x
הרב שי עמר

הרב שי עמר - משה רבינו

הרב שי עמר

מה בין ענווה לשפלות? מדוע זכה משה רבנו להיות מנהיג של כלל ישראל? ומדוע נידון איוב לייסורים גדולים כל כך?