x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויגש מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

כיצד לומדים בפרשה שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד סבו? 

חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO