 --> 00:27:21,280
?מה נפל בגורלו של הקב"ה

676
00:27:21,360 --> 00:27:22,440
.כנסת ישראל

677
00:27:22,520 --> 00:27:25,040
?איפה נפל
כי חלק ה' עמו"

678
00:27:25,120 --> 00:27:27,000
."יעקב חבל נחלתו"

679
00:27:27,080 --> 00:27:28,080
:אמר הקב"ה

680
00:27:28,160 --> 00:27:30,880
חבל וגורל שנפל עליי
.רצתה נפשי

681
00:27:30,960 --> 00:27:32,720
,שנאמר, תהילים ט"ז

682
00:27:32,800 --> 00:27:34,680
."חבלים נפלו לי בנעימים"

683
00:27:34,760 --> 00:27:36,520
,מה שאני רציתי, עם ישראל

684
00:27:36,600 --> 00:27:38,480
.זה נפל בחלק שלי

685
00:27:38,560 --> 00:27:40,800
,אם כך, רבותיי
נוכל עכשיו לראות

686
00:27:40,880 --> 00:27:43,200
,שהקב"ה פיזר את 70 האומות

687
00:27:43,280 --> 00:27:45,280
נתן לכל אומה את המלאך שלה

688
00:27:45,360 --> 00:27:47,640
.וכל אומה מתוקשרת דרך המלאך

689
00:27:47,720 --> 00:27:51,120
היחידים שתחת הקב"ה
.זה עם ישראל

690
00:27:51,200 --> 00:27:55,160
עד כאן הקדמה
."לספר "חסד לאברהם

691
00:27:55,240 --> 00:27:58,880
"בא הספר "חסד לאברהם
,'מעיין ראשון, נהר י

692
00:27:58,960 --> 00:28:01,400
:כותב הספר הזה דבר נפלא

693
00:28:01,480 --> 00:28:06,880
מעתה הקב"ה המלך
.על כל העולם כולו

694
00:28:06,960 --> 00:28:10,880
אבל השפעת אנשים
על פמליה של מעלה

695
00:28:10,960 --> 00:28:13,320
,זה רק אברהם אבינו
.אברהם וזרעו

696
00:28:13,400 --> 00:28:15,880
,עם ישראל, בחטאים שלהם

697
00:28:15,960 --> 00:28:18,320
,חוטאים בעצמם, בגוף שלהם

698
00:28:18,400 --> 00:28:20,840
.ופוגמים בפמליה של מעלה

699
00:28:20,920 --> 00:28:24,520
,עם ישראל מקיימים מצוות
הם עצמם מתקדשים

700
00:28:24,600 --> 00:28:26,560
.ונותנים כוח לפמליה של מעלה

701
00:28:26,640 --> 00:28:28,040
.אך ורק עם ישראל

702
00:28:28,120 --> 00:28:31,720
אין לאומות העולם מה לחפש יותר
.בפמליה של מעלה

703
00:28:31,800 --> 00:28:34,720
,אם ככה
,"אומר הספר "חסד לאברהם

704
00:28:34,800 --> 00:28:36,320
תוכל להבין טוב מאוד

705
00:28:36,400 --> 00:28:38,080
שברגע שהקב"ה ראה

706
00:28:38,160 --> 00:28:40,360
,שזו הכוונה שלהם
,למרוד בקב"ה

707
00:28:40,440 --> 00:28:42,800
?מה הם עשו
.הוא פיזר אותם

708
00:28:42,880 --> 00:28:44,560
,ופיזר אותם
,אמר: רבותיי

709
00:28:44,640 --> 00:28:46,520
מכאן ואילך אין יותר כוחות

710
00:28:46,600 --> 00:28:49,120
שאומות העולם
.פוגעים בפמליה של מעלה

711
00:28:49,200 --> 00:28:52,320
.אלא הדברים של הסבא של החיד"א

712
00:28:52,400 --> 00:28:55,120
,בא הנכד שלו, רבי דוד אזולאי

713
00:28:55,200 --> 00:28:58,520
:במגילת איכה שקראנו בתשעה באב

714
00:28:58,600 --> 00:29:00,760
,"חטא חטאה ירושלים"

715
00:29:00,840 --> 00:29:02,880
?"מה זה "חטא חטאה ירושלים

716
00:29:02,960 --> 00:29:06,360
,וכתב מורי זקני, החסד לאברהם"

717
00:29:06,440 --> 00:29:10,080
,דמדור הפלגה ואילך"
,כשחוטאים אומות העולם

718
00:29:10,160 --> 00:29:13,320
."אינם פוגמים כי אם בשר שלהם"

719
00:29:13,400 --> 00:29:14,960
,אומות העולם עכשיו אם הם חוטאים

720
00:29:15,040 --> 00:29:17,320
.מקסימום פוגעים בשר הממונה שלהם

721
00:29:17,400 --> 00:29:19,560
,"הם לא פוגעים ב"תנו עוז לאלוקים

722
00:29:19,640 --> 00:29:22,680
הם לא מחלישים או נותנים כוח
.לפמליה של מעלה

723
00:29:22,760 --> 00:29:24,080
,אבל ישראל

724
00:29:24,160 --> 00:29:27,800
,בכל מעשה שלהם
,למוטב או לטוב

725
00:29:27,880 --> 00:29:28,840
?מה הם עושים

726
00:29:28,920 --> 00:29:31,200
,או נותנים כוח לפמליה של מעלה

727
00:29:31,280 --> 00:29:34,040
.או מכחישים פמליה של מעלה

728
00:29:34,120 --> 00:29:38,040
אומר לנו הנביא
,"חטא חטאה ירושלים"

729
00:29:38,120 --> 00:29:41,520
,באותו חטא שאתה חטאת
,לא שחטאת פעמיים

730
00:29:41,600 --> 00:29:44,680
,עברת חטא פה
?פגעת איפה

731
00:29:44,760 --> 00:29:46,600
.בירושלים של מעלה

732
00:29:46,680 --> 00:29:50,360
חטא שחטאת פה
.פוגם בירושלים של מעלה

733
00:29:50,440 --> 00:29:52,600
שאלנו איך יכול להיות
?חטאו בכפליים

734
00:29:52,680 --> 00:29:53,840
.אין חטא בכפליים

735
00:29:53,920 --> 00:29:57,080
,אם גנבת פעמיים, זה פעמיים
.זה לא בכפליים

736
00:29:57,160 --> 00:29:58,880
:אומר לנו החיד"א

737
00:29:58,960 --> 00:30:00,840
,לאור הדברים שאומר הסבא שלי

738
00:30:00,920 --> 00:30:04,720
שהחל מדור הפלגה
,נמחקה השפעת אומות העולם למעלה

739
00:30:04,800 --> 00:30:07,560
אומר הנביא
."חטא חטאה רק ירושלים"

740
00:30:07,640 --> 00:30:10,120
רק יהודים ברגע שהם חוטאים כאן

741
00:30:10,200 --> 00:30:11,840
.הם פוגמים בפמליה של מעלה

742
00:30:11,920 --> 00:30:14,320
,"ולכן מה שנאמר "חטאו בכפליים

743
00:30:14,400 --> 00:30:15,880
.החטא שלהם היה כפול

744
00:30:15,960 --> 00:30:17,400
,כאן אתה עובר את העבירה

745
00:30:17,480 --> 00:30:19,520
"אתה לא מברך "שהכול נהיה בדברו

746
00:30:19,600 --> 00:30:22,000
,והפגם שלך פוגע בצינורות השפע

747
00:30:22,080 --> 00:30:23,960
.שלא יורד שפע לעולם כולו

748
00:30:24,040 --> 00:30:27,680
אתה הורדת בסך הכול
,מטר אחד של ברזל מהמסילה

749
00:30:27,760 --> 00:30:29,280
.והורדת את כל הרכבת

750
00:30:29,360 --> 00:30:31,600
נכון, זה רק אתה
.יכול לעשות את זה

751
00:30:31,680 --> 00:30:34,520
,גוי שעובר עבירה
.זו עבירה שהוא עובר לעצמו

752
00:30:34,600 --> 00:30:37,560
,עבר על אבר מן החי
,עבר על גזל, עבר על דינים

753
00:30:37,640 --> 00:30:39,360
.כל מה שהוא עשה זה עבירה לעצמו

754
00:30:39,440 --> 00:30:41,360
.הוא כבר לא משפיע בפמליה של מעלה

755
00:30:41,440 --> 00:30:42,360
.אין יותר

756
00:30:42,440 --> 00:30:44,400
אומרת התורה

757
00:30:44,480 --> 00:30:46,960
בהנחל עליון גויים"
."בהפרידו בני אדם

758
00:30:47,040 --> 00:30:50,040
הוא הפריד אותם מהכוח
.שבפמליה של מעלה

759
00:30:50,120 --> 00:30:51,320
,עד כאן ההקדמה

760
00:30:51,400 --> 00:30:54,920
.עכשיו אפשר להתחיל לבאר דבר

761
00:30:55,000 --> 00:30:57,360
,רבותיי
,בתשעה באב בשעת המנחה

762
00:30:57,440 --> 00:31:01,720
שכבר קיווינו אוטוטו שאנחנו
,נזכה לשמוע קול שופרו של משיח

763
00:31:01,800 --> 00:31:04,000
.'בייחוד השנה, שזה היה ב-י

764
00:31:04,080 --> 00:31:06,600
,אמרנו: הו, גם לשיטת רבי יוחנן

765
00:31:06,680 --> 00:31:10,400
שאמר שאם הוא היה באותו דור
,הוא היה דוחה את זה ל-י' באב

766
00:31:10,480 --> 00:31:11,960
,כי אז נשרף בית המקדש

767
00:31:12,040 --> 00:31:13,920
קיווינו השנה יותר מתמיד

768
00:31:14,000 --> 00:31:16,040
.שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו

769
00:31:19,200 --> 00:31:21,680
אז בתפילת מנחה
אמרנו את התפילה של

770
00:31:21,760 --> 00:31:25,680
נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון"
."ואת אבלי ירושלים

771
00:31:25,760 --> 00:31:27,160
,אני אומר בתפילת מנחה

772
00:31:27,240 --> 00:31:29,600
למרות שיש הרבה מקהילות הספרדים

773
00:31:29,680 --> 00:31:33,080
שאומרים את זה גם בערבית
,וגם במנחה וגם בשחרית

774
00:31:33,160 --> 00:31:34,800
.אומרים את זה בשלוש התפילות

775
00:31:34,880 --> 00:31:37,920
.כל אחד ואחד מהמנהגים שלו

776
00:31:38,000 --> 00:31:40,840
הבלאדים אומרים את זה
.בשלוש תפילות, אני חושב

777
00:31:40,920 --> 00:31:44,360
,השאמים אומרים את זה רק פעם אחת
.בתפילת מנחה

778
00:31:44,440 --> 00:31:45,560
,כמו אותן מחלוקות

779
00:31:45,640 --> 00:31:48,600
שיש כאלה שמניחים
תפילין בבוקר בצנעה

780
00:31:48,680 --> 00:31:51,160
,ואחרי צהריים בבית הכנסת

781
00:31:51,240 --> 00:31:53,760
,כל אחד ומנהגו
.נהרא נהרא ופשטיה

782
00:31:53,840 --> 00:31:56,360
.אז נאמר קטע מתוך התפילה

783
00:31:56,440 --> 00:32:00,920
נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון"
ואת אבלי ירושלים

784
00:32:01,000 --> 00:32:03,920
."ואת העיר האבלה והחרבה"

785
00:32:04,000 --> 00:32:07,160
"נחם ה' אלוקינו"
,זו ההפטרה של פרשת השבוע

786
00:32:07,240 --> 00:32:09,160
."נחמו נחמו עמי"

787
00:32:09,240 --> 00:32:11,800
נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון"

788
00:32:11,880 --> 00:32:13,280
ואת אבלי ירושלים"

789
00:32:13,360 --> 00:32:15,760
ואת העיר האבלה והחרבה"

790
00:32:15,840 --> 00:32:18,360
והבזויה והשוממה"

791
00:32:18,440 --> 00:32:20,760
האבלה מבלי בניה"

792
00:32:20,840 --> 00:32:23,240
והחרבה ממעונותיה"

793
00:32:23,320 --> 00:32:27,040
והבזויה מכבודה"
והשוממה מאין יושב

794
00:32:27,120 --> 00:32:29,360
והיא יושבת וראשה חפוי"

795
00:32:29,440 --> 00:32:31,560
."כאישה עקרה שלא ילדה"

796
00:32:31,640 --> 00:32:32,680
.נסתפק בזה

797
00:32:32,760 --> 00:32:37,120
'מסיים "ברוך אתה ה
."מנחם ציון ובונה ירושלים

798
00:32:37,200 --> 00:32:41,680
,רבותיי
."ישנו ספר שנקרא "מאירת עיניים

799
00:32:41,760 --> 00:32:45,880
הספר הזה הוא מתוך חלק
."מספר שנקרא "רב פנינים

800
00:32:45,960 --> 00:32:49,200
,מחבר הספר
.קוראים לו רבי מאיר תאומים

801
00:32:49,280 --> 00:32:53,240
רבי מאיר תאומים
."היה האבא של ה"פרי מגדים

802
00:32:53,320 --> 00:32:57,560
בספר שלו הוא מביא מכתב
,שהגיע מארץ הקודש

803
00:32:57,640 --> 00:33:00,000
,המכתב נשלח לבעל שם טוב

804
00:33:00,080 --> 00:33:01,840
.רבי ישראל בעל שם טוב

805
00:33:01,920 --> 00:33:03,640
?מי כותב המכתב

806
00:33:03,720 --> 00:33:06,040
,כותב המכתב הוא גיסו

807
00:33:06,120 --> 00:33:07,600
.הגיס של הבעל שם טוב

808
00:33:07,680 --> 00:33:09,400
?איך קוראים לגיס שלו

809
00:33:09,480 --> 00:33:11,600
.רבי גרשון מקיטוב

810
00:33:11,680 --> 00:33:13,000
,הוא הגיס שלו

811
00:33:13,080 --> 00:33:17,000
הוא בא לבקר בארץ ישראל
.לפני בערך 250 שנה

812
00:33:17,080 --> 00:33:19,480
.והגיע לבקר בארץ ישראל

813
00:33:19,560 --> 00:33:20,760
:וכך הוא כותב

814
00:33:20,840 --> 00:33:25,080
לגיסי המפורסם הבעל שם טוב"
,מוהר"ר ישראל, נרו יאיר

815
00:33:25,160 --> 00:33:28,920
,ואני בבואי לעיר הקודש ירושלים"

816
00:33:29,000 --> 00:33:32,120
".וראיתי שמבונה מכל טוב"

817
00:33:32,200 --> 00:33:34,160
הוא הגיע לפני 250 שנה

818
00:33:34,240 --> 00:33:36,680
.ורואה שירושלים בנויה מכל טוב

819
00:33:36,760 --> 00:33:38,640
?ירושלים בנויה מכל טוב

820
00:33:38,720 --> 00:33:41,680
אתם לא מדמיינים לכם
.שיש שם מגדלי הולילנד

821
00:33:41,760 --> 00:33:43,760
.אולמרט עוד לא היה

822
00:33:43,840 --> 00:33:46,040
,"הוא מתכוון "בנויה מכל טוב

823
00:33:46,120 --> 00:33:48,000
,הוא ראה ברוך השם בתים

824
00:33:48,080 --> 00:33:49,920
,יש שם וילות ברוך השם

825
00:33:50,000 --> 00:33:51,760
,הערבים גרים שמה

826
00:33:51,840 --> 00:33:55,560
,מוסטפא ופארוק ומוחמד
.יש להם וילות

827
00:33:55,640 --> 00:33:59,840
ובחצר יש להם
.תמרים ורימונים ולימונים

828
00:33:59,920 --> 00:34:02,000
ויש להם בחצר גם

829
00:34:02,080 --> 00:34:04,800
,מרצדס חדשה עם שמונה ספרות

830
00:34:04,880 --> 00:34:06,320
,חמור לבן חדש

831
00:34:06,400 --> 00:34:07,640
הכול עומד בחצר

832
00:34:07,720 --> 00:34:10,840
,והוא רואה ברוך השם הכול זורם
.ברוך השם

833
00:34:10,920 --> 00:34:13,280
,ואני בבואי לעיר הקודש ירושלים"

834
00:34:13,360 --> 00:34:15,040
.וראיתי שמבונה מכל טוב"

835
00:34:15,120 --> 00:34:18,560
.נפלתי על אפי ובכיתי"

836
00:34:20,320 --> 00:34:25,200
"?אמרתי את ירושלים נמשלת לאלמנה"

837
00:34:25,280 --> 00:34:26,800
?זו ירושלים

838
00:34:26,880 --> 00:34:29,760
,הייתי בטוח שאני בא
?מה אני מוצא

839
00:34:29,840 --> 00:34:31,000
.חורבה

840
00:34:31,080 --> 00:34:33,920
הייתי בטוח
,"ברוכים הבאים לירושלים"

841
00:34:34,000 --> 00:34:36,000
,חול, אבנים, חצץ

842
00:34:36,080 --> 00:34:38,440
.זבל, שריפות, הכול חרב

843
00:34:38,520 --> 00:34:41,480
,אני נכנס
כל רחוב ברוך השם וילה

844
00:34:41,560 --> 00:34:43,920
,עם גינה ברוך השם
,עצים פורחים

845
00:34:44,000 --> 00:34:45,680
,הכול מלבלבל ברוך השם

846
00:34:45,760 --> 00:34:47,360
,חמורים, ערבים, תנועה

847
00:34:47,440 --> 00:34:50,400
,מאה שערים בפנים
,אנשים יהודים גרים שמה

848
00:34:50,480 --> 00:34:53,200
,שכונת בית ישראל
.ברוך השם הכול פורח

849
00:34:53,280 --> 00:34:57,200
?אמרתי: מה
?זאת ירושלים שנמשלה לאלמנה

850
00:34:57,280 --> 00:35:00,720
איך אלמנה לבשת בגדי אלמנותך
?בגדים נאים

851
00:35:00,800 --> 00:35:02,960
?אלמנה מה לובשת

852
00:35:03,040 --> 00:35:04,480
.בגדים שחורים

853
00:35:05,080 --> 00:35:07,520
.התלבשת יפה

854
00:35:07,600 --> 00:35:11,080
.הלוואי וראיתי בחורבנך

855
00:35:12,080 --> 00:35:15,480
.משפט של רבי גרשון מקיטוב

856
00:35:15,560 --> 00:35:17,480
.ואז יש לו עוד שאלה

857
00:35:17,560 --> 00:35:19,880
,האשכנזים אומרים פעמיים

858
00:35:19,960 --> 00:35:23,600
פעם אחת בעשרת ימי תשובה
,ופעם אחת בתפילת נעילה

859
00:35:23,680 --> 00:35:26,560
אזכרה אלוקים ואהמיה"

860
00:35:26,640 --> 00:35:29,480
בראותי כל עיר על תילה בנויה"

861
00:35:29,560 --> 00:35:33,400
ועיר האלוקים מושפלת"
."עד שאול תחתיה

862
00:35:33,480 --> 00:35:36,000
?שואל רבי ישראל מקיטוב: מה

863
00:35:36,080 --> 00:35:39,840
בראותי כל עיר על תילה בנויה"
?"ועיר האלוקים מושפלת

864
00:35:39,920 --> 00:35:41,720
?איזו מושפלת

865
00:35:41,800 --> 00:35:44,200
,ברוך השם, הוא אומר
,תראה, בתים

866
00:35:44,280 --> 00:35:47,080
.אנשים מסתובבים, הכול בסדר

867
00:35:47,160 --> 00:35:49,200
כמובן שכל הציבור יגיד פה אחד

868
00:35:49,280 --> 00:35:50,600
?הכוונה למה

869
00:35:50,680 --> 00:35:52,640
.הכוונה לבית המקדש

870
00:35:52,720 --> 00:35:55,760
,"בראותי כל עיר על תילה בנויה"
,אבל לך לעיר העתיקה, תראה

871
00:35:55,840 --> 00:35:57,320
.בית המקדש חרב

872
00:35:57,400 --> 00:36:00,400
נו? רבותיי, כנראה שאז גם
.לא ראו את מקום המקדש

873
00:36:00,480 --> 00:36:01,880
?למה לא ראו

874
00:36:01,960 --> 00:36:04,760
.כיסו את הכול בהררים של זבל

875
00:36:04,840 --> 00:36:06,800
.נו, אז גם לא ראו את זה בכלל

876
00:36:06,880 --> 00:36:08,480
?נו, על מה הוא התלונן

877
00:36:08,560 --> 00:36:09,960
,הוא מביא שם גמרא

878
00:36:10,040 --> 00:36:12,480
,יש גמרא במסכת מגילה
:אומרת הגמרא

879
00:36:12,560 --> 00:36:14,160
,בית הכנסת שחרב"

880
00:36:14,240 --> 00:36:17,480
,אם עלו בו עשבים"
."לא יתלוש מפני עוגמת נפש

881
00:36:17,560 --> 00:36:19,640
בית הכנסת שחרב
,וצמחו עליו עשבים

882
00:36:19,720 --> 00:36:20,840
.אל תוריד אותם

883
00:36:20,920 --> 00:36:22,240
?אומר רש"י, למה

884
00:36:22,320 --> 00:36:26,240
מניחים בו את העשבים"
."כדי שתהיה עוגמת נפש לרואיהם

885
00:36:26,320 --> 00:36:28,600
מי שרואה את העשבים
.תהיה לו עוגמת נפש

886
00:36:28,680 --> 00:36:30,800
שיזכרו את ימי בניינו"

887
00:36:30,880 --> 00:36:32,960
ואת שהיו רגילים להתאסף שם"

888
00:36:33,040 --> 00:36:35,600
."ויבקשו רחמים שיחזרו לקדמותו"

889
00:36:35,680 --> 00:36:38,120
,אומר הספר
:אומר רבי גרשון מקיטוב

890
00:36:38,200 --> 00:36:39,640
?לא הבנתי, איזו מושפלת

891
00:36:39,720 --> 00:36:41,760
.אני רואה הכול פורח פה

892
00:36:41,840 --> 00:36:44,400
איפה "עיר האלוקים מושפלת
?"עד שאול תחתיה

893
00:36:44,480 --> 00:36:46,560
?"איפה "ירושלים הייתה לאלמנה

894
00:36:46,640 --> 00:36:48,560
?"איפה "העיר השוממה והבזויה

895
00:36:48,640 --> 00:36:50,480
?"איזה "בזויה" ואיזה "שוממה

896
00:36:50,560 --> 00:36:52,040
,"האבלה מבלי בניה"

897
00:36:52,120 --> 00:36:53,360
,"כאישה אלמנה"

898
00:36:53,440 --> 00:36:55,800
,"כמו זה, "הייתה כאלמנה
.אומר הנביא

899
00:36:55,880 --> 00:36:58,240
.שום... הכול פורח, הכול מלבלב

900
00:36:58,320 --> 00:37:00,000
.לא יודע על מה אתה מדבר איתי

901
00:37:00,080 --> 00:37:02,720
.כך שואל רבי גרשון מקיטוב
.טוב

902
00:37:02,800 --> 00:37:06,480
אותו דבר תמצאו
"גם בספר "אשל אברהם

903
00:37:06,560 --> 00:37:08,800
,'תקס"א אות א

904
00:37:08,880 --> 00:37:11,440
,"מביא הפרי מגדים ב"אשל אברהם

905
00:37:11,520 --> 00:37:14,080
,הוא מביא את אותה שאלה

906
00:37:14,160 --> 00:37:15,640
מה פירוש הדבר

907
00:37:15,720 --> 00:37:18,360
ש"עיר האלוקים
,"מושפלת עד שאול תחתיה

908
00:37:18,440 --> 00:37:20,080
?מה פירוש הדבר

909
00:37:20,160 --> 00:37:21,360
.עד כאן הדברים

910
00:37:21,440 --> 00:37:23,800
אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותם

911
00:37:23,880 --> 00:37:26,400
בסייעתא דשמיא, על פי רעיון

912
00:37:26,480 --> 00:37:28,680
"שמביא ה"אשל אברהם
בשם אביו

913
00:37:28,760 --> 00:37:30,560
,בשם רבי גרשון מקיטוב

914
00:37:30,640 --> 00:37:34,080
,אבל כדי להסביר את זה
.עוד הקדמה קצרה

915
00:37:34,160 --> 00:37:38,440
מה שנאמר עכשיו
."מופיע בספר שנקרא "בניין שלמה

916
00:37:38,520 --> 00:37:40,080
"הספר "בניין שלמה

917
00:37:40,160 --> 00:37:43,760
זה ספר שחיבר אותו
.רבי שלמה הכהן מווילנה

918
00:37:43,840 --> 00:37:47,280
'בספר שלו חלק ב
,אורח חיים סימן מ"ה

919
00:37:47,360 --> 00:37:50,880
"מובא גם בספר "דברות צבי
.על המועדים

920
00:37:50,960 --> 00:37:55,400
ויהי...", אומר הנביא יחזקאל"
,בפרק ל"ג פסוק כ"א

921
00:37:55,480 --> 00:37:57,960
ויהי בשתי עשרה שנה"

922
00:37:58,040 --> 00:38:01,840
בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו"

923
00:38:01,920 --> 00:38:06,040
בא אלי הפליט מירושלים"
."לאמור הוכתה העיר

924
00:38:06,120 --> 00:38:07,960
:אומר הנביא יחזקאל

925
00:38:08,040 --> 00:38:12,560
,בחמישי לחודש העשירי
?מה התאריך

926
00:38:14,360 --> 00:38:16,640
?...ה' ב

927
00:38:18,760 --> 00:38:21,160
?ה' בטבת, לא

928
00:38:21,240 --> 00:38:22,720
?מגילת אסתר, לא

929
00:38:22,800 --> 00:38:25,280
.למה שבט? שבט זה ה-11

930
00:38:25,360 --> 00:38:27,040
.טבת, יופי

931
00:38:27,120 --> 00:38:30,640
מגיע אליו הפליט מירושלים
."לאמור הוכתה העיר"

932
00:38:30,720 --> 00:38:32,440
?"מה זה "בשתי עשרה שנה

933
00:38:32,520 --> 00:38:34,560
,אומר שמה הרד"ק
,"בשתי עשרה שנה"

934
00:38:34,640 --> 00:38:37,040
הכוונה לגלות יהויכין

935
00:38:37,120 --> 00:38:38,960
.שאז גלה יחזקאל עמהם

936
00:38:39,040 --> 00:38:43,080
:מגיע אליו הפליט ואומר לו
.תשמע, הוכתה העיר

937
00:38:43,160 --> 00:38:46,480
"שואל הספר "בניין שלמה
,שאלה כל כך יפה

938
00:38:46,560 --> 00:38:51,360
תגיד, מה המרחק
?מארץ ישראל לבבל

939
00:38:53,880 --> 00:38:57,400
.אני רואה שאף פעם לא הלכתם לשם

940
00:38:57,480 --> 00:39:00,320
?מה המרחק

941
00:39:00,400 --> 00:39:04,920
?כמה זמן הליכה
?כמה זמן הולכים

942
00:39:05,400 --> 00:39:07,920
?אז כמה זמן לפי כבודו

943
00:39:08,000 --> 00:39:10,400
,ארבעה עשר יום
.הנה כבודו יודע

944
00:39:10,480 --> 00:39:12,960
"מתחילים לומר "ותן טל ומטר וברכה

945
00:39:13,040 --> 00:39:14,920
?בז' מרחשוון, למה

946
00:39:15,000 --> 00:39:17,400
עד שאחרון עולה הרגלים
,יגיע למקומו

947
00:39:17,480 --> 00:39:19,200
?אז מה המרחק

948
00:39:19,280 --> 00:39:22,560
גם ה-14 יום
.זה אחד שהוא צולע על רגל אחת

949
00:39:22,640 --> 00:39:24,520
,הלאה, הגיע עד הבית
,14 יום

950
00:39:24,600 --> 00:39:26,400
.עד אז לא מבקשים גשם

951
00:39:26,480 --> 00:39:29,480
?מתי מגיע הפליט
.חמישה בחודש טבת

952
00:39:29,560 --> 00:39:32,040
,רבותיי
?כמה חודשים חלפו מהחורבן

953
00:39:32,120 --> 00:39:33,600
.חמישה חודשים

954
00:39:33,680 --> 00:39:36,360
,אב, אלול, תשרי
.חשוון, כסלו, טבת

955
00:39:36,440 --> 00:39:39,240
.כמה? חמישה חדשים חלפו במלואם

956
00:39:39,320 --> 00:39:40,440
.במלואם

957
00:39:40,520 --> 00:39:42,640
אז מגיע השליח
."ואומר "הוכתה העיר

958
00:39:42,720 --> 00:39:46,400
:"שואל הספר "בניין שלמה
?זה נראה לך נורמאלי

959
00:39:46,480 --> 00:39:48,760
?חמישה חודשים מאז שהגיע השליח

960
00:39:48,840 --> 00:39:51,400
?מה זאת אומרת
.ארבעה עשר יום מגיעים שליחים

961
00:39:51,480 --> 00:39:53,200
,מה, לא הבנתי
?מה קרה

962
00:39:53,280 --> 00:39:54,400
?קרה משהו חריג

963
00:39:54,480 --> 00:39:57,680
אז הלכו יותר לאט
,כי הייתה כמות ענקית של אנשים

964
00:39:57,760 --> 00:39:58,600
,הלכו לאט לאט

965
00:39:58,680 --> 00:40:01,360
?אז כמה במקום 14 יום
.חודש

966
00:40:01,440 --> 00:40:03,480
.במקום חודש, חודש וחצי

967
00:40:03,560 --> 00:40:05,640
.ארבעים וחמישה יום, בסדר גמור

968
00:40:05,720 --> 00:40:08,480
רבותיי, זה הלך
.הרבה יותר מהר מ-14 יום

969
00:40:08,560 --> 00:40:11,440
,כי 14 יום זה כשאתה הולך הביתה
.אתה הולך לאט לאט

970
00:40:11,520 --> 00:40:14,000
.כאן יש לך נבוזראדן מאחורה

971
00:40:14,080 --> 00:40:16,120
?אתם יודעים מה עשה להם נבוזראדן

972
00:40:16,200 --> 00:40:19,400
,תפתחו מדרש ילקוט שמעוני

973
00:40:19,480 --> 00:40:21,400
,גם אותו דבר בשוחר טוב בתהילים

974
00:40:21,480 --> 00:40:24,720
על הפרק "על נהרות בבל
."שם ישבנו גם בכינו

975
00:40:24,800 --> 00:40:27,840
שואל המדרש: מה זה "על נהרות בבל
?"שם ישבנו גם בכינו

976
00:40:27,920 --> 00:40:31,800
מספר המדרש שנבוזרדאן
קיבל הוראה מנבוכדנצר

977
00:40:31,880 --> 00:40:34,240
.לא לתת לעם ישראל לבכות בדרך

978
00:40:34,320 --> 00:40:38,440
,אמר להם: אם הם בוכים
.הקב"ה מחזיר אותם חזרה לירושלים

979
00:40:38,520 --> 00:40:40,840
למה? "אלוקיהם של אלו
."אינו עומד בדמעות

980
00:40:40,920 --> 00:40:41,960
,הקב"ה רואה דמעות

981
00:40:42,040 --> 00:40:42,960
?איך כתוב בחז"ל

982
00:40:43,040 --> 00:40:45,840
"ושערי דמעות כי לא נשלבות"
?אנחנו אומרים בתפילה, נכון

983
00:40:45,920 --> 00:40:48,240
.כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות

984
00:40:48,320 --> 00:40:49,800
,הם יתחילו לבכות

985
00:40:49,880 --> 00:40:51,960
.הקב"ה מחזיר אותם לירושלים

986
00:40:52,040 --> 00:40:54,400
!שלא תיתן להם לבכות
?אז מה עשו

987
00:40:54,480 --> 00:40:57,160
כל הדרך
,הלכו החיילים של נבוזרדאן

988
00:40:57,240 --> 00:40:59,040
,הכו אותם מכות נמרצות

989
00:40:59,120 --> 00:41:02,480
:הגיעו לנהרות בבל, אומר
.בבקשה, עכשיו אפשר להתחיל לבכות

990
00:41:02,560 --> 00:41:06,560
על נהרות בבל"
."שם ישבנו גם בכינו

991
00:41:06,640 --> 00:41:08,120
שואל המדרש: למה כתוב

992
00:41:08,200 --> 00:41:10,440
על נהרות בבל"
?"שם ישבנו גם בכינו

993
00:41:10,520 --> 00:41:11,400
היה צריך לומר

994
00:41:11,480 --> 00:41:14,440
,"על נהרות בבל שם ישבנו ובכינו"

995
00:41:14,520 --> 00:41:16,000
?"מה זה "גם בכינו

996
00:41:16,080 --> 00:41:19,200
,אומר המדרש: אחרי שבכו
?כמה זמן אתה יכול לבכות

997
00:41:19,280 --> 00:41:21,640
,יום, יומיים, שלוש, ארבע
?חמש, שש, שבע, שמונה

998
00:41:21,720 --> 00:41:22,680
?כמה אתה יכול לבכות

999
00:41:22,760 --> 00:41:25,480
.די, נגמר, מתייבש. נגמר

1000
00:41:25,560 --> 00:41:27,120
?אז מה פתאום התעורר עוד פעם

1001
00:41:27,200 --> 00:41:29,840
,אחרי שעם ישראל נרגע בנהרות בבל

1002
00:41:29,920 --> 00:41:33,960
:אמר להם ירמיהו הנביא
.אחיי, אני חוזר לירושלים

1003
00:41:34,040 --> 00:41:35,400
?אמרו לו: אתה חוזר לירושלים

1004
00:41:35,480 --> 00:41:36,880
?"על מי אתה מניחנו"

1005
00:41:36,960 --> 00:41:38,120
?על מי אתה משאיר אותנו

1006
00:41:38,200 --> 00:41:39,840
,חוזר לירושלים
?ומה יהיה איתנו

1007
00:41:39,920 --> 00:41:41,400
?מה אתה משאיר אותנו

1008
00:41:41,480 --> 00:41:44,240
,אמר להם: רבותיי
,יש אחים שלכם שננצרו בירושלים

1009
00:41:44,320 --> 00:41:46,600
,הזקנים שמה
.אי אפשר להשאיר אותם

1010
00:41:46,680 --> 00:41:49,240
אמרו לו "אדוננו ירמיהו
?"על מי אתה מניחנו

1011
00:41:49,320 --> 00:41:51,640
.פרצו בבכי, כולם התחילו לבכות

1012
00:41:51,720 --> 00:41:55,600
אמר להם ירמיהו
מעיד אני עליי שמיים וארץ"

1013
00:41:55,680 --> 00:41:58,800
אילו בכיתם בכיה אחת"
בעודכם בציון

1014
00:41:58,880 --> 00:42:00,120
."לא הייתם גולים"

1015
00:42:00,200 --> 00:42:02,240
אם את הדמעות האלה
שאתם בוכים עכשיו

1016
00:42:02,320 --> 00:42:05,200
,הייתם מורידים בירושלים
!לא הייתם גולים

1017
00:42:05,280 --> 00:42:07,960
,כיוון ששמעו שהוא עוזב
.פרצו עוד פעם בבכי

1018
00:42:08,040 --> 00:42:11,400
שנאמר "על נהרות בבל
,"שם ישבנו גם בכינו

1019
00:42:11,480 --> 00:42:12,960
.פעם נוספת הם בכו

1020
00:42:13,040 --> 00:42:14,880
.רבותיי, הם כבר בוכים פעמיים

1021
00:42:14,960 --> 00:42:16,800
,בכו פעמיים

1022
00:42:16,880 --> 00:42:21,200
בסייעתא דשמיא
.עכשיו הם כולם נמצאים בבל

1023
00:42:21,280 --> 00:42:23,440
?נו, רבותיי, כמה לקח להם? חודש

1024
00:42:23,520 --> 00:42:24,600
?חודש וחצי

1025
00:42:24,680 --> 00:42:26,560
?מה לוקח חמישה חודשים

1026
00:42:26,640 --> 00:42:29,880
חמישה חודשים
.עד שהוא מקבל את המידע

1027
00:42:29,960 --> 00:42:31,560
:שאלה נוספת הוא שואל

1028
00:42:31,640 --> 00:42:33,400
,"כתוב בפסוק "ויבוא הפליט

1029
00:42:33,480 --> 00:42:36,520
?ומה הוא אומר לו
."לאמור הוכתה העיר"

1030
00:42:36,600 --> 00:42:39,720
,"שואל הספר "בניין שלמה
?הוכתה העיר? זה הנושא

1031
00:42:39,800 --> 00:42:41,880
,אתה בא להגיד לי שנחרב בית המקדש

1032
00:42:41,960 --> 00:42:45,040
?הוכתה העיר", מה שמה"
.שנפל התקע

1033
00:42:45,120 --> 00:42:47,880
?זה אתה מודיע לי
?הוכתה העיר? נפלה החומה

1034
00:42:47,960 --> 00:42:51,400
:יבוא אליו הפליט ויאמר לו
,נחרב בית מקדשנו

1035
00:42:51,480 --> 00:42:53,440
.עלה באש מקום מקדשנו

1036
00:42:53,520 --> 00:42:54,360
!זה תאמר

1037
00:42:54,440 --> 00:42:57,280
?מה אתה אומר נחבלה, נלכדה העיר

1038
00:42:57,360 --> 00:43:00,200
?"זה מה שאתה אומר "נחרבה העיר
?"זה הביטוי "העיר

1039
00:43:00,280 --> 00:43:01,480
,נחרב בית המקדש

1040
00:43:01,560 --> 00:43:04,800
שריד המקום שבו עם ישראל
!התפלל לקב"ה

1041
00:43:04,880 --> 00:43:07,040
.עמד על תילו 410 שנים

1042
00:43:07,120 --> 00:43:10,160
,נחרב המקום
.זה מה שצריך להגיד

1043
00:43:10,240 --> 00:43:12,560
,"שאלתו של הספר "בניין שלמה

1044
00:43:12,640 --> 00:43:14,480
."ולולא דמסתפינא"

1045
00:43:14,560 --> 00:43:18,480
,הוא אומר אלמלא שהייתי פוחד
:אני רוצה להגיד לך את התירוץ הבא

1046
00:43:18,560 --> 00:43:20,240
,אין ספק, הוא אומר

1047
00:43:20,320 --> 00:43:24,560
שהנביא יחזקאל ידע כעבור
.ימים ספורים משריפת בית מקדש

1048
00:43:24,640 --> 00:43:25,600
הוא ידע ברור

1049
00:43:25,680 --> 00:43:28,600
שבית המקדש נשרף
,ובית המקדש נחרב

1050
00:43:28,680 --> 00:43:29,560
.הוא ידע ברור

1051
00:43:29,640 --> 00:43:31,880
.כמה זמן לוקח לשליחים להגיע? 14 יום

1052
00:43:31,960 --> 00:43:34,240
.אז זה לקח עשרה ימים, 14 יום, שבועיים

1053
00:43:34,320 --> 00:43:35,760
.הגיע אליו המידע

1054
00:43:35,840 --> 00:43:38,520
אבל היה יחזקאל סבור

1055
00:43:38,600 --> 00:43:41,960
,שמה שנחרב זה בית מקדש של מטה

1056
00:43:42,040 --> 00:43:45,880
אבל בית מקדש של מעלה
.נשאר עומד על תילו

1057
00:43:45,960 --> 00:43:49,480
,כי כידוע לכולם
,כשם שיש בית מקדש של מטה

1058
00:43:49,560 --> 00:43:52,240
.יש כנגדו בית מקדש של מעלה

1059
00:43:52,320 --> 00:43:56,160
היה בטוח יחזקאל
.שלמטה נשרף בית המקדש

1060
00:43:56,240 --> 00:43:58,520
אם רק נשרף בית מקדש של מטה

1061
00:43:58,600 --> 00:44:00,320
,ולמעלה לא קרה כלום

1062
00:44:00,400 --> 00:44:01,720
,נשאר על תילו

1063
00:44:01,800 --> 00:44:04,600
,אם ככה
יש תקווה שתוך תקופה קצרה

1064
00:44:04,680 --> 00:44:07,440
.הקב"ה יגיד: תתחילו לבנות מחדש

1065
00:44:07,520 --> 00:44:10,120
מאיפה אנחנו יודעים
?שזה טוב שזה נשרף

1066
00:44:10,200 --> 00:44:12,720
,כי הרי אתה יודע שאסף אמר מזמור

1067
00:44:12,800 --> 00:44:15,480
,אומרת על זה הגמרא בקידושין ל"ב

1068
00:44:15,560 --> 00:44:18,760
מזמור לאסף"
אלוקים באו גויים בנחלתך

1069
00:44:18,840 --> 00:44:22,000
טימאו את היכל קודשך"
."שמו את ירושלים לעיים

1070
00:44:22,080 --> 00:44:24,200
?שואלים חז"ל: מזמור לאסף

1071
00:44:24,280 --> 00:44:26,560
,קנאה לאסף
?על מה אתה אומר מזמור

1072
00:44:26,640 --> 00:44:28,600
אומרים חז"ל: אתה יודע
?על מה אומרים מזמור

1073
00:44:28,680 --> 00:44:33,360
מזמור שכילה הקב"ה זעמו
על עצים ואבנים

1074
00:44:33,440 --> 00:44:35,040
.ולא כילה זעמו על עם ישראל

1075
00:44:35,120 --> 00:44:36,600
.אז על זה הוא אמר מזמור

1076
00:44:36,680 --> 00:44:38,840
:"אומר הספר "בניין שלמה

1077
00:44:38,920 --> 00:44:42,720
היה בטוח יחזקאל
,שבית המקדש שנשרף ונחרב

1078
00:44:42,800 --> 00:44:44,480
.נחרב על בית מקדש של מטה

1079
00:44:44,560 --> 00:44:48,240
,נו, נחרב בית מקדש של מטה
,עם כל היגון והצער

1080
00:44:48,320 --> 00:44:50,280
,אבל עם ישראל יעשה תשובה מיד

1081
00:44:50,360 --> 00:44:52,840
,יראה שבית המקדש נחרב
,יצאו לגלות

1082
00:44:52,920 --> 00:44:54,320
,יצעקו לקב"ה

1083
00:44:54,400 --> 00:44:56,240
,ותוך כמה שבועות, חודשים

1084
00:44:56,320 --> 00:44:57,360
:הקב"ה יגיד

1085
00:44:57,440 --> 00:45:00,320
.עולים לירושלים
.ירמיה, תתחיל לבנות מחדש

1086
00:45:00,400 --> 00:45:02,600
יבטיחו לי
ששוב פעם לא יעשו עוונות

1087
00:45:02,680 --> 00:45:04,840
.ואני אתקן את הכול מחדש

1088
00:45:04,920 --> 00:45:06,280
?מה קרה

1089
00:45:06,360 --> 00:45:07,840
,"ויבוא הפליט"

1090
00:45:07,920 --> 00:45:10,200
מגיע הפליט מירושלים

1091
00:45:10,280 --> 00:45:12,560
.ואומר לו: נחרבה העיר

1092
00:45:12,640 --> 00:45:14,280
."רבותיי, "הוכתה העיר

1093
00:45:14,360 --> 00:45:16,280
?מי זה הפליט

1094
00:45:16,760 --> 00:45:18,040
?מי

1095
00:45:18,120 --> 00:45:20,400
עוג מלך הבשן
.זה אצל אברהם אבינו

1096
00:45:20,480 --> 00:45:23,480
.ליחזקאל היה פליט מסוג אחר

1097
00:45:23,560 --> 00:45:25,680
?מי זה הפליט

1098
00:45:26,800 --> 00:45:28,400
?אה

1099
00:45:29,280 --> 00:45:30,760
?מי הפליט

1100
00:45:30,840 --> 00:45:32,360
.פליט

1101
00:45:32,440 --> 00:45:34,640
.עיראקי אחד, נו

1102
00:45:34,720 --> 00:45:36,640
?בקיצור, מי הפליט

1103
00:45:36,720 --> 00:45:38,320
?אתם רוצים לראות מי הפליט

1104
00:45:38,400 --> 00:45:40,440
"תסתכלו ב"דעת זקנים
,בעלי התוספות

1105
00:45:40,520 --> 00:45:42,720
.גם יהיה לך חיבור לעוג מלך הבשן

1106
00:45:42,800 --> 00:45:46,440
אבל אני רוצה להגיד לכם מה כתוב
.בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ז

1107
00:45:46,520 --> 00:45:48,080
?אתם יודעים מי זה הפליט

1108
00:45:48,160 --> 00:45:50,920
.הפליט הוא מיכאל המלאך

1109
00:45:51,000 --> 00:45:54,720
,הגיע ליחזקאל הנביא מיכאל המלאך
.הוא הפליט

1110
00:45:54,800 --> 00:45:57,720
?שואלים חז"ל: ולמה נקרא שמו פליט

1111
00:45:57,800 --> 00:46:00,600
,מיכאל המלאך
?מיכאל שר ישראל, לא

1112
00:46:00,680 --> 00:46:02,680
?למה נקרא שמו פליט

1113
00:46:02,760 --> 00:46:05,560
,אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר

1114
00:46:05,640 --> 00:46:08,160
:בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ג כתוב

1115
00:46:08,240 --> 00:46:11,280
,שהמלאך ששמו סמא"ל

1116
00:46:11,360 --> 00:46:13,480
.הלך להחטיא את האדם הראשון

1117
00:46:13,560 --> 00:46:16,800
,אמר: אם האדם הראשון
,זו המדרגה שלו

1118
00:46:16,880 --> 00:46:20,200
,אם אנחנו לא נבוא כנגדו
.אנחנו לא נוכל עליו

1119
00:46:20,280 --> 00:46:21,400
?אז מה הוא הלך

1120
00:46:21,480 --> 00:46:24,160
.הלך וניסה להחטיא את אדם הראשון

1121
00:46:24,240 --> 00:46:29,400
:אומר הפרקי דרבי אליעזר
.הס"מ היה השר הכי בכיר בשמיים

1122
00:46:29,480 --> 00:46:30,720
היה הכי בשמיים

1123
00:46:30,800 --> 00:46:33,480
,מכל החיות
.מכל השרפים, מכל המלאכים

1124
00:46:33,560 --> 00:46:35,920
מאיפה אנחנו יודעים
?שהוא היה הכי בכיר

1125
00:46:36,000 --> 00:46:37,520
?מאיפה יודעים

1126
00:46:37,600 --> 00:46:39,640
.היו לו 12 כנפיים

1127
00:46:39,720 --> 00:46:42,120
?כמה כנפיים יש לכל מלאך

1128
00:46:42,200 --> 00:46:43,320
.שש

1129
00:46:43,400 --> 00:46:45,760
,בשתיים יכסה פניו
,בשתיים יכסה רגליו

1130
00:46:45,840 --> 00:46:46,920
.בשתיים יעופף

1131
00:46:47,000 --> 00:46:48,120
כותב הגאון מווילנה

1132
00:46:48,200 --> 00:46:51,560
,שאחרי חורבן בית המקדש
?כמה כנפיים יש להם

1133
00:46:51,640 --> 00:46:52,440
.ארבע

1134
00:46:52,520 --> 00:46:54,840
,חסרות להם שתי הכנפיים המרכזיות

1135
00:46:54,920 --> 00:46:58,520
כי היו עושים בכנפיים שלהם
,"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

1136
00:46:58,600 --> 00:47:02,040
,אחרי שנחרב בית המקדש
.הורידו להם את הכנפיים האמצעיות

1137
00:47:02,120 --> 00:47:04,080
אז אומרים
,"רק "ברוך שם לעולם ועד

1138
00:47:04,160 --> 00:47:05,280
?מה חסר להם

1139
00:47:05,360 --> 00:47:07,480
."כבוד מלכותו"
:לכן מבקשים מהקב"ה

1140
00:47:07,560 --> 00:47:10,440
,"גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה"

1141
00:47:10,520 --> 00:47:11,840
.תחזיר להם את הכנפיים

1142
00:47:11,920 --> 00:47:15,240
אז ביחד יעשו
."ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

1143
00:47:15,320 --> 00:47:18,960
המלאך הזה שנקרא ס"מ
,היו לו 12 כנפיים

1144
00:47:19,040 --> 00:47:21,600
.והקב"ה הוריד לו שש כנפיים

1145
00:47:21,680 --> 00:47:23,600
,כשהקב"ה הוריד לו שש כנפיים

1146
00:47:23,680 --> 00:47:25,200
ניסה הס"מ

1147
00:47:25,280 --> 00:47:28,680
להוריד גם את מיכאל
.איתו ביחד בדרגה

1148
00:47:28,760 --> 00:47:31,120
,מיכאל הוא השר של ישראל

1149
00:47:31,200 --> 00:47:32,840
.הוא ניסה גם להפיל אותו

1150
00:47:32,920 --> 00:47:36,160
,בא הקב"ה
,פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ז

1151
00:47:36,240 --> 00:47:38,200
תפס את מיכאל המלאך

1152
00:47:38,280 --> 00:47:41,360
.ומשך אותו מהידיים של הס"מ

1153
00:47:41,440 --> 00:47:43,920
,"מאז הוא נקרא בשם "הפליט

1154
00:47:44,000 --> 00:47:47,120
.שנפלט מידיו של הס"מ

1155
00:47:47,200 --> 00:47:49,680
אלה הדברים
.שכתובים בפרקי דרבי אליעזר

1156
00:47:49,760 --> 00:47:52,160
,"ויבוא הפליט"
?מי זה הפליט

1157
00:47:52,240 --> 00:47:54,480
.מיכאל המלאך
?ומה הוא בא להגיד לו

1158
00:47:54,560 --> 00:47:55,680
."הוכתה העיר"

1159
00:47:55,760 --> 00:47:58,680
:"שואל הספר "בניין שלמה

1160
00:47:58,760 --> 00:48:00,720
,אני לא מבין
,מגיע מיכאל המלאך

1161
00:48:00,800 --> 00:48:02,120
?למה צריך את מיכאל המלאך

1162
00:48:02,200 --> 00:48:04,120
,יבוא העיראקי שאמרת
,יגיד לו את זה

1163
00:48:04,200 --> 00:48:05,520
?מה צריך לבוא מיכאל המלאך

1164
00:48:05,600 --> 00:48:08,440
:יבוא עיראקי יגיד לו
.נשרף בית המקדש

1165
00:48:08,520 --> 00:48:10,400
:"אומר הספר "בניין שלמה

1166
00:48:10,480 --> 00:48:14,720
פשוט מאוד, יחזקאל ידע
,שכבר נחרב בית המקדש ונשרף

1167
00:48:14,800 --> 00:48:17,640
.אבל הוא היה בטוח שלמעלה לא נשרף

1168
00:48:17,720 --> 00:48:21,120
הוא היה בטוח שלמעלה
.בית המקדש עומד על תילו

1169
00:48:21,200 --> 00:48:24,080
אחרי חמישה חודשים
,מחורבן בית המקדש

1170
00:48:24,160 --> 00:48:26,720
ואינני יודע
,למה זה לקח חמישה חודשים

1171
00:48:26,800 --> 00:48:29,880
אבל אחרי חמישה חודשים
מגיע המלאך מיכאל

1172
00:48:29,960 --> 00:48:31,320
:ואומר ליחזקאל הנביא

1173
00:48:31,400 --> 00:48:34,440
,יחזקאל, לא רק למטה נשרף

1174
00:48:34,520 --> 00:48:36,360
.הוכתה העיר למעלה

1175
00:48:36,440 --> 00:48:39,640
,עיר" זה בית מקדש של מעלה"
."נקרא בשם "עיר

1176
00:48:39,720 --> 00:48:42,080
?"למה בית מקדש של מעלה נקרא "עיר

1177
00:48:43,120 --> 00:48:45,680
:יש פסוק בנביא יהושע בפרק י"א

1178
00:48:45,760 --> 00:48:49,600
."בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר"

1179
00:48:49,680 --> 00:48:52,000
מה זה
?"בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר"

1180
00:48:52,080 --> 00:48:55,160
:'אומרת הגמרא במסכת תענית דף ה

1181
00:48:55,240 --> 00:48:57,680
אומרים חז"ל, נשבע הקב"ה

1182
00:48:57,760 --> 00:49:01,160
,שלא יבוא לירושלים של מעלה

1183
00:49:01,240 --> 00:49:03,080
.עד שלא יבוא לירושלים של מטה

1184
00:49:03,160 --> 00:49:08,080
שנאמר "בקרבך קדוש
."ולא אבוא בעיר

1185
00:49:08,160 --> 00:49:10,400
?אז איך קוראים לבית מקדש של מעלה

1186
00:49:10,480 --> 00:49:12,960
."קוראים לו בשם "עיר

1187
00:49:13,680 --> 00:49:16,320
,בא המלאך מיכאל, הוא הפליט
?ומה אומר לו

1188
00:49:16,400 --> 00:49:18,120
,"הוכתה העיר"

1189
00:49:18,200 --> 00:49:19,880
.הוא לא אומר לו שהוכה בית המקדש

1190
00:49:19,960 --> 00:49:21,280
?"מהי "העיר

1191
00:49:21,360 --> 00:49:23,000
.בית מקדש של מעלה

1192
00:49:23,080 --> 00:49:26,080
ששמע עכשיו יחזקאל
שחורבן בית המקדש

1193
00:49:26,160 --> 00:49:27,640
,לא רק היה למטה

1194
00:49:27,720 --> 00:49:30,600
אלא חורבן בית המקדש
.היה גם למעלה

1195
00:49:30,680 --> 00:49:35,000
וזה דבר שנודע לו חמישה חודשים
.אחרי שנחרב בית המקדש

1196
00:49:35,080 --> 00:49:37,880
,אם ככה, רבותיי
.למדנו כאן יסוד נפלא

1197
00:49:37,960 --> 00:49:40,320
:"אומר הספר "בניין שלמה

1198
00:49:40,400 --> 00:49:44,840
עכשיו תבין טוב מאוד מה אנחנו
.מתפללים שלוש פעמים ביום

1199
00:49:44,920 --> 00:49:48,640
,"ולירושלים עירך ברחמים תשוב"

1200
00:49:48,720 --> 00:49:51,320
,"ירושלים עירך"
?"למה אתה קורא "העיר

1201
00:49:51,400 --> 00:49:53,160
?"למה קוראים "עיר

1202
00:49:53,240 --> 00:49:54,840
.בית מקדש של מעלה

1203
00:49:54,920 --> 00:49:58,160
,"מבקשים מהקב"ה "לירושלים עירך

1204
00:49:58,240 --> 00:50:01,240
.תחזור בחזרה לבית מקדש של מעלה

1205
00:50:01,320 --> 00:50:03,440
,אם תחזור לבית מקדש של מעלה

1206
00:50:03,520 --> 00:50:05,680
.באופן אוטומטי ייבנה למטה

1207
00:50:05,760 --> 00:50:07,640
:ולכן המטרה של זה

1208
00:50:07,720 --> 00:50:10,720
ובנה אותה"
,"בקרוב בימינו בניין עולם

1209
00:50:10,800 --> 00:50:12,800
אבל ההתחלה
?מאיפה צריכה להתחיל

1210
00:50:12,880 --> 00:50:13,880
.מלמעלה

1211
00:50:13,960 --> 00:50:16,960
."ולירושלים עירך ברחמים תשוב"

1212
00:50:17,040 --> 00:50:20,200
,"אותו דבר כותב ה"עץ יוסף
?מה הוא כותב

1213
00:50:20,280 --> 00:50:23,120
שלכן הברכה הזאת
.מתחילה ב-ו' החיבור

1214
00:50:23,200 --> 00:50:25,480
אתה לא אומר
והשיבנו אבינו לתורתך"

1215
00:50:25,560 --> 00:50:27,920
,"ואתה חונן לאדם דעת"
?מה אתה אומר

1216
00:50:28,000 --> 00:50:30,800
."ולירושלים עירך ברחמים תשוב"

1217
00:50:30,880 --> 00:50:32,600
?"מה זה "ולירושלים עירך

1218
00:50:32,680 --> 00:50:34,080
?"מה זה "ולירושלים עירך

1219
00:50:34,160 --> 00:50:35,240
.ו' החיבור

1220
00:50:35,320 --> 00:50:36,800
:"אומר הספר "עץ יוסף

1221
00:50:36,880 --> 00:50:38,760
,"כעיר שחוברה לה יחדיו"

1222
00:50:38,840 --> 00:50:41,400
,כמו שיש למטה
.יש גם למעלה

1223
00:50:41,480 --> 00:50:43,040
,"ולירושלים עירך"

1224
00:50:43,120 --> 00:50:45,760
לבית מקדש של מעלה
."ברחמים תשוב"

1225
00:50:45,840 --> 00:50:48,240
,"ותשכון בתוכו כאשר דיברת"

1226
00:50:48,320 --> 00:50:50,560
,אם הקב"ה יבנה את הבית למעלה

1227
00:50:50,640 --> 00:50:52,680
.באופן אוטומטי ייבנה גם למטה

1228
00:50:52,760 --> 00:50:55,440
רבותיי, בא רבנו בחיי
בפרשת חוקת

1229
00:50:55,520 --> 00:50:57,160
,בפרק י"ט פסוק י"ג

1230
00:50:57,240 --> 00:51:01,160
אותו הדבר תמצאו
.גם ב"כד הקמח" בערך ראש השנה

1231
00:51:01,240 --> 00:51:03,720
:כותב שם רבנו בחיי

1232
00:51:03,800 --> 00:51:06,800
,"איפה שכתוב "ניים
.הכוונה לשניים

1233
00:51:06,880 --> 00:51:08,680
.איפה שכתוב "ניים" זה שניים

1234
00:51:08,760 --> 00:51:10,400
,"למשל "מאזניים

1235
00:51:10,480 --> 00:51:13,280
?מה זה מאזניים
?למה קוראים לזה מאזניים

1236
00:51:13,360 --> 00:51:15,480
.אה? שניים

1237
00:51:15,560 --> 00:51:17,520
.כף חובה וכף זכות, מאזניים

1238
00:51:17,600 --> 00:51:19,960
,"אז לא קוראים לזה "מאזן
?קוראים לזה מה

1239
00:51:20,040 --> 00:51:22,480
,מאזניים
.איפה שכתוב "ניים" זה שניים

1240
00:51:22,560 --> 00:51:25,120
,אומר רבנו בחיי
?לכן אומרים "עיניים", למה

1241
00:51:25,200 --> 00:51:26,720
.כי יש לנו שתיים

1242
00:51:26,800 --> 00:51:28,720
,"ולכן אומרים "ידיים
.כי יש לנו שתיים

1243
00:51:28,800 --> 00:51:30,920
.ויש רגליים שתיים ועיניים שתיים

1244
00:51:31,000 --> 00:51:32,440
,"וראש אתה לא אומר "ראשיים

1245
00:51:32,520 --> 00:51:34,040
?מה אתה אומר
.ראש", יש אחד"

1246
00:51:34,120 --> 00:51:34,960
.הלוואי אחד

1247
00:51:35,040 --> 00:51:36,760
.בקיצור, אז יש לנו אחד

1248
00:51:36,840 --> 00:51:38,960
"איפה שכתוב "ניים
.זה שניים

1249
00:51:39,040 --> 00:51:41,720
:"אומר הספר "רבנו בחיי

1250
00:51:41,800 --> 00:51:45,040
ברגע שיש בית מקדש של מעלה
,ויש מקדש של מטה

1251
00:51:45,120 --> 00:51:46,480
?איך קוראים לזה

1252
00:51:46,560 --> 00:51:47,800
.ירושלים

1253
00:51:47,880 --> 00:51:50,800
."ולירושלים עירך ברחמים תשוב"

1254
00:51:50,880 --> 00:51:52,680
:תחזור לשתי ירושלים

1255
00:51:52,760 --> 00:51:55,000
.אחת של מעלה ואחת של מטה

1256
00:51:55,080 --> 00:51:56,600
.זאת הבקשה שמבקשים

1257
00:51:56,680 --> 00:51:59,240
וזה מה שכתוב
."כעיר שחוברה לה יחדיו"

1258
00:51:59,320 --> 00:52:01,160
,אם ככה, בסייעתא דשמיא

1259
00:52:01,240 --> 00:52:04,120
.נוכל להבין דבר נפלא ביותר

1260
00:52:04,200 --> 00:52:07,280
,אמרנו שעם ישראל חטא בכפליים

1261
00:52:07,360 --> 00:52:08,960
?"מה זה "חטא בכפליים

1262
00:52:09,040 --> 00:52:11,080
,"אמרנו "חטא חטאה ירושלים

1263
00:52:11,160 --> 00:52:12,520
?"אמרנו מה זה "חטא חטאה

1264
00:52:12,600 --> 00:52:13,920
:"אומר לנו "נפש החיים

1265
00:52:14,000 --> 00:52:16,320
,כשאתה חוטא למטה
?מה אתה עושה

1266
00:52:16,400 --> 00:52:18,680
.אתה משפיע למעלה

1267
00:52:18,760 --> 00:52:20,480
:אומר הנביא

1268
00:52:20,560 --> 00:52:23,560
."בכה תבכה בלילה"

1269
00:52:23,640 --> 00:52:25,680
:אומר רש"י
?"מה זה "בכה תבכה בלילה

1270
00:52:25,760 --> 00:52:27,320
?שתי בכיות על מה

1271
00:52:27,400 --> 00:52:29,480
.על שני חורבנות, אומר רש"י

1272
00:52:29,560 --> 00:52:32,160
"שואל הספר "נתיבות יושר

1273
00:52:32,240 --> 00:52:33,200
:על שני חורבנות

1274
00:52:33,280 --> 00:52:35,520
ירמיה הנביא כתב את מגילת איכה

1275
00:52:35,600 --> 00:52:37,280
.עוד לפני חורבן בית המקדש

1276
00:52:37,360 --> 00:52:39,960
"הוא כבר כותב "בכה תבכה בלילה
?על שני חורבנות

1277
00:52:40,040 --> 00:52:42,040
,עוד לא היה אחד
?הוא כבר מדבר על השני

1278
00:52:42,120 --> 00:52:43,200
?איך יכול להיות

1279
00:52:43,280 --> 00:52:45,720
,"כמו שכתוב "דיה לצרה בשעתה

1280
00:52:45,800 --> 00:52:48,000
מה אתה מדבר איתי
?על חורבן בית שני

1281
00:52:48,080 --> 00:52:49,320
?מה הוא תירץ

1282
00:52:49,400 --> 00:52:51,640
,"בכה תבכה בלילה"
,על שני חורבנות

1283
00:52:51,720 --> 00:52:54,440
- לא שני חורבנות
,חורבן ראשון וחורבן שני

1284
00:52:54,520 --> 00:52:58,720
שני חורבנות - בית מקדש של מטה
.ובית מקדש של מעלה

1285
00:52:58,800 --> 00:53:00,600
."בכה תבכה בלילה"

1286
00:53:00,680 --> 00:53:01,960
?על מה תבכה בלילה

1287
00:53:02,040 --> 00:53:03,680
.על שני חורבנות
?איזה חורבנות

1288
00:53:03,760 --> 00:53:05,920
מקדש של מטה
.ומקדש של מעלה

1289
00:53:06,000 --> 00:53:09,240
,אם ככה, רבותיי
.נוכל להבין דבר נפלא ביותר

1290
00:53:09,320 --> 00:53:12,680
למרות שאנחנו כבר נמצאים
,"ערב "נחמו נחמו עמי

1291
00:53:12,760 --> 00:53:16,240
אני רוצה לחזור לדבר
,שקשור לחורבן עצמו

1292
00:53:16,320 --> 00:53:19,320
."מזה נגיע גם ל"נחמו נחמו עמי

1293
00:53:19,400 --> 00:53:20,960
...בגמרא במסכת סנהדרין

1294
00:53:21,040 --> 00:53:23,400
?מה, לשתות
.מצווה לשמוע בקול חכמים

1295
00:53:23,480 --> 00:53:26,600
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם"
."שהכול נהיה בדברו

1296
00:53:26,680 --> 00:53:27,880
!אמן

1297
00:53:30,600 --> 00:53:32,000
,רבותיי

1298
00:53:32,080 --> 00:53:34,880
:הגמרא במסכת סנהדרין מספרת

1299
00:53:34,960 --> 00:53:38,320
,בשעה שנבוזראדן הגיע לירושלים

1300
00:53:38,400 --> 00:53:41,720
הגיע עם 300 פרדות

1301
00:53:41,800 --> 00:53:44,520
.מלאות בגרזנים מחודדים

1302
00:53:44,600 --> 00:53:47,800
,שלוש מאות פרדות
פרדות זה מה שנקרא

1303
00:53:47,880 --> 00:53:50,720
,הסמי-טריילרים של פעם
,מה שסוחב טוב

1304
00:53:50,800 --> 00:53:52,760
.ועליהם היו גרזנים מחודדים

1305
00:53:52,840 --> 00:53:55,160
מה הוא רצה לעשות
?עם הגרזנים המחודדים

1306
00:53:55,240 --> 00:53:57,720
.לשבור את החומה עם הגרזן

1307
00:53:57,800 --> 00:54:01,160
נו, הוא הגיע לשבור
,את החומה עם הגרזנים

1308
00:54:01,240 --> 00:54:02,200
,על מקום אחד

1309
00:54:02,280 --> 00:54:05,640
על שער אחד משערי ירושלים
.הכול נכנס

1310
00:54:05,720 --> 00:54:07,280
כל הגרזנים הלכו שם

1311
00:54:07,360 --> 00:54:10,440
.ולא קרה שום דבר לבית המקדש
.יופי

1312
00:54:10,520 --> 00:54:12,520
,אחרי שהוא ראה שזה לא הצליח

1313
00:54:12,600 --> 00:54:14,040
,מביא המדרש פסוק

1314
00:54:14,120 --> 00:54:17,640
פיתוחיה יחד"
,"בכשיל וכילפות יהלומון

1315
00:54:17,720 --> 00:54:20,160
.כפי שמופיע בתהילים

1316
00:54:20,240 --> 00:54:21,880
:אמר נבוזראדן

1317
00:54:21,960 --> 00:54:23,360
.אני חוזר לבבל
.עזוב, לא הולך

1318
00:54:23,440 --> 00:54:25,480
הקב"ה לא רוצה
.להחריב את בית המקדש

1319
00:54:25,560 --> 00:54:26,480
?למה? מה הוא פוחד

1320
00:54:26,560 --> 00:54:31,400
אמר בליבו"
."שמא יעשה לי כמו שעשה לסנחריב

1321
00:54:31,480 --> 00:54:32,360
?מה היה עם סנחריב

1322
00:54:32,440 --> 00:54:35,440
,סנחריב עלה לירושלים
,הגיע ערב פסח

1323
00:54:35,520 --> 00:54:36,960
:מסתכל על כל ירושלים, אמר

1324
00:54:38,680 --> 00:54:41,240
?מאה שמונים וחמישה אלף ראשי גיסות

1325
00:54:41,320 --> 00:54:43,880
?מיליוני חיילים הבאתי, מה, פה

1326
00:54:43,960 --> 00:54:47,360
אתם יודעים, ממחר אני אומר
?לכל החיילים מה לעשות

1327
00:54:47,440 --> 00:54:50,320
.יריקה בפנים, יש הצפה

1328
00:54:50,400 --> 00:54:53,800
כולם... אני פותר להם
,את פתרון המים לכמה שנים

1329
00:54:53,880 --> 00:54:55,200
.כולם מוצפים במים

1330
00:54:55,280 --> 00:54:58,200
,חבר'ה, הוא אומר
.לכו לישון, הכול בסדר

1331
00:54:58,280 --> 00:55:00,760
.בלילה קמים, כולם מתים

1332
00:55:00,840 --> 00:55:03,640
.כולם מתים
?כמה נשארו חיים

1333
00:55:03,720 --> 00:55:05,160
?אה

1334
00:55:05,720 --> 00:55:07,320
.חמישה

1335
00:55:07,400 --> 00:55:09,160
?מה עוד אופציות

1336
00:55:09,240 --> 00:55:10,520
.עשרה

1337
00:55:10,600 --> 00:55:12,600
?מה עוד אופציות

1338
00:55:12,680 --> 00:55:13,480
.ארבעה

1339
00:55:13,560 --> 00:55:17,440
,טוב, עשרה, תשע, 14, חמש

1340
00:55:17,520 --> 00:55:19,680
.הכול נכון, כל הדעות בגמרא

1341
00:55:19,760 --> 00:55:23,320
,אנחנו ניקח את הדעה שהיו חמש
?מי אלו החמש

1342
00:55:23,400 --> 00:55:25,640
,סנחריב ושני בניו

1343
00:55:25,720 --> 00:55:27,920
.נבוכדנצר ונבוזראדן

1344
00:55:28,000 --> 00:55:29,880
.דברי רבי יוחנן. יופי

1345
00:55:29,960 --> 00:55:32,920
.אז מי נשאר? נבוזראדן

1346
00:55:33,000 --> 00:55:34,600
,נבוזראדן הרי חוזר

1347
00:55:34,680 --> 00:55:35,720
,אומר: ניסיתי לשבור

1348
00:55:35,800 --> 00:55:38,920
,הבאתי 300 פרדות עם גרזנים
.חשבתי לשבור

1349
00:55:39,000 --> 00:55:40,880
,הכול נכנס בתוך שער אחד

1350
00:55:40,960 --> 00:55:43,120
,נשאר עם גרזן אחד ואומר: עזוב

1351
00:55:43,200 --> 00:55:45,160
,אם אני נשאר פה עוד לילה
.אני בר מינן

1352
00:55:45,240 --> 00:55:47,160
.אני כבר הייתי בלילה אחד כזה

1353
00:55:47,240 --> 00:55:48,720
.הלכנו לישון, אף אחד לא נשאר

1354
00:55:48,800 --> 00:55:51,120
.אומר: עזוב, בואו הביתה

1355
00:55:51,200 --> 00:55:53,120
,יצאה בת קול ואמרה לו

1356
00:55:53,200 --> 00:55:54,520
?מה אמרה לו

1357
00:55:54,600 --> 00:55:56,000
:אמרו לו

1358
00:55:56,080 --> 00:55:58,760
שבר בין שבר אמרו לאדוני"

1359
00:55:58,840 --> 00:56:00,000
."דולג בן דולג"

1360
00:56:00,080 --> 00:56:03,600
הגיע הזמן שתעלה לירושלים
.ותכבוש אותה

1361
00:56:03,680 --> 00:56:06,400
אמר: אם הקב"ה
,רוצה שאני אכבוש אותה

1362
00:56:06,480 --> 00:56:07,720
.לא צריך הרבה גרזנים

1363
00:56:07,800 --> 00:56:09,280
.גם לא גרזן עם חוד

1364
00:56:09,360 --> 00:56:11,360
?עם מה הוא ישבור את ירושלים

1365
00:56:11,440 --> 00:56:13,680
,לקח את הצד הקהה של הגרזן

1366
00:56:13,760 --> 00:56:15,400
,לגרזן יש את העץ

1367
00:56:15,480 --> 00:56:19,520
,נתן מכה עם העץ, אומרים חז"ל
.ונפלה החומה

1368
00:56:19,600 --> 00:56:22,280
,מגרזן אחד, לא עם הצד החד

1369
00:56:22,360 --> 00:56:24,880
,עם הצד הקהה
.עם הצד החלש

1370
00:56:24,960 --> 00:56:27,040
.נתן מכה ונשברה החומה

1371
00:56:27,120 --> 00:56:29,040
.נו, בסדר גמור, יופי

1372
00:56:29,120 --> 00:56:31,240
...נכנס נבוזראדן

1373
00:56:31,320 --> 00:56:34,440
דרך אגב, הבן יהוידע
,כותב שם בגמרא בסנהדרין

1374
00:56:34,520 --> 00:56:36,960
הוא אומר: למה הוא
?שבר את זה בסוף עם גרזן אחד

1375
00:56:37,040 --> 00:56:40,440
כיוון שהבית הזה
,נחרב על עבודה זרה

1376
00:56:40,520 --> 00:56:43,360
.וכפרו בה' אלוקינו, ה' אחד

1377
00:56:43,440 --> 00:56:45,480
,אומר: הראה להם שבגרזן אחד

1378
00:56:45,560 --> 00:56:47,200
?מי שמאמין, איך כתוב בסטיקר

1379
00:56:47,280 --> 00:56:49,640
."בטח באחד ולא תפחד"

1380
00:56:49,720 --> 00:56:52,200
,אתה לא בוטח באחד
.גרזן אחד גומר אותך

1381
00:56:52,280 --> 00:56:54,400
ללמד אותך הכלל הזה שתלמד

1382
00:56:54,480 --> 00:56:56,040
."ש"ה' אלוקינו ה' אחד

1383
00:56:56,120 --> 00:56:58,640
.נכנס נבוזראדן לתוך ירושלים

1384
00:56:58,720 --> 00:57:01,560
הוא נכנס פנימה
.והרג את כל מי שהגיע בדרך

1385
00:57:01,640 --> 00:57:04,560
,מגיע לבית המקדש
?מה הוא עושה

1386
00:57:04,640 --> 00:57:07,280
.כתוב בחז"ל: הדליק אש בבית המקדש

1387
00:57:07,360 --> 00:57:10,480
,"שנאמר "שלחו באש מקדשיך
.פסוק בתהילים

1388
00:57:10,560 --> 00:57:12,240
?מה קרה כתוצאה מזה

1389
00:57:12,320 --> 00:57:15,800
איך שהדליק את האש
.היא הלכה ופשטה

1390
00:57:15,880 --> 00:57:18,680
."אומר המדרש "גבה היכלא

1391
00:57:18,760 --> 00:57:22,160
,ההיכל גבה
.ההיכל התרומם לשמיים

1392
00:57:22,240 --> 00:57:24,080
.ביקש לעלות לשמיים

1393
00:57:24,160 --> 00:57:26,480
."אומרים חז"ל "דרכו ביה מן שמיא

1394
00:57:26,560 --> 00:57:29,680
דרכו על ההיכל מהשמיים
.והורידוהו לארץ

1395
00:57:29,760 --> 00:57:31,640
:שנאמר באיכה

1396
00:57:31,720 --> 00:57:34,680
."גת דרך ה' לבתולת בת ציון"

1397
00:57:34,760 --> 00:57:36,960
,הקב"ה כביכול משמיים

1398
00:57:37,040 --> 00:57:39,320
דרך על בית המקדש
.והוריד אותו לארץ

1399
00:57:39,400 --> 00:57:41,440
.זחה דעתו של נבוזראדן

1400
00:57:41,880 --> 00:57:44,080
.נבוזראדן היה מבסוט

1401
00:57:44,160 --> 00:57:45,240
?מה היה מבסוט

1402
00:57:45,320 --> 00:57:48,120
,הוא ראה שהחריב את בית המקדש

1403
00:57:48,200 --> 00:57:50,600
,נכנס עם מקל אחד, גרזן אחד

1404
00:57:50,680 --> 00:57:51,800
,הצית אש

1405
00:57:51,880 --> 00:57:54,640
,הדליקו
.השמיים התרוממו, הורידוהו לארץ

1406
00:57:54,720 --> 00:57:56,720
.ברוך השם זחה עליו דעתו

1407
00:57:56,800 --> 00:57:58,560
:יצאה בת קול ואמרה לו

1408
00:57:58,640 --> 00:58:00,440
,"המקטילא קטלת"

1409
00:58:00,520 --> 00:58:02,120
.הרגת עם הרוג

1410
00:58:02,200 --> 00:58:04,000
,"היכלא קליא קלית"

1411
00:58:04,080 --> 00:58:06,000
.שרפת בניין שרוף

1412
00:58:06,080 --> 00:58:08,000
,"קמחא טחינא טחנת"

1413
00:58:08,080 --> 00:58:09,600
.קמח טחון טחנת

1414
00:58:09,680 --> 00:58:11,080
.ככה יצאה בת קול ואומרת

1415
00:58:11,160 --> 00:58:14,160
,טוב, רבותיי
?מה מונח כאן

1416
00:58:14,240 --> 00:58:16,240
:אמרו לו לנבוזראדן

1417
00:58:16,320 --> 00:58:18,440
.תלך תעלה על ירושלים

1418
00:58:18,520 --> 00:58:21,400
."דמקדשא חריב והיכלא מיקלי"

1419
00:58:21,480 --> 00:58:23,400
:"שואל הספר "תורת חיים

1420
00:58:23,480 --> 00:58:26,600
למה כתוב
?"דמקדשא חריב והיכלא מיקלי"

1421
00:58:26,680 --> 00:58:29,040
.מקדשא והיכלא זה אותו דבר

1422
00:58:29,120 --> 00:58:31,000
:"אומר הספר "תורת חיים

1423
00:58:31,080 --> 00:58:31,920
:באו להגיד לו

1424
00:58:32,000 --> 00:58:35,160
אדוני, כשאתה שרפת
,בית מקדש של מטה

1425
00:58:35,240 --> 00:58:38,520
תדע לך שלמעלה
.כבר בית המקדש היה שרוף

1426
00:58:38,600 --> 00:58:40,800
."דמקדשא חריב והיכלא מיקלי"

1427
00:58:40,880 --> 00:58:44,080
,פירוש הדבר
.אתה לא עשית שום דבר למעלה

1428
00:58:44,160 --> 00:58:45,800
,אתה רק שרפת למטה

1429
00:58:45,880 --> 00:58:47,000
?אבל איך שרפת למטה

1430
00:58:47,080 --> 00:58:49,920
.בגלל שלמעלה כבר בית מקדש נחרב

1431
00:58:50,000 --> 00:58:52,720
,אם ככה, רבותיי
.למדנו מכאן יסוד נפלא

1432
00:58:52,800 --> 00:58:56,880
הקיר של הגג של בית המקדש
.רצה להתרומם למעלה

1433
00:58:56,960 --> 00:58:59,400
:שואל המהרש"ל
?למה זה רצה להתרומם למעלה

1434
00:58:59,480 --> 00:59:00,680
?הוא רצה שמה

1435
00:59:00,760 --> 00:59:04,000
כביכול רצה נבוזראדן
.לפגוע גם למעלה

1436
00:59:04,080 --> 00:59:05,160
:הורידו לו את זה למטה

1437
00:59:05,240 --> 00:59:06,760
.אין לך מה לפגוע למעלה

1438
00:59:06,840 --> 00:59:09,080
,לא היית מצליח לפגוע למטה

1439
00:59:09,160 --> 00:59:11,360
.אלמלא בית מקדש של מעלה חרוב

1440
00:59:11,440 --> 00:59:12,560
,עם אלה הדברים, רבותיי

1441
00:59:12,640 --> 00:59:16,240
בסיעתא דשמיא נחזור
."לדברי "נפש החיים

1442
00:59:16,320 --> 00:59:19,720
:אומר לנו נפש החיים
,יהודי שחוטא

1443
00:59:19,800 --> 00:59:22,880
,יהודי שחוטא
.הוא לא רק פוגם בעבירה שלו

1444
00:59:22,960 --> 00:59:24,280
?כל עבירה, מה היא עושה

1445
00:59:24,360 --> 00:59:26,560
.פוגמת בעולמות העליונים

1446
00:59:26,640 --> 00:59:30,520
:אומר לנו נפש החיים
,תדע לך שכשבן אדם חוטא כאן

1447
00:59:30,600 --> 00:59:33,880
אתה עושה יותר גרוע
.מטיטוס ונבוכדנצר

1448
00:59:33,960 --> 00:59:37,440
כי טיטוס ונבוכדנצר
,החריבו רק בית מקדש של מטה

1449
00:59:37,520 --> 00:59:39,720
.ואתה פוגם בבית מקדש של מעלה

1450
00:59:39,800 --> 00:59:42,160
בית מקדש של מטה לא היה חרב

1451
00:59:42,240 --> 00:59:44,000
?אלמלא היית שורף את מה

1452
00:59:44,080 --> 00:59:45,720
.את בית מקדש של מעלה

1453
00:59:45,800 --> 00:59:47,200
,יוצא, אומרים חז"ל

1454
00:59:47,280 --> 00:59:50,000
,"חטא חטאה ירושלים"
,אומר לנו החיד"א

1455
00:59:50,080 --> 00:59:53,440
,"חטא חטאה"
.חטאת כאן ופגמת למעלה

1456
00:59:53,520 --> 00:59:56,680
?חטאו בכפליים
."בכה תבכה בלילה"

1457
00:59:56,760 --> 00:59:59,080
?"מה זה "בכה תבכה
?"על מה "בכה תבכה

1458
00:59:59,160 --> 01:00:00,920
.על שני חורבנות

1459
01:00:01,000 --> 01:00:02,240
?מה זה שני חורבנות

1460
01:00:02,320 --> 01:00:04,640
:אומר הנתיבות יושר
,שני חורבנות

1461
01:00:04,720 --> 01:00:07,480
.חורבן עליון וחורבן תחתון

1462
01:00:07,560 --> 01:00:09,880
,בית מקדש של מטה
.בית מקדש של מעלה

1463
01:00:09,960 --> 01:00:11,840
אם ככה, בסייעתא דשמיא

1464
01:00:11,920 --> 01:00:14,960
,למדנו שברגע שאנחנו חטאנו

1465
01:00:15,040 --> 01:00:17,000
."פגמנו ב"חטא חטאה ירושלים

1466
01:00:17,080 --> 01:00:20,440
בגלל זה נחרב בית מקדש של מעלה
.ובית מקדש של מטה

1467
01:00:20,520 --> 01:00:24,560
:בא הנביא ואומר לך
,אדוני, דע לך

1468
01:00:24,640 --> 01:00:27,920
חטאו בכפליים, לקו בכפליים"

1469
01:00:28,000 --> 01:00:29,840
."ומתנחמים בכפליים"

1470
01:00:29,920 --> 01:00:32,480
,פירוש הדבר
,כשייבנה בית המקדש

1471
01:00:32,560 --> 01:00:34,960
.בית המקדש הזה ייבנה בכפליים

1472
01:00:35,040 --> 01:00:36,520
?איפה הוא ייבנה בכפליים

1473
01:00:36,600 --> 01:00:39,680
ייבנה כאן למטה
.אחרי שלמעלה ייבנה

1474
01:00:39,760 --> 01:00:41,080
?איך ייבנה למעלה

1475
01:00:41,160 --> 01:00:44,320
אם כל עבירה
,מחלישה פמליה של מעלה

1476
01:00:44,400 --> 01:00:45,800
?כל מצווה מה עושה

1477
01:00:45,880 --> 01:00:48,040
.נותנת כוח לפמליה של מעלה

1478
01:00:48,120 --> 01:00:49,560
."תנו עוז לאלוקים"

1479
01:00:49,640 --> 01:00:51,880
,אז כל מעשה טוב שאנחנו עושים

1480
01:00:51,960 --> 01:00:53,680
,כל מצווה שאנחנו עושים

1481
01:00:53,760 --> 01:00:55,520
,כל תפילה שאנחנו מתפללים

1482
01:00:55,600 --> 01:00:57,560
,כל בקשה שאנחנו מבקשים

1483
01:00:57,640 --> 01:00:59,400
?כל זה מביא אותנו למה

1484
01:00:59,480 --> 01:01:01,400
.לתת כוח לפמליה של מעלה

1485
01:01:01,480 --> 01:01:02,600
."תנו עוז לאלוקים"

1486
01:01:02,680 --> 01:01:03,960
,נותנים כוח לאלוקים

1487
01:01:04,040 --> 01:01:06,240
.נבנה לאט לאט בית מקדש של מעלה

1488
01:01:06,320 --> 01:01:08,280
,אם נבנה בית מקדש של מעלה

1489
01:01:08,360 --> 01:01:10,960
באופן אוטומטי
.גם ייבנה בית מקדש של מטה

1490
01:01:11,040 --> 01:01:13,640
וזה "נחמו נחמו עמי
."יאמר אלוקיכם

1491
01:01:13,720 --> 01:01:16,160
אני רוצה בעזרת השם

1492
01:01:16,240 --> 01:01:18,680
לסיים בדבר נפלא

1493
01:01:18,760 --> 01:01:22,400
.שיהיה תשובה לרבי גרשון מקיטוב

1494
01:01:22,480 --> 01:01:25,960
,רבי גרשון מקיטוב עצמו
,אחרי שהוא כותב את המכתב

1495
01:01:26,040 --> 01:01:28,520
הוא מסביר לבעל שם טוב

1496
01:01:28,600 --> 01:01:31,920
מה שאומרים האשכנזים
:בתפילת נעילה

1497
01:01:32,000 --> 01:01:35,880
תדע לך שמה שנאמר שם בפסוק

1498
01:01:35,960 --> 01:01:38,040
בראותי כל עיר על תילה בנויה"

1499
01:01:38,120 --> 01:01:40,800
ועיר האלוקים"
,"מושפלת עד שאול תחתיה

1500
01:01:40,880 --> 01:01:43,160
:אומר רבי גרשון מקיטוב

1501
01:01:43,240 --> 01:01:47,400
"בראותי כל עיר על תילה בנויה"
.זו ירושלים של מטה

1502
01:01:47,480 --> 01:01:50,120
ועיר האלוקים"
"מושפלת עד שאול תחתיה

1503
01:01:50,200 --> 01:01:51,760
.זה בית מקדש של מעלה

1504
01:01:51,840 --> 01:01:55,920
,אתה מסתכל למטה
.ירושלים פורחת ברוך השם

1505
01:01:56,000 --> 01:01:59,280
...הולילנד, ברוך השם זה ופה ושם

1506
01:01:59,360 --> 01:02:01,480
,ורמת שלמה ובית וגן

1507
01:02:01,560 --> 01:02:02,960
.והר נוף ברוך השם

1508
01:02:03,040 --> 01:02:05,320
,איזה יופי של שכונות
.רחביה

1509
01:02:05,400 --> 01:02:08,880
איפה זה "העיר הבזויה והחרבה
?"האבלה מבלי בניה

1510
01:02:08,960 --> 01:02:09,760
?איפה זה

1511
01:02:09,840 --> 01:02:12,000
:שאל רבי גרשון מקיטוב
?איפה זה נמצא

1512
01:02:12,080 --> 01:02:13,440
?אתה יודע איפה זה נמצא

1513
01:02:13,520 --> 01:02:15,640
?"איפה זה "הבזויה והחרבה

1514
01:02:15,720 --> 01:02:17,120
.בית מקדש של מעלה

1515
01:02:17,200 --> 01:02:19,360
,כאן למטה
ברוך השם

1516
01:02:19,440 --> 01:02:22,800
,עוד נבנית ונבנית
.הכול נבנה, ירושלים נבנית

1517
01:02:22,880 --> 01:02:26,120
מה שראית "ועיר האלוקים
,"מושפלת עד שאול תחתיה

1518
01:02:26,200 --> 01:02:27,280
?איזה מושפלת

1519
01:02:27,360 --> 01:02:30,680
,בית מקדש של מעלה
.כותב רבי גרשון מקיטוב לבעל שם טוב

1520
01:02:30,760 --> 01:02:35,600
אני רוצה ברשותכם
.לסיים ברעיון נפלא ביותר

1521
01:02:35,680 --> 01:02:38,160
,אומנם קשור להפטרה של שבוע הבא

1522
01:02:38,240 --> 01:02:39,080
,אבל עם כל זה

1523
01:02:39,160 --> 01:02:41,520
היות ואנחנו כבר התחלנו
,"שבעה דנחמתא"

1524
01:02:41,600 --> 01:02:42,840
.נאמר את זה השבוע

1525
01:02:42,920 --> 01:02:46,720
ויש לנו כאן תשובה
.לרבי גרשון מקיטוב

1526
01:02:46,800 --> 01:02:49,640
,בהפטרת השבוע הבא

1527
01:02:49,720 --> 01:02:53,280
מסתיימת ההפטרה
כי ניחם ה' ציון"

1528
01:02:53,360 --> 01:02:56,000
ניחם כל חורבותיה"

1529
01:02:56,080 --> 01:03:00,120
וישם מדברה כעדן"
'וערבתה כגן ה

1530
01:03:00,200 --> 01:03:02,680
ששון ושמחה יימצא בה"

1531
01:03:02,760 --> 01:03:04,600
."תודה וקול זמרה"

1532
01:03:04,680 --> 01:03:06,680
.כך מסתיימת ההפטרה. נכון

1533
01:03:06,760 --> 01:03:09,440
,"רבותיי, בא ספר "אפיריון
,הרב גאנצפריד

1534
01:03:09,520 --> 01:03:11,280
:ושואל שאלה מאוד יפה

1535
01:03:11,360 --> 01:03:14,960
הפסוק הזה מדבר עבר ועתיד
.באותו פסוק

1536
01:03:15,040 --> 01:03:16,040
.בואו נקרא

1537
01:03:16,120 --> 01:03:18,800
?כי ניחם ה' ציון", מה זה"

1538
01:03:18,880 --> 01:03:19,960
.עבר

1539
01:03:20,040 --> 01:03:22,640
?ניחם כל חורבותיה", מה זה"

1540
01:03:22,720 --> 01:03:23,520
.עבר

1541
01:03:23,600 --> 01:03:26,440
?"וישם מדברה כעדן"

1542
01:03:27,200 --> 01:03:29,160
."וישם מדברה כעדן"

1543
01:03:29,240 --> 01:03:30,800
.עבר. הלאה

1544
01:03:30,880 --> 01:03:34,600
."ששון ושמחה יימצא בה"

1545
01:03:34,680 --> 01:03:36,520
.הכול עבר, אחד בסוף עתיד

1546
01:03:36,600 --> 01:03:38,280
תחליט, או שאתה מדבר הכול עבר

1547
01:03:38,360 --> 01:03:39,840
.או שאתה מדבר הכול עתיד

1548
01:03:39,920 --> 01:03:42,320
,חלק מהפסוק עבר
.חלק מהפסוק עתיד

1549
01:03:42,400 --> 01:03:44,720
,"ניחמת אותו בעבר, "וישם מדברה

1550
01:03:44,800 --> 01:03:47,800
,"ששון ושמחה יימצא בה"
?מה הולך כאן

1551
01:03:47,880 --> 01:03:51,360
,טוב
מביא הספר "אפיריון" דבר נפלא

1552
01:03:51,440 --> 01:03:54,240
."מספר שנקרא "סידורו של שבת

1553
01:03:54,320 --> 01:03:57,880
שמעתם פעם על הספר
?"סידורו של שבת"

1554
01:03:57,960 --> 01:04:01,560
סידורו של שבת זה ספר"
.שחיבר אותו הרבי מצ'רנוביץ

1555
01:04:01,640 --> 01:04:03,440
.הוא חיבר את הספר הזה

1556
01:04:03,520 --> 01:04:06,160
והוא מביא דבר נפלא על הפסוק

1557
01:04:06,240 --> 01:04:08,240
'שמופיע בתהילים מזמור ד

1558
01:04:08,320 --> 01:04:10,800
נתת שמחה בליבי"

1559
01:04:10,880 --> 01:04:13,680
."מעת דגנם ותירושם רבו"

1560
01:04:13,760 --> 01:04:15,560
?טוב. מה פירוש

1561
01:04:15,640 --> 01:04:19,880
,"כותב הספר "סידורו של שבת
:"ומעתיק אותו הספר "אפיריון

1562
01:04:19,960 --> 01:04:24,960
הרמב"ן הגיע לארץ ישראל
?לפני כמה זמן

1563
01:04:27,280 --> 01:04:28,640
?כמה

1564
01:04:28,720 --> 01:04:31,600
.500
?יש עוד

1565
01:04:35,840 --> 01:04:40,360
.הרמב"ן היה בערך לפני 800 שנה

1566
01:04:40,440 --> 01:04:42,680
,לפני 750 שנה

1567
01:04:42,760 --> 01:04:45,400
בערך, אני לא יכול
,להגיד לכם את זה על היום

1568
01:04:45,480 --> 01:04:47,880
.הוא הגיע לארץ ישראל

1569
01:04:48,400 --> 01:04:51,120
הוא הגיע לארץ ישראל
.והגיע לעכו

1570
01:04:51,200 --> 01:04:52,640
.הגיע לעכו

1571
01:04:52,720 --> 01:04:54,720
?איפה הוא קבור
.אני לא יודע

1572
01:04:54,800 --> 01:04:57,960
,חלק אומרים שהוא קבור בחיפה

1573
01:04:58,040 --> 01:05:01,080
.חלק אומרים שהוא קבור בחברון

1574
01:05:01,160 --> 01:05:02,000
.טוב

1575
01:05:02,080 --> 01:05:03,520
?מה

1576
01:05:04,000 --> 01:05:05,520
?מי

1577
01:05:05,600 --> 01:05:06,680
.לא מכיר

1578
01:05:06,760 --> 01:05:09,000
.בכל אופן, אלה המקומות

1579
01:05:09,080 --> 01:05:12,600
הוא בא לארץ ישראל
והוא סיפר על עצמו

1580
01:05:12,680 --> 01:05:16,520
שהוא הגיע לשערי ארץ ישראל
,וראה את השפע שיש בה

1581
01:05:16,600 --> 01:05:18,760
?מה הוא עשה
.התעלף מרוב צער

1582
01:05:18,840 --> 01:05:21,720
?אמר: מה? ארץ ישראל

1583
01:05:21,800 --> 01:05:24,840
,ארץ שהייתה של עם ישראל
,בית מקדש נחרב

1584
01:05:24,920 --> 01:05:27,360
?והכול זורם פה

1585
01:05:27,440 --> 01:05:32,240
,בתים, סוסים, עגלות
,חמורים, ערבים

1586
01:05:32,320 --> 01:05:33,760
,תמרים, תאנים

1587
01:05:33,840 --> 01:05:36,720
.רימונים, מג'הול, הכול זורם פה

1588
01:05:36,800 --> 01:05:39,920
,לא האמנתי
חשבתי יהיה מה שכתוב פסוק

1589
01:05:40,000 --> 01:05:43,440
כסדום ועמורה"
'אדמה וצבויים אשר הפך ה

1590
01:05:43,520 --> 01:05:44,560
,"באפו ובחמתו"

1591
01:05:44,640 --> 01:05:47,720
.חשבתי הכול פה חרב ומוזנח

1592
01:05:47,800 --> 01:05:51,000
,בקיצור, אחרי ששבה רוחו אליו

1593
01:05:51,080 --> 01:05:52,680
,אמר הרמב"ן

1594
01:05:52,760 --> 01:05:54,800
,אחרי שהוא ראה מה שקרה

1595
01:05:54,880 --> 01:05:57,720
ברוך השם שהוא רואה
שהארץ הזאת פורחת

1596
01:05:57,800 --> 01:06:01,360
,ושופעת שפע של זבת חלב ודבש

1597
01:06:01,440 --> 01:06:03,240
.אז הוא תירץ לעצמו תירוץ

1598
01:06:03,320 --> 01:06:05,440
,תשמעו את התירוץ שלו, רבותיי

1599
01:06:05,520 --> 01:06:07,400
.ואנחנו יכולים לשבת ולרקוד

1600
01:06:07,480 --> 01:06:10,160
,צריך לדעת שכתוב במפרשים

1601
01:06:10,240 --> 01:06:14,200
כותב הריטב"א שהשבת הקרובה
,צריכים להכין תבשיל מיוחד

1602
01:06:14,280 --> 01:06:15,120
.כך כתוב

1603
01:06:15,200 --> 01:06:16,800
.למה? שבת נחמו

1604
01:06:16,880 --> 01:06:18,440
?איך אתה מתנחם? איך תנחם

1605
01:06:18,520 --> 01:06:19,760
."נחמו נחמו עמי"

1606
01:06:19,840 --> 01:06:21,240
?"מה זה "נחמו נחמו עמי

1607
01:06:21,320 --> 01:06:23,200
.תעשה עוד משהו, בן פורת יוסף

1608
01:06:23,280 --> 01:06:25,920
.תביא בעזרת השם לשון בחרדל

1609
01:06:26,000 --> 01:06:27,640
,"נו, "נחמו נחמו עמי

1610
01:06:27,720 --> 01:06:31,200
שיהיה לך משהו תוספת
.לשבת לאוכל בסייעתא דשמיא

1611
01:06:31,280 --> 01:06:33,960
,טוב, רבותיי

1612
01:06:34,680 --> 01:06:36,160
,אמר הרמב"ן משל

1613
01:06:36,240 --> 01:06:39,000
אני רק רוצה להוריד
.את המשל הזה בצבע שלנו

1614
01:06:39,080 --> 01:06:40,880
,הייתה אישה אחת יהודייה

1615
01:06:40,960 --> 01:06:45,280
ברוך השם בסייעתא דשמיא
.נולד לה בן זכר ברוך השם

1616
01:06:45,360 --> 01:06:47,080
,גידלה אותו, היניקה אותו

1617
01:06:47,160 --> 01:06:49,920
נתנה לו ברוך השם
,את כל האוכל שהוא צריך

1618
01:06:50,000 --> 01:06:53,840
והילד גדל והתפתח בסייעתא דשמיא
.לאילן רברבא

1619
01:06:53,920 --> 01:06:55,760
,ברוך השם עלה יפה במשקל

1620
01:06:55,840 --> 01:06:58,320
ברוך השם
.עשו לו בדיקות בטיפת חלב

1621
01:06:58,400 --> 01:07:00,800
,והכול לפי הספר
,היקף הראש

1622
01:07:00,880 --> 01:07:02,880
,ועושה את הפעולות
מתהפך לבד

1623
01:07:02,960 --> 01:07:05,880
"וכבר עומד ועושה "גררר
"ואומר "במבה" ו"אבא

1624
01:07:05,960 --> 01:07:07,680
.ויודע כבר לחבר משולשים

1625
01:07:07,760 --> 01:07:09,880
.וברוך השם הכול לפי הפרוטוקול

1626
01:07:10,240 --> 01:07:12,200
,ברוך השם
.בסייעתא דשמיא

1627
01:07:12,280 --> 01:07:15,280
יום אחד הילד
,כבר היה בן שנה פלוס

1628
01:07:15,360 --> 01:07:17,400
.הילד מתחיל להקיא

1629
01:07:17,480 --> 01:07:18,280
.מקיא

1630
01:07:18,360 --> 01:07:19,760
,הלכו לרופא אחד

1631
01:07:19,840 --> 01:07:22,760
.אמר: שום דבר
.ויראלי, ויראלי

1632
01:07:22,840 --> 01:07:24,520
.אחרי יום... מקיא

1633
01:07:24,600 --> 01:07:25,960
,התברר שזה לא ויראלי בכלל

1634
01:07:26,040 --> 01:07:28,560
.זה משהו שנראה הרבה יותר בומבסטי

1635
01:07:28,640 --> 01:07:31,360
,הלכו למומחה הכי גדול
,בדק את הילד

1636
01:07:31,440 --> 01:07:35,800
:אומר לאימא
.אימא, הילד יש לו חסימת מעיים

1637
01:07:35,880 --> 01:07:37,520
,חסימת המעיים הזאת

1638
01:07:37,600 --> 01:07:39,960
אסור לך לתת לו עכשיו חלב

1639
01:07:40,040 --> 01:07:42,640
חודש את לא נותנת לו חלב, חודש

1640
01:07:42,720 --> 01:07:43,760
.אין חלב

1641
01:07:43,840 --> 01:07:45,560
,רק מים בבקבוק

1642
01:07:45,640 --> 01:07:47,560
.כל הזמן מים בבקבוק

1643
01:07:47,640 --> 01:07:48,800
,הוא יצרח, הוא יהיה רעב

1644
01:07:48,880 --> 01:07:50,480
,אין ברירה
,אין ברירה

1645
01:07:50,560 --> 01:07:52,920
,אחרת הוא בן מינן
.אין ברירה

1646
01:07:53,000 --> 01:07:56,640
,נו, הרופא אומר, גדול המומחים
.מה עושים? זהו, גמרנו

1647
01:07:56,720 --> 01:07:58,120
.אבל האימא צריכה להניק

1648
01:07:58,200 --> 01:08:00,400
,אם היא לא תניק
?מה יקרה המצב

1649
01:08:00,480 --> 01:08:01,840
.אין חלב

1650
01:08:01,920 --> 01:08:04,400
,חודש עכשיו היא צריכה לתת חלב

1651
01:08:04,480 --> 01:08:05,920
.אבל אסור לה לתת חלב לילד שלה

1652
01:08:06,000 --> 01:08:06,920
?מה עושה

1653
01:08:07,000 --> 01:08:09,120
,אז לא היה מה שנקרא בנק חלב

1654
01:08:09,200 --> 01:08:11,800
?אז מה עושים
?הלכו וקראו למי

1655
01:08:11,880 --> 01:08:15,160
האלך וקראתי לך"
."אישה מינקת מן העבריות

1656
01:08:15,240 --> 01:08:16,400
.הולכים מביאים, נו

1657
01:08:16,480 --> 01:08:19,280
רבותיי, אני רוצה להציב
.דוגמה לא נעימה

1658
01:08:19,360 --> 01:08:21,040
,בשכונה של הגברת הזאת

1659
01:08:21,120 --> 01:08:23,760
האימא היהודייה
,שהיה לה בן שקוראים לו שרוליק

1660
01:08:23,840 --> 01:08:25,800
,ושרוליק הזה עכשיו נהיה חולה

1661
01:08:25,880 --> 01:08:29,520
.היו רק ערבים
.ערבים, רק ערבים

1662
01:08:29,600 --> 01:08:31,880
...משפחת פואטמה, משפחת מוחמד

1663
01:08:31,960 --> 01:08:34,600
,כל מה שאתה רוצה
.כל הערבים בשכונה

1664
01:08:34,680 --> 01:08:38,200
,הייתה שם ערבייה אחת ברוך השם
,ילדה תאומים

1665
01:08:38,280 --> 01:08:40,840
.מוחמד ופארוק, שני ערבים

1666
01:08:40,920 --> 01:08:42,520
.היא צריכה להניק תאומים

1667
01:08:42,600 --> 01:08:45,280
.זו פרוצדורה להניק תאומים

1668
01:08:45,360 --> 01:08:47,320
אחרי שעכשיו חודש שלם
,אסור לה להניק

1669
01:08:47,400 --> 01:08:50,040
,היא לא רוצה שיתייבש החלב
?מה היא עושה

1670
01:08:50,120 --> 01:08:52,280
,דפקה אצל השכנה שלה פואטמה

1671
01:08:52,360 --> 01:08:54,600
,אומרת: פואטמה, יש לך תאומים

1672
01:08:54,680 --> 01:08:55,680
.אני יש לי חלב

1673
01:08:55,760 --> 01:08:57,840
אולי את רוצה
?שאני אניק את הילד שלך

1674
01:08:57,920 --> 01:08:59,760
?אומרת: קחי, למה לא
,קחי את מוחמד

1675
01:08:59,840 --> 01:09:02,120
.את נותנת לו בחודש בקרוב

1676
01:09:02,200 --> 01:09:05,120
.אישה יהודייה נותנת חלב למוחמד

1677
01:09:05,200 --> 01:09:06,560
?נו, הבנת דבר כזה

1678
01:09:06,640 --> 01:09:07,880
,איך יכול להיות דבר כזה

1679
01:09:07,960 --> 01:09:11,200
,יש בחז"ל על דבר כזה
,מעין זה

1680
01:09:11,280 --> 01:09:13,000
.שקרה עם רבי ואנטונינוס

1681
01:09:13,080 --> 01:09:15,520
.לא ניכנס כרגע לזה
,טוב, בקיצור

1682
01:09:15,600 --> 01:09:18,000
:אז היא באה ואומרת
,בואי, בבקשה

1683
01:09:18,080 --> 01:09:20,480
.את תתני למוחמד לאכול

1684
01:09:20,560 --> 01:09:23,560
,שואל הרמב"ן: תגיד
,כשהיא נותנת את האוכל למוחמד

1685
01:09:23,640 --> 01:09:27,760
היא מתכוונת שמוחמד יגדל
?לתורה, לחופה ולמעשים טובים

1686
01:09:27,840 --> 01:09:28,800
?מה היא מתכוונת

1687
01:09:28,880 --> 01:09:30,760
,היא נותנת עכשיו חלב למוחמד

1688
01:09:30,840 --> 01:09:32,360
?מה היא מתכוונת

1689
01:09:32,760 --> 01:09:34,200
?אה

1690
01:09:34,280 --> 01:09:37,360
,היא רוצה ששרוליק
בעזרת השם, עוד חודש

1691
01:09:37,440 --> 01:09:39,760
.יחזור לאכול, יהיה לשרוליק חלב

1692
01:09:39,840 --> 01:09:41,480
?היא מתכוונת למוחמד

1693
01:09:41,560 --> 01:09:43,960
.מצידה שמוחמד ימות

1694
01:09:44,040 --> 01:09:46,040
?אלא מה
.היא צריכה את שרוליק

1695
01:09:46,120 --> 01:09:48,840
,אבל בינתיים
,עד ששרוליק יוכל לשתות חלב

1696
01:09:48,920 --> 01:09:50,600
.ייתנו למוחמד

1697
01:09:50,680 --> 01:09:52,800
:שואל הרמב"ן
מה קורה עכשיו

1698
01:09:52,880 --> 01:09:56,280
אם אחרי חודש וחצי
הודיעו לה ששרוליק מת

1699
01:09:56,360 --> 01:09:58,520
?מזיהום
.מת, רחמנא ליצלן

1700
01:09:58,600 --> 01:10:01,680
?אז מה היא תעשה
?היא תמשיך לתת חלב למוחמד

1701
01:10:01,760 --> 01:10:02,760
?מה

1702
01:10:02,840 --> 01:10:03,720
?מה היא תעשה

1703
01:10:03,800 --> 01:10:06,480
,תיתן אותו לאימא
.תודה רבה, נגמר

1704
01:10:06,560 --> 01:10:07,640
.למה? אבל יש לה חלב

1705
01:10:07,720 --> 01:10:10,240
,אומר: יש חלב
.אבל לא בשביל מוחמד

1706
01:10:10,320 --> 01:10:11,200
.אין יותר חלב

1707
01:10:11,280 --> 01:10:13,520
,אין, סגר
.אין חלב יותר

1708
01:10:13,600 --> 01:10:17,200
?כל זמן שמה
,שהיא חשבה ששרוליק חוזר הביתה

1709
01:10:17,280 --> 01:10:19,240
.אז היא מניקה את מוחמד

1710
01:10:19,320 --> 01:10:21,200
,אבל באותו רגע ששרוליק מת

1711
01:10:21,280 --> 01:10:22,440
.אין יותר מוחמד

1712
01:10:22,520 --> 01:10:24,760
.אין מוחמד, סוגרים

1713
01:10:24,840 --> 01:10:25,960
:אומר הרמב"ן

1714
01:10:26,040 --> 01:10:29,200
,רבותיי, שימו לב
:אומר הרמב"ן

1715
01:10:29,280 --> 01:10:31,720
בשעה שהקב"ה
,הגלה את עם ישראל

1716
01:10:31,800 --> 01:10:33,040
?מה הוא יכול היה לעשות

1717
01:10:33,120 --> 01:10:36,560
הוא יכול היה לעשות פה
.שהארץ הזאת תהיה חרבה

1718
01:10:36,640 --> 01:10:39,120
.חרבה ולא יהיה פה כלום

1719
01:10:39,200 --> 01:10:40,480
,אמר: אם לא יהיה פה כלום

1720
01:10:40,560 --> 01:10:42,800
בעזרת השם כשיבוא משיח צדקנו

1721
01:10:42,880 --> 01:10:44,720
,כולם יבואו מכל המקומות

1722
01:10:44,800 --> 01:10:46,400
?מה יהיה בירושלים

1723
01:10:46,480 --> 01:10:48,080
.חול, זיף זיף

1724
01:10:48,160 --> 01:10:50,600
,יבואו לירושלים
.כולם ילכו בחול

1725
01:10:50,680 --> 01:10:51,760
.יילכו לאט לאט

1726
01:10:51,840 --> 01:10:53,880
.אומר: הכול בסדר, בוא

1727
01:10:53,960 --> 01:10:55,680
,עד שיבואו לירושלים

1728
01:10:55,760 --> 01:10:58,680
,עד שעם ישראל יחזור
.בוא ניתן למוחמד חלב

1729
01:10:58,760 --> 01:11:00,480
,ניתן למוחמד חלב

1730
01:11:00,560 --> 01:11:02,200
,יבנה לנו את ירושלים

1731
01:11:02,280 --> 01:11:03,600
.יהיה בעזרת השם חלב

1732
01:11:03,680 --> 01:11:05,720
,הוא נותן להם לבנות את ירושלים

1733
01:11:05,800 --> 01:11:07,240
,והיא פורחת ברוך השם

1734
01:11:07,320 --> 01:11:08,880
,ויש מגדלי הולילנד

1735
01:11:08,960 --> 01:11:10,760
,ויש ברוך השם בנייני האומה

1736
01:11:10,840 --> 01:11:13,480
,ובורך השם הכול הולך ונבנה
,ובצפפה

1737
01:11:13,560 --> 01:11:16,760
וביר זית
ותלפיות מזרח ותלפיות מערב

1738
01:11:16,840 --> 01:11:19,920
,והמושבה הגרמנית והרומנית

1739
01:11:20,000 --> 01:11:23,440
,והכול ברוך השם מתרחב
.בסייעתא דשמיא

1740
01:11:23,520 --> 01:11:25,080
?הכול מתרחב, למה

1741
01:11:25,160 --> 01:11:27,440
.אוטוטו שרוליק נהיה בריא

1742
01:11:27,520 --> 01:11:30,000
.אוטוטו שרוליק חוזר הביתה

1743
01:11:30,080 --> 01:11:32,800
עם ישראל
,חוזר לירושלים עיר הקודש

1744
01:11:32,880 --> 01:11:34,600
.ואז הכול כבר מוכן

1745
01:11:34,680 --> 01:11:38,040
תסתכלו ברוך השם
,איך ירושלים פורחת

1746
01:11:38,120 --> 01:11:39,960
.איך ירושלים גדלה

1747
01:11:40,040 --> 01:11:42,880
ארבעה חדרים
בעיר הבזויה והחרבה הזאת

1748
01:11:42,960 --> 01:11:44,680
,עולה שניים וחצי מיליון שקל

1749
01:11:44,760 --> 01:11:46,400
.בבזויה והחרבה הזאת

1750
01:11:46,480 --> 01:11:48,000
ברוך השם זה סימן

1751
01:11:48,080 --> 01:11:51,800
שהקב"ה, בעזרת השם אוטוטו
.שרוליק הולך לחזור הביתה

1752
01:11:51,880 --> 01:11:54,080
.עם ישראל הולך לחזור לירושלים

1753
01:11:54,160 --> 01:11:56,840
וכשעם ישראל יחזור לירושלים
,ולבית המקדש

1754
01:11:56,920 --> 01:11:58,800
ייבנה בית מקדש של מעלה

1755
01:11:58,880 --> 01:12:01,680
ואחרי זה בעזרת השם
.ייבנה בית מקדש של מטה

1756
01:12:01,760 --> 01:12:04,680
אם ככה נוכל להבין
.מה אומר לנו הנביא

1757
01:12:04,760 --> 01:12:08,360
אומר הנביא, בסייעתא דשמיא
:נקרא את הפסוק בשבוע הבא

1758
01:12:08,440 --> 01:12:11,680
כי ניחם ה' ציון"
,"ניחם כל חורבותיה

1759
01:12:11,760 --> 01:12:13,480
?איפה אתה רואה את הנחמה

1760
01:12:13,560 --> 01:12:16,960
וישם מדברה כעדן"
,"'וערבתה כגן ה

1761
01:12:17,040 --> 01:12:19,120
,אם אתה רואה שהכול פורח

1762
01:12:19,200 --> 01:12:21,120
,אם אתה רואה שהכול עכשיו פורח

1763
01:12:21,200 --> 01:12:23,440
?מה יש עכשיו שיפרח
.אין בית המקדש

1764
01:12:23,520 --> 01:12:24,680
?סימן שמה

1765
01:12:24,760 --> 01:12:28,600
ששון ושמחה יימצא בה"
,"תודה וקול זמרה

1766
01:12:28,680 --> 01:12:32,080
אוטוטו הולך להיות בירושלים
,ששון ושמחה

1767
01:12:32,160 --> 01:12:34,440
.אוטוטו הולך להיבנות בית המקדש

1768
01:12:34,520 --> 01:12:36,400
,אנחנו נמצאים בשבת נחמו

1769
01:12:36,480 --> 01:12:40,320
כולנו צריכים לדעת
."נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"

1770
01:12:40,400 --> 01:12:44,520
בקרוב ממש נזכה לשמוע
קול שופרו של משיח צדקנו

1771
01:12:44,600 --> 01:12:46,489
.במהרה בימינו אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה