מה הן כל מצוות התורה? [רשימה]

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

1) מהם תרי"ג המצוות (רשימה) 2) אם יש מצוות שמכוות לפולחן ולבית המקדש וכד` למה אומרים שכולם מחויבים בכל המצוות (הרי בן אדם פשוט לא אמור לעשות את העבודת הפולחן ומה שקשור לעבודת בית המקדש ובכל זאת הרבנים אומרים שיש ליישם את כל המצוות.יש גם מצווה הקשורה במכשפות והריגתן, כיום אי אפשר ליישם אותו אז זה אומר שאני לא יכולה להיות צדיקה) 3) האם יש מצווה כזאת שמחייבת לסקול אישה שבוגדת בבעלה אם כן למה אין בזה אכזריות מסוימת מה הטעם במצווה זו האם אי פעם יישמו את המצווה הזאת 4) האם כל המצוות מופיעות בתורה שבכתב

תשובה

שלום וברכה 613

מצוות, הכוללות את 248 מצות העשה ואת 365 מצוות הלא תעשה, ניתנו למשה רבינו, רבים מהמצוות נוגעות לעבודת בית המקדש ולסדרי הדיון בבית דין הגדול בזמן שבית המקדש היה קיים, רבים מהמצוות לא ניתנות לקיום בזמן הזה שאין לנו אפר פרה אדומה ולא ניתן להיטהר מטומאת מת. לכן המצוות הנוהגות בזמן הזה, הינן בערך כ350 מצוות –עשה ולא תעשה-, ענינים התלויים ב`נבואה` נכללות באלו הנהוגים בזמן הזה, מכיון שאין לנו הוראה על הפסק הנבואה, וכל יום יכולה מוסד הנבואה להתחדש בעם ישראל. רבים הם ההוראות בתורה הכוללים גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה באותו עניין, כך שההוראות המעשיות הן הרבה יותר מעט מהחשבון הנ"ל.

לבקשתך אני מצרף בזה רשימה מהצוות הנהוגות בזמן הזה, ואכן גם בין אלו הנוהגות בזמן הזה ישנן הרבה שלא נוהגות אלא בכהנים, כמו מצוות ברכת כהנים, ורבים מאוד מהמצוות לא נוהגות בנשים, כמו הרבה מהמצוות התלויות בזמן כנטילת לולב ותקיעת שופר, אלא שהמקיים את המצוות השייכות לו קיים את היעוד הרוחני שלו, וקנה בשלימות את חלקו בעולם הבא. עם כל זה, מבואר בספרים הקדושים שגם את המצוות שאי אפשר לקיים כדאי להשלים, אם לא במעשה, אז על ידי דיבור, דהיינו על ידי לימוד המצוות כולם, ייחשב הדבר כאילו קיימנו את הכל, גם המצוות השייכות רק למלכים וכוהנים וסנהדרין, וכו`.

אשה הבוגדת בבעלה עם גבר זר, עונשה למות בחנק, עונש זה היה נוהג בזמן שהיו דנים דיני נפשות, וההגיון בזה מאוד ברור, אין דנים איש להריגה על חטא אלא אם כן עמדו לצידו שני עדים בשעת החטא והתרו בו בלשון הזה: "דע לך שהחטא הזה אסור מן התורה מהכתוב הזה וזה, ותידע לך שהעונש על כך הוא חנק", ורק אם החוטא עונה להם: "אף על פי כן אני חוטא", או אז אפשר לדון אותו כפי העונש המפורש בתורה, כך שמדובר באדם שהפקיר את עצמו במודע להריגה.

כל תרי"ג המצוות מפורשות בתורה שבכתב, ואם תרצי ברשימה כוללת מכל 613 המצוות, עם החלוקה לפרשיות התורה, תבקשי בשאלה נוספת ואשלח לך בס"ד. לכל מצוה ישנן הלכות ופרטים רבים שלא ניתן לעמוד עליהן מעצם כותרת המצווה, וגם ישנם לרבים מהמצוות הוספת גדרים וסייגים מחכמי הדורות, שגם אותם יש לשמור ולקיים כמצוות התורה שציוותה לקיים את הוספות חז"ל.

והנה הרשימה מכ350 המצוות הנוהגות בזמן הזה: מצות פריה ורביה מצות מילה שלא לאכול גיד הנשה מצות השבתת החמץ מצות אכילת מצה שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ מצות קידוש בכורות בא"י שלא לאכול חמץ בפסח שלא יראה לנו חמץ בפסח מצות סיפור יציאת מצרים מצות פדיון פטר חמור מצות עריפת פטר חמור שלא נצא בשבת חוץ לתחום מצות האמנה במציאות השם שלא נאמין אלוה בלתי ה` לבדו שלא לעשות פסל שלא להשתחוות לעבודה זרה שלא לעבוד עבודה זרה במה שדרכה להעבד שלא לישבע לשוא מצות קידוש שבת בדברים שלא לעשות מלאכה בשבת מצות כיבוד אב ואם שלא להרוג נקי שלא לגלות ערות אשת איש שלא לגנוב נפש מישראל שלא להעיד בשקר

שלא לחמוד שלא לעשות צורות אדם אפילו לנוי שלא לגרוע שאר כסות ועונה שלא להכות אב ואם מצות בית דין לדון בנזקי בהמה מצות בית דין לדון בנזקי הבור מצות בית דין לדון גנב מצות בית דין לדון בנזקי הבער מצות בית דין לדון בנזקי האש מצות בית דין לדון בדין שומר חנם מצות בית דין לדון בדין טוען וכופר מצות בית דין לדון בדין נושא שכר ושוכר מצות בית דין לדון בדין השואל שלא להונות הגר בדברים שלא להונות הגר בממון שלא לענות יתום ואלמנה מצות הלואה לעני שלא נתבע חוב מעני שאין לו מה לפורעו שלא נשית יד בין לוה למלוה בריבית שלא לקלל הדיין לאו דברכת השם שלא לקלל המלך שלא להקדים חוקי התבואות שלא לאכול טריפה שלא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו שלא יעיד בעל עבירה מצות הטייה אחרי רבים שלא לרחם על עני בדין מצות פירוק משא שלא להטות משפט רשע שלא לחתוך הדין באומד הדעת שלא ליקח שוחד מצות שמיטת קרקעות מצות שביתה בשבת

שלא לישבע בעבודה זרה שלא להדיח בני ישראל אחר עבודה זרה שלא לבשל בשר בחלב שלא להושיב עובד עבודה זרה בארצנו שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה מצות שביתת הארץ בשנת השמיטה שלא לאכול בשר בחלב מצות עדות מצות השבת הגזל מצות בדיקת סימני בהמה וחיה שלא לאכול בהמה וחיה טמאה מצות בדיקת סימני דגים שלא לאכול דג טמא שלא לאכול עוף טמא מצות בדיקת סימני חגבים שלא לאכול שרץ הארץ שלא לאכול מיני שרצים דקים הנולדים בזרעים ובפירות שלא לאכול משרץ המים שלא לאכול מן השרצים המתהווים מן העיפוש מצות ענין טומאת יולדת מצות טבילה לטמאים מצות כסוי הדם שלא להתעדן באחת מכל העריות שלא לגלות ערות אב שלא לגלות ערות אם שלא לגלות ערות אשת אב ואע"פ שאינה אמו שלא לגלות ערות אחות בכל צד שהיא אחות שלא לגלות ערות בת הבן

שלא לגלות ערות בת הבת שלא לגלות ערות הבת שלא לגלות ערות אחות מן האב והיא בת אשת אביו שלא לגלות ערות אחות אב שלא לגלות ערות אחות אם שלא לבוא על אחי האב שלא לבוא על אשת אחי האב שלא לבוא על אשת הבן שלא לבוא על אשת אח שלא לבוא על אשה ובתה שלא לגלות ערות אשה ובת בנה שלא לגלות ערות אשה ובת בתה שלא לבוא על שתי אחיות מחיים שלא לבוא על אשה נדה שלא ניתן מזרעינו למולך שלא לבוא על הזכרים שלא לשכב עם הבהמות שלא תשכבנה הנשים עם הבהמות מצות יראת אב ואם שלא לפנות אחר עבודה זרה לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה

שלא לעשות עבודה זרה לא לעצמו ולא לזולתו מצות פאה שלא לכלות הפאה בשדה מצות לקט שלא לקחת שבלים הנופלים בשעת הקציר מצות הנחת פאת הכרם שלא לכלות פאת הכרם מצות הנחת פרט הכרם שלא ללקוט פרט הכרם שלא לגנוב שום ממון שלא לכחש על ממון שיש לאחר בידינו שלא לישבע על כפירת ממון שלא נשבע לשקר שלא לעשוק שלא לגזול שלא נאחר שכר שכיר שלא לקלל אחד מישראל בין איש בין אשה שלא להכשיל תם בדרך שלא לעוול המשפט שלא לכבד גדול בדין מצות שופט שישפוט בצדק שלא לרגל שלא לעמוד על דם רעים שלא לשנוא אחים מצות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה שלא להלבין פני אדם מישראל שלא לנקום שלא לנטור

מצות אהבת ישראל שלא להרביע בהמה עם מין שאינו מינו שלא לזרוע כלאי זרעים ולא נרכיב אילן בשום מקום בארץ שלא לאכול ערלה מצות נטע רבעי שלא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא שלא לנחש שלא לעונן שלא להקיף פאת הראש שלא להשחית פאת זקן שלא נכתוב בבשרנו כתובת קעקע מצות היראה מן המקדש שלא להעלות באוב שלא לעשות מעשה ידעוני מצות כיבוד חכמים שלא להונות במדות וכל המדות בכלל מצות צידוק המאזנים והמשקלים והמדות שלא לקלל אב ואם שלא ללכת בחוקות הגוים שלא יטמא כהן הדיוט במת זולתי בקרובים המבוארים בכתוב מצות עניין טומאת הכהנים לקרוביהם ובכללה שיתאבלו כל אחד מישראל על ששה מקרוביו הידועים שלא ישא כהן אשה זונה שלא ישא כהן אשה חללה

שלא ישא כהן אשה גרושה מצות קידוש זרע אהרן שלא יאכל כהן טמא תרומה שלא יאכל שום זר תרומה שלא לאכול טבל שלא לסרס אחד מכל המינין שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד שלא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם מצות קידוש השם מצות שביתה ביום ראשון של פסח שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח מצות שביתה בשביעי של פסח שלא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח שלא לאכול מתבואה חדשה קודם כלות יום י"ו בניסן שלא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היום ההוא שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד הזמן הנזכר מצות ספירת העומר מצות שביתת ממלאכה ביום עצרת שלא לעשות מלאכה ביום חג שבועות מצות שביתה ביום ראש השנה שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של תשרי מצות תענית ביום עשירי בתשרי שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים

מצות שביתת ממלאכה ביום הכיפורים מצות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות מצות שביתה ממלאכה ביום השמיני של סוכות שלא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת מצות נטילת לולב מצות ישיבת סוכה שלא נעבוד האדמה בשנה השביעית שלא נעשה עבודה גם באילנות שלא נקצור ספיחים בשנה השביעית שלא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך שאוספין אותן בכל שנה מצות עשיית דין בין לוקח למוכר שלא להונות במקח וממכר שלא להונות אחד מישראל בדברים שלא להלוות ברבית לישראל שלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם מצות שילוח טמאים חוץ למחנה שכינה שלא יכנס טמא בבית המקדש מצות וידוי על החטא שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שכר

שלא יאכל הנזיר ענבים לחים שלא יאכל הנזיר צמוקים שלא יאכל הנזיר זרע הענבים שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים שלא יגלח הנזיר שערו כל ימי נזרו מצות גידול שיער נזיר שלא יכנס הנזיר לאהל המת שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות מצות ברכת כהנים בכל יום מצות חלה מצות ציצית שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים מצות פדיון בכור אדם שלא לפדות בכור בהמה טהורה מצות מעשר ראשון מצות הלוים לתת מעשר מן המעשר מצות דיני נחלות מצות שופר בראש השנה מצות דין הפרת נדרים שלא נחל דברינו בנדרים שלא למנות דיין אדם שאינו חכם בדיני תורה אע"פ שהוא חכם בחכמות אחרות שלא יירא הדיין בדין מאדם רע שלא להתאוות מה שביד אחינו בני ישראל מצות אחדות השם מצות אהבת השם

מצות תלמוד תורה מצות קריאת שמע ערבית ושחרית מצות תפילין של היד מצות תפילין של הראש מצות מזוזה שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי שלא להתחתן עם גויים שלא ליהנות מציפוי עבודה זרה שלא להדביק שום דבר מעבודה זרה עם ממונינו וברשותינו ליהנות בו מצות ברכת המזון מצות אהבת הגרים מצות יראת השם מצות תפילה מצות החברה והדביקה עם חכמי התורה מצוה על כל הצריך לישבע שישבע בשם ה` מצוה לאבד עבודה זרה ומשמשיה שלא למחות ספרי הקודש והשמות של הקדוש ברוך הוא הכתובים שם, וכן שלא להרוס בית כנסת.

שלא להעלות קדשים בחוץ מצוה להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה ולא בחוץ מצות שחיטה שלא לאכול אבר מן החי שלא להוסיף על מצוות התורה שלא לגרוע ממצוות התורה שלא לשמוע ממתנבא בשם עבודה זרה שלא לאהוב המסית לעבודה זרה שלא לעזוב השנאה מן המסית שלא ילמד המוסת זכות על המסית שלא ישתוק המוסת מללמד חובה על המסית שלא להסית אחד מישראל אחר עבודה זרה מצות חקירת העדים היטב שלא להתגודד כמו עובדי עבודה זרה שלא לעשות קרחה על מת מצות בדיקת סימני העוף שלא לאכול חגב טמא, וכן כל שרץ העוף שלא לאכול בשר בהמה וחיה ועוף שמתו מאליהם מצות מעשר שני מצות מעשר עני, תחת מעשר שני בשנה שלישית שלא לתבוע ההלואה שעבר עליה שביעית

מצות לנגוש את הנכרי מצות השמטת כספים בשנה השביעית שלא לימנע מלהחיות העני ומליתן לו מה שהוא צריך מצות צדקה שלא נמנע מלהלוות לעני מפני השמיטה שלא לאכול חמץ אחר חצות בערב פסח מצוה לשמוח ברגלים מצות מינוי שופטים ושוטרים בכל קהל וקהל מישראל מצות לשמוע מכל בית דין הגדול שיעמדו להן לישראל בכל זמן שלא להמרות על פי בית דין הגדול שיעמדו לישראל שלא לשכון בארץ מצרים לעולם מצות מתנות זרוע לחיים וקיבה לכהן מצות הפרשת תרומה גדולה מצות ראשית הגז שינתן לכהן שלא לקסום שלא לכשף שלא לחבור חבר שלא לשאול באוב שלא לשאול בידעוני שלא לדרוש אל המתים מצוה לשמוע מכל נביא ונביא שיהיה בכל דור ודור אם לא יוסיף ולא יגרע במצוות התורה

שלא להתנבאות בשקר שלא להתנבאות בשם עבודה זרה שלא לרחם על המזיק בדיני קנסות שלא להשיג גבול שלא לחתוך הדין על פי עד אחד שלא לערוץ מפני האויב במלחמה שלא להשחית אילני מאכל במצור, וכן כל השחתה בכלל הלאו שלא ילין המת בביתו אלא לכבודו מצות קבורה לכל מת מצות השבת אבדה שלא להתעלם מן האבדה שלא להניח בהמת חבירו רובצת תחת משאה מצות הקמת משא לישראל שלא תעדה אשה עדי איש שלא יעדה האיש עדי אשה שלא ליקח האם על הבנים מצות שילוח הקן מצות מעקה שלא להניח מכשול שלא לזרוע כלאים בכרם בארץ ישראל, דאורייתא שלא לאכול כלאי הכרם בארץ ישראל שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמה שלא ללבוש שעטנז מצות קידושין באשה שלא לענוש האנוס

מצוה על האונס שישא אנוסתו לאשה אם זה ברצונה שלא יגרש האונס את אנוסתו שלא יקח סריס בת ישראל שלא יקח ממזר בת ישראל שלא יכנס טמא להר הבית שלא תהיה זונה מבנות ישראל שלא ללוות ברבית מישראל מצות הלואה לנכרי ברבית אם יצטרך ללוות, מה שאינו כן בישראל מצות קיום מוצא שפתים מצוה עלינו להניח השכיר לאכול בזמן שכירותו מדברים ידועים שלא יניף השכיר חרמש על קמת חבירו שלא יאכל השכיר בשעת מלאכה מצוה על הרוצה לגרש את אשתו שיגרשנה בשטר שלא יחזיר המגרש גרושתו אחר שנשאת שלא להוציא חתן מביתו כל שנה ראשונה מצוה שישמח חתן עם אשתו שנה ראשונה שלא למשכן כלים שעושין בהם אוכל נפש שלא למשכן בעל חוב בזרוע שלא למנוע החזרת משכון לבעליו בעת שצריך לו מצות השבת משכון לבעליו בעת שהוא צריך לו

מצות נתינת שכר שכיר ביומו שלא יעיד קרוב שלא להטות משפט גר או יתום שלא למשכן אלמנה מצוה להניח עומרי השכחה שלא ליקח עומר השכחה מתבואה או מאילנות שלא נכה ישראל שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה שלא תנשא היבמה לאחר חוץ מן היבם מצות יבום מצות חליצה מצוה להציל הנרדף שלא לחוס על הרודף שלא נשהה מאזנים ומשקלים חסרים עמנו, ואף על פי שלא נשא ונתן בהן מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים מצוה להכרית זרעו של עמלק שלא נשכח מעשה עמלק שעשה עם אבותינו בצאתם ממצרים שלא לאכול מעשר שני בטומאה מצות להדמות בדרכי השם הטובים והישרים מצוה לכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו, שנאמר: ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל וגו`

בהצלחה – מנשה ישראל


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה