שימוש בחשמל בשבת

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:37

שאלה

הבנתי למה לא מדליקים טלויזיה בשבת כי זה מלאכה של יהודים..אבל מה עם אור יהודים מייצרים את זה בתחנת כוח, לא זה אמור להיות גם מלאכה של יהודים..

תשובה

שלום וברכה

אכן דעתו של החזון איש זצ"ל וההולכים בעקבותיו היתה כי מאחר והשבת מתחללת בחברת החשמל אין להשתמש בחשמל המיוצר שם, ולכן רבים רבים בציבור החרדי רוכשים בכסף רב גנרטור שכונתי` בכדי להפיק חשמל כשר לשימוש לימי שבת וחג. אולם דעת שאר גדולי ישראל היתה כי מאחר וכל הפרעה ביצור החשמל תגרום לסכנת נפשות ממשי לחולים בבית חולים וכן חולים הנמצאים בבתים פרטיים ומחוברים לכל סוגי כלים הכרחיים ולשם חולים אלה מותר לחלל שבת. ומשכך אי אפשר להגדיר את מעשיהם של עובדי חברת החשמל כחילול שבת ממש, אף שחובה על המדינה לעשות כל מאמץ להעסיק נוכרים לעבודה בשבת, מכל מקום כל עוד וזה לא נעשה אי אפשר להתייחס לחשמל המייוצר בשבת כחשמל אסור בשימוש, כך דעת כמה מהפוסקים. ולאחרונה התוודענו להתקדמות חיובית מאוד בעניין זה מצד חברת החשמל שהוציאה מכרז למעבר להעסקת לא יהודים בשבתות וחגים.

בהצלחה - מנשה ישראל ואני מעתיק כאן מהאנציקלופדיה התלמודית כרך יח, נספח לערך חשמל מה שליקטו בזה כל השיטות והסברות לכאן ולכאן. חשמל המיוצר על ידי יהודים. בתחנות כח שאינן אוטומטיות, נעשות בדרך כלל הרבה סוגי מלאכות שבת, בהבערה וכיבוי ובישול ובנין וסתירה ועוד, ולכן כשעובדי התחנה הם יהודים, אסור להשתמש בזרם המיוצר בשבת, שאף על פי שמעשה-שבת מותר בהנאה, הרי זה בהנאת מכירה וכיוצא, אבל אסור ליהנות מגוף המעשה-שבת. ויש שכתבו שאסור להשאיר מבעוד יום נורה או מכשיר חשמלי מחוברים לזרם - אפילו לא ישתמש בהם בשבת - משום לפני-עור, שהוא מכשיל בכך את הפועלים היהודים שבתחנת הכח בתוספת חילול שבת, ואף על פי שכל נורה או מכשיר לבדם אינם גורמים לתוספת חילול שבת בתחנת הכח, אסור, לפי שכל התושבים שבעיר המשאירים נורות או מכשירים מחוברים לזרם, עוברים על לפני עור בשותפות.

במה דברים אמורים בשעה שברור שזרם החשמל מיוצר על ידי חילול שבת, אבל בתחילת השבת שיש לתלות שעדיין לא חיללו שבת בייצור החשמל, מותר להשתמש בזרם, ואף על פי שאסור להשאיר נורה או מכשיר מחוברים לזרם משום לפני עור, אם השאירם אין לאסור את השימוש בהם, ואף באופן שהוסיפו בתחנה דלק בשבת, כל זמן שאין צורך בדלק הנוסף, מותר להשתמש בחשמל, שהרי זה כמוסיף שמן לנר בשבת, שכל זמן שהיה די בשמן הראשון מותר להשתמש בנר. היה ספק אם נעשתה מלאכת שבת בייצור הזרם, מותר להשתמש בו, שאיסור מעשה שבת אינו אלא מדרבנן, וספק-דרבנן להקל. היה הדבר ספק שמא עובדי תחנת הכח שוגגים, יש שכתבו שאפשר לסמוך על דעת הסוברים שמעשה שבת בשוגג מותר אף למי שנעשתה המלאכה עבורו.

בזמננו ייצור החשמל בשבת מיועד בהרבה מקרים לצורך פיקוח נפש, הן לצרכי בתי חולים ותחנות עזרה ראשונה, והן לצרכי חולים שיש בהם סכנה המצויים בבתיהם וזקוקים למכשירי חשמל שונים, ופעמים שאף השימוש במקרר חשמלי הוא לצורך פיקוח נפש, וכגון שיש בבית תינוק ויש לחוש לקלקול המאכלים, וכן פעמים שיש צורך בתאורה ברחובות משום פיקוח נפש. אם מותר להשתמש בחשמל לצרכים שאין בהם משום פיקוח נפש, מצינו כמה דעות:

א) יש מתירים, לפי שמלאכות-שבת שעושים העובדים בתחנות הכח נעשות לצורך סיפוק זרם לבתי החולים שבעיר, ויש בדבר משום צורך פיקוח נפש, ואף על פי שמוסיפים הם במלאכות בתחנת הכח לצרכי בני העיר שאינם לצורך פיקוח נפש, מותר להשתמש, שכיון שבני העיר כבר חיברו נורותיהם ומכשיריהם לרשת ואי אפשר למפעילי תחנת הכח להפריד בין בתי החולים לשאר העיר, נמצא שכל המלאכות שהם עושים לצורך פיקוח נפש הן נעשות, ואינו דומה למבשל אוכל בשבת עבור חולה שיש בו סכנה שאסור לבריא לאכול ממנו שמא ירבה בשבילו, שכיון שאי אפשר לפועלים להפריד בין השימוש של צורך פיקוח נפש לשאר בתי העיר, הרי זה כמו השוחט בהמה לחולה, שמותר לבריא לאכול ממנה, כיון שאין כאן חשש ריבוי.

ויש שכתבו שאף אם אפשר לעובדי תחנות הכח לנתק את הקוים לאיזורים שאין בהם בתי חולים, אינם חייבים לעשות כן שמא יש שם חולה מסוכן הזקוק למכשירים חשמליים, שאף אם חולה שיש בו סכנה לא שכיח, ואסור לחלל שבת בידים משום הספק שמא יש חולה כזה, אינם חייבים לעשות מעשה לנתק בידים את הזרם כיון שאפשר שיש חולה כזה, ואפשר שאף אסור להם לעשות כן, ואין בני העיר חייבים לנתק את הנורות ומכשירי החשמל שבבתיהם מבעוד יום, שאף על פי שאסור להכניס את עצמו או אדם אחר למצב של דחיית שבת משום פיקוח נפש, הרי זה כשעושה מעשה, אבל אינו חייב לעשות מעשה למנוע מאדם אחר את הצורך של עשיית מלאכה לשם פיקוח נפש, ולכן אינו חייב לנתק את הזרם בביתו, ואף מותר לחבר מכשירים לזרם סמוך לשבת, שכל שבשעת החיבור בידו לנתקו קודם שבת, החיבור מותר ושוב אינו חייב לנתקו.

ב) ויש שכתבו שאסור לאדם לחבר בערב שבת נורות ומכשירים לרשת החשמל על מנת שיפעלו בשבת, שאסור להכניס אדם למצב של דחיית שבת משום פיקוח נפש, ואף אם היו מחוברים מקודם חייב לנתקם קודם שבת, שצריך אדם לעשות מעשה כדי למנוע דחיית שבת לצורך פיקוח נפש, ולא עוד אלא שאם לא ניתק את המכשירים מן הרשת, כיון שגרם לעובדים לעשות מלאכות שבת לצורך פיקוח נפש, הרי זה כמעשה שבת אף באותם קווים הקשורים לבתי חולים, ואסור לו להשתמש במכשירים אלו בשבת. ג) ויש שכתבו שאף על פי שעושים בשבת את המלאכות בתחנות לצורך פיקוח נפש של בתי חולים וכיוצא, אסור לבריאים להשתמש בחשמל בשבת, לפי שאפשר להתקין גנרטור בכל בית חולים, באופן שלא יצטרכו לחלל שבת בהפעלתו, וכן אפשר להשיג פועלים גויים שיעבדו בתחנת הכח, ודוקא בהצלה עצמה אמרו שנעשים על ידי גדולי ישראל, מה שאין כן בהכנה להצלה, כמו בייצור חשמל לצורך בתי חולים.

ועוד שעובדי תחנת הכח היהודים חייבים לנתק את הזרם לכל האיזורים שאין בהם בתי חולים, ואין לחשוש לחולה שיש בו סכנה, שהוא אינו שכיח, ואם לא ניתקו מבעוד יום, חייבים לנתקו בשבת כשהעומס מתגבר, אף על פי שיש בכך איסור מכבה מדרבנן בכיבוי שורות הדולקות בבתים, שאם לא ינתקו יצטרכו להוסיף דלק וכיוצא, ויש בכך הבערה דאורייתא, וכיון שלא ניתקו נמצא שהחשמל עבור האיזורים הללו נוצר בחילול שבת ואסור להשתמש בו. ויש שכתבו שאם יש בעיר חולה שיש בו סכנה, או אפילו חלה בשבת, פטורים עובדי תחנת הכח על כל המלאכות הנעשות לצורך האיזור שבו נמצא החולה, אף על פי שאינם יודעים ממנו ומתכוונים לחלל שבת, ולפיכך ראוי להדליק עבורו בשבת נורה חשמלית ולא נרות, כדי להציל את הפועלים מחילול שבת.

אף לדעה זו שאסור להשתמש בחשמל בשבת משום מעשה שבת יש מקילים להשתמש במקרר, לפי שיש בכך הפסד מרובה, שמא יתקלקלו המאכלים, ולכן אפשר להקל לסמוך על צד ההיתר שעושים בשביל בתי החולים, ועוד שעל ידי המקרר לא נוסף שום שבח במאכלים, אלא שאינם מתקלקלים, ואין זו הנאה הנאסרת, ובפרט שאין הדבר ברור שהיו מתקלקלים, ולטעם זה אסור לקרר במקרר משקאות, וכיוצא, שהקור משביח את טעמם. כתבו אחרונים שכשהחשמל מיוצר בשבת על ידי יהודים, אף אם הוא מיוצר באופן שמן הדין יש היתר בשימושו, אסור להשתמש בו משום חלול-השם, כיון שרשת החשמל הוא "שירות ציבורי", והעובדים בתחנת הכח עושים כן במרד, הנהנה ממעשיהם מעיד שאין לבו כואב על חילול שבת. יש שכתבו שהדברים אמורים כשההיתר מן הדין הוא משום שאין זה מעשה שבת, אבל אם ההיתר הוא משום שיש צורך בזרם החשמל לבתי חולים, אין כאן איסור חילול השם.

אף בתחנה אוטומטית מלאה, שאין בייצור הזרם עצמו חילול שבת, יש שכתבו שאין להתיר אלא כשכל העובדים שם שובתים לגמרי מלחלל שבת, אבל אם מקצת החשמל בא מחילולי שבת אף בעקיפין - באופן שאין כאן איסור של מעשה שבת - או שמביא לחילול שבת של העובדים שם אף שאין חילולם גורם את ייצור החשמל, וכגון שעושים רישומים שונים וכיוצא, אסור להשתמש בחשמל משום חילול השם.

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה